Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


43. Інфекційні хвороби

10. "ВІЛ-ІНФЕКЦІЯ ТА СНІД"


1582. Iнфекцiйнiсть ВIЛ при кiмнатнiй температурi зберiгається:
1583. Джерелом ВIЛ-iнфекцiї можуть бути:
1584. В якiй iз бiологiчних рiдин органiзму можливо визначити ВIЛ
1585. Чи можливе проникнення ВIЛ через плацентарний бар"єр?
1586. Мiсце диференцiювання зрiлих Т-лiмфоцитiв:
1587. Основнi субпопуляцiї Т-лiмфоцитiв:
1588. До периферiйних органiв iмунної системи не вiдноситься:
1589. Основнi причини розвитку вторинних iмунодефiцитiв при вiрусних iнфекцiях:
1590. Основнi методи дiагностики пневмоцистної пневмонiї:
1591. Збудники, якi найчастiше спричиняють ураження кишечника при ВIЛ-iнфекцiї:
1592. Чи можливе виникнення пухлинного процесу в ЦНС при ВIЛ-iнфекцiї
1593. Збудник ВIЛ-iнфекцiї:
1594. До якої групи вiрусiв вiдноситься збудник ВIЛ-iнфекцiї?
1595. Рибонуклеїновi кислоти ВIЛ:
1596. Головна вiдмiнна ознака ретровiрусiв:
1597. Який iз Т-лiмфотропних вiрусiв являється збудником ВIЛ?
1598. Стiйкiсть ВIЛ в навколишньому середовищi:
1599. Чи ефективна температура пастеризацiї для iнактивацiї ВIЛ?
1600. Чи стiйкий ВIЛ до ацетону?
1601. Чи чутливий ВIЛ до етанолу?
1602. Чому трапляється втрата збудником ВIЛ iнфекцiйностi пiд впливом спирту, ефiру, ацетону?
1603. Чи наступає iнактивацiя ВIЛ пiд впливом розчину перекису водню
1604. Чи вiдбувається iнактивацiя ВIЛ пiд впливом формальдегiду
1605. Чи ефективний лiзол для iнактивацiї ВIЛ?
1606. Якi речовини не ефективнi по вiдношенню до ВIЛ?
1607. Джерело iнфекцiї при ВIЛ-iнфекцiї:
1608. Механiзм передачi ВIЛ-iнфекцiї:
1609. Контингент ризику при ВIЛ-iнфекцiї:
1610. Чи можлива репродукцiя ВIЛ у Т-лiмфоцитах?
1611. Чи можлива репродукцiя ВIЛ у Т-супресорах?
1612. Чи вiдбувається пошкодження ВIЛ Т-кiлерiв?
1613. Чи вiдбувається пошкодження ВIЛ В-лiмфоцитiв?
1614. Чи вiдбувається репродукцiя ВIЛ в макрофагах?
1615. Чи можливе пошкодження клiтин ЦНС вiрусом iмунодефiциту людини?
1616. Клiтини, якi пошкоджуються збудником СНIДу:
1617. Чи може ВIЛ знаходитись у вiльному (поза клiтиною) станi в бiологiчних рiдинах органiзму?
1618. Чи має мiсце утворення ЦIК при ВIЛ-iнфекцiї?
1619. В який перiод розвитку ВIЛ-iнфекцiї найбiльш частiше визначаються ЦIК?
1620. В якiй iз бiологiчних рiдин органiзму ВIЛ знаходиться в найбiльшiй концентрацiї?
1621. Чи можливе проникнення ВIЛ крiзь плацентарний бар'єр?
1622. Назвiть основну клiтину iмунної системи:
1623. Назвiть мiсце розвитку попередницi лiмфоцитiв - полiпотентної кровоутворуючої клiтини, яка дає початок лiмфоїднiй стовбуровiй клiтинi:
1624. На якi iмунокомпетентнi клiтини диференцiюється лiмфоїдна стовбурова клiтина?
1625. Мiсце дозрiвання В-лiмфоцитiв:
1626. Назвiть головну функцiю Т-хелперiв, i їх рiзновидностi - Т-iндукторiв:
1627. В чому полягає основне призначення Т-супресорiв?
1628. В чому головне призначення Т-кiлерiв?
1629. Яка головна функцiя В-лiмфоцитiв?
1630. Призначення плазматичних клiтин:
1631. Якi iмуноглобулiни вiдіграють основну роль в iмуннiй вiдповiдi
1632. Якi iмуноглобулiни синтезуються першими при первиннiй антигеннiй стимуляцiї:
1633. Якi iмуноглобулiни синтезуються першими при повторному потрапляннi антигену до органiзму?
1634. Якi антитiла є основними iмуноглобулiнами секрету та забезпечують специфiчнiсть мiсцевого iмунiтету на слизових оболонках?
1635. Якi iмуноглобулiни вiдiграють найважливiшу роль при алергiчних захворюваннях?
1636. Якi iмуноглобулiни здатнi активiзувати комплемент i таким чином нейтралiзувати активнiсть вiрусiв?
1637. Якi лiмфоцити не вiдносяться до Т- i В-систем iмунiтету?
1638. Якi клiтини здатнi здiйснювати цитотоксичну функцiю в пухлинному, трансплантацiйному i противiрусному iмунитетi?
1639. Назвiть головну роль К-клiтин (клiтин-кiлерiв):
1640. Переважне зменшення числа яких клiтин iмунної системи вiдбувається при ВIЛ-iнфекцiї?
1641. Вкажiть вiдмiннi ознаки збiльшеного лiмфовузла при ВIЛ-iнфекцiї:
1642. Назвiть ознаки лiмфаденопатiї, при наявностi котрих лiкар повинен запiдозрити у хворого ВIЛ-iнфекцiю:
1643. Скарги хворого при пневмоцистнiй пневмонiї:
1644. Рентгенологiчна картина при пневмоцистнiй пневмонiї:
1645. Який перебiг захворювання характерний для пневмоцистної пневмонiї
1646. Назвiть найбiльш ефективнi препарати для лiкування хворих пневмоцистною пневмонiєю:
1647. Походження саркоми Капошi:
1648. Основнi клiнiчнi ознаки, якi не характернi для "iсторичної" саркоми Капошi:
1649. Нехарактернi клiнiчнi ознаки саркоми Капошi у хворих на СНIД
1650. Лiкування хворих СК, що виникла на фонi ВIЛ-iнфекцiї:
1651. Чи можливе ураження ЦНС при ВIЛ-iнфекцiї:
1652. Чи можливо ураження ЦНС вiрусом iмунодефiциту людини?
1653. Якi ви знаєте форми ураження ЦНС при ВIЛ-iнфекцiї?
1654. Якої етiологiї енцефалiти розвиваються у хворих ВIЛ-iнфекцiєю?
1655. Особливостi клiнiки енцефалiту (специфiчного), що виникає при репродукцiї ВIЛ в клiтинах ЦНС:
1656. До СНIД-iндикаторної iнфекцiї вiдноситься:
1657. До мiкозiв вiдноситься:
1658. Перед-СНIД проявляється:
1659. Iнфiкування аспергiльозом частiше буває:
1660. Herpes частiше передається:
1661. До СНIД-iндикаторних iнфекцiй належить:
1662. Вiсцеральнi форми герпетичної iнфекцiї розвиваються:
1663. При Herpes Zoster найбiльш ефективнi:
1664. Iнфiкування вагiтних цитомегаловiрусом в I триместрi:
1665. При генералiзованих формах мiкозiв найбiльш ефективний:


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів