Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


43. Інфекційні хвороби

5. "ІНФЕКЦІЇ ЗАГАЛЬНОГО ПОКРИВУ ТІЛА"


853. Збудник вiсцерального лейшмнiозу - iндiйський кала-азар
854. Збудник шкiрного лейшманiозу мiського типу
855. Переносчик шкiрного лейшманiозу
856. Джерело iнфекцiї при вiсцеральному лейшманiозi
857. Вiсцеральний лейшманiоз, для якого характерна наявiсть шкiрного лейшманоїду
858. При якiй формi лейшманiозу виявляються характернi змiни гемограми: зниження кiлькостi еритроцитiв, гемоглобiну, лейкопенiя, анеозинофiлiя, тромбоцитопенiя, високi цифри ШОЕ
859. При якому лейшманiозi використовується дослiдженння товстої краплi кровi, пунктат кiсткового мозку, лiмфовузлiв, бiопсiя тканин, РФА, РСК, латекс-аглютинацiя з антигеном :
860. При якому лейшманiозі дослiджується матерiал з днища виразки та крайового iнфiльтату
861. При якiй формi лейшманiозу з метою лiкування використовуються препарати 5-валентної сурми
862. При якiй формi лейшманiозу з метою лiкування використовують: мономiцин, амiнохiнол
863. При якому лейшманiозi виявляється ураження слизових оболонок глотки, гортанi, статевих органiв
864. Який токсин збудника правцю має найбiльше значення в патогенезi хвороби?
865. Шлях проникнення екзотоксину збудника правцю в центральну нервову систему?
866. Ураження якого вiддiлу центральної нервової системи,призводить до типових клiничних проявiв правцю
867. Чи має патогенетиче значення ендотоксин збудника правцю
868. Назвiть шляхи зараження людини правцем:
869. Який iмунiтет виникає пiсля перенесеного правцю?
870. Якi симптоми правцю називають "раннiми" i яке клiничне значення вони мають?
871. У хворого занепокоєння, пiдвищена збудливiсть, безсоння, страх, тризм, дисфагiя, сардонiчна посмiшка, дрібнi м'язи рук i нiг вiд напруги вiльнi:
872. Екстренна профiлактика правцю при травмах при вiдсутності документiв про проведенi щеплення:
873. Тактика лiкаря при наявностi рани у хворого правцем:
874. Правцевий токсин дiє на:
875. Механiзм розвитку судом при винекненнi правця:
876. Токсин збудника правцю:
877. Як проникає екзотоксин при захворюваннi на правець в центральну нервову систему?
878. Вiддiл центральної нервової системи, який вражається при захворюваннi на правець:
879. Який фактор вiдiграє основну патогенетичну роль в розвитку правцю?
880. Механiзм зараження правцем:
881. Iмунiтет пiсля перенесеного правцю:
882. Раннi сиптоми правцю:
883. Який симптом не характерний для сказу:
884. Для лiкування сказу використовують:
885. Шлях поширення збудника сказу у органiзмi хворого
886. Пiтливiсть у хворого на правец обумовлена:
887. Правцевий анатоксин являється:
888. Протиправцева сироватка:
889. Збудник сказу, який викликає хворобу людини?
890. Головний резервуар сказу в природi
891. Тварини, якi пiдтримують антропургiчний мiський тип сказу:
892. Причини розвитку паралiчiв при сказi:
893. Причини пiдвищеного потовидiлення i слинотечi при сказi:
894. Захворювання при якому виявляються в нервових клiтинах тiльця Бабеша-Негрі:
895. Симптоми, якi характернi для початкового перiоду сказу:
896. Ветеринар, 4-й день хвороби, температура тiла 39 град. С, пити i їсти не може через приступи судом, пiтливiсть, сiалорея, агресивна поведiнка, риси обличчя загостренi, напруженi, голос захриплий, тремор рук
897. Передвiсники грiзного ускладнення, якi потребують вiдмiни вакцинацiї проти сказу
898. Алергiчнi ускладнення при вакцинацiї проти сказу частiше бувають:
899. Який симптом не характерний для сказу:
900. Для лiкування сказу використовують
901. Шлях поширення збудника сказу у органiзмi хворого
902. Дiагноз сказу ставиться на основi
903. У хворого температура тiла 39 град. С, дихання шумне з судомним вдихом, сiалорея, пiдвищена пiтливiсть, гiдрофобiя. Стадiя сказу
904. Клiнiчнi ознаки продромального перiоду сказу
905. Система, яка вражається при сказi
906. Для пiдтвердження дiагнозу сказу проводяться
907. Дiагноз сказу пiдтверджує виявлення
908. Шляхи зараження людини сибiркою :
909. Збудники сибiрки, якi утворюють токсин:
910. Стiйкiсть спор сибiрки в навколишньому середовищi:
911. 2-й день хвороби. Рiзкий поширений набряк шкiри лiвої половини обличчя, бульознi елементи з геморагiчною рiдиною. Бiль в зонi уражання вiдсутня, Т до 38,9 град. С, лейкоцитiв 7,0х10 9/л. Ветеринар. Приймав анальгiн. Ваш дiагноз:
912. Iнкубацiйний перiод шкiрної форми сибiрки в середньому складає
913. Збудник сiбирки:
914. Який токсин має вирiшальне значення в патогенезi сибiрки?
915. Час лабораторного пiдтвердження дiагнозу сибiрки:
916. Не проводиться в лiкуваннi хворих шкiрною формою сибiрки
917. Мiсцева терапiя сибiркового карбункулу:
918. Обробка посуду, яким користується хворий сибiркою:
919. Строки спостереження за контактними по сибiрцi:
920. Чи використовується бiологична проба для пiдтвердження дiагнозу сибiрки?
921. Внутрiшньошкiрна проба з антраксином при сибiрцi вiд'ємна у
922. Найчастiша клiнiчна форма сибiрки в мирний час:


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів