Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


42. Клінічна лабораторна діагностика

1. "Клінічна лабораторна діагностика"


1. Сучасні уявлення про клінічну лабораторну діагностику:
2. Яким чином лікарські препарати впливають на результати лабораторних досліджень?
3. Хто в державі розробляє методичні матеріали з лабораторної служби?
4. Що таке референтні величини?
5. Що потрібно лікарю-лаборанту для проведення лабораторної діагностики гематологічних захворювань?
6. Яке значення мають лабораторні методи дослідження?
7. Що є джерелом діагностичної інформації у клінічній лабораторній діагностиці?
8. Які критерії покладені в основу при виборі методу дослідження?
9. Які з перелічених критеріїв відносяться до аналітичних?
10. Які характеристики складу біологічних рідин служать елементами інформації про стан організму?
11. Які фактори впливають на результати лабораторних досліджень?
12. Які з перелічених біологічних матеріалів є об'єктом досліджень у лабораторній діагностиці?
13. Які задачі є загальними для всіх розділів лабораторної діагностики?
14. На які групи, за характером лабораторних показників, діляться люди в залежності від віку?
15. Які з перелічених призначень сприяють поліпшенню діагностики і виявленню прихованих форм патологій?
16. Що впливає на зміну лабораторних показників?
17. Які помилки відзначаються в роботі лабораторії?
18. Що таке контроль якості лабораторних досліджень?
19. Для яких цілей використовуються лабораторні методи дослідження?
20. Які методи дослідження повинні використовуватися в КДЛ?
21. Які величини можуть бути використані в районі діяльності КДЛ для оцінки здоров'я населення?
22. Що означає наукова організація праці в КДЛ?
23. Що включає до себе загальноклінічний аналіз крові?
24. З якою метою використовуються лабораторні методи в гематології?
25. Що відноситься до елементів патологічної регенерації червоного паростка кровотворення?
26. Які морфологічні ознаки характерні для мієлобласта?
27. Який показник є важливим для оцінки стана червоного паростка кровотворення?
28. У чому суть Пельгерівської аномалії лейкоцитів?
29. Що необхідно лікарю-лаборанту для проведення повноцінної лабораторної діагностики?
30. Який із перерахованих методів фарбування препаратів найбільш тонко виявляє морфологічні особливості клітин?
31. У яких органах відбувається кровотворення при внутрішньоутробному житті людини?
32. Які з нижченаведених клітин не є кровотворними?
33. Який метод підрахунку кількості клітин крові застосовується в лабораторії?
34. Які морфологічні ознаки характеризують ступінь зрілості клітин еритроцитарного паростка кровотворення?
35. Які морфологічні ознаки клітин еритроцитарного паростка характеризують гемоглобінізацію?
36. Який метод фарбування дозволяє диференціювати ретикулоцити?
37. Які з перелічених нижче клітин можуть мати азурофільну зернистість?
38. Яка з перелічених клітин мають щільне ядро з вираженою колесоподібною структурою, що частіше розташовується ексцентрично; цитоплазма може бути пофарбована частіше базофільно, рідше - у сіро-блакитний колір і може містити вакуолі?
39. У якій з клітин кісткового мозку вперше з'являється специфічна зернистість?
40. Який показник є важливим для оцінки еритропоезу?
41. Що таке "гематокритна величина"?
42. Який з методів визначення гемоглобіну найбільш простий, зручний, уніфікований і точний?
43. Які методи дають повне уявлення про стан кровотворення у людини?
44. Які клітини зустрічаються тільки в кістковому мозку і можуть бути використані як орієнтир правильності одержання стернального пунктату?
45. Що являє собою гем?
46. Що являє собою гемоглобін?
47. Який метод підрахунку кількості тромбоцитів найбільш точний?
48. Який із перелічених факторів сприяє прискоренню ШОЕ?
49. Що характеризує колірний показник?
50. Який гемоглобін переважає в еритроцитах здорової дорослої людини?
51. Що необхідно розуміти під лейкоцитозом?
52. Що розуміють під абсолютною кількістю нейтрофілів?
53. Що розуміють під відносним нейтрофільозом?
54. Специфічну діагностику яких захворювань забезпечує полімеразно-ланцюгова реакція ( ПЛР )?
55. Що таке лейкопенія?
56. Які з перерахованих захворювань супроводжуються збільшенням кількості еозінофілів?
57. Які захворювання супроводжуються лімфоцитозом?
58. Які захворювання супроводжуються моноцитозом?
59. Які ознаки характеризують плазматичні клітини?
60. При яких захворюваннях може підвищуватися число плазматичних клітин крові?
61. Яким методом одержують кістковий мозок для гематологічного дослідження?
62. Специфічну діагностику яких захворювань забезпечує полімеразно-ланцюгова реакція (ПЛР)?
63. Що таке мієлограма?
64. Які морфологічні ознаки характерні для мегакаріоциту І ступеня зрілості?
65. Які морфологічні ознаки характерні для мегакаріоцитів ІІ ступеня зрілості?
66. Які морфологічні ознаки характерні для мегакаріоцитів ІІІ ступеня зрілості?
67. Які морфологічні ознаки характеризують зрілі тромбоцити?
68. Яким засобом можна найбільш точно розподілити тромбоцити по ступеню зрілості?
69. Яка нормальна кількість тромбоцитів у одиниці об'єму крові?
70. При якому патологічному стані різко скорочується термін життя тромбоцитів периферичної крові?
71. При якому захворюванні різко зростає кількість тромбоцитів в одиниці об'єму крові?
72. Що відносять до дегенеративних змін еритроцитів?
73. З чого складається еритроцитометрія?
74. Які еритроцити можна виявити у мазку при анізохромії?
75. Чому дорівнює в нормі співвідношення лейко/еритро в кістковому мозку?
76. Яка існує різниця клітинного складу кісткового мозку дітей перших трьох років життя та дорослих?
77. Що являють собою гемобластози?
78. Які існують теорії розвитку лейкозів?
79. Як варто розуміти клонове походження лейкозів?
80. Що таке пухлинна прогресія при лейкозі?
81. На чому заснована класифікація лейкозів?
82. Які виділяють групи лейкозів?
83. На підставі чого встановлюється діагноз гострого лейкозу?
84. Які синдроми характерні для гострих лейкозів?
85. Перебіг яких захворювань супроводжуються підвищеною кількістю мієлокаріоцитів у кістковому мозку?
86. У крові хворої ''ДО" виявлені бласти. Позитивна реакція на пероксидазу, дрібнозернисті ШИК - позитивні гранули. Який варіант гострого лейкозу у хворої?
87. Яка цитохімічна реакція найбільш характерна для бластів при гострому промієлоцитарному лейкозі?
88. У крові хворого ''М'' виявлені бласти. Цитохімічна реакція на пероксидазу негативна, ШИК - позитивна, у вигляді гранул. Який варіант гострого лейкозу в хворого?
89. Які цитохімічні реакції характерні для бластів при гострому монобластному лейкозі?
90. Яка цитохімічна реакція характерна для еритрокаріоцітів при гострому еритромієлозі?
91. При якому захворюванні відзначається зниження активності пероксідази в нейтрофілах?
92. При яких захворюваннях підвищена активність лужної фосфатази в нейтрофілах?
93. Які переваги мають цитохімічні методи дослідження?
94. Для якого захворювання є характерним бластний криз?
95. Який варіант гострого лейкозу частіше супроводжується нейролейкемією?
96. У крові хворого ''Д'' виявлена наявність бластів. Всі цитохімічні реакції негативні. Який варіант гострого лейкозу у хворого?
97. Варіант якого лейкозу характеризується вираженим геморагічним синдромом?
98. При якому лейкозі клітини гранулоцитарного ряду містять філадельфійську хромосому?
99. Які ознаки характеризують повну клініко-гематологічну ремісію при гострому лейкозі?
100. Яке значення мають лабораторні методи дослідження при гострих лейкозах?
101. Який відсоток бластів в мієлограмі в період повної ремісії?
102. Які клітини є субстратом пухлини при хронічному мієлолейкозі?
103. Які клітини складають субстрат пухлини при хронічному лімфолейкозі?
104. Який вихід хронічного лімфолейкозу спостерігається найбільше часто?
105. Що характерно для крові під час гематологічної ремісії при хронічному мієлолейкозі?
106. Для якого лейкозу характерно збільшення лімфатичних вузлів?
107. Для якого захворювання характерно наявність у мазках крові клітин лейколізу?
108. Який із видів дослідження дає можливість поставити діагноз хронічного сублейкемічного мієлозу?
109. Які ознаки характерні для хронічного лімфолейкозу?
110. Які методи дослідження використовують для диференціальної діагностики гострих лейкозів?
111. З якою метою в гематології застосовуються цитохімічні методи дослідження?
112. Яка цитохімічна реакція дозволяє диференціювати мієлобластний лейкоз від лімфобластного?
113. Що є найважливішою особливістю лейкозів?
114. Що таке ''пухлинна прогресія'' при лейкозі?
115. Які показники крові дозволяють поставити діагноз гострого лейкозу?
116. Які зміни крові характерні для еритромієлозу?
117. Чим характеризується алейкемічна форма гострого лейкозу?
118. Чим характеризуються бласти при гострому промієлоцитарному лейкозі?
119. Які існують форм хронічного мієлоїдного лейкозу?
120. На чому засновується діагностика хронічного моноцитарного лейкозу?
121. Що являє собою позакістковомозкове ураження при гострому лейкозі?
122. Як можна встановити діагноз нейролейкемії?
123. Які гострі лейкози частіше зустрічаються у дорослих?
124. Які гострі лейкози частіше зустрічаються у дітей?
125. Які зміни крові характерні для термінальної стадії хронічного мієлолейкозу?
126. Який клітинний склад пунктату лейкемідів при мієлобластному лейкозі?
127. Які симптоми характерні для еритремії?
128. Які зміни крові характерні для еритремії в розгорнутій стадії?
129. Як змінюється маса еритроцитів, що циркулюють, (МЦЕ) при еритремії ?
130. Як змінюється обсяг плазми, що циркулює, (ОЦП) при еритремії?
131. Що таке ''лейкемоїдна реакція''?
132. Які стани відносяться до лейкемоїдних реакцій лімфоцитарного типу?
133. До яких реакцій слід віднести картину крові при інфекційному лімфоцитозі, вітряній віспі?
134. Що являє собою інфекційний мононуклеоз?
135. Які клітини крові найбільш характерні для інфекційного мононуклеозу?
136. Для якого захворювання характерна тріада: лімфаденопатія, ангіна, лихоманка?
137. Для якого захворювання характерні: лімфоцитоз, моноцитоз і поява в крові атипових їх форм і бласттрансформованих лімфоцитів?
138. Для яких лейкемоїдних реакцій характерна наявність у пунктаті кісткового мозку великої кількості промієлоцитів без гноблення тромбоцитарного паростка і відсутності геморагічного синдрому?
139. Зміни яких лабораторних тестів характерні для еритремії?
140. Які критерії дозволяють оцінити ефективність цитостатичної терапії при мієломній хворобі?
141. Де виявляються патологічні імуноглобуліни при варіантах несекреторній мієломі?
142. Які клітини складають морфологічний субстрат пухлини при хворобі Вальденстрема?
143. Що є причиною імунного агранулоцитозу?
144. Які зміни крові характерні для початкового періоду променевої хвороби?
145. Чим обумовлений нейтрофільний лейкоцитоз у першу добу після опромінення?
146. Яке дослідження більш точно підтверджує наявність променевої поразки організму?
147. Які зміни крові характерні для латентного періоду променевої хвороби?
148. Які зміни крові характерні для розгорнутої стадії променевої хвороби?
149. Які показники крові свідчать про період відновлення при променевій хворобі?
150. Які показники залишаються незмінними після перенесеної променевої хвороби?
151. Які клітини кісткового мозку найбільш чутливі до дії радіоактивного випромінювання?
152. Які клітини складають субстрат пухлини при мієломній хворобі?
153. Які показники змінюються при парапротеїнемічних гемобластозах?
154. Що визначає імунохімічний варіант мієломної хвороби?
155. Який синдром є головним у клінічній картині мієломної хвороби?
156. Які лабораторні дослідження дозволяють діагностувати ниркову недостатність при мієломній хворобі?
157. Порушення якого виду обміну обумовлює розвиток нефропатії при мієломній хворобі?
158. Яке з перерахованих лабораторних досліджень дозволяє поставити діагноз мієломної хвороби?
159. Які з перерахованих параімуноглобулінів можна виявити при хворобі Вальденстрема?
160. Як називають еритроцити розміром більше 9 мкм?
161. Як називаються еритроцити розміром менш як 5 мкм?
162. Чим характеризується анемія?
163. Коли починається зниження рівня гемоглобіну й еритроцитів якщо кровотечу вдалося зупинити?
164. Які зміни в крові характерні для залізодефіцитної анемії?
165. Які зміни кісткового мозку можна виявити при анеміях?
166. Що таке анемія?
167. Які розрізняють анемії в залежності від величини колірного показника?
168. Як поділяють анемії в залежності від причин їх розвитку?
169. До чого призводить зниження об'єму еритроцитів, що циркулюють та об'єму крові, що циркулює?
170. Які показники доцільно визначити при крововтраті?
171. У який термін визначається підвищення ретикулоцитозу після припинення кровотечі?
172. Для якої анемії характерна нормальна кількість еритроцитів і гемоглобіну на початку розвитку анемії?
173. При яких умовах виникає залізодефіцитна анемія?
174. Які зміни клітинного складу кісткового мозку виявляються при залізодефіцитній анемії?
175. Яким методом визначають залізо в сироватці крові?
176. Які показники сироватки і крові змінюються при залізодефіцитної анемії?
177. Який з перерахованих методів визначення запасів заліза в організмі є найбільш інформативним?
178. Які ознаки характерні для залізодефіцитної анемії?
179. Яким методом більш точно можна визначити ступінь крововтрати з шлунково-кишкового тракту?
180. Які анемії характеризуються наявністю гіперхромних еритроцитів?
181. Які симптоми характерні для залізодефіцитної анемії?
182. Які анемії пов'язані з порушенням синтезу ДНК і РНК?
183. Які анемії характеризуються високим вмістом заліза в сироватці крові і гіпохромією еритроцитів?
184. Які причини викликають в організмі дефіцит вітаміну В12?
185. Які органи та системи ушкоджуються при мегалобластній анемії?
186. Який характер за колірним показником має В12-дефіцитна анемія?
187. У якій формі знаходиться залізо в організмі?
188. Які еритроцити виявляються в крові при мегалобластній анемії?
189. При якій анемії можна виявити тільця Жоллі, кільця Кебота, базофільну зернистість еритроцитів?
190. При якій анемії виявляються мікросфероцити?
191. Як називають в мазку крові кістково-мозкові ретикулоцити?
192. Які ознаки характерні для мегалобластних анемій?
193. Про що свідчить поява у сечі гемосідеріну при хворобі Маркіафави-Мікелі?
194. У якому з перерахованих нижче органів відкладається гемосідерин?
195. Які патологічні включення виявляються в еритроцитах при отруєнні гемолітичними отрутами?
196. При яких станах виявляються в еритроцитах тільця Гейнця?
197. При якому захворюванні в крові виявляються мікросфероцити?
198. Як називають еритроцити, що за кольором відрізняються від навколишніх еритроцитів у фарбованих мазках?
199. При якому захворюванні з'являються дрепаноцити при проведенні проби з метабісульфітом?
200. Яку пробу використовують для діагностики гемоглобінопатії S?
201. Яку пробу використовують для діагностики аутоімунної гемолітичної анемії?
202. При якій анемії в кістковому мозку виявляють переважно плазмоцити та ретикулярні клітини ?
203. При якій анемії відзначається недорозвинення скелету, гіпотрофія тканин і гіперпігментація шкіри?
204. Поява яких клітин у периферичній крові є ознакою злоякісності перебігу апластичних анемій?
205. Який основний патогенетичний фактор обумовлює хворобу Кулі?
206. Які з перерахованих станів супроводжуються ретикулоцитозом?
207. Для якої анемії ретикулоцитоз має діагностичне значення?
208. Яке дослідження дозволяє діагностувати таласемію?
209. Які методи дозволяють діагностувати гемолітичну хворобу новонароджених?
210. Що дозволить встановити діагноз аутоімунної гемолітичної анемії?
211. Яким методом можна діагностувати пароксизмальну нічну гемоглобінурію?
212. Чим характеризується картина кісткового мозку при залізодефіцитній анемії?
213. Які дослідження необхідні для диференціальної діагностики гемолітичних анемій, обумовлених дефектом мембрани еритроцитів?
214. Які дослідження підтверджують наявність гемоглобінопатії?
215. Які дослідження є головними при діагностиці спадкових анемій, пов'язаних із дефіцитом активності ферментів?
216. Які основні ознаки апластичної анемії?
217. Які анемії можуть бути обумовлені дефектом мембрани еритроцитів?
218. При якій анемії виявляється дефіцит 2-6-ФДГ?
219. Хвора ''ДО'', 25 років, хворіє 6 міс. При дослідженні периферичної крові виявлено: еритроцитів 2.8 Т/л, лейкоцитів 2.5 Т/л; сегментоядерні -10%, палочкоядерні - 5%, лімфоцити - 15%, бластні клітини - 70%, ШОЕ -60 мм/год. Діагноз?
220. Хворий ''С'', 17 р., діагноз ''гострий лейкоз''. Дослідження крові: еритроцитів - 1.8 Т/л, лейкоцитів - 80 Т/л; сегментоядерні -7%, лімфоцити -10%, бласти - 83%, ШОЕ - 50 мм/год. У бластах реакція на пероксидазу позитивна. Варіант лейкозу?
221. Хворий ''З'', 65 років, хворіє 1.5 міс. У периферичній крові еритроцитів 1.2 Т/л, лейкоцитів 80 Т/л; сегментоядерні - 2 %, бласти-98%, ШОЕ - 72 мм/ годину. Яке захворювання в хворого?
222. Хворий ''ПР'', 47 років, установлений діагноз гострого лейкозу. Дослідження периферичної крові: еритроцитів 1.7 Т/л, лейкоцитів 9 Т/л; сегментоядерні - 7 %, лімфоцити - 5 %, бласти - 88 %. Цитохімічні реакції всі негативні. Варіант лейкозу?
223. Хвора ''ДО'', 15 років, установлений діагноз гострого лейкозу. У крові і кістковому мозку більш 60% бластів. Клітини крупні, з багатою зернистістю, реакція на пероксидазу, альфанафтілестеразу і кислі мукополісахаріди позитивні. Варіант лейкозу?
224. Хворий ''ДО'', 9 років, установлений діагноз гострого лейкозу. У крові до 80% бластів. Цитохімічна реакція на пероксидазу негативна, ШИК - позитивна, у вигляді гранул. Який варіант гострого лейкозу у хворого?
225. Хвора ''С'', 63 років. Рентгенологічно в області лівого стегна виявлена пухлина. У пунктаті плазматичні клітини, різного ступеня зрілості. Яке захворювання у хворої?
226. Хвора ''З'', 32 років. В лейкограмі підвищений відсоток лімфоцитів, патологічні імуноглобуліни М. Яке захворювання у хворої?
227. Хворий ''ДО'', 22 р. У крові: пойкілоцитоз і анізоцитоз, зустрічаються еритроцити з кільцями Кебота, тільцями Жоллі і базофільною пунктацією. Еритрокаріоцити, переважно мегалобласти 20 на 100 лейкоцитів. Лейкоформула: бласти - 20 %. Діагноз?
228. Хворий ''Е'', 48 років. У периферичній крові виражений лейкоцитоз (82 Т/л), мієлобласти, промієлоцити, мієлоцити, метамієлоцити. Значно знижений відсоток зрілих форм, кількість тромбоцитів нормальна, ШОЕ - 70 мм/год. Діагноз?
229. Хвора "Д ", 53 років. У периферичній крові нормохромна анемія, виражений лейкоцитоз, лімфоцитоз 86 % ; у кістковому мозку 75% лімфоїдних елементів. Яке захворювання у хворої?
230. Який метод одержання матеріалу найбільш ефективний при центральних пухлинах легенів?
231. Який метод одержання матеріалу найбільш ефективний при периферичному раку легенів?
232. Наявність яких елементів у цитограмі шлунку вказують на гіперплазію слизової оболонки?
233. Який із перерахованих засобів взяття матеріалу найбільш ефективний для цитологічного дослідження раку шлунку?
234. Які з перерахованих елементів свідчать про кишкову метаплазію?
235. Які методи дослідження з перерахованих найбільш ефективні для діагностики раку прямої кишки?
236. Який із перерахованих методів дослідження найбільш простий і досить ефективний при діагностиці раку сечового міхура?
237. Виберіть найбільш ефективний метод одержання матеріалу при глибоко розташованій пухлині в молочній залозі?
238. Який з перерахованих методів одержання матеріалу найбільш ефективний при раку шийки матки?
239. Який метод одержання матеріалу найбільш ефективний при раку тіла матки?
240. Що необхідно зробити з інструментом перед одержанням матеріалу з порожнин?
241. Для діагностики якого з перерахованих захворювань потрібна пункція лімфатичного вузла?
242. При мікроскопії пунктату лімфатичного вузла на фоні детриту виявлена велика кількість нейтрофілів, зустрічаються лімфоцити, еозінофіли, гістіоцитарні елементи, тучні клітини і макрофаги. Про який процес можна думати?
243. У цитограмі виявлена велика кількість слизу, клітинного детриту і нейтрофільні лейкоцити в стані вираженого фагоцитозу, некробіозу. Зазначені морфологічні ознаки характерні для?
244. Яка з перерахованих ознак характерна для ексудації?
245. Що характерно для специфічного запалення?
246. Який з перерахованих морфологічних ознак є головним при регенерації?
247. Що характерно для гіпертрофії?
248. Що відбувається в тканинах при дисплазії?
249. Чим характеризується метаплазія?
250. Який з перерахованих процесів відносять до компенсаторно-пристосовних?
251. Який з перерахованих процесів може бути віднесений до передпухлинних?
252. Яка з перерахованих ознак найбільш характерна для клітин пухлини?
253. Які з перерахованих ознак необхідно віднести до критеріїв злоякісності?
254. З якої тканини розвивається рак?
255. Який характер росту найбільш характерний для злоякісних пухлин?
256. Які морфологічні ознаки використовуються при оцінці анаплазії пухлин?
257. Який з перерахованих ознак характерні для пухлинного процесу?
258. Який з перерахованих методів має вирішальне значення в діагностиці пухлин?
259. Які з перерахованих методів найбільш точно дозволяють визначити тканинну приналежність і ступінь диференціювання пухлин?
260. Які елементи в цитограмі дозволяють визначити ступінь зрілості пухлини?
261. Які клітини виділяють в багаторядному миготливому циліндричному епітелії бронхів?
262. Які процеси впливають на морфологію миготливого епітелію бронхів у мокроті?
263. Яка гістологічна форма пухлини найбільш часто зустрічається в легенях?
264. Який рак найбільш часто зустрічається при локалізації пухлини в периферичних відділах легень?
265. Які елементи мокротиння подібні до пухлинних клітин плоскоклітинного раку?
266. Які з перерахованих клітин у нативному мокротинні можуть викликати підозру на аденокарциному?
267. Які з перерахованих клітин у нативному мокротинні можна прийняти за клітини недиференційованого мілкоклітинного раку?
268. Наявність яких ознак характерно для цитограм плоскоклітинного раку бронхів?
269. Які ознаки характерні для цитограми аденокарциноми легень?
270. Які ознаки найбільш характерні для недиференційованого раку легень?
271. Який епітелій покриває слизову оболонку шлунку і кишечнику?
272. Який з перерахованих станів шлунку вважають передраковим процесом?
273. Який рак найбільш часто розвивається з епітелію слизової порожнини рота і стравоходу?
274. Яка гістологічна форма раку найбільше часто розвивається з епітелію слизової оболонки шлунку і кишечнику?
275. Які клітинні елементи в цитологічних препаратах характерні для гіпертрофічного гастриту, виразкової хвороби?
276. Наявність яких клітин у цитограмі шлунку вказує на ентеролізацію?
277. Наявність яких з перерахованих ознак у цитологічних препаратах вказує на малігнізацію епітелію шлунку або кишечнику?
278. Які ознаки в цитограмі вказують на наявність раку кишечнику, що характеризується підвищеною продукцією слизу?
279. Які клітини характерні для цитограми (пунктату або відбитку) печінки?
280. Які пухлини розвиваються в печінці?
281. Які з перерахованих клітин характерні для гепатоцелюлярної аденоми?
282. Які клітинні елементи характерні для гепатоцелюлярного раку печінки?
283. Які елементи характерні для цитограми холангіоцелюлярного раку?
284. Які основні морфологічні види пухлин розвиваються в підшлунковій залозі?
285. Який епітелій вистилає слизову оболонку мисок нирок, сечоводів і сечового міхура?
286. Яка з перерахованих ознак найбільш часто зустрічається при пухлинах сечовивідної системи?
287. Який рак найбільш часто зустрічається в нирці?
288. Які клітини характерні для нирковоклітинного раку нирки?
289. Яка гістологічна форма раку найбільш часто зустрічається в сечовому міхурі?
290. Які доброякісні пухлини найбільш часто зустрічаються в сечовому міхурі?
291. Які форми раку найбільш часто зустрічаються в сечовому міхурі?
292. Які з перелічених елементів, знайдених у цитограмі сечі вказують на папілярну будову пухлини сечового міхура?
293. Які з перерахованих ознак у цитограмі сечі свідчать про перехідноклітинну папілому?
294. Які клітинні елементи найбільш характерні в цитограмах для перехідноклітинного раку?
295. Який епітелій вистилає молочні протоки та альвеоли молочної залози?
296. Які морфологічні зміни в тканині молочної залози характерні для дисплазії?
297. На які форми діляться доброякісні дисплазії молочної залози по співвідношенню епітелію і строми?
298. Які клітини найбільш характерні для цитограм при кістозній формі мастопатії?
299. Які клітини найбільш характерні для цитограми кісти молочної залози?
300. Що характерно для цитограм при непроліферативній мастопатії (кістозній)?
301. Які клітини характерні для передракової проліферації епітелію молочної залози?
302. Які клітини часто зустрічаються і характерні для цитограм при мастопатіях?
303. Що характерно для цитограм при малігнізації фіброаденоми молочної залози?
304. Який рак найбільш часто розвивається в молочній залозі?
305. Який рак молочної залози клінічно виявляється екземоподібно зміненою шкірою навкруг соска молочної залози?
306. Які клітини характерні для цитограми при раку Педжета?
307. Які з перерахованих ознак характерні для солідного раку молочної залози?
308. Які клітинні елементи характерні для цитограми листоподібної пухлини молочної залози?
309. Які доброякісні неепітеліальні пухлини розвиваються в молочній залозі?
310. Які елементи характерні для цитограм що характеризуються підвищенням продукції слизу?
311. Які клітини крові в найбільшій кількості синтезують біологічно активні речовини - лейкотрієни?
312. Які патологічні процеси шийки матки можна віднести до передракових?
313. З якого епітелію частіше за все розвивається рак піхвової частини шийки матки?
314. Наявність яких ознак характерна для цитограми залозистої ерозії шийки матки?
315. Які ознаки характерні для дисплазії епітелію шийки матки?
316. Які ознаки в цитограмі характерні для різкої дисплазії?
317. Наявність яких елементів у цитограмі свідчить про лейкоплакії?
318. Що характерно для внутрішньоепітеліального раку шийки матки?
319. Які захворювання відносяться до фонових щодо раку процесів тіла матки?
320. Який рак найбільш часто розвивається в тілі матки?
321. Який рак найбільш часто розвивається у шийці матки?
322. Які з перерахованих ознак характерні в цитограмі при аденокарциномі тіла матки?
323. Присутність яких клітинних елементів характерна для хоріонепітеліоми?
324. Який рак найбільш часто розвивається в яєчниках?
325. Які доброякісні пухлини найбільш часто зустрічаються в передміхуровій залозі?
326. Який рак найбільш часто розвивається у передміхуровій залозі?
327. Які пухлини яєчок зустрічаються найбільш часто?
328. Які клітинні елементи характерні для семіноми?
329. Яка гістологічна форма раку найбільш часто розвивається в області чоловічого статевого органа?
330. Наявність яких клітин у цитологічному препараті характерно для туберкульозного орхіту?
331. Які клітинні елементи характерні для семіноми?
332. Які клітинні елементи характерні для спермацитоми?
333. В результаті якого процесу в серозних порожнинах накопичується транссудат?
334. В результаті якого процесу в серозних порожнинах накопичується ексудат?
335. Які з перерахованих ознак найбільш характерні для ексудату?
336. Які з перерахованих пухлинних уражень серозних оболонок є первинними злоякісними пухлинами?
337. Цитограма якого раку має подібність з мезотеліомою?
338. Наявність яких елементів у цитограмі ексудату черевної порожнини свідчить про метастаз папілярної цистаденокарциноми?
339. Які стани мезотелію в цитограмах найбільш важко диференціювати з пухлинними?
340. Які з перерахованих захворювань є причиною асциту?
341. Який колір характерний для геморагічного ексудату?
342. Які з перерахованих ознак характерні для цитограми ексудатів при метастатичному ураженні серозних оболонок?
343. Які з перерахованих клітин характерні для незміненої тканини щитовидної залози?
344. Які з перерахованих патологічних процесів щитовидної залози можуть бути передраковими?
345. Які цитологічні ознаки характерні для передракової проліферації епітелію щитовидної залози?
346. З яких клітин розвивається рак щитовидної залози?
347. Які з перерахованих елементів характерні для кісти щитовидної залози?
348. Які з перерахованих клітин характерні для цитограм туберкульозу щитовидної залози?
349. Які захворювання щитовидної залози клінічно і морфологічно подібні до пухлин?
350. Які клінічні ознаки характерні для пухлин щитовидної залози?
351. Яка гістологічна форма раку найбільш часто розвивається в щитовидній залозі?
352. Які з перерахованих ознак найбільш характерні для раку щитовидної залози?
353. Які патологічні процеси в шкірі можна віднести до передракових?
354. Яка форма раку найбільш часто розвивається у шкірі?
355. Який з наведених процесів є основою для розвитку меланоми?
356. З яких клітин розвивається меланома шкіри?
357. Які елементи характерні для цитограми меланобластоми?
358. Які елементи характерні для цитограми пухирчатки?
359. Що характерно для цитограми саркоми Капоші?
360. Чим відрізняються клітини меланоми від клітин інших пухлин?
361. За допомогою якого метода фарбування можна виявити меланін у клітинах пухлини?
362. Які клітинні елементи характерні для цитограм плоскоклітинного раку з ороговінням?
363. Які клітини будуть переважати в цитограмах при гіперкератозі?
364. Які різновиди клітин характерні для базально-клітинного раку шкіри?
365. Які елементи присутні в цитограмі папілярної сірінгоаденоми?
366. Які елементи присутні в цитограмі залозистокістозної гідраденоми?
367. Що характерно для цитограми раку потових залоз?
368. Присутність яких клітинних елементів характерна для бронхіогенних кіст?
369. Що характерно для цитограм доброякісних синовіом?
370. Які елементи присутні в цитограмах злоякісних неврином?
371. Наявність яких елементів характерно для міозиту, що осифікує?
372. Які тканини мезенхімного походження можуть бути джерелом пухлин?
373. Яка з форм сарком м'яких тканин зустрічається найбільш часто?
374. Які ознаки характерні для рабдоміосаркоми?
375. Які властивості характерні для цитограми саркоми Юінга?
376. З якої тканини розвивається синовіома?
377. Які елементи характерні в цитограмі ангіосаркоми?
378. Які ознаки характерні для поліморфноклітинної саркоми?
379. Які клітини характерні для цитограм фібросаркоми?
380. Які клітинні елементи характерні для остеобластокластоми?
381. Наявність яких ознак у цитограмі найбільш характерно для туберкульозу кісток?
382. Які клітини характерні для цитограм хронічного остеомієліту?
383. Які ознаки характерні для остеогенної саркоми?
384. Які елементи характерні в цитограмі при остеоїдостеомі?
385. Наявність яких елементів у цитограмі свідчить про метастаз меланоми в кістку?
386. Які пухлини нервової системи зустрічаються найбільш часто?
387. Які елементи цитограм характерні для ліпосаркоми?
388. Яким видам сарком по своїй мікроскопічній картині відповідає ангіосаркома?
389. Які особливості характерні для ангіосаркоми?
390. З якої тканини розвивається хондрома і хондросаркома?
391. Чим відрізняються цитограми при хондросаркомі від цитограми при хондромі?
392. Які елементи присутні в цитограмах хондросаркоми?
393. Для якої пухлини характерно переважання в пунктаті плазматичних клітин типу плазмобластів?
394. Який з перерахованих патологічних процесів у кістці супроводжується переважанням еозинофілів у пунктаті?
395. Які клітинні елементи характеризують цитограму пунктату лімфатичного вузла?
396. Які клітини характерні для цитограми туберкульозного лімфаденіту?
397. Кількість яких елементів збільшується в цитограмі при гіперплазії лімфатичного вузла?
398. Які елементи характерні для пунктату лімфатичного вузла при лімфогранулематозі?
399. Які первинні злоякісні пухлини розвиваються в лімфатичних вузлах?
400. Які з перерахованих ознак характерні для лімфобластної саркоми?
401. Які клітинні елементи характерні для цитограм при ретикулосаркомі?
402. Які ознаки характерні для цитограм при метастазі аденокарциноми в лімфатичний вузол?
403. Які ознаки характерні для цитограм при метастазі недиференційованого раку в лімфатичний вузол?
404. Які ознаки характерні для цитограм при метастазі плоскоклітинного раку у лімфатичний вузол?
405. Які клітини виявляються в пунктаті слинних залоз у нормі?
406. Які тканини беруть участь у формуванні змішаної пухлини слинної залози?
407. Наявність яких клітин характерна для цитограм змішаної пухлини слинних залоз?
408. Які типи клітин зустрічаються у пунктаті мукоепідермоїдної пухлини слинної залози?
409. Х-й ''Д.П.М'', 25 р., хворіє 10 міс. Скарги: кашлюк, виділення мокротиння. При мікроскопічному дослідженні мокроти виявлені поодинокі лейкоцити, еластичні волокна, епітеліоїдні клітини. Про яке захворювання можна думати?
410. Х-й ''С.В.П'', 55 р., хворіє 10 років, лікувався з приводу туберкульозу. Під час мікроскопіч. дослідження мокротиння виявлені лімфоцити, нейтрофіли, крупні поліморфні клітини з вираженою анаплазією. Про яке захворювання можна думати?
411. Хворий ''І.П.І'', 47 років. Встановлено діагноз раку шлунка. При гастроскопії узятий матеріал, у якому виявлений слиз і велика кількість поліморфних, анаплазованих до персня подібних клітин. Яка гістологічна форма раку у хворого?
412. Хворий ''Ц.М.П'', 47 років. Скаржиться на гематурію. У осаді сечі виявлені папілярні структури, окремі булавоподібні клітини перехідного епітелію. Яке захворювання можна припускати у хворого?
413. Хворий ''Н.П.І'', 35 років. У області стегнової кістки виявлена пухлина. У пунктаті поодинокі нейтрофіли і лімфоцити, остеобласти, остеокласти, поодинокі фібробласти. Яка пухлина в хворого?
414. У хворого пухлина темно-коричневого кольору. У препаратах багато поліморфних клітин середніх розмірів з великими ядрами і пігментом чорного кольору, що не містить заліза. Яка пухлина в хворого?
415. Хвора ''Р.Н.Ф.'', 35 років. Скаржиться на кров'янисті виділення з вагіни. На шийці матки виявлена ерозія. У цитологічних препаратах поліморфні, клітини з ознаками ороговіння. Яке захворювання у хворої?
416. Хвора ''Р.Н.М.'', 35 р. установлений діагноз раку шийки матки. У цитологічних препаратах велика кількість атипових, поліморфних клітин плоского епітелію з ознаками ороговіння. Яка форма раку у хворої?
417. Хвора ''С.С.М.'', 48 років, скаржиться на кров'янисті виділення із соска молочної залози. Сосок утягнений, ущільнений, у цитологічних препаратах крупні, світлі клітини з великими ядрами і ядерцями, нейтрофіли. Яке захворювання у хворої?
418. Хворий ''Е.Б.П.'', 37 років, хворіє 8 років, установлений діагноз раку сечового міхура. У сечі виявлені папілярні структури, судини, полиморфні анаплазовані клітини. Яка форма раку у хворого?
419. Хворий ''З.В.П.'', 12 років. В області стегна пухлина, щільно пов'язана з кісткою. У пунктаті велика кількість одноядерних клітин з крупними ядрами, а також атипових остеокластів. Яка пухлина в хворого?
420. Хворий ''У.П.П.'', 63 роки. В області плечової кістки пухлина. У пунктаті велика кількість клітин плазматичної природи. Яка пухлина в хворого?
421. У препараті сечі: еритроцити, поодинокі нейтрофіли, крупні поліморфні клітини з крупними переважно круглими ядрами, з ядерцями, світлою, широкою, ажурною цитоплазмою. Діагноз?
422. Хвора ''П.Ж.П.'', 53 р., скаржиться на часті маткові кровотечі. У цитолог. Препаратах аспірата з порожнини матки виявлені групи поліморфних анаплазованих клітин, що формують розеткоподібні утворення, залозистоподібні структури. Діагноз?
423. Хвора ''І.Ж.М.'', 53 роки. Встановлено діагноз раку тіла матки. У цитологічних препаратах виявлені: залозистоподібні структури зі значною кількістю поліморфних анаплазованих клітин. Про яке захворювання можна думати?
424. Хвора ''Д.М.М.'', 18 р. Є пухлина молочної залози. У пунктаті гомогенні рожеві маси і велика кіл-кість клітин із багатою рожевою цитоплазмою, невеличкими ядрами, розрідженим хроматином. Зустрічаються клітини типу молозивних тілець. Діагноз?
425. У матеріалі, узятому при бронхоскопії виявлені у великій кіл-ті ділянки атипового, різко поліморф., епітелію, що ороговіває, з крупними ядрами і зрідка гіпертрофованими ядерцями. Фон препарату складає клітинний детрит. Попередній діагноз?
426. Хворий ''С.В.П.'', 41 р., хворіє 4 міс. У пунктаті лімфатичного вузла виявляються нейтрофільні і еозінофільні лейкоцити, лімфоцити, плазматич. клітини, клітини Березовського - Штернберга. Яке захворювання у хворого?
427. Препарат з виразки шкіри містить атипові полиморфні клітини плоского епітелію з жировою дистрофією та ороговінням, розташовані окремо і скупченнями. Діагноз?
428. Хворий ''Д.П.В.'', 37 р. Місяць тому в правій половині шиї з'явилася пухлина тістуватої консистенції розміром з куряче яйце. У пунктаті пухлини казеозний розпад, лейкоцити, епітеліоїдні клітини й окремі клітини типу Пирогова - Ланхганса. Діагноз?
429. Яким епітелієм вистелені трахея, основні бронхи?
430. Які клітини слизової оболонки трахеї і бронхів продукують слиз?
431. Які клітинні елементи дозволяють стверджувати, що надісланий матеріал - це мокротиння, а не вміст порожнини рота?
432. При яких з перерахованих нижче хвороб у мокроті з'являються спіралі Куршмана?
433. Про що свідчить виявлення еозінофілів у мокротинні?
434. При яких захворюваннях дихальної системи в мокротинні виявляють кристали Шарко - Лейдена?
435. При якому з перерахованих нижче захворювань у мокротинні виявляється значна домішка крові (кровохаркання)?
436. Яке дослідження дозволяє виявити в макрофагах гемосидерин?
437. На що вказує виявлення еластичних волокон у мокротинні?
438. При яких із перерахованих захворювань у мокротинні виявляються еластичні волокна?
439. Як виглядають еластичні волокна в нативному препараті мокротиння?
440. Для якого захворювання характерно виявлення в мокротинні кристалів гематоїдину, холестерину, жирних кислот?
441. Як виглядають спіралі Куршмана в нативному препараті мокротиння?
442. Як виглядають кристали Шарко-Лейдена в нативному препараті мокротиння?
443. Як виглядають друзи актиноміцетів у нативному препараті мокротиння?
444. Як виглядають альвеолярні клітини в нативному препараті мокротиння?
445. Які елементи мокротиння характерні для метаплазії епітелію бронхів?
446. Для якого з наведених нижче захворювань характерне мокротиння з великим вмістом макрофагів?
447. Для якої хвороби характерно виявлення в мокротинні кристалів гематоїдіну?
448. При яких захворюваннях органів дихання в мокротинні виявляються елементи тетради Ерліха?
449. При якому з нижче перерахованих захворювань у мокротинні виявляється велика кількість еозинофілів?
450. При якому з перерахованих нижче захворювань у мокротинні виявляються епітеліоїдні клітини, клітини Пирогова - Ланхганса?
451. При виявленні яких елементів можна поставити діагноз актиномікозу легень?
452. Які елементи мокротиння найбільш характерні для бронхіальної астми?
453. Які елементи мокротиння характерні для абсцесу легень?
454. При мікроскопії нативного мокротиння виявлена помірна кількість лейкоцитів, макрофаги, шари епітелію бронхів, що проліферують, багата і різноманітна бактеріальна мікрофлора. Про яке захворювання можна думати?
455. При мікроскопічному дослідженні слизово-гнійного мокротиння виявлені лейкоцити, еритроцити, фібрин, клітини епітелію бронхів, епітеліоїдні клітини, поодинокі клітини Пирогова - Ланхганса. Про яку патологію можна думати в даному випадку?
456. При мікроскопії нативного мокротиння виявлена: велика кількість зруйнованих лейкоцитів, детрит, пробки Дитріху, еластичні волокна, кристали холестерину. Для якого захворювання характерне таке мокротиння?
457. При мікроскопії нативного мокротиння виявлені: лейкоцити зрідка, еритроцити місцями, кристали холестерину, частки хітинової оболонки з характерною рівномірною покресленістю, гачки. Діагноз?
458. Яким епітелієм вистелена слизова оболонка стравоходу?
459. Яким епітелієм вистелена слизова оболонка шлунку?
460. Якими клітинами залоз шлунку виробляється соляна кислота?
461. Перевагою рН - метрії в порівнянні з титраційним методом дослідження кислотності шлункового соку є?
462. Яку апаратуру повинна мати клініко-діагностична лабораторія для проведення внутрішньошлункової рН - метрії?
463. У яких випадках застосовують беззондові методи дослідження шлункової секреції?
464. Який із перерахованих нижче подразників шлункової секреції є найбільш фізіологічним?
465. При яких значеннях рН хворому призначається введення блокатору шлункової секреції?
466. Який з перерахованих нижче методів дозволяє найбільш об'єктивно охарактеризувати кислотоутворюючу функцію, при гіпо- і анацидних станах?
467. Для якого з перерахованих нижче захворювань характерно значне зниження кислотоутворення в шлунку?
468. Для якого з перерахованих нижче захворювань характерно значне підвищення кислотоутворення в шлунку?
469. За допомогою якого методу можна досліджувати ферментоутворюючу функцію шлунку?
470. Що позначає термін ''декомпенсований шлунок''?
471. При мікроскопічному дослідженні шлункового вмісту виявлені краплі нейтрального жиру, рослинна клітковина в значній кількості, а також багато паличок молочнокислого шумування. Про яку патологію можна думати?
472. Що позначає термін ''ахілія''?
473. Яка патологія шлунка супроводжується появою в шлунковому вмісті сарцин?
474. Яка патологія шлунка супроводжується появою паличок молочнокислого шумування?
475. Про що свідчать такі результати внутрішньошлункової рН - метрії: базальний рН менше 2 у зоні кислотоутворюючих залоз, атропіновий тест негативний?
476. При проведенні внутрішньошлункової рН - метрії отримані такі результати: базальний рН (6.0 - 7. 2), після введення м'ясного бульйону рН (4.8 - 6.3), після введення гістаміну рН (2.0 - 2.5). Як варто оцінити результати?
477. Які методи дослідження кислотоутворюючої функції шлунку відносяться до беззондових?
478. При мікроскопічному дослідженні шлункового вмісту виявлено: перетравна рослинна клітковина, неперетравна рослинна клітковина, м'язові волокна, краплі нейтрального жиру, сарцини. Про яку патологію можна думати?
479. При мікроскопічному дослідженні шлункового вмісту виявлено: перетравна рослинна клітковина, неперетравна рослинна клітковина, м'язові волокна, краплі нейтрального жиру, дріжджеподібні гриби, палички молочнокислого шумування. Діагноз?
480. Який метод дослідження кислотоутворюючої функції шлунку є найбільш інформативним?
481. Який епітелій покриває слизову загального жовчного протока?
482. Про що свідчить відсутність міхурної жовчі при проведенні дуоденального зондування?
483. Що може бути причиною збільшення обсягу дуоденальної жовчі?
484. Про що свідчить швидке спородження жовчного міхура через (5 - 10) хвилин після введення 33% сірчанокислої магнезії?
485. Про що свідчить уповільнене, переривчасте виділення міхурної жовчі після введення в дванадцятипалу кишку 33% сірчанокислої магнезії?
486. Про що свідчить відсутність міхурної жовчі після введення в дванадцятипалу кишку 33% сірчанокислої магнезії?
487. Про що свідчить зелене фарбування міхурної жовчі?
488. Які клітинні елементи, що виявляються при мікроскопії дуоденального вмісту, є лейкоцитоїдами?
489. Який епітелій можна виявити в жовчі?
490. Про яку патологію свідчить виявлення в жовчі лейкоцитів і епітелію внутрішньопечінкових жовчних ходів?
491. Про яку патологію свідчить виявлення в жовчі лейкоцитів і епітелію загального жовчного протока?
492. Для якої патології характерні такі дані дослідження жовчі, отриманої в 1-ю фазу дуоденального зондування: 15 мл, блідо-жовтого кольору, рН =7.1, відносна густина 1.017, білірубіновий індекс 50, вміст білірубіна 110 мкмоль/л?
493. Одержано за 10 хв. 50 мл темно - коричневої жовчі (4 фаза), з хлоп'ям слизу, питома вага 1.1025, рН=6.5, білірубіновий індекс 350, кількість білірубіну - 625 мкм/л. Мікроскопія: лей-ти, ер-ти, мікроліти. Діагноз?
494. Одержано 30 мл зеленуватої жовчі (5 фаза), питома вага 1.015-1.016, рН=6.7, білір.індекс 150-160, кількість білірубіну 350 мкм/л, мікроскопія: лей-ти, ер-ти, багато низькопризматичного епітелію з кругл. ядрами. Д-з?
495. При мікроскопічному дослідженні жовчі в порції А виявлені кристали білірубінату кальцію в значній кількості, кристали холестерину і жирних кислот, лейкоцити в незначній кількості. Про який діагноз можна думати?
496. У порції А виявлена значна кількість лейкоцитів, клітини циліндричного епітелію з наявністю щиткової кайми в апікальній частині, та найпростіших, що активно рухаються, грушоподібної форми. Діагноз?
497. За яких умов копрологічне дослідження набуває діагностичної цінності?
498. Від чого залежить консистенція калу?
499. Від чого залежить нормальний колір калу?
500. Який з перерахованих препаратів може змінити колір калу на чорний?
501. Який повинний бути раціон пацієнта перед мікроскопічним дослідженням калу?
502. Як виглядають незмінені м'язові волокна при мікроскопії кала?
503. Як виглядає нейтральний жир при мікроскопії нативного препарату калу?
504. У якому препараті краще диференціювати нейтральний жир?
505. Як виглядають краплі нейтрального жиру при фарбуванні суданом ІІІ?
506. Що є ознакою недостатнього надходження жовчі в кишечник?
507. Чим пояснюється золотаво-жовтий колір калу, що виникає при тривалому прийомі антибіотиків?
508. Що позначає термін ''стеаторея''?
509. Що позначає термін ''креаторея''?
510. Чим пояснюється посилений запах калу при навантаженні м'ясною їжею?
511. Як виглядають мила при мікроскопіюванні?
512. Як виглядає рослинна перетравна клітковина в нативному препараті калу?
513. Про що свідчить макроскопічно видима домішка слизу на поверхні калу?
514. Якщо в калі свіжа домішка крові, з якого відділу шлунково-кишкового тракту відбувається кровотеча?
515. Коли реакція кала стає кислою?
516. Про що свідчить поява в калі в значній кількості непереварених і слабопереварених м'язових волокон?
517. Про що свідчить поява в калі великої кількості нейтрального жиру при відсутності жирних кислот?
518. При якій патології в калі частіше усього виявляються крохмальні зерна?
519. При якому з перерахованих нижче захворювань спостерігається ахолічний кал?
520. У якому випадку може спостерігатися чорний колір калу?
521. При якому з перерахованих нижче захворювань у калі виявляється велика кількість клітковини, крохмалю, йодофільної флори?
522. Що є ознакою недостатності надходження жовчі в кишечник?
523. Для якого захворювання характерний рідкий кал у вигляді ''рисового відвару''?
524. Про що свідчить велика кількість перетравної клітковини в калі?
525. Який із перерахованих препаратів дає можливість диференціювати нейтральний жир і жирні кислоти?
526. Яким із перерахованих нижче засобів можна відрізнити в препаратах калу волокна сполучної тканини від тяжів слизу?
527. При якій патології реакція калу різко кисла, виявляється велика кількість крохмалю, перетравної клітковини, йодофільної флори?
528. При якому стані реакція калу слаболужна, виявляються поодинокі м'язові волокна, кристали жирних кислот і мила?
529. При якій патології реакція калу лужна, виявляється велика кількість незмінених м'язових волокон, нейтрального жиру?
530. При якій патології реакція кала різко лужна, виявляється збільшена кількість мил і перетравної клітковини, є присутнім білок і тріпельфосфати?
531. При якій патології реакція кала лужна, рослинної клітковини помірна кількість, перетравної -багато, м'язових волокон незмінених помірна кількість, поодинокі шматочки сполучної тканини, помірна кількість мила?
532. При якій патології реакція кала кисла, м'язові волокна недостатньо змінені, жирних кислот велика кількість, мила багато?
533. При якій патології реакція кала слаболужна, м'язові волокна змінені і незмінені - помірна кількість, нейтральний жир, жирні кислоти і мила помірна кількість, багато крохмалю і перетравної клітковини?
534. При якій патології реакція кала лужна, слизу помірна кількість, м'язові волокна змінені -місцями, мила багато?
535. Про що свідчить позитивна реакція Трибуле-Вишнякова?
536. Який метод визначення прихованої крові у калі є найкращим?
537. При дослідженні кала встановлено: консистенція у вигляді щільних грудок сірувато-білого кольору, що кришаться, реакція слабокисла, реакція на стеркобілін і білірубін - негативна. При мікроскопії виявлена велика кількість жирних кислот. Д-з?
538. Встановлено: консистенція кала рідка, запах гнильний, рН=8.5, при мікроскопії виявлена помірна кількість м'язових волокон, перетравна клітковина, крохмаль, солі жирних кислот, кристали трипельфосфату, дистрофічні зміни лейкоцитів. Д-з?
539. Які неодмінні умови необхідні для вірогідності результатів, отриманих при дослідженні сечі?
540. Що можна виявити при мікроскопії осаду правильно зібраної сечі у практично здорової людини?
541. Для яких із перерахованих захворювань характерний симптом гематурії?
542. У чому складається принцип проби Зимницького?
543. Який показник більш точно, ніж відносна щільність сечі характеризує концентраційну спроможність нирок?
544. Що характерно для гострої ниркової недостатності?
545. Як називається збільшення нічного діурезу?
546. Що означає термін полакизурія?
547. Що є причиною постійної глюкозурії?
548. Утримання якої речовини у сечі значно підвищує її відносну щільність?
549. Чим пояснюється каламутність сечі при гострому пієлонефриті?
550. Які клітини знаходяться у великій кількості у сечі при запальному процесі сечового міхура?
551. Чим обумовлена функціональна протеїнурія?
552. Які жовчні пігменти з'являються у сечі при підпечінковій жовтяниці?
553. Для якого з перерахованих нижче захворювань характерна піурія?
554. При яких ниркових захворюваннях може з'явитися гематурія?
555. Про яке з перерахованих захворювань свідчить лейкоцитурія з наявністю великої кількості клітин перехідного епітелію?
556. Про яке захворювання говорить наявність у сечовому осаду лейкоцитів і клітин ниркового епітелію?
557. Для якого з перерахованих нижче захворювань характерна виражена уробілінурія?
558. Для якого з перерахованих нижче захворювань характерна виражена білірубінурія?
559. Для якого з перерахованих нижче захворювань характерна гемоглобінурія?
560. Яке з перерахованих нижче захворювань супроводжується олігоурією?
561. Для якого з перерахованих нижче захворювань характерно сполучення уробілінурії з білірубінурією?
562. При якому захворюванні в сечі виявляються кетонові тіла?
563. При якому з нижче перерахованих захворювань протеїнурія може сягати (5 - 20) г/л і більш?
564. При якому захворюванні проводять фарбування препаратів, приготовлених з осадку сечі, по Цилю - Нільсену?
565. Для якої ниркової патології найбільш показові такі дані підрахунку сечового осадку по Адісу - Каковському лейкоцитів 25*10^7/доб., еритроцитів 6*10^6/сут., циліндрів 2*10^4/сут.?
566. Для якої патології найбільш показові такі дані підрахунку сечового осадку по Адісу - Каковському: лейкоцитів 12*10^6/сут., еритроцитів 4*10^6/сут., циліндрів 1, 2*10^4/сут.?
567. Добова. кількість сечі -200 мл, реакція сечі різко кисла, відносна густина 1.028, білок 4 г/л. У осаду помірна кількість епітелію канальців, лейкоцити 4-6 і еритроцити більш як 100 у полі зору, поодинокі гіалінові циліндри не в кожному полі зору?
568. Добова кількість сечі 2500 мл, відносна густина (1.010-1.011), реакція кисла, білок 0, 9 г/л. У осаду поодинокі клітини перехідного і плоского епітелію, лейкоцити 6-7 і еритроцити 10-15 у полі зору, циліндри - гіалінові, поодинокі у полі зору. Діагноз?
569. Добова кількість сечі 500 мл, реакція кисла, відносна густина (1.012-1.020), білок 1, 5 г/л. У осаду :незначна кількість перехідного епітелію, лейкоцити 1-2 у полі зору, еритроцити -10 у полі зору, циліндри гіалінові у всіх 1-5 полях зору. Діагноз?
570. Добова к-сть сечі 400 мл, р-ція кисла, густина 1.025-1.030, білок 20-30 г/л. У осаду епітелій канальців, лей-ти 25-30 у п.з., ер-ти поодинокі у пр-ті. Циліндри зернисті, гіалінові і воскоподібні, 5-6 у п.з. Діагноз?
571. У вагітної жінки артеріальний тиск 180/100, набряки, добовий діурез 400 мл, відносна густина сечі 1.030, реакція кисла, білок 8 г/л, в осаду поодинокі еритроцити, лейкоцити, гіалінові циліндри. Про яке захворювання можна думати?
572. У х-ої в сечі: епітелій канальців невелика кількість, лейкоцити 3-5, еритроцити 1-2 у п.з, циліндри гіалінові поодинокі у пр-ті.; білок 5.9 г/л., є білок Бенс-Джонса. Діагноз?
573. У х-го на фоні субфебрилітету, катаральних явищ, слабкості, важкості у правому підребер'ї з'явилася субіктеричність склер, темна сеча. У крові підвищена кількість прямого і непрямого білірубіну, у сечі реакція на білірубін різко позитивна. Діагноз?
574. Для якої ниркової патології найбільш показові такі дані підрахунку елементів сечового осаду по методу Нечипоренко -лейкоцитів: 16000/мл, еритроцитів 1500/мл, циліндрів 30/мл?
575. Через який час після еякуляції необхідно проводити дослідження еякуляту?
576. Чому дорівнює кількість сперматозоїдів у нормі у одиницях об'єму?
577. Яке прямування сперматозоїдів переважно спостерігається в нормі?
578. Яким терміном позначається відсутність сперматозоїдів при наявності клітин сперматогенезу?
579. Який відсоток живих сперматозоїдів виявляється в нормі?
580. Яке фарбування препарату еякуляту застосовують для диференційованого підрахунку живих сперматозоїдів?
581. Яка реакція секрету передміхурової залози у здорових людей?
582. Який компонент еякуляту надає йому специфічного запаху?
583. Яка кількість лейкоцитів у еякуляті виявляється при простатиті?
584. Яка кількість еритроцитів у еякуляті є нормою?
585. Яка кількість лейкоцитів у еякуляті є нормою?
586. При якому з перерахованих нижче захворювань при дослідженні еякуляту виявляють велику кількість сперматофагів?
587. При якій патології в еякуляті виявляється велика кількість амілоїдних тілець?
588. При якій патології в еякуляті виявляється велика кількість кристалів Бетхера?
589. Яка густина спинномозкової рідини в нормі?
590. Який колір має спинномозкова рідина в нормі?
591. При яких патологічних станах спостерігається ксантохромія ліквору?
592. Чим обумовлена каламутність спинномозкової рідини після центрифугування?
593. Для якої патології характерно утворення фібринозної плівки у свіжоодержаному лікворі?
594. Який вміст білку в спинномозковій рідині можна вважати нормальним?
595. Чим може бути обумовлена неточність визначення цитозу в геморагічній спинномозковій рідині?
596. Якому захворюванню відповідають дані, отримані при дослідженні ліквору: плеоцитоз 600 у 1 мкл, білок -1.5 г/л, глюкоза-0.5 ммоль/л, хлориди (50-60) ммоль/л. При фарбуванні по Цилю-Нільсену фібринозної плівки виявлені мікобактерії туберкульозу?
597. Якому захворюванню відповідають дані, отримані при дослідженні ліквору: плеоцитоз (25-30) у 1 мкл., білок (0.4-0.6) г/л, глюкоза 2.8 ммоль/л, хлориди 120 ммоль/л, осадові проби запального типу?
598. Зазначте вид эксудату: відносна густина 1.020, білок-20 г/л, прозорий, лейкоцити (20-30) у п.з., переважають лімфоцити, поодинокі еритроцити, клітини мезотелію?
599. Зазначте вид ексудату: відносна густина 1.022, білок-50 г/л, каламутний, велика кількість лейкоцитів з токсогенною зернистістю, детрит, макрофаги, багата мікрофлора?
600. Зазначте вид эксудату: невеликий за об'ємом, жовто-бурий, каламутний, білок-100 г/л, в осадку жироперероджені клітини, краплі жиру, велика кількість кристалів холестерину?
601. Зазначте вид эксудату: відносна густина 1.022, білок-40 г/л, на фоні гною і крові виявлені макрофаги, клітини мезотелію. Про який діагноз можна думати?
602. Визначите фазу менструального циклу по такій цитограмі вагинального мазка: виявлені проміжні і поверхневі клітини, розташовані роздільно, фон мазка прояснений, велика кількість паличок Дедерлейна, лейкоцити відсутні
603. Визначте фазу менструального циклу по такій цитограмі вагинального мазку: у мазку поверхневі і проміжні клітини, розташовані пластами, цитоплазма інтенсивно пофарбована в базофільні тони, багато лейкоцитів, детрит, ЄІ=(0-10)%, КІ=(5-15)%?
604. Визначте тип мазка по такій цитограмі: переважають поверхневі клітини, що розташовуються роздільно, КІ і ЭІ 70%, фон мазка світлий, лейкоцити поодинокі, палички Дедерлейна?
605. Визначте тип мазка по такій цитограмі: основну масу клітин складають парабазальні клітини, багато лейкоцитів, палички Дедерлейна відсутні. Проміжних клітин 30%
606. Визначте тип мазка по такій цитограмі: спостерігаються усі види клітин піхвового епітелію, велика кількість лейкоцитів. Паличок Дедерлейна немає
607. Що лежить в основі патогенезу СНІД?
608. Які захворювання відносяться до групи ризику по захворюваності СНІДом?
609. Які клітини в основному уражаються вірусом при СНІД?
610. Виберіть із перерахованих ознак найбільш характерні для вірусу СНІД?
611. Який шлях передачі вірусу СНІД є основним?
612. Перерахуйте шляхи зараження дітей СНІДом?
613. У яких клітинах крім Т-лімфоцитів спроможний поселятися збудник СНІДу?
614. Які гематологічні показники характерні для хворих СНІДом?
615. Як змінюється кількість імуноглобулінів при СНІДі?
616. Як змінюється кількість імунних комплексів, що циркулюють, при СНІДі?
617. Які симптоми розвиваються у більшості (30 - 50)% осіб, інфікованих ВІЛ?
618. Яких заходів варто додержуватися для попередження СНІДу?
619. Які зміни активності клітин і медіаторів імунної системи спостерігаються при СНІДі?
620. Які клінічні ознаки характеризують СНІД у початковому періоді?
621. Які лабораторні методи діагностики СНІД є найбільш вірогідними?
622. Який характер прямування характерний для блідої спірохети?
623. У яких випадках дослідник не виявляє бліду спірохету в сифілітичних проявах (первинна сифілома, ерозована папула, широкі кондиломи?
624. Яка звичайно тривалість інкубаційного періоду при сифілісі?
625. Через який проміжок часу при сифілісі серологічні реакції стають позитивними?
626. У які періоди перебігу сифілісу реакція Вассермана позитивна?
627. При яких захворюваннях, крім сифілісу, може відзначатися позитивна реакція Вассермана?
628. Які стани можуть сприяти переходові негативної реакції Вассермана в позитивну?
629. Що клінічно характеризує первинний період сифілісу?
630. Що клінічно характеризує вторинний період сифілісу?
631. Яка тривалість повторного періоду сифілісу?
632. Яка методика застосовується в даний час у всіх лабораторіях для діагностики сифілісу?
633. Який відсоток нерухомих трепонем розцінюється як позитивна реакція при постановці РІБТ?
634. Що є збудником м'якого шанкру?
635. Назвіть методи, що використовуються для фарбування стрептобацили при м'якому шанкрі?
636. Чим характеризується морфологія типових гонококів?
637. Який метод фарбування гонококів є необхідним для постановки остаточного діагнозу?
638. Чим характеризується морфологія атипових гонококів?
639. Яку негативну дію справляє гонотоксин на організм?
640. Скільки типів гонококів розрізняють серологічно?
641. Який вид епітелію є улюбленим для гонокока?
642. Через скільки днів після зараження можна знайти гонокок у виділеннях?
643. Назвіть лабораторні методи дослідження, що застосовуються для діагностики гонореї?
644. Які критерії використовують для рішення питання про виліковність гонореї?
645. Чим характеризується двостаканна проба при гострому передньому уретриті у чоловіків?
646. Який вид трихомонад можна виявити у людини?
647. Як довго вагінальні трихомонади спроможні зберігати свою життєздатність у воді?
648. Як змінюється кількість паличок Дедерлейна у вагінальних мазках у початковій стадії трихомонозу?
649. Яку стадію трихомонозу найбільш легко мікроскопічно діагностувати при вивченні вагінальних мазків?
650. Який метод фарбування є кращим для мікроскопічної діагностики трихомонозу?
651. Яку форму приймають трихомонади при попаданні в несприятливі умови?
652. Який характер вагінальних виділень при трихомоніазі?
653. Що є критерієм одужання хворого на трихомоноз?
654. Які методи лабораторної діагностики урогенітальних хламідіозів застосовуються в даний час?
655. Як виглядають хламідії у препараті пофарбованому по Граму?
656. Який характер вагінальних виділень спостерігається при генітальному хламідіозі?
657. Які морфологічні структури виявляються в епітеліальних клітинах при хламідіозі (при фарбуванні по Романовському )?
658. Як зафарбовуються (при хламідіозі) ініціальні тільця, фарбовані за Романовським?
659. Назвіть особливо небезпечні грибкові захворювання?
660. Які грибкові захворювання відносять до глибоких мікозів?
661. Які умови є оптимальними для існування грибків?
662. Яка властивість грибків з перерахованих, використовується для візуального контролю за ефективністю лікування?
663. Який характер росту на живильних середовищах має культура гриба?
664. Які методи застосовуються для лабораторної діагностики грибкових захворювань?
665. Яка мікроскопічна картина при трихофітії?
666. Назвіть методи, що дозволяють виявити тканинні форми грибків?
667. Які методи застосовуються для фарбування грибів в уражених тканинах?
668. Які гриби формують псевдоміцелій?
669. Що є збудником гарднерельозу?
670. Що є діагностичними критеріями при діагностиці гарднерельозу?
671. Яка ознака з перерахованих є найважливішою при діагностиці гарднерельозу?
672. Що є збудником уреаплазмозу?
673. У якому біологічному матеріалі проводять діагностику уреаплазмозу?
674. Який характер росту уреаплазми на живильних середовищах?
675. Які з перерахованих гельмінтів людини відносяться до класу трематод?
676. Для діагностики яких гельмінтозів необхідне дослідження періанального зскребу?
677. Личинки яких із перерахованих нижче гельмінтів можна виявити при мікроскопічному дослідженні дуоденального вмісту?
678. Личинки яких із перерахованих нижче гельмінтів можна виявити при дослідженні нативного препарату мокротиння?
679. Для якого з гельмінтів характерно паразитування і личинкової і дорослої стадії гельмінта в організмі людини?
680. Який із перерахованих нижче методів виявлення яєць гельмінтів у фекаліях є кращим?
681. Яйця яких з перерахованих нижче гельмінтів можна виявити при мікроскопічному дослідженні дуоденального вмісту?
682. Який з перерахованих нижче методів виявлення личинок кишкової вугриці у фекаліях є кращим?
683. Який із перерахованих нижче методів є найбільш ефективним для лабораторної діагностики теніаринхозу і теніозу?
684. У яких гельмінтів яйця овальної форми, розміри (50 - 70) х (40 - 50) мкм, оболонка товста, багатошарова, зовнішня оболонка крупнобугриста, усередині яйця дрібнозернистий кулеподібний бластомер?
685. У яких гельмінтів яйця овальні, розміром (54 - 70) х (36 - 40) мкм зі сплощеними полюсами. Оболонка тонка, прозора, безбарвна. Усередині яйця чотири бластомери, лежать центрально?
686. У яких гельмінтів яйця бочкоподібної форми, розміром (50 - 54) х (22 - 29) мкм, оболонка товста, багатошарова, коричневого кольору, на полюсах пробкоподібні утворення?
687. Які особливості морфології гельмінтів класу трематод?
688. На чому заснована лабораторна діагностика трематодозів?
689. У яких гельмінтів яйця розміром (35 - 32) х (11 - 15) мкм, овальні, блідо-жовті. На одному з полюсів яєць кришечка, на протилежному - горбок?
690. У яких гельмінтів, паразитів людини, яйця розміром (130 - 145) х (79 - 90) мкм, оболонка двоконтурна, тонка, гладка, жовтого кольору, є кришечка і горбок?
691. Відзначте представника стрічкових гельмінтів:
692. Для яких стрічкових гельмінтів людини характерні такі морфологічні ознаки: довжина від 4 до 10 м, голівка не містить крючків, у зрілих члениках матка має від 17 до 35 відгалужень?
693. На чому заснована диференціальна діагностика озброєного ціп'яка і неозброєного. ціп'яка?
694. У яких гельмінтів, паразитів людини, яйця округлої форми, розміром (22 - 44) х (28 - 38) мкм. У середині яйця онкосфера з товстою радіально покресленою оболонкою?
695. У яких гельмінтів, паразитів людини, яйця овальної форми, розміром (68 - 71) х (45 - 57), гладка оболонка сірого цвіту на верхньому полюсі кришечка, на протилежному - горбок?
696. У яких гельмінтів, паразитів людини, яйця овальної форми, розміром (48 - 60) х (36 - 48) мкм, оболонка тонка безбарвна, усередині яйця - онкосфера з філаментами?
697. На чому заснована лабораторна діагностика стронгілоїдозу?
698. Який гельмінтоз викликається проникненням в організм людини інвазійних личинок такої морфологічної структури, що мають: довжину тіла 0.5 мм, стравохід циліндричний, хвостовий кінець тупий або розгалужений?
699. У яких гельмінтів, паразитів людини, яйця асиметричні, одна сторона опукла, інша сплощена. Розміром (50 - 60) х (23 - 30) мкм, оболонка безбарвна, у яйці зародок на різних стадіях розвитку?
700. У яких гельмінтів, паразитів людини, яйця мають овальну форму з шипом на одному полюсі. Розмір яєць (120 - 160) х (50 - 70) мкм, оболонка тонка, гладка, прозора. Яйця заповнені круглими жовтковими клітинами?
701. Для якого стрічкового гельмінта, паразита людини, характерна така структура зрілих члеників: членики довгі, вузькі, основний канал матки розташований уздовж, матка має 18 - 20 бічних відгалужень?
702. Для якого стрічкового гельмінта, паразита людини, характерна така структура зрілих члеників: членики короткі і широкі, основний канал матки розташований уздовж, матка має 8 - 16 бічних відгалужень?
703. Для якого стрічкового гельмінта, паразита людини, характерна така структура зрілих члеників: членики широкі і короткі, матка з вивідним отвором, розташована в центрі членика у вигляді розетки?
704. У якого гельмінта, паразита людини, незрілий членик має трилопатевий яєчник?
705. При якому з перерахованих нижче методів паразитологічних досліджень відбувається концентрація яєць і личинок гельмінтів одночасно?
706. Який метод збагачення застосовується в гельмінтології?
707. Який метод дослідження є найбільш інформативним для постановки діагнозу малярії?
708. Який метод дослідження застосовується для встановлення виду збудника малярії?
709. Коли краще проводити забір крові в хворого для дослідження на виявлення збудників малярії?
710. Який вид збудника викликає чотириденну малярію?
711. Для якого виду малярії характерні такі зміни в мазку периферичної крові: уражені еритроцити збільшені, блідо пофарбовані, містять пилоподібну червону зернистість, морула містить 12 - 18 мерозоїтів, гаметоцити округлі?
712. Для якого виду малярії хар-ні зміни у периферич. крові: еритроцити збільшені, блідо пофарбовані, овальної форми, містять значну червону зернистість, морула складається з 4 - 12 крупних мерозоїтів, гамет?
713. Для якого виду малярії хар-ні змїни у периферич. крові: уражені еритроцити не збільшені в розмірах, у мазку крові тільки каблучки і гаметоцити напівмісячної форми?
714. Для якого виду малярії хар-ні зміни у периферич. крові: еритроцити не збільшені, без зернистостї, зустрічаються стьожкуваті трофозоїти, морула містить 8 - 12 мерозоїтів, гаметоцити округлі?
715. Які лабораторні дані свідчать про можливий розвиток малярійної коми при тропічній малярії?
716. Які симптоми характерні для малярійного приступу?
717. Перебіг якої малярії частіше усього ускладнюється малярійною комою?
718. Яким з перерахованих методів користуються при дослідженні випорожнень хворого на виявлення вегетативних форм найпростіших?
719. Яким із перерахованих нижче методів користуються для дослідження калу на виявлення цист найпростіших?
720. Яка з кишкових амеб має патогенне значення?
721. Чи можливо виявлення збудника малярії в мазку і товстій краплі крові в період екзоеритроцитарної шизогонії?
722. Через скільки діб від початку виражених клінічних проявів хвороби можна виявити гаметоцити в периферичній крові хворих тропічною малярією?
723. Що являють собою коричневі зерна пігменту в цитоплазмі збудника малярії?
724. При якій малярії в еритроцитах, уражених паразитами, найбільш часто виявляється токсогенна зернистість?
725. Які показники в гемограмі характерні для гострої малярійної інфекції?
726. Чим обумовлений розвиток віддалених рецидивів у хворих триденною малярією?
727. Що є причиною розвитку коми у хворих тропічною малярією?
728. Що є причиною розвитку гемоглобінурійної лихоманки у хворих тропічною малярією?
729. Які лабораторні дані дозволяють встановити, що хворий на малярію може бути джерелом інфекції?
730. На підставі яких лабораторних показників можна діагностувати захворювання малярією?
731. Виявлення яких форм дизентерійної амеби має значення для діагностики амебіазу?
732. Які особливості структури характерні для тканинної форми дизентерійної амеби?
733. Які особливості структури характерні для цист дизентерійної амеби?
734. Якого роду ураження кишечнику викликає дизентерійна амеба?
735. Через який час після дефекації необхідно досліджувати випорожнення хворого для успішної діагностики амебної дизентерії?
736. Які особливості структури характерні для передцистної форми дизентерійної амеби?
737. Яка структура ядра характерна для дизентерійної амеби?
738. Які ускладнення спостерігаються у хворих амебіазом?
739. Які методи лабораторної діагностики застосовуються для підтвердження діагнозу амебної дизентерії?
740. Які форми дизентерійної амеби беруть участь у передачі інвазії від хворої людини до здорової?
741. З яких відділів жовчовидільної системи лямблії потрапляють у дуоденальний вміст?
742. Який матеріал необхідно досліджувати у хворого для виявлення вегетативних форм лямблій?
743. Що має значення для діагностики балантидіазу?
744. Які характерні ознаки структури притаманні вегетативній формі кишкової лямблії?
745. Які патологічні зміни можливі при інвазії лямбліями?
746. Які особливості морфології характерні для кишкового балантидія?
747. Які ураження кишечнику викликає кишковий балантидій?
748. Який збудник викликає вісцеральний лейшманіоз?
749. Виявлення яких форм лейшманій має вирішальне значення для постановки діагнозу вісцерального лейшманіозу?
750. У якому матеріалі частіше за все виявляються лейшманії при вісцеральному лейшманіозі?
751. У якому матеріалі частіше усього виявляються лейшманії при шкірному лейшманіозі?
752. Хто має: округлу форму, довжину 3 - 5 мкм, у центрі округле ядро, дрібний паличкоподібний або овальний кінетопласт, джгутиків нема, цитоплазма блакитна, ядро і кінетопласт рубіново-червоні?
753. У якому метаріалі частіше за все виявляються збудники токсоплазмозу?
754. Який метод лабораторної діагностики є найбільш надійним для діагностики гострого токсоплазмозу?
755. Для яких найпростіших характерно: форма тіла нагадує напівмісяць, кінець загострений, інший закручений, довжина (4 - 7) мкм, цитоплазма блакитного кольору, ядро рубіново-червонє.?
756. Який метод дослідження може свідчити про раніше перенесений токсоплазмоз через багато років після видужання?
757. Який титр антитіл свідчить про гострий токсоплазмоз?
758. Які органи є джерелом лімфоцитопоезу?
759. Які органи відносять до органів імунної системи?
760. У яких органах імунної системи відбувається дозрівання лімфоцитів без істотного впливу антигенів?
761. У яких органах при контакті з антигеном починаються процеси проліферації і диференціації лімфоцитів?
762. Які найважливіші функції виконує лімфатична система?
763. Яка імунна реакція забезпечує захист від внутрішньоклітинних грибкових інфекцій, паразитів, пухлинних клітин?
764. Які імунні реакції забезпечують позаклітинний імунітет?
765. Яку клітину подає зрілий антигенстимульований лімфоцит?
766. При участі яких клітин реалізується імунна відповідь?
767. Яка роль макрофагів в імунній відповіді?
768. Який із нижче перерахованих відповідей правильні
769. Концентрація яких імуноглобулінів найвища поза судинним руслом ?
770. Яка з перерахованих функцій властива реакції клітинного імунітету?
771. Імуноглобуліни якого класу вважаються імуноглобулінами ранньої фази імунної відповіді?
772. Чим обумовлена швидкість звільнення гістаміну при алергічних реакціях?
773. Які клітини здійснюють фагоцитоз?
774. Які з перерахованих процесів потребують участі комплементу?
775. При яких захворюваннях активація комплементу грає патогенетичну роль?
776. Для яких захворювань характерне зниження концентрації комплементу ?
777. При яких захворюваннях підвищується концентрація комплементу ?
778. Які захворювання з перерахованих нижче відносять до імунопроліферативних?
779. Для якого лімфопроліферативного захворювання характерно посилення продукції однорідного за структурою макроглобуліну?
780. Де відбувається продукція і локалізація імуноглобуліну Е?
781. Які тести необхідно визначити для оцінки неспецифічної резистентності організму?
782. Які специфічні дослідження необхідно провести при підозрі на алергію?
783. Які зміни в системі В-лімфоцитів характерні для бронхіальної астми?
784. Які лабораторні показники мають діагностичне значення при аутоімунній гемолітичній анемії з неповними тепловими аглютинінами?
785. За допомогою якого тесту можна диференціювати аутоімунну гемолітичну анемію із неповними тепловими аглютинінами і з тепловими гемолізинами?
786. Для якої групи аутоімунних гемолітичних анемій характерним є феномен аутоаглютинації еритроцитів при взятті крові?
787. На чому засновується визначення приналежності до групи крові?
788. По яких ознаках підбираються донор і реципієнт при пересадці органів і тканин?
789. Що варто розуміти під імунологічною толерантністю?
790. У чому полягає клінічне значення імунологічної толерантності?
791. Від чого залежить інтенсивність, тривалість і вихід імунологічної реакції під час пересадки органів і тканин?
792. Які методи використовують для оцінки імунологічної активності реципієнта при пересадках органів і тканин?
793. Які види антитіл можуть брати участь у алергічних реакціях?
794. На яких імунологічних методах засновується діагностика аутоімунних захворювань?
795. Якою імунологічною активністю володіє антитромбоцитарний фактор крові при аутоімунних тромбоцитопеніях?
796. Які методи дослідження застосовують при підозрі на імунну тромбоцитопенію?
797. До якого класу імуноглобулінів відносяться антитіла інгібітори фактора VІІІ системи згортання?
798. Яким методом виявляють неповні теплові аутоантитіла при гематологічних порушеннях?
799. Які імуноглобуліни переважають у складі імунних комплексів, фіксованих на базальній мембрані при гломерулонефритах?
800. Які імунологічні і патогенетичні фактори відіграють роль при гломерулонефритах?
801. Антитіла проти 1g-фрагментів яких імуноглобулінів одержали назву "ревматоїдного фактора "?
802. При якому аутоімунному захворюванні найбільш часто виникають антитіла "ревматоїдного фактора "
803. Що собою представляють LЕ-клітини ?
804. Про що свідчить виявлення LЕ - клітини ?
805. Підвищення якого класу імуноглобулінів у сироватці крові хворих ревматизмом свідчить про затяжний перебіг процесу?
806. При зниженні утворення якого класу імуноглобулінів збільшується схильність організму до захворювань органів дихання ?
807. Які дані лабораторного аналізу характерні для алергічного риніту?
808. У х-го з неспецифічним виразковим колітом виявлено збільшення кіл-ті дефектних В-лімфоцитів, які виробляють імуноглобуліни, що містять тільки один легкий ланцюг. Зміни не залежать від тяжкості процесу і терапії. Варіант плину НВК:
809. При вивченні імун. статусу х-ого з хроніч. невиразковим колітом виявлена вираж. Т- і В- лімфопенія, знижений рівень тефілін-чутливих Т-супрессорів і незначне збільшення Т-хелперів. Яка природа хронічного ентероколіту у хворого ?
810. У хворого виразковою хворобою шлунку встановлене різке зниження показників трансформаційної активності лімфоцитів, стимульованих ФГА і Т-клітин крові, що утворюють розетки. Який варіант перебігу хвороби у даного хворого?
811. Які основні функції виконує кров як внутрішнє середовище організму?
812. Які групи факторів згортання крові виділені відповідно до міжнародної класифікації компонентів гемостазу?
813. У якому органі переважно здійснюється синтез плазмових факторів згортання крові?
814. Які плазмові фактори згортання крові відносяться до кінінової системи?
815. Як впливає судинна стінка на коагуляційний гемостаз?
816. Який механізм є пусковим у процесі згортання крові?
817. Які компоненти гемостазу є вітамін-К залежними факторами?
818. Який з перерахованих лабораторних показників вказує на наявність запального процесу?
819. Що таке протромбіназа?
820. Від якого компоненту гемостазу залежить формування нерозчинного фібрину (фібрин і ) і здійснення надійного гемостазу?
821. Які компоненти гемостазу необхідні для здійснення ретракції кров'яного згортку?
822. Під час якої фази згортання крові здійснюється контактна калікреїн-каскадна активація?
823. Що є джерелом фосфоліпідів при формуванні протромбінази по внутрішньому механізму ?
824. Який компонент гемостазу перетворює оборотну агрегацію тромбоцитів у необоротну?
825. Які механізми є основними в здійсненні первинного гемостазу?
826. Які процеси супроводжують вихід тромбоцитарних факторів згортання з тромбоцитів?
827. Які реагенти застосовують при дослідженні агрегуючої функції тромбоцитів іп vіtrо?
828. Який з перерахованих препаратів є антагоністом гепарину?
829. Які антикоагулянти формуються в процесі згортання крові і фібринолізу ?
830. Які лабораторні дослідження потрібно проводити для діагностики порушень плазмінової системи?
831. Як впливає калікреїн-кінинова система на фібрінолітичну функцію?
832. За рахунок якого механізму, в основному, відбувається прискорення згортання крові при претромбозі ?
833. Як впливають на гемостаз продукти деградації фібрину і фібриногену, які утворюються під час згортання крові?
834. Яка функція лимоннокислого натрію (або іншого реактиву) стабілізатора, що застосовується в якості антикоагулянту під час взяття крові для дослідження коагулограми ?
835. Чому суцільна кров, налита в силіконову пробірку, довго залишається рідкою (не згортається) ?
836. Які дослідження необхідно проводити для діагностики порушень первинного гемостазу ?
837. Які методи дослідження характеризують коагуляційний гемостаз ?
838. Який тип кровотечі характерний для гемофілій?
839. Що лежить в основі патогенезу гемофілій?
840. Який клінічний синдром дозволяє припустити спадковий дефіцит фібринази?
841. Які лабораторні дослідження дозволяють диференціювати гемофілію "А "?
842. Який тип кровотечі характерний для порушень тромбоцитарного гемостазу ?
843. Які зміни в тромбоцитарній формулі з'являються при аутоімунній тромбоцитопенії ?
844. Які лабораторні дослідження об'єднуються терміном гемостазіограіма?
845. Які зміни відзначаються в гемостазіограмі при аутоімунній тромбоцитопенії ?
846. З яких лабораторних ознак можна переконатися в позитивному ефекті сплєнектомії при тромбоцитопеніях?
847. Які зміни відзначаються в коагулограмі при порушеннях гемостазу судинного генезу?
848. Чому у хворих з гемангіомами при лабораторному обстеженні відзначається зниження кількості тромбоцитів у периферичній крові?
849. Який механізм є головним у патогенезі ДВЗ (дисемінованого внутрішньосудинного згортання) ?
850. Які стадії послідовно розвиваються при ДВЗ - синдромі?
851. Які причини викликають розвиток ДВЗ - синдрому при злоякісних захворюваннях?
852. Який комплекс лабораторних досліджень використовується для діагностики і контролю за лікуванням ДВЗ - синдрому?
853. Які морфологічні зміни в периферичній крові є підтвердженням наявності ДВЗ - синдрому?
854. Які механізми лежать в основі розвитку тромбозу ?
855. Як змінюється стан системи гемостазу при дефіциті антитромбіну ІІІ?
856. Які лабораторні дослідження інформативні для діагностики передтромботичного стану?
857. Який тест коагулограми є найбільш інформативним для контролю за системою гемостазу при лікуванні антикоагулянтами прямої дії?
858. Який тест коагулограми є більш інформативним для контролю стана гемостазу при лікуванні антикоагулянтами непрямої дії?
859. Які методи дослідження системи гемостазу є найбільш точними і вірогідними ?
860. Дайте висновок про причину кровотечі ясен, якщо в аналізі крові: Е=2, 5*10^12/л; Нв=88 г/л; Л=4, 5*10^9/л; Т=200*10^9/л, юні - 50%, зрілі - 15% старі - 35%?
861. Яка причина порушень гемостазу в пацієнта при наступних даних: Е=1, 8*10^12/л; Нв=65 г/л; Л=4*10^9/л, Т=22*10^9/л, юні - 25%, зрілі - 60%, старі - 15%, коагулограма в нормі?
862. На яке поруш. у сист. гемостазу вказують наступні дані :Е=2, 5*10^12/л;Л=4, 5*10^9/л, Т=180*10^9/л юні-70%, зрілі-25%, старі-5%.Тривалість кровотечі -8 хв., індекс адгезивності тромбоцитів-0, 7;агрегация з АДФ - через 3 хв.:
863. Дайте висновок про причину кровотечі петехіального типу. Е=3, 2*10^12/л; Л=4, 2*10^9/л, Т=32*10^9/л. Тривалість кровотечі - 9 хв., індекс адгезивності тромбоцитів - 1, 0:
864. Про що свідчать зміни наведених лабораторних досліджень: Е=2, 1*10^12/л; Нв=72 г/л; Л=3, 5*10^9/л, ШОЕ - 72 мм/годину. У коагулограмі - гіпокоагуляція. Фактор ІХ - 85%, фактор VІІІ - 15%
865. Який механізм порушень гемостазу, якщо пацієнт доставлений у стані геморагічного шоку, Е=2, 5*10^12/л; Л=4, 5*10^9/л, Т=100*10^9/л, у коагулограмі - гіпокоагуляція, протамін-сульфатний, тести позитивні?
866. Дайте висновок про причину кровотечі при незначних травмах. Е=2, 5*10^12/л; Нв=90 г/л; Л=3, 1*10^9/л, Т=180*10^9/л, тести коагулограми відображають гіпокоагуляцію і корегуються свіжою, адсорбованою (ВаSО4) плазмою донора
867. Дайте висновок про причину кровотечі петехіального типу. Е=2, 8*10^12/л; Л=3, 7*10^9/л, Т=250*10^9/л. Коагулограма без змін. агрегація тромбоцитів з АДФ у нормі, з ристоцитіном - не наступає
868. Яка причина кровотечі в міжфасціальні і міжм'язові простори? Е=2, 5*10^12/л; Л=4*10^9/л, Т=150*10^9/л; у тестах коагулограми - гіпокоагуляція, фактор VІІІ - 88%, фактор ІХ - 23%
869. Дайте висновок про причину кровотечі петехіального типу. Е=2, 8*10^12/л; Л=5*10^9/л, Т=300*10^9/л. Тести коагулограми в нормі. Агрегація тромбоцитів з адреналіном, АДФ відсутня, ретракція кров'яного згустку знижена
870. Якими параметрами визначається якість виконання біохімічних аналізів?
871. Які з перерахованих факторів впливають на результати біохімічних досліджень?
872. Для яких цілей використовуються функціональні і фармакологічні проби, навантажувальні тести при біохімічному обстеженні?
873. Які зміни біохімічних показників крові викликає подовження часу удавлення судин джгутом під час взяття крові з вени?
874. Які фактори сприяють виникненню гемолізу під час взяття крові для біохімічного дослідження?
875. Концентрація яких компонентів істотно змінюється в плазмі (сироватці/ при відділенні її від формених елементів після тривалого стояння суцільної крові?
876. Які помилки виявляються при здійсненні контролю слушності лабораторних досліджень?
877. Який з перерахованих матеріалів використовується для здійснення контролю правильності лабораторних досліджень?
878. Як співвідноситься коефіцієнт варіації з припустимою межею помилок?
879. Яка відтворюваність є оптимальною для клініко-діагностичних лабораторій при виконанні біохімічних досліджень?
880. Який з перерахованих нижче критеріїв є попереджувальним?
881. Які з перерахованих нижче тестів дозволяють відрізнити абсолютні зміни утримання білку в плазмі від відносних?
882. Зазначте найбільш часті причини гіпопротеїнемічного синдрому ?
883. Які з названих нижче механізмів є причинами зміни вмісту загального білку в сироватці крові?
884. Який механізм лежить в основі гіперпротеїнемії при гострих інфекційних захворюваннях?
885. Які білки гострої фази входять до складу альфа-глобулінів?
886. За рахунок яких білків збільшується фракція гамма-глобулінів при патологічних станах?
887. При яких захворюваннях на електрофореграмі виявляється різке зниження вмісту альбумінів при значному збільшенні всіх глобулінових фракцій?
888. При яких патологічних станах на електрофореграмі відзначається значне зменшення альбумінів і виражене збільшення фракцій альфа-1 і альфа- 2-глобулінів?
889. При яких патологічних станах на електрофореграмі відзначається помірне зменшення альбумінів з значним збільшенням бета- і гамма- фракцій глобулінів?
890. При яких захворюваннях на електрофореграмі відзначається значне зменшення альбумінів, підвищення альфа-2 і бета- глобулінів, помірне зниження гамма-глобулінів?
891. При яких захворюваннях на электрофореграмі відзначається помірне зменшення альбумінів, збільшення гамма-глобулінів і незначне збільшення бета- глобулінів?
892. При яких захворюваннях виявляються парапротеїни в сироватці крові?
893. Які зміни білків крові характерні для інфекційного гепатиту в розпал хвороби при середньо важких його формах?
894. Яка фракція азоту залишкового є його головним компонентом?
895. Назвіть основну фракцію резидуального азоту?
896. При яких захворюваннях спостерігається ретенційна азотемія?
897. При яких захворюваннях спостерігається продукційна азотемія?
898. При яких захворюваннях відзначається підвищений вміст сечовини у сечі?
899. При яких захворюваннях рівень сечовини у крові зменшується?
900. Назвіть причину зменшення вмісту сечовини в сироватці крові?
901. Які з перерахованих факторів впливають на концентрацію креатиніну у сироватці крові?
902. При яких захворюваннях відзначається підвищений рівень креатиніну в сироватці крові?
903. По яких показниках найбільш вірно оцінюється клубочкова фільтрація нирок?
904. При яких станах відзначається креатинурія?
905. Підвищення вмісту якої фракції залишкового азоту в крові є раннім показником ниркової недостатності?
906. При яких захворюваннях азот сечовини різко збільшується в сироватці крові?
907. При яких захворюваннях спостерігається підвищене утримання сечової кислоти в крові (гіперурикемія)?
908. При яких захворюваннях спостерігається підвищення індикану у сечі ?
909. Зазначте причини, при яких вміст індикану у сечі збільшується?
910. При яких захворюваннях підвищення вмісту аміаку в крові є поганою прогностичною ознакою?
911. При яких захворюваннях спостерігається найбільше підвищення активності АлАТ у крові?
912. Як змінюється активність ферментів печінкового походження в крові після вжитку алкогольних напоїв, внаслідок чого можливі помилки в діагностиці?
913. При яких захворюваннях відзначається найбільше підвищення активності АсАТ?
914. При яких захворюваннях спостерігається підвищення активності фруктозо-І-фосфатальдолази в крові?
915. При яких захворюваннях відзначається збільшення активності лужної фосфатази в крові?
916. Визначення якого з перерахованих ферментів є рутинним діагностичним тестом, що дозволяє діагностувати холестаз?
917. Які з названих нижче тестів необхідно проводити додатково для діагностики вірусного гепатиту В?
918. Які фактори, з перерахованих нижче, впливають на варіацію показників лужної фосфатази в плазмі крові?
919. При яких захворюваннях відзначається зниження активності лужної фосфатази крові?
920. Визначення якого з названих ферментів є специфічним індикатором поразки паренхіми печінки?
921. Для якого патологічного стана характерно підвищення активності креатинкінази через 2 - 3 години від початку захворювання, через 13 - 20 годин перевищує норму в 5 - 10 разів, нормалізується на 2 - 3 добу ?
922. Яких з названих умов необхідно додержуватися при визначенні активності креатинкінази ?
923. Для якого з перерахованих захворювань характерно різке підвищення амілази в крові?
924. При поразці яких органів підвищується активність трансамідінази?
925. Активність яких ферментів значно зменшується в крові при отруєнні фосфорорганічними з'єднаннями?
926. Активність якого ферменту підвищується в крові до появи клінічних симптомів рахіту?
927. Активність яких ізоферментів лактатдегідрогенази (ЛДГ) буде змінюватися при гострому гепатиті ?
928. Вага і поширеність поразки клітин якого органу відбиває ступінь зниження активності холінестерази сироватки крові?
929. При яких патологічних станах відзначається підвищення активності холінестерази сироватки крові?
930. Яка закономірність зміни активності ізоферментів ЛДГ характерна для інфаркту міокарда?
931. Виберіть правильну відповідь що до динаміки змін активності ферментів при стенокардії?
932. Яка закономірність збільшення ферментів характерна для гострого гепатиту?
933. Яка закономірність збільшення ферментів характерна для загострення хронічного гепатиту?
934. Підвищення активності якої фракції ЛДГ у сироватці крові вказує на наявність гострого інфаркту задовго до електрокардіографічного підтвердження (у передінфарктний період) ?
935. У який період від початку приступу у хворих інфарктом міокарду відзначається підвищення активності і досягнення максимальних значень лактатдегідрогенази (ЛДГ) у сироватці крові ?
936. На яку добу наступає нормалізація ЛДГ у сироватці крові хворих при сприятливому плину інфаркту міокарду ?
937. Про що свідчить значно знижена активність ЛДГ у сироватці крові хворих інфарктом міокарду протягом 20 - 27 діб ?
938. Назвіть за допомогою яких з названих нижче тестів можна діагностувати біля 95% усіх захворювань печінки?
939. Назвіть, при яких захворюваннях печінки підвищується активність гаммаглутамілтранспептидази?
940. Назвіть фермент, підвищення активності якого використовується як діагностичний критерій новотворів передміхурової залози і метастазів цих пухлин?
941. Вплив яких факторів необхідно враховувати при визначенні активності амілази в крові і сечі ?
942. Як змінюється активність амілази в крові і у сечі хворих з гломерулонефритами?
943. При яких перерахованих нижче захворюваннях спостерігається зниження активності амілази в крові?
944. Для діагностики яких захворювань трансамідіназа є специфічною ферментною пробою?
945. При загостренні яких захворювань активність трасамідінази у сечі підвищується?
946. Визначте для якого патологічного процесу характерне швидке, протягом декількох годин після приступу збільшення активності ліпази, максимуму підвищення досягає через 12 - 24 години, залишається підвищеною протягом 10- 12 діб ?
947. Зазначте, через який час після масажу передміхурової залози, катетеризації, цистоскопії дослідження призводить до підвищення активності кислої фосфатази і можна брати кров для визначення активності КФ?
948. Для діагностики яких із названих захворювань важливо мати об'єктивні дані рівня глюкози в крові?
949. Які показники при дослідженні глюкози в крові характерні для цукрового діабету?
950. Яка концентрація глюкози в крові через 2 години після перорального введення глюкози при проведенні стандартного глюкозотолерантного тесту характерна для порушеної толерантності до глюкози?
951. Яка концентрація глюкози в крові через 2 години після перорального введення глюкози при проведенні стандартного глюкозотолерантного тесту свідчить про наявність латентного цукрового діабету?
952. При якому з перерахованих захворювань відзначається збільшення концентрації глюкози в крові (гіперглікемія) ?
953. При якому з перерахованих захворювань відзначається підвищення концентрації глюкози в сечі (глюкозурія) при нормальному її утриманні в крові?
954. При яких захворюваннях відзначається зниження концентрації глюкози в крові( гіпоглікемія) ?
955. При яких захворюваннях спостерігаються глікемічні криві зі значним підйомом і уповільненим поверненням до норми?
956. Які причини сприяють виникненню гіперглікемії ?
957. При якій формі цукрового діабету вміст кетонових тіл у крові і сечі підвищується?
958. При якому з перерахованих захворювань відзначається підвищення концентрації серомукоїду у сироватці крові?
959. Зазначте в яких випадках вміст сіалових кислот збільшується?
960. Які види клітин утворюють і секретують ліпопротеїди плазми ?
961. Що являють собою загальні ліпіди ?
962. Через скільки годин після вжитку їжі можна досліджувати сироватку крові на ліпіди ?
963. Що таке дисліпопротеідемія ?
964. Який клас ліпопротеїді в містить найбільшу кількість холестерину?
965. До складу яких класів ліпопротеїдів входять тригліцериди ?
966. Утримання в крові якого класу ліпопротеїдів залежить від функції статевих гормонів, естрогенів?
967. Зазначте для якого з перерахованих патологічних станів визначення тригліцеридів має діагностичне значення?
968. Який тип гіперліпопротеідемії варто встановити, якщо плазма крові має каламутний вид, а після стояння в холодильнику спливає прошарок ХМ, під яким плазма залишається каламутною?
969. Який тип гіперліпопротеідемії варто встановити, якщо плазма злегка каламутна, ліпопротеїди збільшені за рахунок бета і пребета-ЛП і різко збільшена кількість ХС, ТГ?
970. Які з перерахованих хімічних речовин підвищують концентрацію ХС у сироватці крові?
971. При якому з перерахованих захворювань відзначається гіпохолестеринемія ?
972. Які нормальні значення концентрації загального холестерину в сироватці?
973. При якому з названих захворювань виявлене зниження фракції естерифікованого холестерину і коефіцієнту естерифікації?
974. Про що свідчить швидке падіння концентрації ефірнозв'язанного холестерину в плазмі крові при гострому гепатиті ?
975. Введення яких лікарських засобів в організм знижує вміст холестерину в крові?
976. При якому захворюванні відзначається зниження рівня фосфоліпідів у сироватці крові?
977. Зазначте захворювання, при якому рівень фосфоліпідів у сироватці крові підвищується?
978. При якому захворюванні зустрічається збільшення вмісту в сироватці крові бета-ЛП?
979. При якому захворюванні звичайно відзначається зниження вмісту альфа-ліпопротеїдів у сироватці крові?
980. Які типи гіперліпопротеідемій є атерогенними ?
981. При яких захворюваннях виявляється ІV тип гіперліпопротеідемії ?
982. Зменшення якого класу ліпопротеїдів плазми крові розглядається як прогностично погана ознака сприятливому розвитку атеросклерозу?
983. Яка зміна показників ліпідного обміну (ТГ, ХС, ФЛ, бета-ЛП) відзначається при легкому плині вірусного гепатиту?
984. Для якого патологічного процесу в печінці характерно різке зниження всіх ліпідних фракцій (ТГ, ХС, ФЛ, ЛП) і підвищення концентрації НЕЖК?
985. При якому захворюванні виявляється ізольоване різке підвищення концентрації фосфоліпідів?
986. Що являють собою жовчні пігменти?
987. Які з'єднання, утворені в процесі розпаду гемоглобіну або ферментів, що вміщують гем, називають вільним, некон'югованим, непрямим білірубіном?
988. Який з названих жовчних пігментів не виділяється із сечею?
989. Концентрація якого жовчного пігменту підвищується у сечі в дожовтушному періоді інфекційного гепатиту?
990. У диференційній діагностиці яких захворювань важливе значення має визначення загального білірубіну, його фракцій і уробіліногенових тіл?
991. Які з перерахованих ознак характерні для еритропоетичних порфірій?
992. При яких формах жовтяниці необхідно визначення лужної фосфатази і гаммаглутамілтранспептидази ?
993. При якій формі жовтяниці виявляється позитивна реакція сечі на жовчні пігменти?
994. При яких жовтяницях гіпербілірубінемія пов'язана з підвищенням фракції вільного білірубіну?
995. При яких жовтяницях гіпербілірубінемія пов'язана з підвищенням фракції зв'язаного білірубіна?
996. У яких випадках у сечі може з'явитися неконьюгований білірубін?
997. Які показники білірубіну в сироватці крові у новонароджених є підставою для замінного переливання крові?
998. Які зміни перерахованих показників найбільш характерні для паренхіматозної жовтяниці ?
999. Яка з жовтяниць розвивається при порушенні синтезу ланцюгів гемоглобіну, ушкодженні мембрани еритроцитів, дефіциту ферментів, що беруть участь в обміні порфіринів, синтезі АТФ і гліколізі ?
1000. У яких життєво важливих процесах в організмі людини беруть участь порфірини?
1001. У яких клітинах відбувається синтез порфіринів?
1002. Проміжними продуктами синтезу якого з'єднання є порфірини?
1003. Які продукти порфіринів виводяться з сечею?
1004. Які продукти обміну порфіринів визначаються в калі ?
1005. Назвіть причини порушення обміну порфіринів?
1006. Збільшення яких продуктів порфіринового обміну в сечі найбільш характерно для гострої перемежованої порфірії?
1007. Яка форма печінкової порфірії супроводжується підвищеним вмістом уропорфірину і копропорфірину у сечі?
1008. При яких захворюваннях може спостерігатися порушення обміну порфіринів?
1009. Який з перерахованих металів є коферментом і активатором метаболічної і регуляторної дії АТФ ?
1010. При яких захворюваннях вміст глюкокортикоїдів у плазмі крові підвищується?
1011. При яких захворюваннях концентрація глюкокортикоїдів у плазмі крові знижується?
1012. При яких захворюваннях концентрація 17-ОКС у плазмі крові знижується?
1013. Які з перерахованих станів супроводжуються нестійким збільшенням 17-ОКС?
1014. Про що свідчить зниження екскреції 17-ОКС?
1015. При якому захворюванні концентрація 17-ОКС у сечі підвищена ?
1016. Про що свідчить зменшення екскреції 17-ОКС?
1017. У чому полягає лабораторна діагностика гіперпаратіреозу ?
1018. Які з перерахованих лабораторних даних характерні для гіпотіреозу?
1019. При яких захворюваннях спостерігається затримка натрію в організмі?
1020. Зазначте, в яких випадках збільшене виділення натрію з сечею є сприятливим симптомом?
1021. При яких патологічних станах розвивається гіпонатрійплазмія?
1022. Яка кількість натрію виводиться з сечею в новонароджених?
1023. Які з перерахованих показників дозволяють судити про вміст в організмі заліза ?
1024. При яких захворюваннях вміст заліза в плазмі крові знижений ?
1025. При яких захворюваннях відзначається підвищений вміст заліза в сироватці крові?
1026. У яких випадках гіперкальціємія є фізіологічною ?
1027. При яких захворюваннях зустрічається гіперкальціємія?
1028. При яких патологічних станах відзначається гіперхлоремія?
1029. Зазначте, у яких біологічних процесах в організмі, перерахованих нижче, бере участь калій ?
1030. Чи можна визначити рівень калію в гемолізованих пробах сироватки або плазмі крові?
1031. Чи мають вплив на вміст калію в організмі позитивні і негативні емоції, стреси, травми?
1032. Які тканини або органи є основним депо калію в організмі?
1033. У результаті чого вміст калію в плазмі крові зменшується?
1034. Які з перерахованих факторів сприяють розвитку гіпокаліємії ?
1035. При яких з названих патологічних станів утримання калію в плазмі крові збільшується?
1036. Назвіть причини, що сприяють виникненню гіпокаліємії при цукровому діабеті?
1037. При яких захворюваннях відзначається гіперкаліємія ?
1038. У яких випадках спостерігається гіперкаліурія?
1039. При яких із названих патологічних станах спостерігається гіперкаліємія і гіпокалійурія?
1040. Які патологічні процеси супроводжуються збільшенням неорганічного фосфору у крові ?
1041. Які буферні системи відносяться до буферних систем організму людини і тварин?
1042. Які фізіологічні системи з названих беруть участь у регуляції кислотно-лужного стану?
1043. Чи можна в гемолізованих пробах крові досліджувати показники кислотно-лужного стану?
1044. Які показники з названих достатньо визначати, для оцінки кислотно-лужного стану ?
1045. При яких захворюваннях спостерігається метаболічний ацидоз?
1046. Які основні причини можливих помилок при лабораторних дослідженнях Ви знаєте?
1047. Що відносять до порушень у лабораторному процесі?
1048. Що варто розуміти під внутрішньолабораторними помилками?
1049. Що варто розуміти під позалабораторними помилками ?
1050. Що варто розуміти під неправильним трактуванням результатів?
1051. Які з наведених нижче факторів можуть вплинути на лабораторні показники?
1052. Які біологічні фактори впливають на лабораторні показники?
1053. Які соціальні фактори впливають на лабораторні показники?
1054. Які природні фактори впливають на лабораторні показники?
1055. Які причини зміни концентрації речовини при збереженні біологічного матеріалу?
1056. Які джерела помилок можуть бути при проведенні біохімічних досліджень?
1057. Які помилки пов'язані з неправильним трактуванням результатів досліджень?
1058. Які обов'язкові умови необхідні для правильної інтерпретації результатів?
1059. Які з перерахованих факторів займають особливе місце в змінах лабораторних показників?
1060. Як впливають лікарські препарати на досліджуваний об'єкт (кров, сечу і т.д.)?
1061. Яких правил необхідно додержуватися при виконанні загального аналізу крові?
1062. Які похибки найбільш часто зустрічаються при визначенні гемоглобіну?
1063. Які помилки зустрічаються при підрахунку еритроцитів?
1064. Які джерела помилок зустрічаються при апаратних методах підрахунку формених елементів крові?
1065. Як уникнути грубих помилок при підрахунку ретикулоцитів ?
1066. Які причини помилок при визначенні колірного показника (КП ) ?
1067. Які джерела помилок при підрахунку лейкоцитів?
1068. Які помилки зустрічаються при дослідженні кісткового мозку?
1069. Які помилки зустрічаються при інтерпретації гематологічних показників?
1070. Які джерела помилок при дослідженні сечі?
1071. Які джерела помилок часто зустрічаються при визначенні здатності нирок концентрувати і розводити сечу?
1072. Які помилки зустрічаються при визначенні активності ферментів у сечі?
1073. Які причини помилок зустрічаються при оцінці результатів дослідження сечі?
1074. Які помилки зустрічаються при трактуванні клітин у цитологічному препараті?
1075. Які помилки обумовлюють неправильні діагнози при цитологічному дослідженні?
1076. Що утруднює діагностику пухлин при цитологічному дослідженні?
1077. Які з перерахованих факторів ведуть до помилок при вивченні цитологічних препаратів?
1078. Які причини помилок при дослідженні цитологічних препаратів при діагностиці пухлин?
1079. Які причини помилок при диференціальній діагностиці доброякісних і злоякісних пухлин?
1080. Яка причина помилкової діагностики плоскоклітинного раку у мокротинні ?
1081. Наявність яких клітин призводить до помилкової діагностики аденокарциноми раку?
1082. Наявність яких клітин призводить до помилкової діагностики недиференційованого раку?
1083. Яких правил необхідно додержуватися, щоб уникнути або зменшити кількість помилок при цитологічному дослідженні?
1084. Які помилки зустрічаються при діагностиці раку шийки матки?
1085. Що найбільш часто призводить до помилок у діагностиці раку шийки матки?
1086. Які клітини можуть бути прийняті за ракові в пунктаті заднього склепіння вагіни ?
1087. Які клітини можуть бути помилково прийняті за елементи плоскоклітинного раку в матеріалі зі шлунку?
1088. Які клітини можуть бути помилково прийняті за клітини добре диференційованої аденокарциноми у матеріалі з кишечнику?
1089. Що найбільш часто призводить до помилок при вивченні цитологічних препаратів при пухлинах сечового міхура ?
1090. Що призводить до помилок при дослідженні ексудатів і транссудатів?
1091. Що є найбільш частою причиною помилкових висновків при одержанні і дослідженні вмісту кіст?
1092. Яка з перерахованих причин може призвести до помилки при трактуванні результатів дослідження матеріалу з пухлини, у клітинах якої утримується пігмент?
1093. Які розрізняють помилки при лабораторних дослідженнях?
1094. Чим обумовлені випадкові помилки?
1095. Які види систематичних помилок Ви знаєте?
1096. Які вимоги до контролю якості відомі ?
1097. Яких основних правил необхідно дотримуватися при одержанні матеріалу для бактеріологічних досліджень?
1098. Який з перерахованих етапів бактеріологічного дослідження є основним?
1099. Які методи дозволяють прискорити виявлення специфічної фази антиген-антитіло і знайти шлях кількісного вираження компонентів реакцій, які треба знайти ?
1100. Які методи дозволяють швидко провести специфічну діагностику вірусних інфекцій?
1101. Які показання до проведення вірусологічних діагностичних досліджень?
1102. Які основні вимоги до лабораторної служби токсикологічного профілю?
1103. Який матеріал варто брати в стаціонарі для лабораторного дослідження при підозрі на отруєння?
1104. Як варто передавати матеріал у токсикологічну лабораторію при підозрі на отруєння отруйними органічними розфакторами?
1105. Які особи допускається до практичної роботи в клініко-діагностичній лабораторії?
1106. Через який термін перевіряються знання співробітників по техніці безпеки?
1107. Яка речовина використовується як пальний матеріал в спиртівках?
1108. Який миючий засіб використовують при митті лабораторного посуду?
1109. У якому посуді обробляють предметні стекла?
1110. Які речовини відносять до отрутних і сильнодіючих, які вимагають спеціальних запобіжних заходів
1111. Що можна використовувати при гасінні горючої рідини?
1112. Які правила поведінки існують при розведенні кислот?
1113. Які правила поведінки існують при розчиненні лугу?
1114. На кого покладається відповідальність за дотримання техніки безпеки в КДЛ?
1115. Що варто розуміти під терміном "деонтологія "?
1116. Які аспекти в роботі лікаря-лаборанта відносяться до деонтологічних ?
1117. Який вид діяльності лікаря містить у собі поняття "лікарська етика "?
1118. Які захворювання є наслідком порушення деонтологічних принципів?
1119. У результаті чого виникають ятрогенні захворювання?
1120. Які порушення лікарських професійних обов'язків можуть виникати в процесі роботи лікаря-лаборанта?
1121. Які шляхи підвищення професійної майстерності лікарів-лаборантів?
1122. Що є основою медичного гуманізму?
1123. Які позитивні можливості має централізація клініко-діагностичних лабораторій?
1124. Які критерії характеризують надійність лабораторного методу дослідження?
1125. Які методи лабораторних досліджень відповідно до класифікації міжнародної Федерації Клінічної Хімії є найбільш точними?
1126. Яка з перерахованих нижче задач є найбільш важливою для клінічної лабораторної діагностики:
1127. Який засіб гасіння пожежі найкраще застосовувати при загорянні пролитих рідин, які не змішуються з водою?
1128. Який засіб індивідуального захисту необхідно використовувати при роботі з концентрованими кислотами і лугами?
1129. Як варто знешкодити концентровану кислоту, що пролилася?
1130. Які з перерахованих нижче правил є обов'язковими для збереження і використання концентрованих кислот і їдких лугів?
1131. Які вимоги метрологічної служби є обов'язковими для виконання в клініко-діагностичних лабораторіях?
1132. Які з перерахованих нижче правил техніки безпеки є обов'язковими при роботі з електроприладами?
1133. Що містить у собі поняття ''біохімічна генетика'' людини?
1134. Що є об'єктом дослідження цитогенетики?
1135. Що є об'єктом дослідження імуногенетики?
1136. Що є об'єктом дослідження клінічної генетики?
1137. Чому дорівнює диплоїдне число хромосом у людини?
1138. Які фази мітозу виявляються при морфологічному дослідженні клітин, що діляться?
1139. Які методи фарбування препаратів застосовуються для морфологічного дослідження в генетиці?
1140. Які причини викликають аномалії числа хромосом?
1141. Що дозволяє проводити пряму діагностику генетичних захворювань?
1142. Які сегменти в хромосомах дозволяють виявити диференціальні методи фарбування?
1143. Які сегменти хромосом виявляються при фарбуванні акрихін-іпритом?
1144. Які сегменти хромосом виявляються при фарбуванні фарбником Гімзи ?
1145. Які сегменти хромосом забарвлюються після контрольованої теплової денатурації?
1146. Які тканини можна використовувати для готування препаратів при дослідженні хромосом?
1147. Які з перерахованих нижче механізмів мають відношення до виникнення гіпервітамінозів ?
1148. Які хімічні сполуки застосовуються у медицині як вітаміни групи Р
1149. Який з перерахованих металів є коферментом і активатором метаболічної і регуляторної дії АТФ ?
1150. Коферментом яких з перерахованих нижче ферментів є вітамін В1
1151. Які біологічно активні речовини мають найбільш руйнівну дію в живому організмі
1152. Які клітини крові в найбільшій кількості синтезують біологічно активні речовини - лейкотрієни


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів