Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


4. Бактеріологія

7. "7 Мiкробiологiя iнфекцiй, що викликаються УПМО"


645. Вкажiть,до якої групи за типом дихання належить збудник ботулiзму:
646. Якi з приведених поживних середовищ найбiльш широко використовуються для культивування збудникiв ботулiзму?
647. Вкажiть оптимальну температуру росту i токсиноутворення клостридiй ботулiзму типiв А, В, С:
648. Вкажiть серотип збудника ботулiзму, який найбiльш iнтенсивно продукує протоксин:
649. Яка хiмiчна природа ботулiнiчного токсину:
650. Який матерiал доцiльно дослiджувати при пiдозрi на ботулiзм?
651. Яке захворювання найбiльш часто спричиняє Cl.botulinum?
652. Якi умови сприяють накопиченню ботулiнiчного токсину в харчових продуктах?
653. Який метод дозволяє встановити токсичну природу харчового отруєння, спричиненого Cl.botulinum?
654. Вкажiть оптимальну температуру росту i токсиноутворення для клостридiй ботулiзму типiв Е i F:
655. Який тип Clostridium botulinum продукує найбiльш сильний токсин?
656. В якому з наведених температурних режимiв спроможнi рости термофiльнi кампiлобактери?
657. Якi з наведених властивостей притаманнi мiкроорганiзмам роду Campylobacter?
658. Яка з наведених клостридiй є збудником газової гангрени?
659. До якої з перерахованих груп вiдносяться збудники ГКЗ (гострi кишковi захворювання) з роду Campylobacter?
660. Який метод дiагностики кампiлобактерiоза є бiльш достовiрним?
661. Якi з наведених ознак непритаманнi мiкроорганiзмам роду Campylobacter?
662. Який з перерахованих патологiчних матерiлiв не пiдлягає бактерiологiчному дослiдженню на мiкрорганiзми роду Campylobacter?
663. До якої з перерахованих груп за типом дихання не можна вiднести мiкроорганiзми роду Campylobacter?
664. Якi з наведених тестiв не використовують для видової диференцiфцiї термофiльних кампiлобактерiв?
665. Якi з наведених поживних середовищ найбiльш оптимальнi для вiдiлення мiкроорганiзмiв роду Campylobacter в чистiй культурi?
666. До якої групи за типом дихання вiдносять пептококи?
667. Чи здатнi пептострептококи утворювати капсулу?
668. Чи здатнi Bacteroides fragilis до утворення капсули?
669. До якої групи за типом дихання вiдносять мiкроорганiзми роду Bacteroides?
670. До якої з наведених речовин виявляє стiйкiсть Bacteroides fragilis?
671. Чи має B.melaninogenicus здатнiсть до пiгментоутворення?
672. До якої з наведених речовин виявляють стiйкiсть мiкроорганiзми роду Fusobacterium?
673. Якi морфологiчнi ознаки притаманнi мiкроорганiзмам роду Veilonella?
674. Яке вiдношення до глюкози виявляють мiкроорганiзми групи НФГНБ (неферментуючi негативнi за Грамом бактерiї)?
675. Чи мають мiкроорганiзми роду Acinetobacter фермент цитохромоксидазу?
676. Яка з наведених ознак дає змогу вiдрiзнити мiкроорганiзми роду Moraxella вiд iнших НФГНБ (неферментуючi негативнi за Грамом бактерiї)?
677. До якої групи за типом дихання вiдносять мiкроорганiзми роду Moraxella?
678. Який вид мiкроорганiзмiв роду Flavobacterium є патогенним для людини?
679. Яка з наведених ознак дає змогу вiдрiзнити мiкроорганiзми роду Alcaligenes вiд iнших НФГНБ (неферментуючi негативнi за Грамом бактерiї)?
680. Яке поживне середовище має ввiйти до набору для первинного засiву клiнiчного матерiалу при пiдозрi на НФГНБ (неферментуючi негативнi за Грамом бактерiї)?
681. До якої групи за типом дихання вiдносять мiкроорганiзми роду Pseudomonas?
682. Який вид мiкроорганiзмiв роду Pseudomonas є найбiльш поширеним етiологiчним фактором внутрiшньолiкарняних iнфекцiй?
683. Який з наведених тестiв є провiдним при диференцiюваннi мiкроорганiзмiв Pseudomonas aeruginosa вiд iнших видiв роду Pseudomonas?
684. Який з наведених тестiв є провiдним при видовому диференцiюваннi мiкроорганiзмiв роду Pseudomonas, що не окислюють глюкозу?
685. Який з наведених видiв роду Campylobacter вiдносять до мезофiлiв?
686. До якої з перерахованих груп вiдносяться збудники ГКЗ (гострi кишковi захворювання) з роду Campylobacter?
687. Який метод дiагностики кампiлобактерiозу є бiльш достовiрним?
688. Чи мають джгутики мiкроорганiзми роду Campylobacter?
689. В якому з наведених температурних режимiв спроможнi рости термофiльнi кампiлобактери?
690. Чи мають мiкроорганiзми роду Campylobacter фермент цитохромоксидазу?
691. Який вмiст газiв в атмосферi культивування є оптимальним для вирощування мiкроорганiзмiв роду Campylobacter?
692. Резиcтентнiсть до якого з наведених антибiотикiв є видовим диференцiйним тестом для термофiльних кампiлобактерiв?
693. Якi з наведених тестiв не використовують для видової диференцiацiї термофiльних кампiлобактерiв?
694. Чи мають мiкроорганiзми роду Plesiomonas джгутики?
695. Чи здатнi мiкроорганiзми роду Plesiomonas до росту на простих поживних середовищах?
696. Чи мають мiкроорганiзми роду Plesiomonas цитохромоксидазу?
697. Який з перерахованих об`єктiв є звичайним мiсцем мешкання мiкроорганiзмiв роду Aeromonas?
698. Чи володiють здатнiстю до пiгментоутворення мiкроорганiзми роду Chromobacter?
699. Якi морфотинкторiальнi властивостi мiкроорганiзмiв роду Pasterella?
700. Як вiдносяться мiкроорганiзми роду Pasterella до глюкози на середовищi Хью-Лейфсона?
701. Чи володiють мiкроорганiзми роду Pasterella ферментом цитохромоксидазою?
702. З якими мiкроорганiзмами в першу чергу диференцiюють пастерели?
703. Якi з наведених мiкроорганiзмiв групи НФГНБ (неферментуючi негативнi за Грамом бактерiї) не ростуть на середовищi Ендо?
704. Який з наведених мiкроорганiзмiв не окислює глюкозу на середовище Хью-Лейфсона?
705. Якої концентрацiї має бути перекис водню при визначеннi каталазної активностi мiкроорганiзмiв роду Haemophilus?
706. Який з перерахованих матерiалiв не пiдлягає бактерiологiчному дослiдженню на мiкроорганiзми роду Campylobacter?
707. До якої групи за типом дихання вiдносять мiкроорганiзми роду Campylobacter?
708. Чи є фермент уреаза у мiкроорганiзмiв H.influenzae?
709. Чи здатнi мiкроорганiзми Ps.aeruginosa утворювати газ з азотнокислого калiю?
710. Вкажiть найбiльш патогенну для людини серологiчну групу мiкроорганiзмiв роду Streptococcus:
711. До якої родини вiдносять рiд Staphylococcus(Bergy,1984)?
712. Яке захворювання спричиняють потенцiйно-патогеннi мiкобактерiї?
713. До якої родини належать пневмококи(Bergy,1984)?
714. Чи володiють мiкроорганiзми виду H.influenzae ферментом уреазою?
715. Який з наведених тестiв дає змогу диференцiювати Streptococcus agalactica вiд Streptococcus pyogenes?
716. Якi з перерахованих компонентiв мають бути введенi до складу поживних середовищ для видiлення мiкроорганiзмiв роду Haemophilus?
717. Яка з наведених ознак є основною в класифiкацiї мiкроорганiзмiв роду Streptococcus за Шотмюллером?
718. Представники якого з перерахованих родiв групи НФГНБ (неферментуючi негативнi за Грамом бактерiї) не ростуть на середовищi Ендо?
719. Який з наведених мiкроорганiзмiв не окислює глюкозу в О/F тестi?
720. В якiй концентрацiї використовують перекис водню для визначення каталазної активностi H.influenzae?
721. Скiльки сероварiв визначають у H.influenzae?
722. Чи здатнi мiкроорганiзми Ps.auruginosa утворювати газ з азотнокислого калiю?
723. Який з наведених умовно-патогенних мiкроорганiзмiв утворює пiгмент фуксинового кольору?
724. Якi з наведених ферментiв пов`язанi з патогеннiстю мiкроорганiзмiв роду Staphylococcus?
725. Вкажiть найбiльш патогенну для людини серологiчну групу мiкроорганiзмiв роду Streptococcus:
726. Вкажiть псевдомонаду, що не має ферменту цитохромоксидази:
727. Вкажiть псевдомонаду, що не окислює глюкозу на середовищi Хью-Лейфсона:
728. Яка з перерахованих псевдомонад не має джгутикiв?
729. Який серологiчний тип Clostridium perfringens є основним збудником газової гангрени?
730. Який температурний режим культивування використовують при засiвi матерiалу на щiльнi середовища з метою видiлення мiкроорганiзмiв роду Campylobacter без застосування фiльтрiв?
731. Вкажiть збудник псевдомембранозного колiту:
732. До якої з перерахованих груп захворювань вiдносять кампiлобактерiоз?
733. Який режим автоклавування використовують для знезараження матерiалу, пiдозрiлого на присутнiсть клостридiй?
734. Вкажiть правильно сформульовану позитивну вiдповiдь при бактерiоскопiчному дослiдженнi видiлень з рани на збудник газової гангрени:
735. Вкажiть вид роду Campylobacter, представники якого гiдролiзують гiппурат натрiю:
736. Вкажiть вид роду Campylobacter, представники якого резистентнi до налiдиксової кислоти:
737. Вкажiть газову сумiш, що є оптимальною для вирощування мiкроорганiзмiв роду Campylobacter:
738. Який метод лабораторної дiагностики кампiлобактерiозу є ведучим?
739. Який температурний режим культивування використовують при засiвi клiнiчного матерiалу на щiльнi поживнi середовища з метою видiлення мiкроорганiзмiв роду Campylobacter з застосуванням фiльтрiв?
740. Вкажiть тест, що може бути використано при експреснiй дiаностицi Helicobacter pylori:
741. Вкажiть, який з наведених методiв серологiчного дослiдження доцiльно використати при серологiчнiй дiагностицi захворювань, спричинених умовно-патогенними мiкроорганiзмами:
742. Який провiдний шлях розповсюдження кампiлобактерiозу?
743. Якi властивостi лягли в основу класифiкацiї мiкроорганiзмiв роду Streptococcus за Lendsfield?
744. Чи здатнi мiкроорганiзми Ps.fluorescens утворювати газ iз азотнокислогого калiю?
745. В яких умовах Cl.perfringens здатнi до спороутворення?
746. Чи володiють Cl.perfringens здатнiстю утворювати капсулу?
747. Як розташованнi спори в клiтинах Cl.perfringens?
748. Чи мають джгутики мiкроорганiзми роду Campylobacter?


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів