Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


43. Інфекційні хвороби

9. "ВІРУСНІ ГЕПАТИТИ"


1359. Стiйкiсть HАV до нагрiвання:
1360. Для якого захворювання характернi iнтенсивна жовтяниця, сверблячка, помiрна iнтоксикацiя, метеоризм, гiпербiлiрубiнемiя за рахунок прямого білірубіну, низькi показники АлАТ, пiдвищення активностi лужної фосфатази
1361. Джерело iнфекцiї при ВГА:
1362. ВГА частiше хворiють:
1363. Найчастiша форма ВГА:
1364. Препарати для лiкуваня асциту у хворих цирозом печiнки:
1365. Сезоннiсть вiрусного гепатиту В
1366. Рiдше вiрусним гепатитом В хворiють:
1367. Перебiг хронiчних форм ВГВ характеризується:
1368. Джерелом iнфекцiї при ВГВ не являються:
1369. Який з вказаних механiзмiв передачi iнфекцiї характерний для ВГА?
1370. Не сприяє розвитку фульмiнантних форм вiрусного гепатиту:
1371. Не сприяє розвитку хронiчного носiйства НВs Аg:
1372. Клiнiчнi, iмунологiчнi, бiохiмiчнi прояви ВГВ в iнтегративнiй фазi латентної форми:
1373. Iмунологiчнi i бiохiмiчнi ознаки при реплiкативному (iнфекцiйному) варiантi латентної форми ВГВ:
1374. Якi з приведених симптомiв вказують на бiльш важкий перебiг вiрусного гепатиту?
1375. Симптоми катарального варiанту переджовтяничного перiоду ВГА:
1376. Для астено-вегетативного варiанту переджовтяничного перiоду ВГВ не характерно:
1377. Для диспепсичного варiанту переджовтяничного перiоду ВГА не характерно:
1378. Основна причина темного кольору сечi при вiрусних гепатитах:
1379. Якi з вказаних лiкарських засобiв не призначають хворому вiрусним гепатитом В середньої важкостi?
1380. Дослiдження при пiдозрi на ВГА:
1381. Чому для ВГА характернi харчовий, водний та контактний шляхи передачi iнфекцiї?
1382. Яке з ускладнень не характерне для ВГВ?
1383. Для дiагностики ВГА не використовують:
1384. Джерелом iнфекцiї при ВГВ не являється:
1385. Чи можливий латентний варiант переджовтяничного перiоду ВГВ
1386. Якi з вказаних симптомiв не характернi для жовтяничного перiоду ВГВ?
1387. Регiони з максимальним рiвнем iнфiкованостi вiрусом гепатиту С:
1388. Країни, ендемiчнi по вiрусному гепатиту Е:
1389. Регiони з максимальним рiвнем носiйства HBV:
1390. Патогенетичнi варiанти латентної форми ВГВ:
1391. Клiтини, що обумовлюють кiлерний ефект при гострiй циклiчнiй формi ВГВ:
1392. В основi патогенезу фульмiнантного гепатиту В лежить:
1393. В основi патогенезу холестатичних форм вiрусного гепатиту лежить:
1394. Реакцiя, що обумовлює некроз гепатоцитiв при фульмiнантнiй формi вiрусного гепатиту:
1395. Фактор, який сприяє погiршенню прогнозу при вiрусному гепатитi В:
1396. Умови, якi сприяють виникненню толерантностi iмуноцитiв до вiрусу гепатиту В:
1397. Характер iмунної вiдповiдi при реплiкативному варiантi латентної форми ВГВ:
1398. Характер iмунної вiдповiдi при iнтегративному варiантi латентої форми ВГВ:
1399. Вкажiть симптоми, якi не характернi для переджовтяничного перiоду ВГВ:
1400. Частота холестатичної форми ВГВ:
1401. Форма ВГВ, при якiй ступiнь гiпербiлiрубiнемiї являється одним iз критерiїв важкостi стану:
1402. Який з приведених факторiв не сприяє виникненню печiнкової коми при ВГВ?
1403. Для печiнкової коми не характерно:
1404. Порушення, характернi для пiзнiх стадiй гострої печiнкової енцефалопатiї:
1405. Якi з вказаних бiохiмiчних порушень не характернi для печiнковоє коми ?
1406. Фракцiя бiлiрубiну, яка вказує на цитолiз гепатоцитiв при вiрусних гепатитах:
1407. Симптоми переджовтяничного перiоду ВГВ, якi переважають у вагiтних:
1408. Основна причина частого розвитку холестазу при вiрусних гепатитах у вагiтних:
1409. Клiнiчнi особливостi вiрусних гепатитiв у вагiтних:
1410. Як часто спостерiгається сверблячка в жовтяничному перiодi ВГВ у вагiтних?
1411. Що не характерно для гемограми у вагiтних при ВГВ?
1412. Переривання вагiтностi при ВГВ виникає в:
1413. Фактор, який не має значення для розвитку печiнкової коми при ВГВ у вагiтних:
1414. Найчастiшi ускладнення у породiль при ВГВ
1415. Пiсляпологова кровотеча у породiль при ВГВ спричинена:
1416. Аборт при виникненнi ВГВ у вагiтної:
1417. Хворий ВГВ найбiльш контагiозний :
1418. Показання до використання гормональних препаратiв при ВГВ:
1419. Лiкування гострої печiнкової енцефалопатiї:
1420. Характеристика iмунного статусу хворого хронiчним гепатитом В:
1421. Захворювання, для якого характерна максимальна сенсибiлiзацiя до печiнко-специфiчного лiпопротеiду:
1422. Найважливiшi тести, якi свiдчать про важкiсть перебiгу вiрусних гепатитiв:
1423. Наслiдок, не типовий для ВГВ:
1424. Чи показанi глюкокортикостероїди при ВГВ у вагiтних?
1425. Засоби патогенетичої терапiї ВГВ у вагiтних:
1426. Пiдвищення показникiв АлАТ при ВГВ вiдбувається тому, що:
1427. Форми вiрусних гепатитiв, якi називаються жовтяничними :
1428. Чи iснує субклiнiчна форма ВГВ ?
1429. Прогностичне значення загострень i рецидивiв при ВГВ:
1430. Особливостi печiнкової коми, яка виникла пiзно, пiсля 20-го дня вiд початку захворювання на вiрусний гепатит В:
1431. Фульмiнантна (блискавична) форма ВГВ найчастiше розвивається в:
1432. Вкажiть стадiю печiнкової коми при ВГВ коли хворий спить i розбудити його важко, свiдомiсть спутана, вiдповiдi стереотипнi, тремор рук, "печiнковий" запах, малi розмiри печiнки, геморагiї на шкiрi
1433. Вiдмiннiсть 3-ї стадiї коми вiд 4-ї:
1434. Чи розвивається гостра дихальна недостатнiсть при печiнковiй комi i чому?
1435. Чи розвивається при печiнковiй комi гостра ниркова недостатнiсть i чому?
1436. Симптом, не характерний для клiнiчних ознак набряку мозку при печiнковiй комi:
1437. HBs Ag при печiнковiй комi:
1438. Не характерна для розвитку печiнкової коми динамiка серологiчних маркерiв ВГВ:
1439. Особливостi набряково-асцитичної форми вiрусних гепатитiв:
1440. Найчастiше ускладнення ВГС:
1441. Вiдсутнiсть HBs Ag виключає вiрусний гепатит В?
1442. Чи можливi гострi болi в животi при вiрусних гепатитах i коли?
1443. ВГВ в жовтяничному перiодi не диференціюють з:
1444. Чи використовують для дiагностики вiрусних гепатитiв такi методи, як ФГС, УЗД, сканування печiнки, лапароскопiю?
1445. Яка з клiнiчних форм ВГС зустрiчається найчастiше?
1446. Який з вказаних симптомiв не характерний для хронiчного персистуючого гепатиту?
1447. Який з вказаних симптомiв не характерний для хронiчно-активного гепатиту?
1448. Змiна якого з бiохiмiчних показникiв не характерна для вiрусного гепатиту:
1449. Чи можливе ураження жовчних шляхiв при вiрусних гепатитах
1450. Використовують при вiрусних гепатитах в/венне уведення 5% глюкози
1451. Якi хворi на вiрусний гепатит потребують суворого лiжкового режиму?
1452. Найбiльш типовi розлади водно-електролiтного балансу при вiрусних гепатитах:
1453. Чи використовують в лiкуваннi хворих вiрусними гепатитами "форсований дiурез"?
1454. Використання гепатопротекторiв в лiкуваннi хворих вiрусними гепатитами:
1455. Використання iмуномодуляторiв (тiмоген, Т-активiн, В-активін та iн.) в лiкуваннi хворих вiрусними гепатитами:
1456. Умови для виникненя гепатиту Д:
1457. Характеристика суперiнфекцiї вiрусом Д хворого вiрусним гепатитом В або носiя HBs Ag:
1458. Рiвень анти-HDV IgM в сироватцi кровi хворого хронiчним гепатитом Д :
1459. Умови для виникненя гепатиту Д:
1460. Форма вiрусного гепатиту В, яка частiше призводить до цирозу печiнки?
1461. Не характерна наявнiсть в гемограмi хворого цирозом печiнки:
1462. Використання глюкокортикостероiдiв у хворих хронiчним вiрусним гепатитом (В, С, D, G):
1463. Використання глюкокортикостероiдiв при цирозi печiнки вiрусного генезу:
1464. Не бажано використовування в лiкуваннi асциту при декомпенсованому цирозi печiнки:
1465. Використання дiуретикiв в лiкуваннi асциту при декомпенсованому цирозi печiнки:
1466. Для лiкування холецистохолангiтiв з гiпотонiчною дискінезiєю не використовують:
1467. В лiкуваннi гiпертонiчної дискiнезiї не використовують:
1468. Вiрусний гепатит - це захворювання:
1469. Чи можлива трансформацiя iнфекцiйного процесу в неопластичний при вiрусному гепатитi?
1470. Основний механiзм передачi iнфекцiї при ВГВ:
1471. Якi компоненти кровi більш небезпечнi в передачi вiрусу гепатиту В?
1472. Вертикальний шлях передачi iнфекцiї при ВГВ:
1473. Механiзм пошкодження гепатоцитiв при ВГА:
1474. Чи можлива ентеральна передача iнфекцiї при ВГВ i яка клiнiчна форма хвороби при цьому виникає?
1475. Чи розвивається регiонарний лiмфаденiт при потрапленні вiрусу гепатиту В в органiзм?
1476. Найбiльш важливий лабоаторний тест, що вказує на важкий перебiг ВГВ:
1477. Основнi клiнiчнi ознаки грипоподiбного варiанту переджовтяничного перiоду ВГА
1478. Симптоми, характернi для артралгiчного варiанту продромального перiоду ВГВ:
1479. Генез жовтяницi при вiрусних гепатитах:
1480. Рiвень уробiлiногену на висотi жовтяницi при вiрусних гепатитах:
1481. Прогностичне значення при вiрусних гепатитах слiдуючих симптомiв: тахiкардiя, сонливiсть вдень, безсоння вночi, багаторазова блювота:
1482. Значення сверблячки при вiрусних гепатитах:
1483. Коли буває ахолiчний кал?
1484. Прогностичне значення малих розмiрiв печiнки на фонi виражених симптомiв iнтоксикацiї при вiрусних гепатитах:
1485. 6-ти денний продромальний перiод по катаральному типу з наявнiстю змiни кольору сечi (темний), пiдвищенням АЛТ кровi, поява жовтяницi, печiнка i селезiнка збiльшенi:
1486. Який вид жовтяницi має мiсце при слiдуючих лабораторних даних: загальний бiлiрубiн - 176 мкм\л, прямий - 144 мкм\л, АлАт - 6.98 ммл\л, тiмолова проба - 14 од.:
1487. Якi лабораторнi данi при вiрусних гепатитах?
1488. Виберiть необхiдну терапiю для лiкування важкої форми ВГВ (можливий перехiд в кому):
1489. При якiй формi ВГВ використовують слiдуюче лiкування: дезинтоксикацiя, спазмолiтики, ентеросорбенти 3-4 поколiнь, вiдвар жовчогiнних трав, карсiл:
1490. Характернi особливостi епiдемiологiчного процесу при ВГА:
1491. Основнi ознаки продромального перiоду ВГА:
1492. Лiкування бiльшостi хворих ВГА:
1493. Серологiчнi дослiдження, необхiднi при пiдозрi на вiрусний гепатит В
1494. З якими захворюваннями частiше необхiдно диференцiювати ВГА в переджовтяничному перiодi?
1495. Якi клiнiко-лабораторнi данi можуть говорити про розвиток холестатичного варiанту ВГВ?
1496. Мiсце початкової появи жовтяницi при вiрусних гепатитах:
1497. Яка тканина ранiше всього i в бiльшому ступенi поглинає пiгмент при вiрусних гепатитах?
1498. При якому захворюваннi спостерiгається жовтяниця шкiри при збереженнi блакитностi склер?
1499. Симптоми, якi характернi для розпалу ВГА?
1500. Якi хворi зовнi виглядять бiльш жовтiшими при одному i тому ж бiлiрубiнi?
1501. При якому захворюваннi спостерiгаються високi показники лужної фосфатази?
1502. Вмiст альбумiну при вiрусних гепатитах:
1503. Тимолова проба при вiрусних гепатитах:
1504. Основний критерiй видужання при ВГА:
1505. Що характерно для iнапарантної (субклiнiчної) форми ВГА?
1506. Якi методи дiагностики ВГВ найбiльш iнформативнi?
1507. Про яку етiологiю вiрусного гепатиту може свiдчити видiлення з кровi хворого НВs Ag?
1508. Якi варiанти продромального перiоду найбiльш характернi для ВГВ?
1509. Стiйкiсть вiрусу гепатиту В до фiзико-хiмiчних факторiв:
1510. Взаємозв"язок мiж гепатитами А i В:
1511. Вiрус гепатиту В знаходиться в максимальнiй концентрацiї в:
1512. Основний шлях передачi ВГВ:
1513. Чи можливий статевий шлях передачi ВГВ?
1514. Як вiдбувається зараження в сiмейних вогнищах ВГВ?
1515. Тривалiсть iнкубацiйного перiоду при ВГВ:
1516. Якi прояви характернi для продромального перiоду при ВГВ?
1517. Середня тривалiсть iнкубацiйного перiоду при ВГВ:
1518. Швидкiсть розвитку жовтяницi при ВГВ:
1519. Гемограма при ВГВ:
1520. Типовi порушення пiгментного обмiну при вiрусних гепатитах:
1521. Найчастiша тривалiсть жовтяничного перiоду при ВГВ:
1522. Нормалiзацiя морфологiчної структури печiнки при середньоважкому перебiгу ВГВ вiдбувається на протязi:
1523. Якi клiнiчнi симптоми характернi для холестазу?
1524. Назвiть раннi симптоми, якi не характернi для загрози печiнкової коми при ВГВ:
1525. Вiруснi гепатити - це:
1526. Клiнiчнi форми ВГА найбiльш небезпечнi в епiдемiчному вiдношеннi
1527. Який бiохiмiчний тест ранiше всього змiнюється в продромальному перiодi ВГА?
1528. Тривалiсть iнкубацiйного перiоду при ВГА :
1529. Якi варiанти продромального перiоду при ВГА зустрiчаються частiше
1530. Сезоннiсть ВГВ:
1531. Пiдвищення якої фракцiї бiлiрубiну при ВГВ в розпал хвороби вказує на несприятливий перебiг?
1532. Основний шлях iнфiкування вагiтних ВГВ:
1533. Вплив ВГВ на перебiг вагiтностi:
1534. Якi серьйознi ускладнення у жiнок при ВГВ часто виникають i являються небезпечними?
1535. Чи показано переривання вагiтностi при вiрусних гепатитах
1536. Яка акушерська патологiя найбiльш часто зустрiчається при ВГВ
1537. Якi мiри профiлактики ВГВ у вагiтних?
1538. Якi данi найбiльш необхiднi для постановки дiагнозу ВГВ?
1539. Лiкування хворих з холестатичною формою ВГВ:
1540. Вкажiть варiант продромального перебiгу при ВГС, якщо у хворого: зниження апетиту, нудота, блювота, гiркота в ротi, важкiсть в правiй пiдребернiй ділянцi, слабкiсть:
1541. Вкажiть варiант продромального перiоду при ВГВ, якщо у хворого: слабкiсть, сонливiсть, зниження працездатностi, роздратованiсть, швидка втомлюванiсть:
1542. Холестатична форма ВГВ - це циклiчне захворювання?
1543. Основний критерiй важкостi при вiрусних гепатитах:
1544. На яку форму ВГВ вказують вираженi змiни коагулограми?
1545. Частота розвитку печiнкової коми при ВГВ:
1546. Поставте дiагноз, якщо у хворого ВГВ наявнi: емоцiйна лабiльнiсть, порушення сну, тахiкардiя, немотивована поведiнка:
1547. Чи являється абсолютною ознакою ВГВ наявнiсть HBs Ag?
1548. Якi тести являються найбiльш надiйною дiагностичною ознакою гострого ВГВ?
1549. Коли при вiрусних гепатитах обмежують бiлок?
1550. Використання iнгiбiторiв протеолiзу (контрикал, гордокс) в лiкуваннi вiрусних гепатитiв:
1551. Антибiотики при вiрусних гепатитах:
1552. Основний механiзм передачi iнфекцiї при ВГС:
1553. У хворого на протязi двох тижнiв мали мiсце кiлька нападiв рiзкого болю в правiй пiдребернiй ділянцi, пiсля останнього нападу з"явилась жовтяниця, позитивний симптом Курвуаз"є, гiпербiлiрубiнемiя за рахунок прямого:
1554. Де найдовше зберiгається жовтяниця при вiрусних гепатитах?
1555. Найбiльш надiйний критерiй дiагностики ВГА:
1556. Найбiльш небезпечнi джерела (в епiдемiологiчному планi) iнфекцiї при ВГВ:
1557. Симптоми, якi нехарактернi для жовтяничного перiоду ВГВ:
1558. До якої групи вiрусiв вiдноситься вiрус гепатиту В?
1559. Яку нуклеїнову кислоту мiстить в собi вiрус гепатиту В?
1560. Чому поверхневий антиген ВГВ ранiше називали "австралiйським"?
1561. Якi з вказаних антигенiв являються дiагностичними маркерами ВГВ?
1562. Яка ще назва вiрусу гепатиту В вiдома?
1563. Назвiть симптоми, що нехарактернi для коми II:
1564. Збудник гепатиту А вiдноситься до:
1565. Чи зберiгається в кровi та її препаратах (плазмi, фiбриногенi i т.iн.) збудник гепатиту В i як довго?
1566. Стiйкiсть вiрусу гепатиту В в зовнiшньому середовищi при кiмнатнiй температурi:
1567. Збудник гепатиту В вiдноситься до:
1568. До ентеровiрусiв вiдносяться:
1569. Вiрус гепатиту Д:
1570. Сезоннiсть при ВГА:
1571. Дiя лейкоцитарного iнтерферону:
1572. Чи можливо судити про ступiнь збiльшення печiнки у вагiтних при вiрусних гепатитах на основi визначення нижнього її краю?
1573. Вiд чого в першу чергу залежить вплив ВГВ на вагiтнiсть?
1574. Чи виключає вiдсутнiсть поверхневого антигену гострий ВГВ?
1575. Чи показано при вiрусних гепатитах парентеральне введення 5% глюкози i коли?
1576. Дiя гiпербаричної оксигенацiї при вiрусних гепатитах:
1577. Шлях iнфiкування вiрусом гепатиту Д:
1578. Шлях iнфiкування вiрусом гепатиту С:
1579. Шлях iнфiкування вiрусом гепатиту Е:
1580. Яка форма ВГ частiше призводить до цирозу печiнки?
1581. Чи можливий розвиток хронiчних форм захворювання при ВГА


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів