Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


4. Бактеріологія

5. "5 Мiкробiологiя повiтряно-крапельних iнфекцiй"


528. Якi метаболiти iнгибують рiст B.pertussis на штучних поживних середовищах?
529. Яке з перерахованих поживних середовищ забезпечує рiст B.pertussis?
530. Вкажiть колiр, притаманний колонiям Corynebacterium diphteriae на середовищi Бучина з водним голубим:
531. Iнтенсивний рiст дифтерiйної палички на кров`яно-телурових середовищах спостерiгається:
532. Чи здатнi N.meningitidis синтезувати полiсахарид з сахарози?
533. Якi антигеннi комплекси важливi для серологiчної диференцiацiї менiнгококiв?
534. Вкажiть,як належить вiдiбрати носоглотковий слиз з метою дослiдження на Neisseria meningitidis в разi неможливостi доставки матералу в строк до 4 годин:
535. Який матерiал дослiджують методом "товстої краплi" при експрес-дiагностицi менiнгококцемiй?
536. Чи здатнi N.meningitidis розщеплювати глюкозу та мальтозу до кислоти?
537. Вкажiть строки видачi попередньої позитивної вiдповiдi при бактерiологiчному дослiдженнi на дифтерiю:
538. Вкажiть, дослiдження якого клiнiчного матерiалу має найбiльше значення для пiдтвердження дiагнозу гострого бактерiального менiнгiту:
539. Вкажiть поживнi середовища, найбiльш коректнi для засiву носоглоткового слизу при роботi у вогнищi менiнгококової iнфекцiї:
540. Як забарвлюються за Грамом Bordetella pertussis?
541. Який з видiв роду Bordetella продукує коклюшний токсин?
542. Яка серогрупа менiнгококiв домiнує при гострих менiнгiтах?
543. Менiнгококи яких серогруп найчастiше видiляються з клiнiчного матерiалу при назофарингiтах та бактерiоносiйствi?
544. Чи є необхiднiсть у створеннi атмосфери з пiдвищеним вмiстом вуглекислого газу та високою вологiстю для культивування менiнгококiв?
545. Як забарвлюються мiкобактерiї при фарбуваннi за Цiлем-Нiльсеном?
546. Якi з наведених мiкобактерiй викликають туберкульоз у людини?
547. Чи можна використовувати шоколадний агар для видiлення менiнгококiв?
548. Вкажiть найкоротший термiн отримання заключного позитивного результату при дослiдженнi спиномозкової рiдини з метою видiлення Neisseria meningitidis:
549. Чи змiнюється колiр шоколадного агару при ростi на ньому колонiй N.meningitidis?
550. Чи може рости свiжовидiлена культура менiнгококiв на безсироватковому агарi?
551. Чи здатнi N.meningitidis розщеплювати глюкозу та мальтозу до кислоти?
552. Чи потребують патогеннi нейсерiї додаткових факторiв росту?
553. Вкажiть вид роду Neisseria, представники якого не здатнi до росту на сироватковому агарi при 20-22 град С:
554. Вкажiть тест, який не використовують для мiжвидовiї диференцiацiї нейсерiй:
555. Чи володiють мiкроорганiзми роду Neisseria оксидазною активнiстю?
556. Чи здатнi N.meningitidis синтезувати полiсахарид з сахарози?
557. Якi антигеннi комплекси важливi в серологiчнiй диференцiацiї менiнгококiв?
558. Вкажiть метод, прийнятий для фарбування чистих культур менiнгококiв:
559. Вкажiть,як належить вiдiбрати носоглотковий слиз з метою дослiдження на Neisseria meningitidis в разi неможливостi доставки матералу в строк до 4 годин:
560. Який матерiал дослiджують методом "товстої краплi" при експрес-дiагностицi менiнгококцемiй?
561. Вкажiть,дослiдження якого клiнiчного матерiалу має найбiльше значення для пiдтвердження дiагнозу гострого бактерiального менiнгiту:
562. Вкажiть поживнi середовища, найбiльш коректнi для засiвiв носоглоткового слизу при роботi у вогнищi менiнгококової iнфекцiї:
563. Якi вуглеводи розщеплюють N.meningitidis?
564. Яка серогрупа менiнгококiв домiнує при гострих менiнгiтах?
565. Менiнгококи яких серогруп найчастiше видiляються з клiнiчного матерiалу при назофарингiтах та бактерiоносiйствi?
566. Чи є необхiднiсть у створеннi атмосфери з пiдвищеним вмiстом вуглекислого газу та високою вологiстю для культивування менiнгококiв?
567. Чи можна використовувати шоколадний агар для видiлення менiнгококiв?
568. На який день можлива видача заключної позитивної вiдповiдi про видiлення N.meningitidis при дослiдженнi спиномозкової рiдини?
569. Чи змiнюється колiр шоколадного агару при ростi на ньому колонiй N.meningtidis?
570. Чи може рости свiжовидiлена культура менiнгококiв на безсироватковому агарi?
571. Чи видається попередня позитивна вiдповiдь при дiагностичному дослiдженнi на дифтерiю?
572. Вкажiть строки видачi заключного результату бактерiологiчного дослiдження на дифтерiю при видiленнi нетоксигенного штаму:
573. Яка з приведених нейсерiй утворює полiсахарид на агарi з 5 % сахарози?
574. У якого з видiв роду Bordetella визначають серовари?
575. Скiльки видiв входить до роду Bordetella (Bergey,1974)?
576. На який день дослiдження має бути видано заключну позитивну вiдповiдь про видiлення B.pertussis?
577. Вкажiть строки появи колонiй B.pertussis на кров'яно-вугiльному агарi:
578. Вкажiть максимальний термiн доставки до баклабораторiї тампону з вiдiбраним матерiалом при пiдозрi на дифтерiю?
579. Вкажiть строки появи колонiй B.parapertussis на кров'яно-вугiльному агарi:
580. Вкажiть мiнiмальний дiагностичний титр антитiл в реакцiї аглютинацiї при кашлюку для неприщеплених дiтей:
581. Чи видається попередня вiдповiдь при профiлактичному дослiдженнi на дифтерiю?
582. Який найчутливiший метод при дiагностицi туберкульозу?
583. Яке середовище використовують для видiлення збудника туберкульозу?
584. Вкажiть, який з факторiв патогенностi мiкобактерiй туберкульозу зумовлює рiст культури у виглядi "кiс":
585. Вкажiть строки появи колонiй B.bronchiseptica на середовищi КУА (в годинах):
586. Який з видiв роду Bordetella є рухливим?
587. Яка форма колонiй характерна для мiкобактерiй туберкульозу?
588. Який з видiв роду Bordetella утворює пiгмент з тирозину?
589. Яким має бути вмiст амiнного азоту (мг %) в поживних середовищах для видiлення дифтерiйної палички?
590. Яке середовище є найоптимальнiшим для видiлення N.meningitidis?
591. На який день видається заключний результат дослiдження кровi при пiдозрi на менiнгококову iнфекцiю?
592. Через який час проводять остаточний облiк визначення токсигенностi штамiв Corynebacterium diphteriae?
593. Який з видiв роду Bordetella засвоює цитрат натрiю на середовищi Сiмонса?
594. Який з приведених антибiотикiв використовують при видiленнi N.meningitidis з носоглоткового слизу?
595. Якi заходи не використовують при диференцiйному фарбуваннi мiкобактерiй?
596. Який з видiв роду Bordetella спричинює побурiння поживного середовища?
597. Який з наведених iндикаторiв традицiйно використовують в середовищi Бучина?
598. Вкажiть iмунний препарат,при застосуваннi якого для визначення токсигенностi Corynebacterium diphteriae можлива поява неспецифiчних лiнiй преципiтацiї:
599. Якi структури визначають кислотостiйкiсть мiкобактерiй?
600. Якi методи використовують при дiагностицi кашлюку?
601. Чи можна поставити клiнiчний дiагноз "дифтерiя" при негативному результатi бактерiологiчного дослiдження?
602. Через який найменший час пiсля вiдмiни антибiотикiв можна вiдбирати матерiал з носоглотки при дослiдженнi на дифтерiю?
603. Який експресний метод використовують при дiагностицi менiнгококових захворювань?
604. Вкажiть, яке з приведених середовищ найефективнiше при бактерiологiчнiй дiагностицi дифтерiї:
605. Який з родiв родини Neisseriaceae не має iндофенолоксидази?
606. Якi антигени збудника кашлюку забезпечують протективний ефект при iмунiзацiї?
607. Якi мiкроорганiзми роду Bordetella змiнюють колiр кров`яного агару?
608. Яка з наведених ознак є провiдною при визначеннi виду Corynebacterium diphteriae?
609. Який з наведених антибiотикiв входить до кров'яно-вугiльного агару?
610. Вкажiть, яке сполучення ознак характеризує родину Neisseriaceae:
611. Який з приведених компонентiв входить до складу кров'яно-вугiльного агару?
612. Якi аглютиногени (фактори) характернi для Bordetella pertussis?
613. До якої родини вiдносяться мiкроорганiзми роду Bordetella?
614. Який метод визначення токсигенностi коринебактерiй дифтерiї використовують на практицi?
615. Вкажiть,в якiй серологiчнiй фазi має бути видiлено збудника кашлюку, аби позитивний результат дослiдження мав дiагностичне значення:
616. В якiй серологiчнiй фазi клiтини B.pertussis продукують повний набiр антигенiв?
617. Вкажiть,за якою з наведених ознак можна диференцiювати Corynebacterium diphteriae вiд бiльшостi iнших видiв коринебактерiй:
618. Яка з приведених ознак має значення для визначення бiохiмiчних варiантiв Corynebacterium diphteriae?
619. Який метод фарбування мiкобактерiй використовується при бактерiологiчному дослiдженнi на збудник туберкульозу?
620. Вiдношення мiкобактерiй до фарбування за Грамом:
621. Який з приведених токсинiв є екзотоксином збудника кашлюку?
622. Яке живильне середовище рекомендовано ВОЗ в якостi мiжнародного стандарту для первинного вирощування мiкобактерiй?
623. Який з токсинiв Bordetella pertussis є низькомолекулярним?
624. Вкажiть вид нейсерiй, що нездатний до росту на сироватковому агарi при 20-22 град С:
625. Який тест не використовується для мiжвидової диференцiацiї нейсерiй?
626. Вкажiть,яке з перерахованих середовищ призначено для видiлення збудникiв кашлюку:
627. Чи володiють мiкроорганiзми роду Neisseria оксидазною активнiстю?
628. Вкажiть мiнiмальний термiн видачi остаточного негативного результату бактерiологiчного досдiдження на туберкульоз:
629. Вкажiть типовий колiр колонiй дифтерiйної палички на середовищi Бучина з iндикатором бромкрезоловим пурпуровим:
630. Скiльки сероварiв визначено у H.influenzae?
631. До якої родини належить рiд Haemophilus (Bergey-1974)?
632. Яке з наведених поживних середовищ є найбiльш ефективним при бактерiологiчнiй дiагостицi iнфекцiй,спричинених мiкроорганiзмами роду Haemophilus?
633. Якi морфологiчнi властивостi притаманнi збуднику хвороби легiонерiв?
634. Чи здатнi мiкроорганiзми роду Legionella до росту на простих поживних середовищах?
635. За яким з наведених тестiв диференцiюють мiкроорганiзми роду Legionella вiд представникiв родини Enterobacteriaceae?


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів