Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


44. Кардіологія

11. "Ішемічна хвороба серця"


1279. Найбільш надійним способом визначення коронарного резерву є:
1280. Феномен реперфузії - це постішемічне відновлення або збільшення локального вінцевого кровотоку
1281. Звуження вінцевих артерій під час холодової проби відбувається через альфа-адренорецептори
1282. Що таке коронарний резерв?
1283. Біологічна адаптація людини дозволяє збільшити об'єм коронарної кровотечії у порівнянні зі станом спокою
1284. Які класи ліпопротеїдів є найбільш атерогенними?
1285. Які коронарні артерії частіше всього уражаються атеросклерозом:
1286. Які умови необхідні для утворення атероматозної бляшки на стінці судини?
1287. Хто вперше запропонував термін "апgіпа ресtоrіs" і дав клінічний опис цього синдрому?
1288. Яке перевищення маси тіла слід розглядати як суттєвий фактор ризику?
1289. Важливими ознаками атеросклеротичного кардіосклерозу,що визначають ступінь серцевої недостатності, є:
1290. Развиток кардіосклерозу при ІХС:
1291. Перелічіть порушення ритму і провідності, які найбільш часто зустрічаються при ІХС
1292. Класичний опис розвитку і патологоанатомічної картини атеросклеротичного кардіосклерозу дав Г.Ф.Ланг в 1938 р
1293. Коронарна кровотечія в основному досягає максимуму :
1294. Чи є будь-яка зміна на ЕКГ спокою суттєвим фактором ризику ІХС за визначенням ВООЗ?
1295. Від якої артерії серця у більшості випадків відходить гілка, що постачає кров до атріо-вентрикулярного вузлу, пучку Гіса та проксимальних відділів правої і лівої ножок пучка Гіса?
1296. Яке паління сигарет слід вважати суттєвим фактором ризику атеросклерозу?
1297. Що має значення при оцінці впливу факторів ризику атеросклерозу?
1298. По відношенню до яких антиангинальних препаратів доведений вплив на показники виживання хворих ІХС?
1299. У 60-річного хво-го з ІХС та ознаками виразної лівошл-ї недост-ті на ЕКГ - ІІ ст. а-v блокади,одиночні шлуночкові екстрасистоли. Який з препаратів може нашкодити хворому своєю побічною дією?
1300. Які методи вторинної профілактики ІХС існують в теперішній час? 1) медикаментозний, 2) хірургичний, 3) вплив на фактори ризику, 4) лікування супутніх захворювань
1301. Термін "селективна коронарографія" означає:
1302. Фактором ризику розвитку ІХС вважають гіперліпопротеїнемію: 1) І типу 2) ІУ типу 3) У типу 4) ІІ типу
1303. Через який час починають діяти тринітролонг і як довго зберігається його дія?
1304. Бета-адреноблокатори не збільшують коронарну кровотечію, але зменшують скоротливу здатність міокарда:
1305. Одним з факторів ризику ІХС є:
1306. Існує причинний зв"язок ІХС з: 1) артеріальною гіпертензією 2) гіперурікемією 3) тіреотоксикозом 4) гіперліпідемією:
1307. Призначення якого бета-адреноблокатора має переваги для хворого ІХС при сопутньому бронхиті?
1308. Які побочні ефекти зустрічаються при лікуванні ніфедіпіном?
1309. Які методи необхідно використовувати для оцінки антиангинальної ефективності препарата?
1310. Що з перерахованого нижче є безпосередньою причиною коронарного болю:
1311. Провідним фактором, що регулює коронарну кровотечію, є:
1312. Яка ефективна середня добова доза вєрапаміла як антиангинального препарату?
1313. Які умови слід вважати оптимальними для раціонального підбору антиангинальної терапії у хворого зі стабильною стенокардію напруги?
1314. Від чого залежить ризик розвитку ускладнень при діагностичній коронароангіографії?
1315. Які основні фармакодинамічні механізми визначають терапевтичну цінність антагонистів кальцію при ІХС?
1316. Характерною ознакою спонтанної (варіантної) стенокардії на ЕКГ слід вважати короткочасну (на протязі 5-10 хв.):
1317. Які показники лівошлуночкової вентрикулографії (контрасної і радіоізотопної) мають вирішальне значення для підтвердження діагнозу ІХС?
1318. Сцинтіграфія міокарда з 201Тl - це метод, що дозволяє визначити перфузію миокарда з домогою радіонукліду, тропного до:
1319. У якого контингента обстежених сцинтіграми міокарда с 201Тl, зареєстровані в спокою, частіше всього будуть нормальними?
1320. Чи має будь-які переваги радіонуклідна вентрикулографія у порівнянні з контрасною?
1321. Які ознаки при моніторуванні ЕКГ за Холтером дозволяють визнати участь вазоспазму у хворих зі стенокардією?
1322. Ураження якої судини системи коронарного кровообігу за прогнозом найменш благочинно?
1323. 99мТс-пірофосфат при сцинтіграфії міокарда має властивість накопичуватись в:
1324. Сцинтіграфія міокарда с 99мТс-пірофосфатом успішно застосовується при діагностиці:
1325. Які препарати подібні за дією до нітратів і з успіхом застосовуються в теперішій час як антиангінальні засоби?
1326. Які специфічні фармакодинамічні властивості притаманні бета-адреноблокаторам?
1327. Які з перерахованих нижче станів можна назвати еквівалентом стенокардії?
1328. Яке звуження коронарних артерій слід вважати гемодинамічно значущим, що викликає у хворого клінічні симптоми?
1329. Спонтанна (варіантна) стенокардія - це:
1330. Які умови виникнення болю в ділянці серця згідно опитувальника Роузе є основними при діагностиці стенокардії напруги?
1331. Які умови обов"язкові для виникнення феномену "міжкоронарного обкрадання"?
1332. Перелічіть стани, здатні збільшити тяжкість ішемічного ураження міокарда у хворих з стенозуючим атеросклерозом
1333. Назвіть основну причину прогресування ІХС:
1334. Що з перерахованого нижче є причиною появи ночних приступів стенокардії спокою у хворих з прогресуючим коронарним атеросклерозом:
1335. Які з перерахованих нижче станів здатні полегшити прояви стенокардії?
1336. При яких клінічних станах найбільш висока вірогідність присутності вазоспатичного фактора стенокардії?
1337. Які методи обстеження дозволяють виявити присутність вазоспастичного компоненту у формуванні клінічного синдрому стенокардії?
1338. Яка реакція вегетативної нервової системи у здорових при проведенні проби з дозованим фізичним навантаженням?
1339. Що дозволяє оцінити пробу з дозованим фізичним навантаженням як "від"ємний"?
1340. Які з перерахованих нижче критеріїв припинення проби з дозованим фізичним навантаженням слід вважати обов"язковими для її оцінки як "позитивної"?
1341. Який метод використовують для верифікації результатів проб з навантаженням?
1342. Позитивні результати велоергометричної проби у хворих без стенозуючих змін коронарних артерій можуть зустрічатись при деяких патологічних станах
1343. Клінічні ознаки припинення проби з фізичним навантаженням:
1344. ЕКГ-критерії припинення проби з дозованим фізичним навантаженням:
1345. Які питання дозволяє з"ясувати селективна коронароангіографія?
1346. Які з перерахованих нижче фармакологічних проб є високоінформативними при діагностиці ІХС?
1347. Критерієм позитивної ЕКГ-проби при кардіостимуляції (інвазивної чи черезстравохідної) є:
1348. Перелічіть розповсюджені діагностичні проби у хворих ІХС, здатні шляхом моделювання певних життєвих ситуацій діагностувати стенокардію напруги:
1349. Які рентгенологічні методи мають вирішальне значення при постановці диагнозу ІХС?
1350. Які види трудової діятельності протипоказані хворим ІХС незалежно від стану коронарного кровообігу і гемодинаміки?
1351. В 90 % випадків причиною раптової смерті є:
1352. Операція аорто-коронарного шунтування заключається:
1353. Показання до аорто-коронарного шунтування:
1354. Фактори ризику ІХС одночасно є і факторами ризику раптової смерті:
1355. Показник щорічної смертності хворих з клінічно визначеним синдромом стенокардії серед населення складає в середньому:
1356. У хворого з імплантованим штучним водієм ритму у зв"зку з а-в блокадою ІІІ ступеню діагностується стенокардія напруги ІІІ функц.класу. Яким антиангінальним препаратам Ви відасте перевагу в цьому випадку?
1357. Від яких препаратів можна очікувати антиангінальний і антиаритмічний ефект при поєднанні стенокардії і шлуночкової екстрасистолії або шлуночкової тахікардії?
1358. Які режими активних занять мають тренуючий ефект у хворих ІХС?
1359. За якими показниками орієнтовно судять про рівень тренуючих навантажень?
1360. При яких показниках інструментальних досліджень прогноз ІХС гірше?
1361. За рекомендацією експертів ВООЗ (1964) раптова смерть - це ненасильницька смерть здорової людини чи хворого, що знаходився в задовільному стані, яка наступила несподівано протягом:
1362. Балонна дилятація коронарних артерій - це хірургічна процедура:
1363. Які дані анамнезу хворого ІХС мають неблагочинне прогностичне значення?
1364. Які препарати антиангінального ряду протипоказані хворим феохромоцитомою?
1365. Який механізм антиангінальної дії фізичних тренувань:
1366. До Вас звернувся чоловік 60-ти років зі стенокардією напруги ІУ функц.класу, задишкою при ходінні, набряками на ногах і збільшеними розмірами печінки. Які два препарати Ви призначите в першу чергу?
1367. Назвіть ознаки, які значно збільшують вірогідніть раптової смерті при ІХС:
1368. Безбольова ішемія міокарда - це:
1369. Проведення максимальної проби з навантаженням показане хворому з:
1370. З якою метою виконують пробу з гіпервентиляцією?
1371. Хто може виконувати проби з ДФН і медикаментозні функціональні тести?
1372. Шлуночкова екстрасистолія, що з"явилась при навантаженні, має ішемічну природу при її поєднанні з:
1373. Вкажіть розрахункову дозу препарату для проведення дипірідамолової проби:
1374. Вкажіть показники, які використовуються при визначенні субмаксимального навантаження за таблицею Шефарда:
1375. Які відведення ЕКГ найбільш інформативні при проведенні проби з ДФН?
1376. Вкажіть час реєстрації ЕКГ при проведенні калієвої і обзиданової проби:
1377. Вкажіть пробу, яка підвищує потребу міокарда в кисні, але не потребує виконання фізичного навантаження:
1378. Хворий А. Д-з:ІХС, стенокардія напруги, ІІІ ф.кл. Вік 57 років. Рост - 182 см. Вага 90 кг. Визначте дозу препарата для проведення діпіридамолової проби
1379. Вкажіть показники центральної гемодинаміки:
1380. Оцінюванню проби з навантаженням не заважає:
1381. С метою діагностики ІХС у хворого з м"язово-скелетними і суглобними розладами слід надати перевагу:
1382. Для діагностики ІХС у хворих з підозрою на нестабільну стенокардію найбільш доцільно використовувати:
1383. На чому базується метод сцинтіграфії міокарда з 201 Тl?
1384. Вкажіть нормальні величини заклиниваючого тиску в капілярах легень:
1385. Абсолютними протипоказаннями до проведення тестів з навантаженням є всі перераховані стани, виключачи:
1386. Метод спіроергометрії дозволяє вивчити:
1387. Причиною зупинки серця в діастолі може бути:
1388. Які типи гіперліпідемії (за класифікацією ВООЗ) є атерогенними:
1389. Оптимальний рівень холестерину в популяції менше 30 років :
1390. Першим симптомом серцевої недостатності при атеросклеротичному кардіосклерозі є:
1391. В патогенезі приступів серцевої астми при ІХС важливе значення має ішемія міокардіальних волокон, що збереглися:
1392. Які дані огляду хворого ІХС підтверджують наявність кардіосклерозу і недостатності міокарду:
1393. Які захворювання посилюють ознаки серцевої недостатності у хворих з атеросклеротичним кардіосклерозом?
1394. Які типи атероматозних змін в ссудинах серця Вам відомі?
1395. Які фракції, що входять до складу різних класів ліпопротеїдів, є атерогенними?
1396. Причиною розвитку кардіосклерозу при атеросклерозі вінцевих артерій є:
1397. Для атеросклеротичного кардіосклерозу характерна наявність:
1398. Чи слід гіперглікемію, що дорівнює чи більше 6,66 ммоль/л натщесерце, зниження толерантності до глюкози або значну глюкозурію віднести до суттєвого фактору ризику?
1399. Феномен реперфузії в клінічній практиці:
1400. Коронарний резерв:
1401. Які дані дозволяють припустити у хворого аритмічну форму ІХС?
1402. Що треба зробити, щоб підтвердити діагноз ІХС при наявності лише порушень ритму і провідності?
1403. Яка розповсюдженість ІХС серед чоловічого населення України у віці 50-59 років?
1404. Чи є факторами ризику ІХС: 1) расовий фактор; 2) багата м"ясна їжа; 3) гіпергамаглобулінемія; 4) гіперглікемія:
1405. Певним фактором ризику ІХС є:
1406. Які строки вторинної медикаментозної профілактики ІХС?
1407. Яке лікування має переваги при поєднанні ІХС з гіпертонічною хворобою? 1 - бета-адреноблокатори; 2 - нітрати; 3 - ніфедіпін; 4 - комбіноване лікування:
1408. Який з перерахованих нижче симптомів є патогномонічним для стенокардії:
1409. Достовірним критерієм ішемії міокарда на ЕКГ з навантаженням вважається:
1410. Назвіть найбільш небезпечні побічні ефекти вєрапамілу: 1 - порушення а-в провідності; 2 - синусова брадікардія; 3 - а-в дисоціація; 4 - продольні блокади
1411. Який основний механізм дії ніфедіпіну як антиангінального препарату?
1412. Вирішальним в діагностиці синдрому стенокардії є:
1413. Які абсолютні протипоказання до призначення бета-адреноблокаторів?
1414. Через 2 міс.після прийому пропранолола в доб. дозі 160 мг хворий самостійно припринив лікування, після чого почастішали приступи стенокардії напруги,з"явився 1 ночний приступ стенокардії. Ваша оцінка ситуації і дії:
1415. В клінічнній картині хворого поряд зі стабильною стенокардією напруги ІІІ ФК присутній синдром "розходжування" і зниження толерантності до фізичного навантаження на морозі. Яке лікування і в яких дозах в даному випадку має переваги?
1416. Хронічна ІХС характеризується підвищеням активності:
1417. Позитивна дія нітрогліцеріну заключається в:
1418. Бета-адреноблокатори застосовуються при ІХС, тому що:
1419. Який побічний ефект найбільш часто зустрічається при застосуванні нітрогліцеріну?
1420. Після 3-тижневого ізольованого прийому нітросорбіду в добовій дозі 80 мг у хворого поновились приступи стенокардії напруги з попередньою частотой. Ваша оцінка ситуації і тактика
1421. Який з перерахованих нижче нітратів пролонгованої дії має виразну антиангінальну дію?
1422. Які з перерахованих нижче препаратів належать до групи антагоністів кальцію?
1423. Які основні можливі причини відстності антиангінального ефекту медикаментозної терапії:
1424. Стабільною стенокардією напруги називають стенокардію, що триває з однаковою частотой при постійному рівні рухової активності не менше:
1425. Сучасна классифікація стабільної стенокардії напруги включає таку кількість функціональних класів:
1426. Які інструментальні методи мають значення для верифікації коронарогенної ішемії міокарда?
1427. Перелічіть головні задачі, які вирішує проба с дозованим фізичним навантаженням у хворих ішемічною хворобою серця
1428. Фармакодинамічні ефекти якого препарату подібні до тих, що викликають бета-адреноблокатори:
1429. До Вас звернувся за допомогою хворий зі стабильною стенокардією напруги ІІІ ФК і стенозуючим атеросклерозом 3-х магістральних судин. Якому методу лікування Ви віддасте перевагу?
1430. Який основний сенс призначення хворому зі стенокардією антиангіальних препаратів?
1431. Які основні групи антиангінальних препаратів Вам відомі?
1432. Кому протипоказане призначення нітратів?
1433. При яких станах коронарографія є обов"язковим компонентом обстеження хворих:
1434. Позитивний результат проби с дозованим фізичним навантаженням означає, що у хворого є ІХС:
1435. Що є абсолютним протипоказанням для проведення проби с дозованим фізичним навантаженням
1436. Які з перерахованих нижче клінічних форм відносять до ІХС?
1437. Які ознаки використані в классификації (ВКНЦ АМН Росії) стабільної стенокардії напруги?
1438. Метод ехокардіографії при ІХС дозволяє все вказане нижче, крім одного.Що неправильно?
1439. Чи вважаєте Ви правильним при лікуванні хворого ІХС, в першу чергу провести корекцію його стилю життя?
1440. Больовий синдром при стенокардії напруги зникає повністю при зупинці хворого:
1441. Яку ділянку слід вважати місцем типової локалізації болю при стенокардії напруги?
1442. ЕКГ в спокою хворим з підозрою на ІХС:
1443. В основі приступу стенокардії лежать зміни міокарда:
1444. Яке з перерахованих нижче визначень відповідає поняттю ішемічна хвороба серця?
1445. Яка найбільш розповсюджена причина розвитку ІХС:
1446. Метод амбулаторного моніторування ЕКГ у хворих ІХС дозволяє:
1447. До Вас звернувся хворий зі стабільною стенокардією напруги ІІІ функціонального класу і синдромом минучої кульгавості. Які антиангінальні препарати доцільно призначити в цьому випадку?
1448. Які умови необхідно враховувати, щоб визначити прогноз життя хворого ІХС?
1449. Фібріляція при ІХС може бути викликана:
1450. У хворого зі стабильною стенокардією напруги ІУ функціонального класу на ЕКГ реєструєься синусовий ритм с частотой серцевих скорочень 50-54 на хв., інтервал РQ = 0,26 с. Які антиангінальні препарати слід призначити пацієнту?
1451. Перелічіть провідні клініко-функціональні фактори, що визначають трудові можливості хворих ІХС:
1452. Які препарати мають переваги при лікуванні хворих стенокардією напруги, що поєднується із синусовою тахікардією, передсердною екстрасистолією чи миготливою аритмією:
1453. Протипоказання для проведення фізичних тренувань:
1454. Гіполіпідемічні препарати повинні призначатись хворим ІМ при рівні ЛПНГ >2.6 ммоль/л:
1455. Найбільш виразне зниження смертності у хворих зі стабільною стенокардією (без ІМ) відмічено при лікуванні:
1456. Величина коронарної кровотечії:
1457. Ожиріння і малорухомий стиль життя підвищує кількість ліпопротеїдів низької густини в плазмі, але зменшує кількість ліпопротеїдів високої густини
1458. Який механізм атерогенезу при палінні сигарет?
1459. Накопичення холестеріну в клітинах гладеньких м"язевих волокон стінки артерії приводить до їх проліферації, некрозу і посиленому утворенню колагену:
1460. Які існують варіанти інтрамуральних вінцевих артерій серця?
1461. Які ознаки характерні для групи хворих з найбільш високим ризиком раптової смерті?
1462. Бета-адренергічні рецептори клітинної мембрани в серці проявляють динамічність в процесі пристосування до ступеню активності симпатичного нерву або катехоламінів крові:
1463. Інтрамуральні коронарні артерії мають бета-адренергічну активність, а субепікардіальні - переважно альфа-адренергічну активність
1464. При якому виді стенокардії найбільш часто виникають порушення ритму?
1465. По яким основним магістральним артеріям прийнято проводити характеристику коронарного руслу при коронарографії?
1466. Назвіть абсолютні протипоказання до проведення коронароангіографії:
1467. Ризик виникнення ІХС збільшується при:
1468. Поява приступів спонтанної (варіантної) стенокардії обов"язково пов"язана з ураженням великих коронарних артерій:
1469. В 1979 р. робочею групою з номенклатури і критеріїв діагностики ІХС ВООЗ було запропоновано до раптової смерті відносити випадки:
1470. Які провідні соціальні фактори визначають працездатність хворих ІХС?
1471. Які показники тісно корелюють з вживанням кисню при виконанні фізичного навантаження?
1472. Тромбоцити в місцях їх скопичення біля пошкодженої інтіми судин виробляють:
1473. Число циркулюючих в крові тромбоцитарних агрегатів збільшується у хворих ІХС з:
1474. В нормі між простацикліном і тромбоксаном існує динамічна рівновага:
1475. Які умови сприяють підвищенню діагностичної значимості перфузійной сцинтіграфії міокарда з 201Тl:
1476. В концепції "динамічного стенозу" (Маsеrі еt аІ, 1985):
1477. Чи має значення для хворого проведення коронарної ангіографії?
1478. Які найбільш розповсюджені дві методики селективної коронарографії Вам відомі?
1479. На які типи розділене кровопостачання серця ?
1480. Чи має значення для хворого при оцінці даних коронароангіографії визначення типу коронарного кровопостачання?
1481. Використання блокаторів бета-адренергічних структур перед оклюзією коронарної артерії повністю попереджає розвиток фібріляції шлуночків:
1482. Які ЕКГ ознаки в стані спокою збільшують частоту раптової смерті у хворих ІХС?
1483. Які орієнтовні цифри операційної летальності при аорто-коронарному шунтуванні в кращих клініках світу?
1484. Які переваги операційного лікування ІХС?
1485. Кому показане проведення балонної дилятації коронарних артерій?(абсолютні показання)
1486. Який основний ризик при балонній дилятації коронарних артерій?
1487. Для індукції пароксизмальних порушень ритму, як правило, використовують:
1488. Оцінці проби з навантаженням не заважає:
1489. З метою діагностики ІХС у хворого з м"язово-скелетними і суглобними розладами слід віддати переваги:
1490. Вкажіть стани, що принципово змінюють результати тесту з навантаженням і потребують корекції:
1491. При проведенні тесту з навантаженням для ЕКГ-контролю можуть бути використані:
1492. При проведенні проби з ДФН нйибільш часто ЕКГ-ознаки ішемії міокарда реєструються у відведенні:
1493. При проведенні проби з ДФН в положенні лежачи:
1494. Тест з черзстравохідною ЕКС передсердь проводять при:
1495. Для діагностики ІХС у хворих з підозрою на нестабільну стенокардію найбільш доцільно використовувати:
1496. При діагностиці ІХС у хворих з порушеннями серцевого ритму слід надати перевагу:
1497. При диагностиці ІХС у хворих з підозрою на синдром слабкості синусового вузлу слід надати перевагу:
1498. При диагностиці ІХС у хворих гіпертонічною хворобою слід надати перевагу:
1499. Вкажіть пробу, яка підвищує потребу міокарда в кисні, але не супроводжується активацією симпатоадреналової системи:
1500. При проведенні теста з навантаженням про появу ішемії міокарда у хворого, що переніс крупновогнищевий передній ІМ свідчить:
1501. Хворий Н.,48 років. Турбують здавлюючі болі в ділянці серця і за грудиною. На ЕКГ негативний симетричний зубець Т V3-V6 глибиною до 3 мм. Вказані зміни можуть бути зумовлені:
1502. Хворий Н., 40 років, 90 кг. Клінічно - атиповий больовий синдром. Розрахункове навантаження 160 Вт, субмаксимальна ЧСС 160 за хв. Виконав 100 Вт на протязі 3 хв., доягнута ЧСС-162 за хв. Больовий синдром був відсутнім. Оцініть пробу:
1503. Шлуночкова екстрасистолія, що з"явилась при пробі з ДФН, має ішемічну природу при її поєднанні з:
1504. За даними тесту з навантаженням вірогідність стенозу двох-трьох коронарних судин досить велика при:
1505. Проведення максимальної проби з навантаженням показане хворому з:
1506. Максимальна проба з навантаженням протипоказана особам:


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів