Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


4. Бактеріологія

3. "3 Мiкробiологiя iнфекцiй, що викликанi ентеробактерiями"


212. Який тип дихання характерний для представникiв родини ентеробактерiй?
213. Який тип розщеплення глюкози на середовищi Хью-Лейфсона характерний для ентеробактерiй?
214. Чи мають представники родини ентеробактерiй фермент цитохромоксидазу?
215. Чи вiдновлюють ентеробактерiї нiтрати до нiтритiв?
216. Якi з приведених властивостей є основою для визначення родової належностi ентеробактерiй?
217. Чи можлива попередня аглютинацiя мiкроорганiзмiв з середовища Ендо?
218. Якi морфологiчнi i тiнкторiальнi властивостi притаманнi представникам родинi ентеробактерiй?
219. Який тип дихання притаманний представникам родини ентеробактерiй?
220. Який тип розщеплення глюкози на середовищi Хью-Лейфсона притаманний ентеробактерiям?
221. Чи мають представники родини ентеробактерiй фермент цитохромоксидазу?
222. Чи здатнi ентеробактерiї вiдновлювати нiтрати до нiтритiв?
223. При визначеннi родової належностi ентеробактерiй враховують:
224. Чи можлива орiєнтовна аглютинацiя ентеробактерiй з середовища Ендо?
225. Який максимальний час iнкубування в термостатi засiвiв випорожнень на селенiтовому середовищi збагачення?
226. Який максимальний час iнкубування в термостатi засiвiв випорожнень на магнiєвому середовищi збагачення?
227. Вкажiть максимальний термiн доставки нативних випорожнень до бактерiологiчної лабораторiї:
228. Вкажiть максимальний термiн доставки випорожнень, вiдiбраних в консервант, до бактерiологiчної лабораторiї:
229. Яке спiввiдношення має бути витримано мiж випорожненнями та консервантом?
230. Вiдповiдь про належнiсть ентеропатогенних кишкових паличок до вiдповiдної ОК-серологiчної групи видається на основi:
231. При вiдсутностi О-сироватки ОК-серогрупу ентеропатогенної кишкової палички визначають на основi:
232. В яких клiтинах макроорганiзму здiйснюється збереження, персистенцiя i розмноження сальмонел?
233. Який з приведених родiв ентеробактерiй в першу чергу необхiдно диференцiювати вiд сальмонел?
234. Який з приведених сероварiв сальмонел не засвоює цитрат натрiю на середовищi Сiмонса?
235. Чи ростуть бактерiї роду Shigella на живильному середовищi Сiмонса?
236. Чи ферментують сечовину бактерiї роду Shigella?
237. Чи утворюють бактерiї роду Shigella ацетилметилкарбiнол при ферментацiї глюкози?
238. Чи утворюють Klebsiella oxytoca газ при ферментацiї глюкози?
239. Чи ростуть Klebsiella pneumoniae на поживному середовищi Сiмонса?
240. Яке з приведених поживних середовищ використовується для видiлення бактерiй роду Proteus?
241. Якi з приведених умов сприяють "роїнню" бактерiй роду Proteus?
242. Вкажiть тип дихання, характерний для iєрсинiй:
243. Вкажiть можливе джерело збудникiв кишкового iєрсинiозу:
244. Якi морфологiчнi та тiнкторiальнi властивостi притаманнi збудникам кишкового iєрсiнiозу?
245. При якому температурному режимi виявляють рухливiсть кишкових iєрсинiй?
246. Який з приведених антигенiв не властивий бактерiям роду Proteus?
247. Який з приведених видiв протеїв найчастiше видiляється з органiзму людини?
248. Який з приведених протеїв найчастiше видiляється при iнфекцiйних захворюваннях сечовидiльної системи людини?
249. Чи здатнi кишковi iєрсинiї рости на простих живильних середовищах?
250. До якої з приведених груп вiдносяться збудники кишкових iєрсинiозiв?
251. Яке з приведених живильних середовищ затримує рiст iєрсинiй?
252. Який з приведених ферментiв не характерний для збудникiв кишкового iєрсинiозу?
253. Який з приведених антигенiв є загальним у Y.pestis i Y.pseudotuberculosis?
254. Чи використовується магнiєве середовище для накопичення кишкових iєрсiнiй при дослiдженнi фекалiй?
255. Чи утворюють iндол Proteus mirabilis?
256. Якi з приведених особливостей росту на агарових середовищах характернi для бактерiй роду Proteus?
257. Яка з приведених ферментних систем вiдсутня у бактерiй родiв Proteus, Providencia, Morganella?
258. Яка з приведених температур є оптимальною для росту бактерiй роду Ervinia?
259. Вкажiть вид роду Ervinia,представники якого найбiльш часто видiляються вiд людей:
260. Який з приведених ферментiв варiабельний у Ervinia herbicola?
261. Вкажiть захворювання,що спричиняються ентеропатогенними E.coli?
262. Якi з приведених представникiв бактерiй роду E.coli викликають колiентерити у дiтей вiком до року?
263. Якi з приведених представникiв бактерiй роду Escherichia викликають дизентерiєподiбнi захворювання у дiтей, старших 1-го року та у дорослих людей?
264. Якi з приведених представникiв бактерiй роду Escherichia викликають холероподiбнi захворювання?
265. Яка з приведених фракцiй О-антигену обумовлює серологiчну специфiчнiсть ешерихiй?
266. Який з приведених антигенiв ентеробактерiй володiє найбiльш вираженою термостабiльнiстю?
267. Вкажiть день вiд початку захворювання, коли найбiльш доцiльно проводити бактерiологiчне дослiдження фекалiй при кишковому ешерихiозi:
268. Вкажiть властивостi ентеропатогенних ешерихiй,визначення яких найповнiше забезпечує вирiшення епiдемiологiчних задач:
269. Скiльки пiдродiв видiляють в роду Salmonellа(Bergey-1984)?
270. З яким пiдродом Salmonella пов`язано основну частину сальмонельозiв у людей?
271. Який з приведених антигенiв забезпечує можливiсть фаготипування збудника черевного тифу?
272. Якi з приведених ознак використовують для диференцiацiї антигенно iдентичних варiантiв сальмонел?
273. Який з приведених сероварiв сальмонел генетично позбавлений рухливостi?
274. В якому з приведених спiввiдношень засiвається кров у поживне середовище при бактерiологiчнiй дiагностицi тифо-паратифозних захворювань?
275. Вкажiть метод ранньої дiагностики тифо-паратифозних захворювань:
276. Вкажiть строки видачi заключної негативної вiдповiдi при дослiдженнi гемокультури?
277. В якому з приведених випадкiв доцiльно проводити дослiдження гемокультури на збудник черевного тифу?
278. Який з приведених об`єктiв навколишнього середовища дослiджується при госпiтальному сальмонельозi?
279. Вкажiть основну диференцiйну ознаку бактерiй роду Citrobacter вiд бактерiй роду Escherichia:
280. Який з приведених тестiв використовується як основний при диференцiацiї родiв Citrobacter i Salmonellа?
281. На скiльки пiдгруп вiдповiдно до сучасної класифiкацiї подiляється рiд Shigella?
282. Скiльки сероварiв включає вид Sh.boydii (Bergey,1984)?
283. Який з приведених видiв шигел декарбоксилює амiнокислоту орнiтин?
284. На основi яких дослiджень можлива найбiльш повна iдентифiкацiя шигел?
285. Який з приведених епiдемiологiчних маркерiв є найбiльш вiрогiдним при епiдемiологiчному аналiзi захворюваностi на дизентерiю,зумовлену Sh.sonnei?
286. Вкажiть загальноприйняту назву аглютинуючих сироваток, що використовуються для визначення пiдсеровару Sh.flexneri?
287. Який серовар Sh.flexneri може утворювати газ при ферментацiї глюкози?
288. Чи володiють шигели рухливiстю?
289. Яка реакцiя з метиловим червоним характерна для шигел?
290. Чи володiють рухливiстю бактерiї роду Enterobacter?
291. Який з приведених тестiв використовується для диференцiацiї Enterobacter cloacae i Enterobacter aerogenes?
292. Який з приведених тестiв використовується для диференцiацiї Enterobacter aerogenes i Enterobacter gergoviae?
293. Чи утворюють капсулу бактерiї роду Enterobacter?
294. Чи розщеплюють лактозу бактерiї роду Enterobacter?
295. Який з приведених видiв роду Enterobacter найбiльш часто зустрiчається при патологiї людини?
296. Яке з приведених дослiджень необхiдно здiйснити для пiдтвердження етiологiчної ролi ентеробактерiй при гнiйно-запальних процесах та дисфункцiях кишечника?
297. Скiльки видiв включає рiд Hafnia?
298. Який з приведених видiв роду Serratia найбiльш часто видiляється вiд хворих?
299. Який пiгмент утворюють деякi види бактерiй роду Serratia?
300. При якiй температурi культивування виявляються типовi властивостi бактерiй роду Hafnia?
301. Чи утворюють капсулу бактерiї роду Hafnia?
302. Чи виявляють рухливiсть бактерiї роду Hafnia при температурi 22 град.С?
303. Чи здатнi бактерiї роду Hafnia рости на цитратному середовищi Сiмонса при температурi 22 град.С?
304. Чи ферментують лiзин бактерiї роду Hafnia?
305. Який з приведених бiохiмiчних тестiв вiдрiзняє Klebsiella pneumoniae вiд Klebsiella oxitoca?
306. Вкажiть мiнiмальний титр антитiл до капсульного антигену аутоштаму, що свiдчить на користь етiологiчної ролi клебсiєл при iнфекцiйному захворюваннi:
307. Який з приведених епiдемiологiчних маркерiв використовується при спалаху гострого кишкового захворювання, спричиненого Klebsiella pneumoniae?
308. Чи володiють рухливiстю Klebsiella pneumoniae?
309. Чи ростуть Klebsiella pneumoniae на цитратному середовищi Сiмонса?
310. Чи ферментують малонат натрiю Klebsiella pneumoniae?
311. Чи видiляються Klebsiella pneumoniae з об`єктiв навколишнього середовища?
312. Чи видiляються Klebsiella ozaenae з об`єктiв навколишнього середовища?
313. Чи володiють рухливiстю бактерiї роду Serratia?
314. Чи можуть бактерiї роду Serratia утворювати капсулу?
315. Чи ростуть бактерiї роду Serratia на цитратному середовищi Сiмонса?
316. З якого дослiджуваного матерiалу найчастiше видiляється Serratia marcescens?
317. Який з приведених бiохiмiчних тестiв використовується для диференцiацiї бактерiй роду Proteus вiд iнших ентеробактерiй?
318. Чи можуть утворювати бактерiї визначених видiв роду Proteus сiрководень?
319. Яка з приведених ознак використовується для диференцiацiї родин Enterobacteriaceae i Pseudomonadaceae?
320. Чи використовуються реакцiї з метиловим червоним i Фогеса-Проскауера при диференцiацiї родiв Esherichia i Shigella?
321. Якi з приведених властивостей використовуються для диференцiацiї непатогенних i ентеропатогенних ешерiхiй?
322. Який з приведених антигенiв дозволяє визначати серовар ентеропатогенних ешерихiй?
323. До якого роду вiдносяться бактерiї групи Alkalescens-Dispar?
324. Якi з приведених комплексiв антигенiв використовуються для визначення належностi ентеропатогенних ешерихiй до вiдповiдної серологiчної групи?
325. Чи iснують спецiальнi середовища накопичення для ентеропатогенних ешерихiй?
326. Вкажiть тест, що не має суттєвого значення для диференцiацiї бактерiй родiв Shigella i Hafnia:
327. Чи розщеплюють фенiлаланiн бактерiї роду Salmonella?
328. Якi з приведених властивостей використовуються при подiлi бактерiй роду Shigella на пiдроди i види?
329. Якi з приведених тестiв використовуються для диференцiацiї Salmonella paratyphi B i Salmonella java?
330. Якi з приведених властивостей використовуються для диференцiацiї бактерiй родiв Salmonella i Citrobacter?
331. Чи ростуть бактерiї роду Edwardsiella на цитратному середовищi Сiмонса?
332. Якi з приведених тестiв використовуються для диференцiацiї бактерiй родiв Klebsiella i Enterobacter?
333. До якого з приведених родiв вiдноситься збудник псевдотуберкульозу?
334. Якi з приведених тестiв використовуються для диференцiацiї бактерiй родiв Enterobacter i Yеrsinia?
335. Якi з приведених тестiв використовуються для диференцiацiї Yersinia pseudotuberculosis i Yersisnia enterocolitica?
336. Яку з приведених властивостей використовують для первинного видiлення iєрсинiй з дослiджуваного матерiалу?
337. З якою метою визначається наявнiсть пенiцилiнази у iєрсинiй?
338. Якi з приведених ознак використовуються для диференцiацiї бактерiй родiв Proteus i Yersinia?
339. Якi з перерахованих безспорових анаеробних мiкроорганiзмiв використовують як кiлькiсний показник стану кишкового мiкробiоценозу?
340. Чи володiють уреазою бактерiї роду Yersinia?
341. Якi з приведених генетичних структур детермiнують наявнiсть факторiв колонiзацiї (CFA) у ентеробактерiй?
342. Якi з наведених ферментiв притаманнi Y. pseudotuberculosis?
343. Якi з наведених тестiв використовують для iдентифiкацiї факторiв колонiзацiї (CFA) ентеробактерiй?
344. За розщепленням якої з амiнокислот диференцiюють мiкроорганiзми родiв Klebsiella та Enterobacter?
345. При шигельозi якої етiологiї здiйснюють засiв кровi на середовище Ендо?
346. В якi строки Shigella sonnei ферментують лактозу?
347. По розщепленню якої з наведених амiнокислот вiдрiзняють Shigella sonnei вiд iнших видiв шигел?
348. За якою бiохiмiчною ознакою вiдрiзняють шигели вiд ешерихiй?
349. Вкажiть бiохiмiчний тест, що може бути використаний для диференцiювання шигел i гафнiй:
350. Вкажiть бiохiмiчну ознаку, яка може бути використана для диференцiювання шигел i клебсiєл:
351. За якими ознаками диференцiюють роди Enterobacter та Escherichia?
352. До якої з наведених категорiй належать ешерихiї, що спричиняють дизентерiєподiбнi захворювання?
353. За яким з наведених ферментiв можливе диференцiювання мiкроорганiзмiв родiв Klebsiella та Enterobacter?
354. Який з наведених тестiв виявляється у Hafnia alvei по рiзному в залежностi вiд температури культивування?
355. Якi з наведених сероварiв сальмонел нерухомi?
356. В якi строки Salmonella typhi з`являється в сечi хворих на черевний тиф?
357. Вкажiть середовище збагачення, що використовують для засiву випорожнень при пiдозрi на черевний тиф:
358. В якiй формi має бути культура Salmonella typhi для фаготипування?
359. Яких представникiв роду Proteus диференцiюють за iндолоутворенням?
360. Чи володiють протеї рухливiстю?
361. Для яких мiкроорганiзмiв є характерним феномен роїння при ростi на щiльних середовищах?
362. Якi складовi поживних середовищ iнгiбують роїння протеїв?
363. Вкажiть,який з наведених видiв Klebsiella здатний спричиняти патологiю кишечника людини:
364. Чи здатнi клебсiєли утворювати капсулу?
365. Якi методи є провiдними в iдентифiкацiї клебсiєл?
366. За якою з наведених ознак диференцiюють мiкроорганiзми роду Klebsiella та Citrobacter?
367. За якою з наведених ознак диференцiюють мiкроорганiзми роду Klebsiella та Escherichia?
368. За якими з наведених тестiв диференцiюють Kl.pneumoniae вiд Kl.oxytoca?
369. Чи ферментують Klebsiella rhinoscleromatis салiцин, адонiт, iнозит?
370. За якою ознакою Klebsiella pneumoniae вiдрiзняють вiд Escherichia coli?
371. За якими ознаками розрiзняють Klebsiella pneumoniae та Hafnia alvei?
372. За якими ознаками розрiзняють Klebsiella pneumoniae i Serratia marcescens?
373. Який мiнiмальний рiвень амiнного азоту (мг %) мають мiстити поживнi середовища для вирощування ентеробактерiй?
374. Вкажiть пiдвид сальмонел, з яким пов`язано бiльшу частину сальмонельозiв людини:
375. Вкажiть метод, що використовують для якiсного засiву при дiагностицi протейної iнфекцiї:
376. За якою з наведених ознак диференцiюють Proteus vulgaris i Proteus mirabilis?
377. Вкажiть провiдну диференцiйну ознаку Proteus inconstans (Providencia) вiд iнших видiв протеїв (за Bergy,1974):
378. За якими субстратами диференцiюють Proteus rettgeri на бiовари?
379. За якими субстратами диференцiюють Proteus inconstans (Providencia) на бiовари?
380. У яких представникiв роду Proteus (за Bergey,1974) вiдсутня здатнiсть до iндолоутворення?
381. У яких представникiв роду Proteus (за Bergey,1974) вiдсутнiй фермент уреаза?
382. За яким субстратом Proteus morganii вiдрiзняється вiд iнших видiв Proteus (за Bergey,1974)?
383. Чи здатнi мiкроорганiзми роду Edwardsiella до утворення сiрководню?
384. За якою з наведених ознак вiдрiзняють мiкроорганiзми родiв Klebsiella i Citrobacter?
385. Чи володiють Yersinia ферментом бета-галактозидазою?
386. Чи здатнi Yersinia enterocolitica до розщеплення сахарози?
387. Чи володiють Yersinia ферментом фенiлаланiндезамiназою?
388. Чи володiють Yersinia enterocolitica ферментом пенiцилiназою?
389. Яка особливiсть росту протеїв на щiльних поживних середовищах?
390. Який з наведених тестiв дає можливiсть диференцiювати Pr.mirabilis та Pr.vulgaris вiд Pr.mixofaciens?
391. За яким з наведених тестiв диференцiюють Pr.vulgaris та Pr.mirabils?
392. За яким з наведених тестiв диференцiюють Morganella morganii вiд Providencia rettgeri?
393. Якi умови культивування сприяють роїнню протеїв?
394. Який результат серологiчого дослiдження при ГКЗ (гострi кишковi захворювання) свiдчить про етiологiю умовно-патогенних мiкроорганiзмiв родини Enterobacteriaceae?
395. Якi з перерахованих умовно-патогенних ентеробактерiй здатнi утворювати пiгмент фуксинового кольору?
396. Який тип дихання характерний для представникiв родини ентеробактерiй?
397. Який тип розщеплення глюкози на середовищi Хью-Лейфсона характерний для ентеробактерiй?
398. Чи мають представники родини ентеробактерiй фермент цитохромоксидазу?
399. Якi з приведених властивостей є основою для визначення родової належностi ентеробактерiй?
400. Вкажiть максимальний термiн доставки нативних випорожнень до бактерiологiчної лабораторiї:
401. Вкажiть максимальний термiн доставки випорожнень, вiдiбраних в консервант, до бактерiологiчної лабораторiї:
402. Яке спiввiдношення має бути витримано мiж випорожненнями та консервантом?


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів