Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


4. Бактеріологія

4. "4 Мiкробiологiя особливо-небезпечних iнфекцiй"


403. До якої з наведених родин належить збудник чуми?
404. Вкажiть термiн, коли можливо видати заключну позитивну вiдповiдь (в годинах) на другому етапi iндикацiї бактерiологiчної зброї?
405. Вкажiть тип рухливостi, притаманний для збудника чуми:
406. Якi з приведених методiв використовують при iндикацiї бактерiологiчної зброї?
407. Коли може бути видана попередня вiдповiдь (в годинах) при iндикациї бактерiологiчної зброї у випадку надходження великої кiлькостi проб?
408. Який з приведених тестiв є основним для визначення належностi грамнегативних паличок до родини Vibrionaceae?
409. Вкажiть бiохiмiчнi властивостi вiбрiонiв, за якими їх вiдносять до 1 групи за Хейбергом:
410. Яке з приведених значень рН 1 % пептонної води дозволяє накопичувати вiбрiони на протязi 18-20 годин без суттєвого наростання супутньої мiкрофлори?
411. Вкажiть, за якою ознакою диференцiюють вiбрiони та аеромонади:
412. Вкажiть ознаку, що дозволяє вiднести видiлену культуру до виду Yersinia pestis:
413. Вкажiть найбiльш ефективнi поживнi середовища, якi використовують для видiлення чумного мiкроба:
414. Який з приведених методiв дiагностики чуми дозволяє дати швидку вiдповiдь?
415. Вкажiть,в якому костюмi працюють при дослiдженнi матерiалу вiд хворого з пiдозрою на чуму:
416. Яка морфологiя збудника чуми переважає в мазках з видiлень хворих i бульйонних культур?
417. Чумний мiкроб iснує в природi i видiляється у виглядi:
418. При якiй концетрацiї холерних вiбрiонiв в 1 г випорожнень доцiльнi прискоренi методи дiагностики?
419. Вкажiть оптимальну температуру росту чумного мiкроба:
420. Якi тварини в природних умовах є основним джерелом чуми?
421. Вкажiть,на основi яких дослiджень ставиться попереднiй дiагноз чуми:
422. Вкажiть найбiльш ймовiрний спосiб застосування бактерiологiчної зброї:
423. Який комплекс лабораторних методiв дослiдження найбiльш ефективний для специфiчної iндикацiї бактерiальних засобiв?
424. Вкажiть основнi експреснi методи iндикацiї бактерiальних засобiв:
425. Коли може бути видана попередня позитивна вiдповiдь (в годинах) при iндикацiї бактерiальних засобiв в разi аналiзу малої кiлькостi проб?
426. Чи є рiзниця в атигеннiй структурi Vibrio cholerae classica i Vibrio cholerае Eltor?
427. Якi з вказаних тестiв використовуються для визначення вiрулентностi холерних вiбрiонiв Eltor?
428. Вкажiть, якi з перерахованих антигенiв характернi тiльки для збудника чуми:
429. Якi з перерахованих культуральних властивостей характернi для збудника чуми?
430. До якої родини вiдноситься збудник холери?
431. Якi властивостi використовуються для диференцiацiї Vibrio cholera O1 i не O1?
432. Який метод люмiнесцентної мiкроскопiї використовується при дiагностицi ОНl?
433. За якими з вказаних тестiв здiйснюється диференцiацiя родiв Vibrio i Aeromonas:
434. Якi з приведених вуглеводiв використовуються для визначення групи за Хейбергом?
435. Який з перерахованих антигенiв не характерний для збудника чуми?
436. До якої з приведених родин вiдноситься збудник сибiрки?
437. Який з вказаних видiв бруцел потребує для свого росту i розмноження пiдвищеного вмiсту вуглекислоти?
438. Який з вказаних методiв використовується при дiагностицi туляремiї у людей в баклабораторiях СЕС?
439. Яке з вказаних середовищ використовується для видiлення збудника сибiрки?
440. Який з приведених морфологiчних елементiв характерний для збудника сибiрки?
441. За якими тестами можна диференцiювати B.antracis та B.cereus?
442. Вкажiть види бруцел, що найбiльш часто висiваються з матерiалу вiд людей:
443. Яке з приведених розташувань джгутикiв характерне для збудника сибiрки?
444. Коли може бути видано попередню позитивну вiдповiдь (в годинах) при iндикацiї бактерiологiчної зброї у випадку аналiзу малої кiлькостi проб?
445. Чи iснує рiзниця в антигеннiй структурi Vibrio cholerae classica i Vibrio cholerae Eltor?
446. Якi з вказаних тестiв використовуються для визначення вiрулентностi холерних вiбрiонiв Eltor?
447. Вкажiть, якi з перерахованих антигенiв характернi тiльки для збудника чуми:
448. Якi з перерахованих культуральних властивостей характернi для збудника чуми?
449. До якої з приведених родин вiдноситься збудник холери?
450. Якi властивостi використовуються для диференцiацiї холерних вiбрiонiв O1 та non O1?
451. Який метод люмiнесцентної мiкроскопiї використовується при дiагностицi ОНl?
452. За якими з вказаних тестiв здiйснюється диференцiацiя родiв Vibrio i Aeromonas?
453. Якi з приведених вуглеводiв використовуються для визначення групи за Хейбергом?
454. Який з перерахованих антигенiв не характерний для збудника чуми?
455. До якої з приведених родин вiдноситься збудник сибiрки:
456. Який з вказаних видiв бруцел потребує для свого росту i розмноженняя пiдвищеного вмiсту вуглекислоти?
457. Який з вказаних методiв використовується при дiагностицi туляремiї у людей в баклабораторiях СЕС?
458. Якi з вказаних середовищ використовуються для видiлення збудника сибiрки?
459. Який з приведених морфологiчних елементiв характерний для збудника сибiрки?
460. За якими з приведених тестiв можна диференцiювати B.anthracis вiд B.cereus?
461. Якi з приведених видiв бруцел найчастiше висiваються вiд людей:
462. Якi з приведених властивостей холерного вiбрiону використовуються для визначення сероварiв Огава, lнаба, Гiкошима?
463. Якi з приведених тестiв використовуються для диференцiацiї Vibrio cholerae classica та Vibrio eltor?
464. Якi з перерахованих середовищ використовуються для видiлення холерного вибрiону?
465. Вкажiть,який з перерахованих методiв не використовують для лабораторної дiагностики холери:
466. В який термiн має бути видано заключну позитивну вiдповiдь про видiлення збудника холери при використаннi лужного агару i 1 % пептоної води?
467. До якого з приведених родiв вiдноситься збудник холери?
468. До якого з приведених видiв роду Vibrio вiдноситься збудник холери?
469. Вкажiть,до якої групи за типом рухливостi належать холернi вiбрiони:
470. За якими з приведених властивостей визначається рiд Vibrio?
471. За якими з приведених тестiв здiйснюється диференцiацiя родiв Vibrio i Aeromonas:
472. За якими властивостями визначається належнiсть V.cholerae до серологiчної групи О1?
473. За якими з приведених антигенiв визначається належнiсть холерного вiбрiону до сероварiв Огава, lнаба, Гiкошима?
474. Який тип розташування джгутикiв характерний для збудника сибiрки?
475. Чи ростуть туляремiйнi мiкроби на простих живильних середовищах?
476. Вкажiть реакцiї, якi використовують в серологiчнiй дiагностицi туляремiї:
477. Який з приведених матерiалiв не дослiджують з метою бактерiологiчної дiагностики туляремiї?
478. Чим зволожують ватний тампон при вiдборi змивiв з об'єктiв навколишнього середовища з метою виявлення холерного вiбрiону?
479. Яке кiнцеве розведення телуриту калiю в 1 % пептоннiй водi використовується при дослiдженнi на холеру?
480. Яка тривалiсть iнкубування посiвiв в 1 % пептоннiй водi без телуриту калiю при дослiдженнi на наявнiсть холерного вiбрiону?
481. Яка з приведених посiвних доз випорожнень є найбiльш коректною при дослiдженнi на вiбрiоносiйство?
482. Який з приведених об`ємiв (в мл) блювотних мас засiвається в 1 % пептонну воду при дослiдженнi на холеру?
483. Який з приведених об'ємiв питної води вiдбирають з метою виявлення холерного вiбрiону?
484. Яку з приведених речовин використовують для дехлорування водопровiдної води при дослiдженнi на наявнiсть холерного вiбрiону?
485. Якою має бути тривалiсть iнкубування посiвiв в 1 % пептоннiй водi з телуритом калiю при дослiдженнi на холеру?
486. Вкажiть,в яких випадках застосовують прискореннi методи дослiдження нативного матерiалу з метою виявлення холерного вiбрiону?
487. Який з наведених тестiв дозволяє видати попередню позитивну вiдповiдь про виявлення холерного вiбрiону?
488. Який з приведених тестiв дає можливiсть диференцiювати мiкроорганiзми роду Plesiomonas i Vibrio cholerae?
489. Який з приведених тестiв дає можливiсть вiдрiзнити мiкроорганiзми роду Aeromonas i Vibrio cholerae?
490. Як поводить себе Vibrio cholerae eltor по вiдношенню до курячих еритроцитiв?
491. Чи росте Vibrio cholerae classica на живильних середовищах,що мiстять бiльш нiж 30 одиниць полiмiксину?
492. Як оцiнюється середовище з вiдiбраним матерiалом для дослiдження на холеру, якщо це 1 % пептонна вода без телуриту калiю в об'ємi 50 мл?
493. Як розцiнюється середовище з вiдiбраним матерiалом для дослiдження на холеру, якщо це 1% пептонна вода без телуриту калiю в об'ємi 5-10 мл?
494. Як оцiнюється середовище з вiдiбраним матерiалом для дослiдження на холеру, якщо це 1 % пептонна вода з телуритом калiю в об'ємi 50 мл?
495. В якому випадку слизовi варiанти колонiй холерного вiбрiону дають позитивну реакцiю аглютинацiї?
496. В якому випадку шорсткi варiанти колонiй холерного вiбрiону дають позитивну реакцiю аглютинацiї?
497. Вкажiть,до якого варiанту за типом розщеплення глюкози (тест окислення-ферментацiї) належать мiкроорганiзми роду Vibrio:
498. Вкажiть,яка з приведених комбiнацiй ознак притаманна Vibrio cholerae:
499. Холернi вiбрiони характеризуються таким вiдношенням до цукрiв iз набору Хейберга:
500. При вiдборi змивiв з об'єктiв навколишнього середовища з метою знахiдки холерного вiбрiону ватний тампон змочують:
501. Яке з приведених кiнцевих розведень телуриту калiю в 1 % пептоннiй водi використовується при дослiдженнi на наявнiсть холерного вiбрiону?
502. Який з приведених термiнiв iнкубування посiвiв в 1 % пептоннiй водi без телуриту калiю використовують при дослiдженнi на наявнiсть холерного вiбрiону?
503. Яка з приведених посiвних доз випорожнень є найбiльш коректною при дослiдженнi на вiбрiоносiйство?
504. Який об`єм (в мл) блювотних мас засiвають в 1 % пептонну воду при дослiдженнi на холеру?
505. Який з приведених об'ємiв питної води вiдбирають з метою знахiдки холерного вiбрiону?
506. Яку з приведених речовин використовують для дехлорування водопровiдної води при дослiдженнi на наявнiсть холерного вiбрiону?
507. Який з приведених термiнiв iнкубування посiвiв в 1 % пептоннiй водi з телуритом калiю при дослiдженнi на холеру?
508. В якому з приведених випадкiв застосовують прискореннi методи дослiдження нативного матерiалу з метою знахiдки холерного вiбрiону?
509. Який з вказаних тестiв дозволяє видати попередню позитивну вiдповiдь про знахiдку холерного вiбрiону?
510. Який з приведених тестiв дозволяє диференцiювати рiд Plesiomonas i Vibrio cholerae?
511. З якою з приведених сироваток аглютинують слизовi варiанти колонiй холерного вiбрiону?
512. З якою з приведених сироваток аглютинують шорсткi варiанти колонiй холерного вiбрiону?
513. Який з приведених тестiв дозволяє вiдрiзнити рiд Aeromonas i Vibrio cholerae?
514. Чи аглютинують Vibrio cholerae eltor курячi еритроцити?
515. Чи чутливi Vibrio cholerae classica до 30 одиниць полiмiксину?
516. Як оцiнюється середовище з вiдiбраним матерiалом для дослiдження на холеру, якщо це 1 % пептонна вода без телуриту калiю в об'ємi 50 мл?
517. Як оцiнюється середовище з вiдiбраним матерiалом для дослiдження на холеру, якщо це 1 % пептонна вода без телуриту калiю в об'ємi 5-10 мл?
518. Як оцiнюється середовище з вiдiбраним матерiалом для дослiдження на холеру, якщо це 1 % пептонна вода з телуритом калiю в об'ємi 50 мл?
519. Який з приведених типiв розщеплення глюкози характерний для Vibrio cholerae?
520. Якi з приведених цукролiтичних властивостей характернi для Vibrio cholerae?
521. Який з наведених бiохiмiчних варiантiв характерний для холерних вiбрiонiв?
522. За якими тестами диференцiюють роди Vibrio i Plesiomonas?
523. Якою ознакою для бруцел є залежнiсть росту вiд концентрацiї вуглекислого газу?
524. Якi властивостi мiкроорганiзмiв роду Plesiomonas дають змогу диференцiювати їх вiд iнших родiв родини Vibrionaceae?
525. Вкажiть родину, до якої належать збудники сапу та мелiоiдозу:
526. Вкажiть рiд, до якого належать збудники сапу та мелiоiдозу:
527. До якого роду належать збудники сапу та мелiоiдозу?


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів