Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


43. Інфекційні хвороби

7. "КРОВ'ЯНІ ІНФЕКЦІЇ"


1182. Збудник малярiї вiдноситься до:
1183. Скiльки видiв плазмодiїв паразитує у людини?
1184. Через скiльки часу перебування в слюнних залозах самки комара спорозоiти набувають iнфекцiйностi?
1185. Вид малярiйних плазмодiїв, що викликають тропiчну малярiю:
1186. Вид малярiйних плазмодiїв, у яких утворюється найбiльша кiлькiсть тканинних шизонтів:
1187. Вид малярiйних плазмодiїв, що викликають чотириденну малярiю:
1188. Вид малярiйних плазмодiїв, що викликають триденну малярiю:
1189. Вид малярiйного плазмодiю, для якого характерна тривалiсть циклу еритроцитарної шизогонiї 72 години:
1190. Тривалiсть циклу еритроцитарної шизогонiї 48 годин не характерна для:
1191. Час загибелi гаметоцитiв, якщо вони не попадаюить в органiзм самки комара при малярiї, спричиненiй Pl.vivax, Pl.ovale, Pl.malariae?
1192. Загибель гаметоцитiв при тропiчнiй малярiї відбувається, якщо вони не попадають в органiзм комара?
1193. Зрiлi гаметоцити з'являються в периферичнiй кровi одночасно з безстатевими формами плазмодіїв (першi напади) при всiх формах малярiї, крiм сприченених:
1194. Малярiя, при якiй зрiлi гаметоцити з'являються у периферичнiй кровi через 8 - 10 днiв вiд початку хвороби:
1195. Малярiя, при якiй зрiлi гаметоцити у периферичнiй кровi можна виявити на всiх стадiях розвитку малярiйного плазмодiю:
1196. Малярiя, при якiй у периферичнiй кровi можна виявити тiльки кiльцеподiбнi трофозоiти i гаметоцити:
1197. Збудник малярiї вiд хворого до здорового передаеться:
1198. Змiни в кровi, характернi для малярiї в гострий перiод:
1199. Змiни в кровi при малярiї в перiод реконвалесценцiї:
1200. Якi дослiдження використовують для пiдтвердження дiагнозу малярiї?
1201. Ускладнення, не характернi для тропiчної малярiї:
1202. При яких формах малярiї з метою лiкування призначають делагiл або амодiахiн?
1203. При якiй малярiї для радикального вилiкування використовують примахiн або хiноцид?
1204. Препарати для лiкування делагiло (хлорохiно)- стiйкої тропiчної малярiї:
1205. Засоби патогеничної терапiї, що використовують при розвитку ускладнень тропiчної малярiї:
1206. Не використовують для iндивiдуальної хiмiопрофiлактики малярiї
1207. Препарати для профiлактики малярiї в зонах розповсюдження делагiлостiйких форм тропiчної малярiї:
1208. Для профiлактики малярiї особам, що виїжджають в ендемiчнi зони, призначають:
1209. Препарати для попередження вiддалених рецидивiв при триденній та овале-малярiї:
1210. Для чотириденної малярiї характерно:
1211. Для тропiчної малярiї характерно:
1212. Серологiчнi дослiдження РПГА, РФА при малярiї використовують в усiх випадках, крiм:
1213. До яких мікроорганізмів вiдноситься збудник малярiї?
1214. Який шлях передачi збудника малярiї найбiльш характерний?
1215. Які комахи є перенощиками малярiї?
1216. Який цикл розвитку малярiйного плазмодiю проходить в органiзмi людини?
1217. Який цикл розвитку малярiйного плазмодiю проходить в органiзмi самки комара?
1218. При якiй малярiї перебiг найбiльш важкий?
1219. Для якої малярiї характерно розвиток малярiйного нападу в першу половину дня?
1220. Для якої малярiї характерно розвиток малярійного пароксизму в вечiрнiй час?
1221. Для якої малярiї характерно розвиток малярійного пароксизму в любий час доби?
1222. При якій малярiї спостерігається тривале, безсимптомне носiйство малярiйних плазмодiїв на протязi багатьох рокiв?
1223. Для якої малярiї найбiльш характерно розвиток ускладнень?
1224. При якiй малярiї можна дослiджувати кров, не чекаючи пароксизму?
1225. При в/в введеннi якого препарату при лiкуваннi малярiї розвивається колапс?
1226. Для якого захворювання дуже характерним являється наявнiсть ознобу, жару, поту?
1227. Гострий початок захворювання з ознобу на протязi 30 хвилин, швидкого підвищення температури до 40 град.С, посилення головного болю, мiалгій, збудження, спраги; через декiлька годин - рясний піт. Поставити дiагноз:
1228. Який тип гарячки являється найбiльш характерним для малярiї?
1229. Збудник висипного тифу
1230. Група iнфекцiй, до яких вiдносяться рикетсiї
1231. Механiзм iнфiкування висипним тифом
1232. Змiни в капiллярному руслi при висипному тифi
1233. Природа хвороби Брилла
1234. Характер температурної кривої при висипному тифi в перiодi розпалу хвороби
1235. Захворювання, при якому позитивний синдром Кіарі-Авцина, Говорова-Годельє
1236. Характер висипу при висипному тифi
1237. Термiни появи висипу при висипному тифi
1238. Зовнiшнiй вигляд хворого при висипному тифi
1239. Характер головного болю при висипному тифi
1240. Поведiнка хворого на висипний тиф на висотi захворювання
1241. Захворювання, при якому вiдмiчається лихоманка, рiзкий головний бiль, безсоння, кон'юнктивiт. статичний тремор, симптом Розенберга, Кiарі-Авцина, Говорова-Годельє
1242. Специфiчнi ускладнення при висипному тифi
1243. Найбiльш ефективний препарат при висипному тифi
1244. Вiкова група хворих, у яких має місце перебіг висипного тифу без лихоманки
1245. Прогностичне значення постiйної лихоманки при висипному тифi
1246. Збудник хвороби Брилла
1247. Мiсце накопичення рикетсiй Провачека в органiзме людини
1248. Термiн лихоманки при висипному тифi
1249. До ускладнень висипного тифу вiдносяться
1250. Вузлики Попова-Давидовського виявляються при
1251. Лiквор при висипнотифозному менiнгоенцефалiтi
1252. Дiагностичний титр РЗК при висипному тифi
1253. Перевага класу iмуноглобулинiв при висипному тифi
1254. Проба с цистеiном при хворобi Брилла
1255. Лiжковий режим при тяжких формах висипного тифу призначається до
1256. Контагiознiсть при хворобi Брилла
1257. Ку-лихоманка визивається
1258. Шляхи передачi Ку-лихоманки
1259. Джерело iнфекцiї Ку-лихоманки в природних вогнищах
1260. Джерело iнфекцiї при Ку-лихоманцi
1261. Стiйкiсть рикетсії Бернета у зовнiшньому середовищi
1262. Клiнiчнi прояви КУ-лихоманки
1263. Мiсце розмноження коксиєли Бернета в органiзмi людини
1264. Чи можлива хронiчна форма Ку-лихоманки
1265. Форми туляремiйних бактерiй, якi використовують для виготовлення живої вакцини:
1266. Дiя хлорного вапна на збудник туляремiї:
1267. Нетиповий для туляремiї механiзм передачi:
1268. Трансмiсивна передача туляремiї здiйснюється:
1269. Для легеневої форми туляремiї характерно:
1270. Неправильна лихоманка до 38,5 град. С, збiльшений, щiльний, помiрно болючий передньошийний лiмфовузол, в кровi - лiмфоцитоз. За три днi до захворювання мав мiсце укус клiща в ділянцi шиї
1271. Найбiльш ефективнi засоби етiотропної терапiї туляремiї
1272. Специфiчна профiлактика туляремiї:
1273. Основне джерело iнфекцiї при туляремiї:
1274. При бубоннiй формi туляремiї:
1275. Показники сечi хворого геморагiчною лихоманкою з нирковим синдромом (ГЛНС) в олiгуричний перiод:
1276. В основi олiгоанурiї при геморагiчних лихоманках лежить:
1277. Перiод захворювання геморагiчними лихоманками, коли спостерiгається скороминуче порушення зору:
1278. Змiни електролiтного балансу в олiгуричний перiод ГЛНС:
1279. Тривалiсть перiоду лихоманки при геморагiчних лихоманках:
1280. Чи призначають салiцилати хворим геморагiчними лихоманками?
1281. Для якої геморагiчної лихоманки нашої країни найбiльш характерний виражений геморагiчний синдром?
1282. Хворi якою геморагiчною лихоманкою небезпечнi для здорових осiб
1283. Якiй групi антибiотикiв вiддається перевага при ускладненнях у хворих ГЛНС?
1284. Якi ускладнення частiше розвиваються в початковий перiод геморагiчних лихоманок?
1285. Яка геморагiчна лихоманка передається при контактi з хворим
1286. Якi геморагiчнi лихоманки передаються клiщами?
1287. В основi геморагiчного синдрому при геморагiчних лихоманках лежить ураження:
1288. Вiдносна щiльнiсть сечi при геморагiчних лихоманках у перiод ранньої реконвалесценцiї:
1289. Чи характерний для геморагiчних лихоманок симптом джгута?
1290. На який день частiше всього розвивається олiгуричний синдром при геморагiчних лихоманках?
1291. У який перiод захворювання геморагiчними лихоманками треба обмежити калiй?
1292. Обличчя хворого на геморагiчну лихоманку у першi днi хвороби
1293. Де перед усiм з'являється крапково-петехiальний висип при геморагiчних лихоманках?
1294. Вiдносна щiльнiсть сечi у полiуричний перiод геморагiчної лихоманки:
1295. Значення тахiкардiї в олiгуричному перiодi геморагiчних лихоманок:


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів