Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


43. Інфекційні хвороби

3. "СЕПСИС"


561. Фактори, якi викликають патологiчну дiю при сепсисi
562. Шок при сепсисi
563. Iнкубацiйний перiод при сепсисi
564. Безпосередня причина загибелi хворих на блискавичну форму сепсису
565. Тривалiсть гострого сепсису
566. Тривалiсть пiдгострого сепсису
567. Сприятливi умови для розвитку сепсису створюють всi перерахованi фактори, окрiм
568. Чи може розвиватися сепсис у людей, якi мають сильну iмунну систему та його особливiсть
569. Види стафiлокока, якi часто визивають клiнiку сепсису
570. Яку роль вiдiграють вiруси в розвитку сепсису?
571. До факторiв "агресiї та захисту" стафiлококу можна вiднести всi вказанi фактори, окрiм
572. Стрептокок якої групи може спричиняти сепсис
573. Розвитку сепсису сприяють всi перерахованi фактори, окрiм
574. До критерiїв сепсису вiдноситься все, окрiм
575. Фактори, якi не сприяють розвитку кандидозного сепсису
576. До факторiв патогенностi анаеробiв можна вiднести все, за виключенням
577. Яка особливiсть перебiгу сепсису, обумовленого бактероїдами та аеробними бактерiями?
578. Бактерiємiя - це сепсис?
579. Сепсис - це
580. Септицемiя, септикопiємiя-це сепсис?
581. Гнiйно-резорбтивна гарячка - це сепсис?
582. Раннiй сепсис
583. Вхiдними воротами криптогенного сепсису можуть бути
584. Мiкрофагоцитоз не вiдбувається в
585. Умови формування комплексу антиген-антитiло та фагоцитозу
586. Чи вiдбувається фагоцитоз в ранi, вогнищi запалення в 1та 11 фази (дегенерацiї та запалення)?
587. Фагоцитоз в джерелi (осередку) запалання в 3-й фазi (фаза регенерацiї)
588. Механiзм знищення збудника в ранi в стадiї дегенерацiї та запалення (1, 11 фази)
589. Антифагоцитоз - це
590. Можна думати про хронiосепсис, коли хвороба триває
591. Якi фази видiляються на протязi перебiгу сепсису?
592. Який колiр шкiри при сепсисi?
593. Змiни червоної частини кровi при сепсисi та їх прогностичне значення
594. Забiр кровi у хворого на сепсис необхiдно проводити
595. Гемограма при стафiлококовому сепсисi
596. Iнодi при сепсисi буває субфебрильна температура, вiдсутнi вираженi озноби, пiтливiсть. Це буває в усiх перерахованих випадках, окрiм
597. Кiлькiсть лейкоцитiв при сепсисi, який обумовлений синьогнiйною паличкою (псевдомонадою)
598. При якому сепсисi виявляється рання недостатнiсть мiокарду?
599. Печiнка та селезiнка при сепсисi
600. Що лежить в основi анемiї при сипсисi?
601. Перебiг кандидозного сепсису
602. Клiничнi особливостi анаеробного сепсису
603. Екзантема при сепсисi
604. Принципи лiкування хворих на сепсис включають все, крiм
605. Найбiльш ефективнi антибiотики при стафiлококовому, стрептококовому сепсисi
606. Медикаментозна терапiя при сепсисi обумовленному протеєм, синьогнiйною паличкою
607. Гентамiцин подавляє активнiсть всiх мiкроорганiзмiв окрiм
608. При кандидозному сепсисi для внутрiшньовенного введення використовують
609. Як проводити iмунотерапiю при сепсисi?
610. З метою активного пiдняття iмунiтету при сепсисi використовують всi вказанi засоби, окрiм
611. Чи призначається гепарiн хворим на сепсис?
612. Диспансеризацiя при сепсисi
613. Тривалiсть призначення антибiотикiв при сепсисi
614. Призначення при сепсисi засобiв, якi iнгiбують протеолiз (контрiкал, трасилол, гордокс i iн.)
615. Метод найбiльш ефективний в лiкуваннi сепсису
616. Гемограма при сепсисi, спричиненого грамвiд'ємною флорою


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів