Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


4. Бактеріологія

9. "9 Санiтарна мiкробiологiя"


769. Якi харчовi вироби є основним фактором передачi протейної харчової токсикоiнфекцiї?
770. Яка мiнiмальна кiлькiсть мiкроорганiзмiв роду Proteus є дiагностичним критерiєм при бактерiологiчному дослiдженнi випорожнень з приводу харчової токсикоiнфекцiї?
771. Який з наведених показникiв не визначають при дослiдженнi напiвфабрикатiв?
772. Вкажiть, якi з наведених методiв бактерiологiчного дослiдження прийнято для оцiнки якостi очних крапель:
773. Якi з наведених бактерiологiчних показникiв не враховують при оцiнцi якостi питної води?
774. Вкажiть, який з наведених методiв санiтарно-бактерiологiчного аналiзу води є найбiльш достовiрним,економiчним,швидким:
775. Вкажiть мiкроорганiзми, виявлення яких свiдчить про нещодавне фекальне забруднення питної води:
776. Вкажiть термiн iнкубацiї засiвiв олiйних лiкарських форм при дослiдженнi на стерильнiсть:
777. Вкажiть об`єм водопровiдної води, що пiдлягає дослiдженню за ДГСТ 2874-82"Вода питна":
778. Вкажiть, яку з наведених речовин використовують для дехлорування водопровiдної води:
779. Вкажiть середовище накопичення, що застосовують для засiву при дослiдженнi хлорованої води бродильним методом:
780. Вкажiть, якi з наведених ознак притаманнi мiкроорганiзмам, що належать до БГКП (бактерiї групи кишкової палички):
781. Вкажiть максимально допустимий колi-iндекс для водопровiдної води за ДГСТ 2874-82"Вода питна":
782. Вкажiть максимально допустиму загальну мiкробну засiянiсть води згiдно з ДГСТ 2874-82"Вода питна":
783. Вкажiть основнi мiкробiологiчнi показники для води вiдкритих водоймищ:
784. Вкажiть додатковий мiкробiологiчний показник для води в мiсцях масового купання:
785. Який непрямий показник свiдчить про забруднення води ентеровiрусами?
786. Вкажiть iндикаторнi мiкроорганiзми, якi враховують при дослiдженнi води плавальних басейнiв за епiдпоказниками:
787. Вкажiть iндикаторнi мiкроорганiзми, що не враховують при плановому дослiдженнi води плавальних басейнiв:
788. Вкажiть, якi з перерахованих санiтарно-показових мiкроорганiзмiв враховують в молоцi та молочних продуктах згiдно ДГСТ 9225-84:
789. Вкажiть температурний режим iнкубування засiвiв молока та молочних продуктiв при визначеннi загальної засiяностi в 1 кубiчному сантиметрi:
790. В яких з перерахованих харчових продуктiв не визначають загальну мiкробну засiянiсть в 1 кубiчному сантиметрi?
791. Вкажiть об`єм кисломолочних продуктiв для дитячого харчування, в якому не допускається БГКП (бактерiї групи кишкової палички):
792. Вкажiть мiкробiологiчнi показники, якi не визначають в кондитерських виробах:
793. Вкажiть метод, що використовують для експресного визначення мiкробної засiяностi заготовляємого коров`ячого молока:
794. Вкажiть оптимальний режим пастеризацiї молока:
795. Вкажiть об`єм молока та вершкiв з пастеризатора пiсля пастеризацiї, в якому не допускаються БГКП (бактерiї групи кишкової палички):
796. Вкажiть, якi групи мiкроорганiзмiв не притаманнi атмосферному повiтрю:
797. Вкажiть, якi з перерахованих груп мiкроорганiзмiв не є санiтарно-показовими для повiтря закритих примiщень:
798. Вкажiть фазу бактерiального аерозолю, що має найбiльше епiдемiологiчне значення:
799. Вкажiть показники, що прийнятi для оцiнки змивiв з аптечного посуду:
800. Вкажiть бiльш оптимальний метод оцiнки стану повiтря закритих примiщень:
801. Вкажiть, який з перерахованих мiкроорганiзмiв є показником санiтарного негаразду повiтря лiкувально-профiлактичних закладiв:
802. Вкажiть, скiльки грунту вiдбирають для проведення бактерiологiчного дослiдження:
803. Вкажiть строки видачi вiдповiдi при дослiдженнi шкiри операцiйного поля та рук хiрургiв на стерильнiсть:
804. Вкажiть, якi з перерахованих патогенних мiкрорганiзмiв рекомендують визначати в грунтi:
805. Вкажiть мiкроорганiзми-збудники харчових iнтоксикацiй:
806. Якому контролю пiдлягає тiоглiколеве середовище перед засiвом на стерильнiсть донорської кровi:
807. Вкажiть мiнiмальну кiлькiсть парагемолiтичних вiбрiонiв в 1 г продукту, яка свiдчить про їх етiологiчнiсть при харчових токсикоiнфекцiях:
808. Яку з наведених методик можна застосовувати для визначення ентеротоксигенних властивостей Staphylococcus aureus?
809. Вкажiть мiнiмальну концентрацiю NaCl в 1 % пептоннiй водi, що дає змогу рости галофiльним вiбрiонам:
810. Вкажiть мiнiмальну кiлькiсть мiкроорганiзмiв Cl.perfringens в 1 г продукту, що має дiагностичне значення при харчовiй токсикоiнфекцiї:
811. Вкажiть поживнi середовища, що використовують для засiву iн`єкцiйних лiкарських препаратiв на стерильнiсть:
812. Вкажiть ознаку, що не є обов`язковою для санiтарно-показових мiкроорганiзмiв:
813. Вкажiть показники, що визначають в змивах з обладнання та iнвентаря аптек при планових дослiдженнях:
814. Вкажiть поживнi середовища, на якi роблять засiв донорської кровi при контролi на стерильнiсть:
815. Вкажiть санiтарно-показовi мiкрооранiзми, що визначають при дослiдженнi готових кулiнарних виробiв:
816. Вкажiть санiтарно-показовi мiкроорганiзми, що визначають при дослiдженнi напiвфабрикатiв:
817. Вкажiть строки видачi вiдповiдi при дослiдженнi донорської кровi на стерильнiсть:
818. Вкажiть, якi з перерахованих харчових продуктiв не дослiджують на загальну мiкробну засiянiсть:
819. Вкажiть, якi з наведених показникiв визначають в змивах при здiйсненнi поточного санiтарного нагляду за пiдприємствами громадського харчування i торгiвлi:
820. Вкажiть температурнi режими, регламентованi для дослiдження змивiв з обладнання харчових пiдприємств:
821. Вкажiть строки iнкубування на поживних середовищах хiрургiчного матерiалу при дослiдженнi на стерильнiсть:
822. Вкажiть мiкроорганiзми, що зумовлюють пiгментацiю м`яса:
823. Вкажiть температурний режим iнкубування тiоглiколевого середовища при дослiдженнi на стерильнiсть лiкарських препаратiв:
824. Вкажiть мiкроорганiзми, що зумовлюють гниття м`яса:
825. Вкажiть мiкроорганiзми, що зумовлюють кисле бродiння м`яса:
826. Вкажiть, якi з перерахованих мiкроорганiзмiв є санiтарно-показовими для повiтря:
827. Вкажiть температурний режим iнкубування тiоглiколевого середовища при дослiдженнi на стерильнiсть лiкарських препаратiв:
828. Вкажiть мiкроорганiзми, що зумовлюють гниття м`яса:
829. Вкажiть температурний режим, бiльш сприятливий для розмноження грунтових нетермофiльних мiкрорганiзмiв:
830. Вкажiть, якi з наведених показникiв визначають в змивах при здiйсненнi поточного санiтарного нагляду за пiдприємствами громадського харчування i торгiвлi:
831. Чи пiдлягають реалiзацiї креми з титром БГКП (бактерiї групи кишкової палички) 0,001?
832. Вкажiть, на якiй глибинi грунт має найбiльше мiкробне засiяння:
833. Вкажiть, який з наведених показникiв не використовується для санiтарно-бактерiологiчної оцiнки грунту:
834. Вкажiть показник, визначення якого не входить в короткий санiтарно-мiкробiологiчний аналiз грунту:
835. Яку з наведених методик можна застосувати для визначення ентеротоксигенних властивостей St.aureus:
836. Вкажiть, який з наведених показникiв свiдчить про забруднення грунту навозом i компостом:
837. Чим зумовлено зменшення кiлькостi мiкроорганiзмiв в харчових продуктах при швидкому заморожуваннi?
838. Вкажiть середовище для визначення сумарного показника БГКП (бактерiї групи кишкової палички):
839. Який з перерахованих мiкроорганiзмiв визначають на середовищi Кода?
840. Вкажiть основний шлях зараження м`яса збудниками сибiрки, бруцельозу, туляремiї:
841. Вкажiть мiнiмальну масу м`ясних та ковбасних виробiв, в якiй не допускається присутнiсть патогенних мiкроорганiзмiв, в т.ч. сальмонел:
842. Вкажiть, в якiй масi готових м`ясних рублених виробiв не допускається вмiст БГКП (бактерiї групи кишкової палички):
843. Вкажiть основний шлях зараження м`яса збудниками черевного тифу та паратифiв, шигельозiв, ешерихiозiв, холери:
844. Вкажiть, в якому з наведених випадкiв визначають мiкробну засiянiсть харчових продуктiв:
845. Вкажiть, за якою ознакою визначають E.coli як показник фекального забруднення:
846. Вкажiть, в якiй масi варених ковбас не допускається присутнiсть БГКП (бактерiї групи кишкової палички):
847. Вкажiть, в якiй масi пастеризованих м`ясних консервiв не допускається присутнiсть мезофiльних сульфiтредукуючих клостридiй:
848. Вкажiть, якi з перерахованих мiкроорганiзмiв не входять до складу власної мiкрофлори води:
849. Вкажiть, якi з перерахованих видiв води вiдносять до категорiї полiсапробних:
850. Який з наведених показникiв використовують для оцiнки забрудненостi води плавальних басейнiв?
851. Вкажiть, за якою з наведених ознак визначають E.coli, як показник свiжого фекального забруднення:
852. Вкажiть, яке середовище використовують для засiву води вiдкритих водойм при визначеннi показника ЛКП (лактозопозитивнi кишковi палички):
853. Вкажiть середовище та температурний режим для визначення ФКП (фекальнi кишковi палички):
854. Вкажiть основнi бактерiологiчнi показники якостi питної води централiзованого водопостачання:
855. Як Ви вважаєте, чи є необхiднiсть визначати кiлькiсть сапрофiтiв у водi при 37 град. С та 20 град. С при виборi нового джерела водопостачання?
856. Про що свiдчить виявлення ентерококiв, як санiтарно-показових мiкроорганiзмiв?
857. Якi характеристики питної водоровiдної води вiдповiдають вимогам ДГСТу?
858. Вкажiть, який з наведених розчинiв використовують для зволоження тампонiв при вiдборi змивiв з об`єктiв навколишнього середовища з метою виявлення холерних вiбрiонiв:
859. Якiй обробцi при виготовленнi пiдлягають консерви групи А?
860. Якiй обробцi при виготовленнi пiдлягають консерви групи Б (1 пiдгрупa)?
861. Якiй обробцi при виготовленнi пiдлягають консерви групи Б (2 пiдгрупa)?
862. Якiй обробцi при виготовленнi пiдлягають консерви групи В?
863. Якiй обробцi при виготовленнi пiдлягають консерви групи Г?
864. Яким чином досягають мiкробiологiчної чистоти при виготовленнi консервiв групи Д?
865. Чи можна проводити дослiдження кремiв на засiянiсть БГКП (бактерiї групи кишкової палички) методом найбiльш вiрогiдного числа (НВЧ)?
866. Яким чином забезпечується консервацiя пресервiв?
867. Вкажiть, який з наведених кремiв є найбiльш небезпечним в епiдемiологiчному планi:
868. Вкажiть, якi з перерахованих мiкроорганiзмiв є санiтарно-показовими для повiтря:
869. Вкажiть температурний режим iнкубування тiоглiколевого середовища при дослiдженнi на стерильнiсть лiкарських препаратiв:
870. Вкажiть мiкроорганiзми, що зумовлюють гниття м`яса:
871. Вкажiть температурний режим, благоприємний для розмноження грунтових нетермофiльних мiкроорганiзмiв:
872. Вкажiть, якi з наведених показникiв визначають в змивах при здiйсненнi поточного санiтарного нагляду за пiдприємствами громадського харчування i торгiвлi:
873. Чи пiдлягають реалiзацiї креми з титром БГКП (бактерiї групи кишкової палички) 0,001?
874. Вкажiть, на якiй глибинi грунт має найбiльше мiкробне засiяння:
875. Вкажiть, який з наведених показникiв не використовується для санiтарно-бактерiологiчної оцiнки грунту:
876. Вкажiть показник, визначення якого не входить в короткий санiтарно-мiкробiологiчний аналiз грунту:
877. Яку з наведених методик можна застосувати для визначення ентеротоксигенних властивостей St.aureus:
878. Вкажiть, який з наведених показникiв свiдчить про забруднення грунту навозом i компостом:
879. Чим зумовлено зменшення кiлькостi мiкроорганiзмiв в харчових продуктах при швидкому заморожуваннi?
880. Вкажiть середовище для визначення сумарного показника БГКП (бактерiї групи кишкової палички):
881. Який з перерахованих мiкроорганiзмiв визначають на середовищi Кода?
882. Вкажiть основний шлях зараження м`яса збудниками сибiрки, бруцельозу, туляремiї:
883. Вкажiть мiнiмальну масу м`ясних та ковбасних виробiв, в якiй не допускається присутнiсть патогенних мiкроорганiзмiв, в т.ч. сальмонел:
884. Вкажiть, в якiй масi готових м`ясних рублених виробiв не допускається вмiст БГКП (бактерiї групи кишкової палички):
885. Вкажiть основний шлях зараження м`яса збудниками черевного тифу та паратифiв, шигельозiв, ешерихiозiв, холери:
886. Вкажiть, в якому з наведених випадкiв визначають мiкробну засiянiсть харчових продуктiв:
887. Вкажiть, за якою ознакою визначають E.coli як показник свiжого фекального забруднення:
888. Вкажiть, в якiй масi варених ковбас не допускається присутнiсть БГКП (бактерiї групи кишкової палички):
889. Вкажiть, в якiй масi пастеризованих м`ясних консервiв не допускається присутнiсть мезофiльних сульфiтредукуючих клостридiй:
890. Вкажiть, якi з перерахованих мiкроорганiзмiв не входять до складу власної мiкрофлори води:
891. Вкажiть, якi з перерахованих видiв води вiдносять до категорiї полiсапробних:
892. Який з наведених показникiв використовують для оцiнки забрудненостi води плавальних басейнiв?
893. Вкажiть, за якою з наведених ознак визначають E.coli, як показник свiжого фекального забруднення:
894. Вкажiть, яке середовище використовують для засiву води вiдкритих водойм при визначеннi показника ЛКП (лактозопозитивнi кишковi палички):
895. Вкажiть середовище та температурний режим для визначення ФКП (фекальнi кишковi палички):
896. Вкажiть основнi бактерiологiчнi показники якостi питної води централiзованого водопостачання:
897. Як Ви вважаєте, чи є необхiднiсть визначати кiлькiсть сапрофiтiв у водi при 37 град.С та 20 град.С при виборi нового джерела водопостачання?
898. Про що свiдчить виявлення ентерококiв, як санiтарно-показових мiкроорганiзмiв?
899. Якi характеристики питної водопровiдної води вiдповiдають вимогам ДГСТу?
900. Вкажiть, який з наведених розчинiв використовують для зволоження тампонiв при вiдборi змивiв з об`єктiв навколишнього середовища з метою виявлення холерних вiбрiонiв:
901. Якiй обробцi при виготовленнi пiдлягають консерви групи А?
902. Якiй обробцi при виготовленнi пiдлягають консерви групи Б (1 пiдгрупa)?
903. Якiй обробцi при виготовленнi пiдлягають консерви групи Б (2 пiдгрупa)?
904. Якiй обробцi при виготовленнi пiдлягають консерви групи В?
905. Якiй обробцi при виготовленнi пiдлягають консерви групи Г?
906. Яким чином досягають мiкробiологiчної чистоти при виготовленнi консервiв групи Д?
907. Чи можна проводити дослiдження кремiв на засiянiсть БГКП (бактерiї групи кишкової палички) методом найбiльш вiрогiдного числа (НВЧ)?
908. Яким чином забезпечується консервацiя пресервiв?
909. Вкажiть, який з наведених кремiв є найбiльш небезпечним в епiдемiологiчному планi:
910. Чи є епiдемiчно та клiнiчно небезпечним забруднення кремiв коагулазонегативними стафiлококами?
911. Який з наведених показникiв не визначають при дослiдженнi напiвфабрикатiв?
912. Вкажiть, якi з наведених методiв бактерiологiчного дослiдження прийнято для оцiнки якостi очних крапель:
913. Якi з наведених бактерiологiчних показникiв не враховують при оцiнцi якостi питної води?
914. Вкажiть, який з наведених методiв санiтарно-бактерiологiчного аналiзу води є найбiльш достовiрним, економiчним, швидким:
915. Вкажiть мiкроорганiзми, виявлення яких свiдчить про нещодавне фекальне забруднення питної води:
916. Вкажiть термiн iнкубацiї засiвiв олiйних лiкарських форм при дослiдженнi на стерильнiсть:
917. Вкажiть об`єм водопровiдної води, що пiдлягає дослiдженню за ДГСТ 2874-82"Вода питна":
918. Вкажiть, яку з наведених речовин використовують для дехлорування водопровiдної води:
919. Вкажiть середовище накопичення, що застосовують для засiву при дослiдженнi хлорованої води бродильним методом:
920. Вкажiть, якi з наведених ознак притаманнi мiкроорганiзмам, що належать до БГКП (бактерiї групи кишкової палички):
921. Вкажiть максимально допустимий колi-iндекс для водопровiдної води за ДГСТ 2874-82"Вода питна":
922. Вкажiть максимально допустиму загальну мiкробну засiянiсть води згiдно з ДГСТ 2874-82"Вода питна":
923. Вкажiть основнi мiкробiологiчнi показники для води вiдкритих водоймищ:
924. Вкажiть додатковий мiкробiологiчний показник для води в мiсцях масового купання:
925. Який непрямий показник свiдчить про забруднення води ентеровiрусами?
926. Вкажiть iндикаторнi мiкроорганiзми, якi враховують при дослiдженнi води плавальних басейнiв за епiдпоказниками:
927. Вкажiть iндикаторнi мiкроорганiзми, що не враховують при плановому дослiдженнi води плавальних басейнiв:
928. Вкажiть, якi з перерахованих санiтарно-показових мiкроорганiзмiв враховують в молоцi та молочних продуктах згiдно ДГСТ 9225-84:
929. Вкажiть температурний режим iнкубування засiвiв молока та молочних продуктiв при визначеннi загальної мiкробної засiяностi в 1 мл(г):
930. В яких з перерахованих харчових продуктiв не визначають загальну засiянiсть в 1 мл(г)?
931. Вкажiть об`єм кисломолочних продуктiв для дитячого харчування, в якому не допускається БГКП (бактерiї групи кишкової палички):
932. Вкажiть мiкробiологiчнi показники, якi не визначають в кондитерських виробах:
933. Вкажiть метод, що використовують для експресного визначення мiкробної засiяностi заготовляємого коров`ячого молока:
934. Вкажiть оптимальний режим пастеризацiї молока:
935. Вкажiть об`єм молока та вершкiв з пастеризатора пiсля пастеризацiї, в якому не допускаються БГКП (бактерiї групи кишкової палички):
936. Вкажiть, якi групи мiкроорганiзмiв не притаманнi атмосферному повiтрю:
937. Вкажiть, якi з перерахованих груп мiкроорганiзмiв не є санiтарно-показовими для повiтря закритих примiщень:
938. Вкажiть фазу бактерiального аерозолю, що має найбiльше епiдемiологiчне значення:
939. Вкажiть показники, що прийнятi для оцiнки змивiв з аптечного посуду:
940. Вкажiть бiльш оптимальний метод оцiнки стану повiтря закритих примiщень:
941. Вкажiть, який з перерахованих мiкроорганiзмiв служить показником санiтарного негаразду повiтря лiкувально-профiлактичних закладiв:
942. Вкажiть, скiльки грунту вiдбирають для проведення бактерiологiчного дослiдження:
943. Вкажiть строки видачi вiдповiдi при дослiдженнi шкiри операцiйного поля та рук хiрургiв на стерильнiсть:
944. Вкажiть, якi з перерахованих патогенних мiкрорганiзмiв рекомендують визначати в грунтi:
945. Вкажiть мiкрорганiзми-збудники харчових iнтоксикацiй:
946. Якому контролю пiдлягає тiоглiколеве середовище перед засiвом на стерильнiсть донорської кровi:
947. Вкажiть мiнiмальну кiлькiсть парагемолiтичних вiбрiонiв в 1 г продукту, яка свiдчить про їх етiологiчнiсть при харчових токсикоiнфекцiях:
948. Вкажiть мiнiмальну концентрацiю NaCl в 1 % пептоннiй водi, що дає змогу рости галофiльним вiбрiонам:
949. Вкажiть мiнiмальну кiлькiсть мiкроорганiзмiв Cl.perfringens в 1 г продукту, що має дiагностичне значення при харчовiй токсикоiнфекцiї:
950. Вкажiть масу (в грамах) готових м'ясних рублених виробiв, в якiй не допускається вмiст Staphylococcus aureus:
951. Вкажiть масу (в грамах) сирокопчених ковбас, в якiй не допускається вмiст сульфiтредукуючих клостридiй:
952. Вкажiть поживнi середовища, що використовують для засiву iн`єкцiйних лiкарських препаратiв на стерильнiсть:
953. Вкажiть ознаку, що не є обов`язковою для санiтарно-показових мiкроорганiзмiв:
954. Вкажiть показники, що визначають в змивах з обладнання та iнвентаря аптек при планових дослiдженнях:
955. Вкажiть, в який спосiб вiдбирають проби грунту для санiтарно-бактерiологiчного аналiзу на окремiй дiлянцi:
956. Вкажiть,якi з приведених мiкроорганiзмiв мають значення як показники свiжого фекального забруднення грунту:
957. Вкажiть поживнi середовища, на якi роблять засiв донорської кровi при контролi на стерильнiсть:
958. Вкажiть санiтарно-показовi мiкроорганiзми, що визначають при дослiдженнi готових кулiнарних виробiв:
959. Вкажiть санiтарно-показовi мiкроорганiзми, що визначають при дослiдженнi напiвфабрикатiв:
960. Вкажiть строки видачi вiдповiдi при дослiдженнi донорської кровi на стерильнiсть:
961. Вкажiть, якi з перерахованих харчових продуктiв не дослiджують на загальну мiкробну засiянiсть:
962. Вкажiть температурнi режими, регламентованi для дослiдження змивiв з обладнання харчових пiдприємств:
963. Вкажiть строки iнкубування на поживних середовищах хiрургiчного матерiалу при дослiдженнi на стерильнiсть:
964. Вкажiть мiкроорганiзми, що зумовлюють пiгментацiю м`яса:
965. Вкажiть мiкроорганiзми, що зумовлюють кисле бродiння м`яса:
966. Вкажiть мiкроорганiзми-збудники харчових iнтоксикацiй:
967. Вкажiть, якi з перерахованих видiв води вiдносять до категорiї полiсапробних:
968. Вкажiть, якi з приведених мiкроорганiзмiв мають значення як показники свiжого фекального забруднення грунту:
969. Вкажiть, якi з перерахованих патогенних мiкрорганiзмiв рекомендують визначати в грунтi:
970. Вкажiть, яку з наведених речовин використовують для дехлорування водопровiдної води:
971. Вкажiть, за якою ознакою визначають E.coli як показник фекального забруднення:
972. Чим зумовлено зменшення кiлькостi мiкроорганiзмiв в харчових продуктах при швидкому заморожуваннi?
973. Вкажiть, якi з перерахованих мiкроорганiзмiв є санiтарно-показовими для повiтря:
974. Вкажiть, на якiй глибинi грунт має найбiльше мiкробне засiяння:
975. Вкажiть поживнi середовища, що використовують для засiву iн`єкцiйних лiкарських препаратiв на стерильнiсть:
976. Вкажiть основний шлях зараження м`яса збудниками сибiрки, бруцельозу, туляремiї:
977. Який непрямий показник свiдчить про забруднення води ентеровiрусами?
978. Вкажiть, якi з перерахованих груп мiкроорганiзмiв не є санiтарно-показовими для повiтря закритих примiщень:
979. Вкажiть, який з наведених кремiв є найбiльш небезпечним в епiдемiологiчному планi:
980. Вкажiть мiкроорганiзми, що зумовлюють гниття м`яса:


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів