Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


43. Інфекційні хвороби

6. "ГОСТРІ НЕЙРОІНФЕКЦІЇ"


923. Iмунiтет пiсля перенесеного клiщового енцефалiту:
924. Тривалiсть iнкубацiйного перiоду при клiщовому енцефалiтi:
925. Основнi клiнiчнi ознаки полiомiєлiтичної форми клiщового енцефалiту:
926. З якою хворобою диференцiювати клiщовий енцефалiт не потрiбно
927. Вкажiть не характернi для клiщового енцефалiту наслiдки:
928. Який з вказаних методiв не використовують для дiагностики клiщового енцефалiту?
929. Основнi клiнiчнi ознаки японського енцефалiту:
930. Якi з вказаних лiкарських засобiв не використовують в перiодi реконвалесценцiї клiщового енцефалiту?
931. З метою профiлактики клiщового енцефалiту не використовують:
932. Якi з вказаних лiкiв не використовують в гострий перiод клiщового енцефалiту?
933. Назвiть форму клiщового енцефалiту, коли у хворого гарячка, бiль у м'язах, розвиток на протязi 10 днiв в'ялого паралiчу верхнiх або нижнiх кiнцiвок, атрофiя уражених м'язiв, голова звисає на грудну клiтину:
934. Вкажiть форму клiщового енцефалiту, коли спостерiгається ураження периферiйних нервiв, корiнцiв, наявнiсть болю по ходу нервiв, поколювання в дистальних вiддiлах кiнцiвок, розлади чутливостi:
935. Форма клiщового енцефалiту, коли наявнi гарячка i iнтоксикацiя (головний бiль, нудота, блювота, гiперестезiя, помiрна ригiднiсть м'язiв потилицi), лiквор без патологiчних змiн:
936. Для якого захворювання характерним є наявнiсть ближнiх та вiддалених рецидивiв захворювання:
937. Збудник клiщового енцефалiту:
938. Фактори передачi клiщового енцефалiту людини:
939. Механiзм зараження людини схiдним варiантом клiщового енцефалiту:
940. Основний i додатковий резервуар вiрусу клiщового енцефалiту та його переносник:
941. Сезоннiсть клiщового енцефалiту:
942. Тривалiсть збереження збудника клiщового енцефалiту в органiзмi клiща:
943. Механiзм iнфiкування людини при клiщовому енцефалiтi:
944. Механiзм зараження людини захiдним варiантом клiщового енцефалiту:
945. Iмунiтет при клiщовому енцефалiтi:
946. Якi паралiчi при клiщовому енцефалiтi?
947. Чи буває хронічна форма клiщового енцефалiту?
948. Переносник японського енцефалiту:
949. Якi з названих форм не характернi для клiщового енцефалiту?
950. Наслiдки хронiчних форм клiщового енцефалiту:
951. Якi клiничнi ознаки нехарактернi для менiнгеальної форми клiщового енцефалiту?
952. Клiнiчнi ознаки, нехарактернi для полiенцефаломiєлiтичної форми енцефалiту:
953. При ураженнi якого вiддiлу нервової системи розвивається полiомiєлiтичний синдром клiщового енцефалiту?
954. Тривалiсть першої лихоманкової хвилi при клiщовому енцефалiтi з двохвильовим перебiгом:
955. Механiзм проникнення вiрусу в ЦНС при японському енцефалiтi:
956. Iмунiтет пiсля перенесеного клiщового енцефалiту:
957. Тривалiсть iнкубацiйного перiоду при клiщовому енцефалiтi:
958. Основнi клiнiчнi ознаки полiомiєлiтичної форми клiщового енцефалiту:
959. З якою хворобою диференцiювати клiщовий енцефалiт не потрiбно?
960. Вкажiть не характернi для клiщового енцефалiту наслiдки:
961. Який з вказаних методiв не використовують для дiагностики клiщового енцефалiту?
962. Основнi клiнiчнi ознаки японського енцефалiту:
963. Якi з вказаних лiкарських засобiв не використовують в перiодi реконвалесценцiї клiщового енцефалiту?
964. З метою профiлактики клiщового енцефалiту не використовують:
965. Якi з вказаних лiкiв не використовують в гострий перiод клiщового енцефалiту?
966. Назвiть форму клiщового енцефалiту, коли у хворого гарячка, бiль у м'язах, розвиток на протязi 10 днiв в'ялого паралiчу верхнiх або нижнiх кiнцiвок, атрофiя уражених м'язiв, голова звисає на грудну клiтину:
967. Вкажiть форму клiщового енцефалiту, коли спостерiгається ураження периферiйних нервiв, корiнцiв, наявнiсть болю по ходу нервiв, поколювання в дистальних вiддiлах кiнцiвок, розлади чутливостi:
968. Форма клiщового енцефалiту, коли наявнi гарячка i iнтоксикацiя (головний бiль, нудота, блювота, гiперестезiя, помiрна ригiднiсть м'язiв потилицi), лiквор без патологiчних змiн:
969. Для якого захворювання характерним є наявнiсть ближнiх та вiддалених рецидивiв захворювання:
970. Збудник клiщового енцефалiту:
971. Фактори передачi клiщового енцефалiту людини:
972. Механiзм зараження людини схiдним варiантом клiщового енцефалiту:
973. Основний i додатковий резервуар вiрусу клiщового енцефалiту та його переносник:
974. Сезоннiсть клiщового енцефалiту:
975. Тривалiсть збереження збудника клiщового енцефалiту в органiзмi клiща:
976. Механiзм iнфiкування людини при клiщовому енцефалiтi:
977. Механiзм зараження людини захiдним варiантом клiщового енцефалiту:
978. Iмунiтет при клiщовому енцефалiтi:
979. Якi паралiчi при клiщовому енцефалiтi?
980. Чи буває хронічна форма клiщового енцефалiту?
981. Переносник японського енцефалiту:
982. Якi з названих форм не характернi для клiщового енцефалiту?
983. Наслiдки хронiчних форм клiщового енцефалiту:
984. Якi клiничнi ознаки не характернi для менiнгеальної форми клiщового енцефалiту?
985. Клiнiчнi ознаки, не характернi для полiенцефаломiєлiтичної форми енцефалiту:
986. При ураженнi якого вiддiлу нервової системи розвивається полiомiєлiтичний синдром клiщового енцефалiту?
987. Тривалiсть першої лихоманкової хвилi при клiщовому енцефалiтi з двохвильовим перебiгом:
988. Якi з названих форм не характернi для клiщового енцефалiту?
989. Механiзм проникнення вiрусу в ЦНС при японському енцефалiтi:
990. Характеристика збудника полiомiєлiту:
991. Клiничнi форми полiомiєлiту, що супроводжуються виникненням паралiчiв:
992. Клiнiчнi ознаки понтинної форми полiомiєлiту:
993. Особливостi складу лiквору в препаралiтичному та на початку паралiтичного перiоду полiомiєлiту:
994. Форма полiомiєлiту, для якої характерна посилена секрецiя слизу
995. У хворих полiомєлiтом при ураженнi м'язiв тулуба розвивається
996. Перiод полiомiєлiту, коли найчастiше можливi такi ускладнення як пневмонiя, ателектаз легенiв, мiокардит:
997. Форма полiомiєлiту з частим розвитком контрактур м'язiв та суглобiв
998. Для вiросологiчного дослiдження при полiомiєлiтi матерiалом не являються:
999. Чи показанi антибiотики при полiомiєлiтi?
1000. Перiод полiомiєлiту, коли найбiльшого ефекту досягають використанням санаторно-курортного лiкування:
1001. В якому перiодi хвороби найбiльш виражена вiрусемiя при полiомiєлiтi:
1002. Ведуче джерело iнфекцiї при полiомiєлiтi:
1003. Механiзм розповсюдження полiомiєлiтної iнфекцiї:
1004. Найбiльш чутливий контингент населення до полiомiєлiтної iнфекцiї:
1005. Хворий 15 рокiв, третiй день хвороби, на фонi катаральних явищ з'явилась слабiсть в руках, порушення ковтання, двоїння, косоокiсть. Голос слабкий, паралiч м'якого пiднебiння i верхнiх кiнцiвок, пульс 90, АТ 130/80:
1006. Типовi форми полiомiєлiту:
1007. Якi паралiчi розвиваються при полiомiєлiтi?
1008. Iмунiтет при полiомiєлiтi:
1009. Менiнгiтична форма полiомiєлiту:
1010. Спінальна форма полiомiєлiту появляється при пошкодженнi
1011. При якiй клiнiчнiй формi полiомiєлiту, частiше бувають несприятливi наслiдки (смерть хворого)?
1012. При якiй формi полiомiєлiту розвивається ларiнгофарiнгеальний паралiч?
1013. При якiй формi полiомiєлiту розвиваються очнi симптоми?
1014. При якiй формi полiомiєлiту пошкоджуються переважно проксимальнi вiддiли кiнцiвок?
1015. Чи можливе при полiомiєлiтi iзольоване пошкодження ядра лицьового нерву?
1016. Салiвацiя при паралiтичних формах полiомiєлiту:
1017. Коли виникають ознаки атрофiї пошкоджених м'язiв при полiомiєлiтi
1018. Тривалiсть активного вiдновлення функцiї пошкоджених м'язiв
1019. Тривалiсть перiоду вiдновлення при полiомiєлiтi:
1020. При якiй формi полiомiєлiту поява дихальної недостатностi обумовлена слабкiстю мiжреберних м'язiв i дiафрагми?
1021. Порушення ритму дихання, ціаноз при бульбарнiй формi полiомiєлiту обумовленi:
1022. Чи бувають змiни в лiкворi при абортивнiй формi полiомiєлiту?
1023. Яке викривлення хребта, якщо є паралiч черевних м'язiв при збереженнi функцiї м'язiв спини?
1024. При нерiвномiрному пошкодженнi довгих м'язiв спини при полiомiєлiтi розвивається:
1025. Використання гамма-глобулiну при полiомiєлiтi:
1026. Профiлактика деформацiй при полiомiєлiтi в гострому паралiтичному перiодi:
1027. Чи показанi антибiотики хворим полiомiєлiтом?
1028. При якiй формi полiомiєлiту прогноз для життя найбiльш серйозний (несприятливий)?
1029. Специфiчна профiлактика полiомiєлiту:
1030. В якому вiцi при полiомiєлiтi проводять вакцинацiю i як
1031. Ревакцинацiю при полiомiєлiтi проводять :
1032. Вакцина для профiлактики полiомiєлiту:
1033. Чи характерний геморагiчний синдром для японського енцефалiту?
1034. Наслiдки японського енцефалiту:
1035. Вакцина проти клiщового енцефалiту:
1036. Який перебiг захворювання не характерний для гнiйного менiнгiту
1037. Туберкульозний менiнгiт за локалiзацiєю частiше буває:
1038. Отогенний менiнгiт вiдноситься до:
1039. Вкажiть бактерiальнi серознi менiнгiти:
1040. До бактерiальних гнiйних менiнгiтiв вiдносяться всi, окрiм
1041. Менiнгiт, який викликається грибами та найпростiшими вiдноситься до
1042. Головний бiль при туберкульозному менiнгiтi
1043. Блювота при менiнгiтi
1044. Гiперестезiя, пiдвищена чутливiсть до свiтла, звукових подразнень при менiнгококовому менiнгiтi
1045. Типова менiнгеальна поза:
1046. Ригiднiсть м"язiв потилицi при менiнгiтах:
1047. Симптом Кернiга при менiнгiтах:
1048. Верхнiй симптом Брудзiнського при менiнгiтах та його прояви
1049. Симптом Гiйєна (при стисканнi 4-х - голового м"язу однiєї ноги, друга згинається в колiнi i пiдтягується до живота) при менiнгiтах
1050. Симптом Мейтуса (хворий не може самостiйно сiсти в лiжку при розiгнутих та фiксованих колiнах) при менiнгiтах
1051. Як називається симптом при менiнгiтах, якщо хворий не може самостiйно сiсти в лiжку при розiгнутих та фiксованих колiнах
1052. Симптом Бехтєрева при менiнгiтах (при перкусiї скулової дуги появляється мимовiльна гримаса на вiдповiднiй половинi обличчя, посилюється головний бiль)
1053. Не враховується при менiнгiтах у новонароджених
1054. Якi типи менiнгококу найбiльш розповсюдженi в Українi
1055. Основний фактор патогенностi менiнгококiв
1056. Чи можливе носiйство менiнгококiв?
1057. Форма менiнгококової iнфекцiї, яка являє собою найбiльшу епiдемiологiчну небезпеку
1058. Максимальна тривалiсть носiйства при менiнгококовiй iнфекцiї
1059. В яку пору року збiльшується кiлькiсть випадкiв захворювання менiнгококовою iнфекцiєю
1060. Джерело менiнгококової iнфекцiї
1061. Механiзм передачi менiнгококової iнфекцiї
1062. Найбiльш сприятливий контингент населення до менiнгококової iнфекцiї
1063. Менiнгiзм - це
1064. Вхiднi ворота при менiнгококовiй iнфекцii
1065. При генералiзованих формах менiнгококової iнфекцiї виявити менiнгокок можна в
1066. Дiя менiнгококового ендотоксину
1067. Чутливiсть менiнгококу до дезинфiкуючих речовин
1068. Зберiгання менiнгококу в органiзмi забезпечується
1069. Форма менiнгококової iнфекцiї, при якiй в бiльшiй кiлькостi видiляються найбiльш патогеннi збудники
1070. Для розвитку менiнгококової iнфекцiї необхiдний контакт з джерелом
1071. Локалiзованi форми менiнгококової iнфекцiї
1072. До генералiзованих форм менiнгококової iнфекцiї не вiдносится
1073. Бактерiємiя при менiнгококовому гострому назофарингiтi
1074. Форма менiнгококової iнфекцiї, при якiй алергiчний компонент поряд з токсикозом являється ведучим в розвитку патологiчного процесу
1075. Чи розвивається шок при менiнгококовiй iнфекцiї, який та при якiй формi
1076. В основi патогенезу блискавичних форм менiнгококової iнфекцiї (менiнгококемiї) лежить
1077. В основi патогенезу менiнгококового назофарiнгiту лежить
1078. В основi патогенезу менiнгококового менiнгiту лежить все вказане, окрiм
1079. В основi патогенезу типової форми менiнгококової менiнгококцемiї лежить все вказане, окрiм
1080. Генералiзацiї процесу при менiнгококовiй iнфекцiї сприяють всi вказанi фактори, окрiм
1081. Прогностичне значення затяжного (бiльше тижня) гнiйного запалення при менiнгококовому менiнгiтi
1082. При менiнгококовому менiнгiтi може розвиватися енцефалiт ?
1083. Чи можуть утворюватись абсцеси головного мозку при менiнгококовому менiнгiтi
1084. В яких випадках гнiйного менiнгiту можливий розвиток стiйких залишкових явищ
1085. Найбiльш грiзним ускладненням при менiнгококцемiї, яке призводить до швидкої загибелi являється
1086. Iмунiтет при менiнгококовiй iнфекцiї
1087. До рiдких форм менiнгококової iнфекцiї вiдносяться всi вказанi форми, за виключенням
1088. Тривалiсть iнкубацiйного перiоду при менiнгококовiй iнфекцiї
1089. Iмунiтет при менiнгококовому носiйствi формується
1090. Клiнiчна дiагностика гострого менiнгококового назофарингiту
1091. Назофарингіт передує розвитку генаралiзованих форм менiнгококової iнфекцiї
1092. Середня тривалiсть гострого менiнгококового назофарингiту
1093. Змiни в лiкворi при гострому менiнококовому назофарингiтi
1094. Який клiнiчний симптом не характерний для менiнгококового назофарингіту
1095. Висип при гострому менiнгококовому назофарингитi
1096. Характер висипу при менiнгококовiй iнфекцiї
1097. Чи є хронiчнi форми менiнгококової iнфекцiї
1098. Для якої форми менiнгококової iнфекцiї характерна наявнiсть щiльного висипу, який пiдвищується над рiвнем шкiри, має вигляд "зiрчастої" вiд цяткових розмiрiв до великих крововиливiв на тулубi та кiнцiвках
1099. Чи характерна для менiнгококцемiї наявнiсть енантеми на переднiй складцi кон"юнктиви та крововиливи в склери
1100. Чи характерно для генералiзованих форм менiнгококової iнфекцiї наявнiсть нейтрофiльного лейкоцитозу до 20-40 iз зсувом влiво, пiдвищена ШОЕ
1101. Вiруснi менiнгiти вiдносяться до
1102. Що характерно для 11 ступеня iнфекцiйно-токсичного шоку, який розвивається при менiнгококовому сепсисi
1103. Особливостi початкового перiоду розвитку синдрому Уотерхауза-Фрiдерiксена при менiнгококцемiї
1104. Чи можна визначити важкiсть перебiгу менiнгококового менiнгiту по ступенi вираженостi менiнгеальних симптомiв
1105. Прогностичне значення ранньої втрати свiдомостi при меменiнгококовому менiнгiтi
1106. Раннiй симптом менiнгiту у немовлят, якi страждають гiпотрофiєю з симптомом диспепсiї
1107. Який клiнiчний симптом не характерний для менiнгококовоо менiнгiту
1108. Нормальний склад лiквору у дорослих
1109. Високi показники бiлка в лiкворi в гострий перiод менiнгококового менiнгiту вказують
1110. Для лiквору при гнiйному менiнгiтi характерно все, окрiм
1111. Високi показники бiлка в лiкворi в перiод реконвалесценцiї менiнгококового менiнгiту
1112. Лiквор при серозному менiнгітi
1113. Лiквор при менiнгізмi
1114. При менiнгококовiй iнфекцiї розвивається позитивний симптом Квекенштедта (при стисненнi яремних вен люмбальний лiкворний тиск не змiнюється) в результатi
1115. Чи розвивається при менiнгококовiй iнфекцiї епендиматит та який характер лiквору при цьому
1116. Для якої патологiї характерно швидке та значне наростання бiлка в спинномозковiй рiдинi, лiквор має ксантохромне забарвлення
1117. Який наслiдок хвороби не типовий для епендиматиту
1118. До специфiчних раннiх ускладнень менiнгококцемiї не вiдноситься
1119. Специфiчнi ускладненя менiнгококового менiнгiту
1120. До пiзнiх ускладнень менiнгококової iнфекцiї не вiдносяться
1121. Ознаки субарахноїдального крововиливу
1122. Найбiльш ефективний метод введення пенiцилiну при менiнгококовому менiнгiтi
1123. Чи показанi антибiотики при менiнгококовому назофарингiтi
1124. Добова доза пенiцилiну при менiнгококовому менiнгiтi середньої важкостi з розрахунку на кг маси тiла хворого
1125. Добова доза пенiцилiну з розрахунку на 1кг маси тiла хворого при менiнгококовому менiнгоенцефалiтi, вентрикулiтi, епендиматитi
1126. Показники лiквору, при яких можна вiдмiняти антибiотики
1127. Чи ефективнi при менiнгококовому менiнгiтi напiвсинтетичнi пенiцилини, левомiцетин-сукцинат натрiю та коли їх призначають
1128. Чи можна призначати при менiнгiтi у новонароджених левомiцетин сукцинат-натрiю
1129. Якому з напiвсинтетичних пенiцилiнiв вiддається перевага при лiкуваннi менiнгококового менiнгіту
1130. Чи призначається калiєва сiль пенiцилiну при менiнгококовому менiнгiтi, якщо у хворого гiперкалiємiя
1131. Промiжок часу мiж iн'єкціями пенiцилiну при одночасному введеннi манiтолу хворим на менiнгiт
1132. Промiжок часу мiж iн'єкціями левомiцетину-сукцинату натрiю при одночасному введеннi манiтолу хворим на менiнгококовий менiнгiт
1133. Чи потребує корекцiї антибiотико-терапiя при одночасному призначеннi лазиксу хворим на менiнгококовий менiнгит
1134. Як часто вводиться пенiцилiн хворим на менiнгококовий менiнгiт
1135. Якому антибiотику вiддається перевага при розвитку iнфекцiйно-токсичного шоку у хворих на менiнгококову iнфекцiю
1136. Чи можна зменшувувати дозу антибiотикiв пiд час лiкування хворих на менiнгококовий менiнгiт
1137. Загальна кiлькiсть рiдини, яку можна вводити при менiнгококовому менiнгiтi
1138. Кiлькiсть рiдини, яку треба вводити при блискавичнiй менiнгококцемiї i розвитку шоку
1139. Чи показана оксигенотерапiя при блискавичнiй менiнгококцемiї
1140. Чи призначаються кортикостероїди та їх доза при блискавичнiй формi менiнгококцемiї
1141. Тривалiсть введення кортикостероїдiв при блискавичнiй формi менiнгококцемiї
1142. У разi розвитку гострої ниркової недостатностi у хворих на менiнгококцемiю перш за все призначають
1143. При лiкуваннi гострого набухання та набряку мозку призначають все, окрiм
1144. Чи показане введення сечовини при гострiй нирковiй недостатностi у хворого на менiнгококцемiю з вираженим геморагiчним синдромом та азотемiєю
1145. Чи призначаються глюкокортикостероїди при набряку, набуханнi мозку i якi з них найбiльш ефективнi
1146. Чи показанi амiназин, дроперiдол та антигiстамiннi препарати хворим на менiнгококовий менiнгiт з набряком та набуханням мозку
1147. Скiльки разiв на добу можна вводити седуксен в разi рухового збудження, судомах хворим на менiнгококовий менiнгiт
1148. Добова доза оксибутирату натрiю та допустима кратнiсть введення за добу хворим на менiнгококовий менiнгiт з набряком та набуханням мозку
1149. Хворий 25 рокiв, температура 40 град. С, 2 день хвороби, свiдомiсть вiдсутня, судоми, менiнгеальний синдром, геморагiчний висип, крововиливи на кiнцiвках, Ps = 120, ЧД = 40, переривчасте, парез сечового мiхура, АТ 90/60 мм рт. ст
1150. Хворий 30 рокiв дiагноз:менiнгококовий менiнгiт, набряк головного мозку. Лiкування патогенентичне
1151. Менiнгококцемiя, iнфекцiйно-токсичний шок 2 ступеня. Хворому 40 рокiв. Призначити патогенетичне лiкування
1152. В який перiод року реєструється найбiльш висока захворюваннiсть на менiнгококову iнфекцiю
1153. Характеристика менiнгококу при мiкроскопiї лiквору та кровi
1154. Симптомокомплекс на основi якого проводиться люмбальна пункцiя
1155. Найбiльш типовий характер висипу при менiнококцемiї
1156. Для менiнгококцемiї характернi
1157. Для якої форми менiнгококової iнфекцiї характернi: висока гарячка, головний бiль, блювота, позитивнi с-ми Кернiга, Брудзинського, Бабинського, Опенгейма, судоми, дизартрiя
1158. При який формi менiнгококової iнфекцiї розвиваються наступнi симптоми: висока температура, головний бiль, блювота, геморагiчний висип, ригiднiсть м'язiв потилицi
1159. Головний бiль, гарячка, блювота, ригiднiсть м'язiв потилицi, позитивнi симптоми Кернiга, Брудзинського характернi для
1160. При якому захворюваннi лiквор каламутний, бiлуватого кольору, цитоз 5500 в мкл, нейтрофiли 89%, бiлок 2,2г/л, цукор помiрно знижений
1161. Лiквор безбарвний, з опалесценцією, витiкає частими краплинами, цитоз, нейтрофiлiв 35%, лiмфоцитiв 65%, вмiст цукру знижений, при стояннi через добу випала павутиноподiбна плiвка
1162. Лiквор безбарвний, прозорий, витiкає частими краплинами, цитоз 260 в 1мкл, лiмфоцитiв 83%, цукор в нормi
1163. Лiквор безбарвний, прозорий, витiкає частими краплями кров'янистого кольору, пiсля центрифугування ксантохромний, цитоз 80 в 1мкл, цукор в нормi., бiлок 0,84г/л
1164. В яких колективах найбiльш iмовiрне виникнення спалаху менiнгококової iнфекцiї
1165. До генаралiзованих форм менiнгококової iнфекцiї не вiдносяться
1166. Типове ускладнення менiнгококцемiї
1167. Лiкувальнi заходи, якi перш за все треба проводити при менiнгококцемiї i розвитку iнфекцiйно токсичного шоку
1168. При лiкуваннi неускладненого менiнгококового менiнгiту не використовуються
1169. Якому препарату слiд вiддати перевагу при проведеннi дегiдратацiйної терапiї у хворих на менiнгiт
1170. Критерiї вiдмiни антибiотикiв у хворих на менiнгоковий менiнгiт
1171. Чи проводиться люмбальна пункцiя хворим на гнiйнi менiнгiти при виникненнi набряку мозку
1172. Що необхiдно робити при виявленнi "здорових" носiїв менiнгококу серед контактних з хворим на генералiзовану форму менiнгококової iнфекцiї
1173. Мiсце для проведення люмбальної пункцiї у дорослих при менiнгiтах
1174. Положення хворого при проведеннi люмбальної пункцiї при менiнгiтах
1175. Якi з приведених симптомiв не характернi для менiнгiтiв у немовлят
1176. Основнi клiнiчнi симптоми менiнгококового менiнгiту
1177. У хворого на важку форму менiнгiту пiсля введеня 2 000 000 млн ОД пенiцiлiну внтрiшньовенно, струйно з'явився озноб, тахiкардiя, блiдiсть з цiанозом, сопор, температура, АТ50/20мм рт ст. Ваш дiагноз
1178. Лiкування iнфекцiйно-токсичного шоку у хворого на гнiйний менiнгiт включає все, окрiм
1179. Для гострого менiнгiту (гнiйного та серозного) характерно все, крiм
1180. Для менiнгококцемiї характерно все, крiм
1181. При абсцесi мозку може бути все, крiм


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів