Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


43. Інфекційні хвороби

4. "ІНТЕНСИВНА ТЕРАПІЯ"


617. Виснаження компесаторного об'ємного механiзму наступає при зменшеннi венозного притоку на
618. Основний механiзм компенсацiї недостатностi венозного повернення
619. Ведучий механiзм в розвитку феномена централiзацiї кровообiгу
620. Основнi причини кровотеч при iнфекцiйних хворобах
621. Який признак не характерний для декомпенсованої крововтрати
622. Вливання 1 л фiзiологiчного розчину збiльшує ОЦК на
623. Головна причина смертi хворих вiд гострої крововтрати
624. Компенсаторнi реакцiї на зниження ОЦК - це:
625. До гуморальних факторiв регуляцiї агрегатного стану кровi не вiдносяться:
626. Основний клiтиний фактор регуляцiї гемостаза
627. Основнi ланки порушення мiкроциркуляцiї при iнфекцiйно-токсичному шоковi
628. Не характерно для раннiх стадiй грампозитивного шока
629. Що не характерно для раннiх стадiй грамвiд'ємного шоку
630. Правила при проведеннi закритого масажу серця
631. Всi вказанi критерiї ефективностi закритого масажу серця вiрнi окрiм
632. Всi вказанi критерiї адекватностi вiдновлення кровообiгу пiсля зупинки серця вiрнi
633. Ефективнi мiроприємства для покращення прогнозу при гіпоксiї
634. Переливання кровi показано у всiх приведених випадках, крiм
635. Для профiлактики ускладнень, викликаних переливанням кровi, проводять
636. Переливання несумiсної кровi призводить до розвитку ряду ускладнень, виключаючи
637. В консервованiй кровi функцiональна активнiсть тромбоцитiв практично припиняється через:
638. Переливання значних кiлькостей консервованої кровi може викликати ряд ускладнень, крiм:
639. Причина смертi при переливаннi несумiсної кровi
640. Перед кожним переливанням кровi проводиться ряд проб, крiм
641. Проба на iндивiдуальну сумiснiсть проводиться мiж
642. Нижня границя температури для правильної оцiнки аглютинацiї при визначеннi групи кровi i сумiсностi по системi АВО
643. Найбiльш постiйним i визначаючим важкiсть стану при переливаннi несумiсної кровi синдромом являється
644. Пробу на резус-сумiснiсть можна замiнити пробою на сумiснiсть по системi АВО
645. Для початкового перiоду токсико-iнфекцiйного шоку не характерно
646. Для ДВЗ-синдрому при iнфекцiйно-токсичному шоку характерно все, крiм
647. Для iнфекцiйно-токсичного шоку вiрним являється все, крiм того, що
648. Тактика лiкаря, якщо у хворого з сепсисом, пiсля введення антибiотику розвинувся iнфекцiйно-токсичний шок
649. Важкi форми правця частiше всього спостерiгаються у хворих
650. ЦВ Т являється показником
651. Iнгiбiтори протеолiтичних ферментiв
652. Iнгiбiтори протеолiтичних ферментiв можуть бути призначеннi при всiх перерахованих станах, крiм
653. Гемолiтичнi пострансфузiйнi ускладнення виникають в результатi реакцiї антиген-антитело, яка призводить до деструкцiї еритроцитiв . Подiбнi ускладнення виникають при переливаннi всiх компонентiв кровi, крiм
654. У хворих при периливаннi кровi i її препаратiв, несумiсних по системi АВО i резус -фактору, спостерiгається
655. Нативна плазма перелиається при всiх станах крiм
656. При трансфузiї плазми (сухої i нативної) знання груп належностi донора i рецепiєнта
657. Палати для реанiмацiї та iнтенсивної терапiї органiзуються в обласних лiкарнях
658. Штати лiкарiв-реанiматологiв на 12 реанiмацiйних лiжок
659. Для забезпечення круглодобової роботи лiкаря -реанiматолога необхiдно ставок
660. Посади медичних сестер для забезпечення работи палат реанiмацiї та iнтенсивної терапiї встановлюються з розрахунку - 1 цiлодобовий пост на
661. Посади санiтарок у вiддiленнi реабiлiтацiї та iнтенсивної терапiї встановлюється з розрахунку - 1 посада на
662. Вiддiлення анастезiологiї органiзується в
663. Довжина трахеї у здорової людини складає
664. Показанням для катетеризацiї центральних вен являються всi перехованi нижче пункти, крiм
665. Механiзм видiлення полiглюкину з органiзму зводиться до ряду процесiв включаючи
666. Яке ускладнення не розвивається при введенi полiглюкiну
667. Реополiглюкiн призначають для
668. Можливе ускладнення при використаннi реполiглюкiну
669. Ознакою клiнiчної смертi не являється
670. Для вiдновлення прохiдностi дихальних шляхiв використовуються всi вказанi методи, крiм
671. До ефективних методiв вiдновлення дихання вiдноситься все, крiм
672. Переваги замороженої плазми
673. Показання для використання замороженої плазми
674. При дефiцитi об'єму плазми, фiбриногену i протромбiну перевагу слiд вiддати
675. Всi перерахованi препарати з кровозамiникiв володiють гемодинамiчною дiєю, крiм
676. Всi вказанi властивостi кристалоїдних розчинiв вiрнi, крiм
677. При IТШ для пiдтримання нормального об"єму i складу позаклiтинної рiдини, в т.ч. ОЦК, нормалiзацiї гомеостатичних i реологiчних властивостей кровi, пiдтримання макро- i мiкроциркуляцiї варто використовуати будь-який розчин, крiм
678. Полiглюкiн утримається в судинному руслi на протязi
679. Звичайний вигляд хворого при гiпертермiї, обумовленiй пiдвищеною теплопродукцiєю при непорушеннiй тепловiддачi
680. Всi перерахованi полiоннi розчини мiстять в своєму складi гiдрокарбонат натрiю крiм
681. Який фактор не враховується при визначеннi швидкостi введення розчинiв при регiдратацiї
682. Ускладнення регiдратацiйної терапiї
683. Для лiкування гiперкалiємiї використовують все перераховане, крiм
684. Оральну регідратацiю не використовують
685. Клiнiчнi признаки гiпокалiємiї
686. Для оральної регiдратацiї використовують
687. Пусковий механiзм гiперкоагуляцiї
688. Для коагулопатiї потреби не характерно
689. Першочерговi мiроприємства при лiкуваннi iнфекцiйно-токсичного шоку
690. Зовнiшнiй вигляд хворого при гiпертермiї з порушеннням тепловiддачi
691. Зовнiшнiй вигляд хворого при гiпертермiї з порушенням тепловiддачi
692. Довготривале застосування тетерациклiнiв може викликати
693. Антибiотик, який зв'язується з рибосомами мiкробної клiтини порушуючи в нiй синтез протеїнiв
694. Антибiотик, який порушує синтез мiкробної стiнки:
695. Вiрус набутого iмунодiфiциту людини може бути переданий медпрацiвнику вiд пацiєнта при всiх умовах, крiм
696. Коагуляцiйний гемостаз обумовлений
697. Вiтамiн К необхiдний для всiх факторiв згортання кровi, крiм
698. Недостатнiсть вiтамiну К призводить до порушення згортання кровi в наслiдок низки факторiв, крiм
699. Нормативний гемостаз зумовлений низкою факторiв, крiм
700. До iнгiбiторiв фiбрiнолiза вiдносять:
701. Порушення механiзму згортання кровi вiдмiчається при застосуваннi
702. Внутрiшньосудинному тромбоцитоутворенню сприяють:
703. До антикоагулянтiв вiдносяться всi препарати, крiм:
704. При розповсюдженому внутрiсудинному гемолiзi в ранньому перiодi варто призначати
705. Свiжозаморожена плазма ефективна при лiкуваннi дефiциту
706. Клiнична картина гiперчутливостi гострого типу обумовлена дiєю на органiзм ряду факорiв, крiм
707. До реакцiй гiперчутливостi гострого типу вiдносяться всi, крiм
708. При внутрiшньошкiрнiй пробi на пенiцiлин у хворого виникли болi в грудях, утруднене дихання, артерiальна гiпотензiя, втрата свiдомостi, судоми. Ваш дiагноз
709. При анафiлактичному шоцi внутрiшньовенно передусiм вводять все, крiм:
710. При анафiлактичному шоцi найбiльш ефективним препаратом для невiдкладної допомоги являється
711. Для лiкування алергiї 1-типу використовують все, крiм:
712. При тривалому використаннi кортикостероїдiв може розвинутися ряд ускладнень, крiм:
713. До iнфекцiйно-алергiчних захворювань вiдносяться всi, крiм
714. Для синдрому Лайела характерно все, крiм:
715. Кiнцеві продукти аеробного глiколiзу:
716. Кiнцевi продукти анаеробного глiколiзу:
717. При катаболiчному станi обмiну речовин з клiтини не виходять:
718. Пасивний транспорт речовин вiдбувається за допомогою ряду механiзмiв крiм:
719. Не володiє лiпотропною дiєю:
720. Тiамiн необхiдний головним чином для нормального обмiну
721. Не рекомендується одночасно з тiамiном перорально вводити
722. Роль бiофлавоноїдiв (вiт.Р) в органiзмi людини багатогранне крiм
723. Великi дози аскорбiнової кислоти протипоказанi при:
724. Альбумiн плазми дорослої людини у нормi складає
725. Осмолярнiсть плазми та iнтерстiцiальної рiдини забезпечується головним чином
726. Осмолярнiсть внурiшньоклiтинної рiдини забезпечується головним чином
727. Лiквор утворюється головним чином в
728. Загальний об'єм спиномозкової рiдини у дорослих
729. Вмiст глюкози в лiкворi у здорової людини
730. Гостре пiдвищення внутрiшньочерепного тиску може привести з найбiльшою iмовiрнiстю до
731. Манiтол має перевагу над сечовиною при набряку мозку, так як вiн володiє всiма вказаними властивостями, крiм
732. Раптовий розвиток коматозного стану можливий у здорової людини у рядi обставин крiм
733. Для лiкування набряку мозку використовують
734. Найбiльш характернi симптоми для гострих розладiв церебрального кровообiгу?
735. Подразнення блукаючого нерву може викликати все, крiм:
736. Який препарат справляє вплив на симпатичну i парасимпатичну нервову системи?
737. Стимуляцiя симпатичної нервової системи з боку шлунково-кишкового тракту викликає?
738. Ендогенними катехоламiнами являються:
739. При використаннi прозерину в лiкуваннi хворих може вiдмiчатись все, крiм:
740. Частина загального об'єму кровi, яка мiститься у венах в нормi?
741. Рiвень дiастолiчного АТ в основному залежить вiд?
742. Рiвень артерiального тиску залежить вiд?
743. Систолiчна i дiастолiчна артерiальна гiпертензiя вiдмiчається при?
744. Артерiальна гiпотензiя з тахiкардiєю iз зниженням пульсового тиску, зниженням ЦВТ спостерiгається при?
745. Ортостатична гiпотензiя може розвиватись при?
746. Причиною брадiкардiї можуть бути рiзнi моменти, виключаючи
747. Пароксизмальну тахiкардiю можна купiрувати
748. Симптоми серцевої астми
749. При серцевiй астмi необхiдно провести все, крiм:
750. Серцевi глiкозиди використовують при
751. Скорочувальна здатнiсть мiокарду посилюється при використаннi
752. Серцевi глiкозиди, якi справляють швидкий терапевтичний ефект i використовуються при гострiй серцевосудиннiй недостатностi
753. Що таке запаморочення
754. Невiдкладна допомога при запомороченнях (раптовiй втратi свiдомостi) включає все, крiм того, що
755. Змiни мiкроциркуляторного русла при шоцi:
756. Фактори якi можуть викликати шок:
757. При шоцi пiдвищується секрецiя ряду речовин крiм:
758. Причина мiокардiальної недостатностi при гiповолемiчному шоцi
759. Шоковий iндекс Альговера, при якому звичайно виникає клiника геморагiчного шоку?
760. Характернi змiни при геморагiчному шоцi?
761. При швидкий (на протязi кiлькох хвилин) крововтратi показник гематокриту?
762. В печiнцi синтезується?
763. Печiнка виконує ряд функцiй, крiм:
764. Утворення жовчi в гепатоцитах проходить в
765. Для уробiлiногену характерно все крiм:
766. Найбiльш токсичнi антибiотики?
767. При психомоторному збудженнi хворого з печiнковою енцефалопатiєю краще призначати
768. В нормi добова секрецiя шлункового вмiсту складає
769. Найбiльш натрiю вмiститься в
770. При внутрiшньовенному введеннi манiтолу спочатку вiдмiчається
771. Салуретики
772. Антагонiст альдостерону
773. Верошпiрон
774. При ушкодженнi яких органел гепатоцита може розвиватися цитолiз
775. В печiнковiй дольцi стiнкою жовчного капiляру є
776. В нормi печiнка постiйно мiстить таку кiлькiсть кровi:
777. В печiнцi є постiйно великi запаси вiтамiнiв, крiм:
778. При гострiй печiнковiй недостатностi на фонi блювоти передусiм проводять корекцiю
779. При зупинцi серця застосування хлориду кальцiю необхiдне у всiх випадках, крiм:
780. Передозування гiдрокарбонату натрiю (соди) може викликати ряд ускладнень, крiм
781. Функцiя нирки?
782. Калiй зберигаючi дiуретики:
783. Сечовина може змiнювати все, крiм:
784. Манiтол - це:
785. При проведеннi закритого масажу серця грудина у дорослого хворого повинна прогинатися в сторону хребта на
786. Симптоми, якi вказують на неефективнiсть закритого масажа серця:
787. Найбiльш ефективним засобом, який застосовується внутришньосерцево, внутрiшньовенно, внутрiшньотрахеально для вiдновлення серцевої дiяльностi при його зупинцi є:
788. В нормi за добу клубочками фiльтрується рiдини:
789. В нормi епiтелiй канальцiв нирки адсорбує
790. При ГНН (гострий нирковiй недостатностi), яка розвинулась на фонi важкого ентериту, передусiм необхiдно лiкувати дефiцит
791. Найбiльша артерiовенозна рiзниця по кисню в спокої спостерiгається в
792. Киснева терапiя не дає ефекту при гiпоксiї
793. Цiаноз слизових та шкiрних покривiв розвивається при зниженнi насичення киснем артерiальної кровi нижче
794. При вираженiй гiпоксичнiй гiпоксiї виявляється:
795. При наявностi анемiчної та циркуляторної гiпоксiй цiаноз шкiри та слизових
796. Найбiльш iнформативними раннiми симптомами зупинки серця є все крiм:
797. Причини здуття епiгастральної дiлянки при проведеннi ШВЛ методом рот в рот
798. Скорочення яких м'язiв при кашлi забезпечує високий тиск в дихальний шляхах
799. Найсильнiшим регулятором альвеолярної вентиляцiї в нормi є
800. Гiпервентиляцiя легень розвивається при:
801. Порушення дифузiї газiв через альвеоло-капiлярну мембрану спостерiгається при:
802. Причини порушення дифузiї газiв через альвеоло-капiлярну мембрану:
803. Максимальна концентрацiя гемоглобiну в ерiтроцитах
804. 1 грам гемоглобiну може приєднати кисню
805. Якiй з препаратiв при переливаннi одного i того ж об'єму збвльшує ОЦК на бiльшу величину:
806. При введеннi декстранiв вiдмiчається все, крiм:
807. Чутлива iннервацiя гортанi залежить вiд гiлок
808. Дихання Чейн-Стокса - це:
809. Дихання Куссмауля
810. Характер порушення дихання при набряку пiдзв'язкового простору
811. Рiзко утруднений видих може бути обумовлений:
812. Основнi принципи патогенетичної терапiї iнфекцiйно-токсичного шоку?
813. При iнфузiйнiй терапiї iнфекцiйно-токсичного шоку використовують:
814. Оптимальнi параметри антибiотикотерапiї iнфекцiйно-токсичного шоку:
815. Основний резервуар кровi в органiзмi:
816. Зниження ЦВТ i зменьшення венозного притоку проходить при втратi ОЦК в кiлькостi:
817. Що не являється фiзiологiчним буфером:
818. Нормальний показник рН артерiальної кровi
819. Для метаболiчного ацидозу характерне все, крiм:
820. Причини метаболiчного ацидозу?
821. Що не характерно для метаболiчного ацидозу:
822. Для дефiциту магнiю характерно:
823. Клiничнi симптоми дефiциту натрiю
824. При надлишку натрiю не характернi
825. Клiнiчнi ознаки гiперкальцiємiї:
826. Показання для призначення гiдрокарбонату натрiю при метаболiчному ацидозi:
827. Для полегшення адекватного дихання необхiдно:
828. Основнi причини метаболiчного ацидозу:
829. При iнфекцiйному токсичному шоцi розвиваються всi вказанi змiни крiм:
830. Види шоку, якi можно вiднести до циркуляторних:
831. Шок, який займає перше мiсце по летальностi:
832. В скiлькi разiв об'єм кровi в венозних басейнах перевищує об'єм кровi в активному артерiальному секторi в нормi
833. Рiвень хлоридiв в кровi в нормi складає:
834. Рiвень калiю в кровi в нормi складає:
835. До клiнiчних ознак дефiциту калiю вiдносяться всi вказанi, крiм
836. Основний катiон клiтинного простору
837. Втрати води через шкiру i шляхом випаровування через дихальнi шляхи (перспiрацiя) в нормi складають
838. Показник дiурезу, який вважають олiгурiєю
839. Преренальний тип олiгурiї зв'язаний з:
840. Добовий дiурез в нормi:
841. Ренальна олiгурiя зв'язана з:
842. Постренальна олiгурiя зв'язана з:
843. До клiничних ознак дегiдратацiї вiдносяться всi вказанi синдроми крiм:
844. Який лабораторний показник не являється ознакою дефiциту води в органiзмi?
845. При розрахунку об'єму рiдини для первинної регiдратацiї використовують всi перерахованi показники, крiм:
846. Основнi клiничнi ознаки гiперкалiємiї:
847. До буферних систем плазми кровi вiдноситься все крiм:
848. Найбiльш поширена причина пiрогенних реакцiй при гемотрансфузiї
849. Головний компонент, який забезпечує осмолярнiсть плазми:
850. Основний катiон позаклiтинної рiдини:
851. Послiдовнiсть лiкувальних заходiв при гiпертермiї з порушеною тепловiддачею
852. Не характерними проявами iнфекцiйно-токсичного шоку являються


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів