Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


4. Бактеріологія

2. "2 Iнфекцiйна iмунологiя"


170. Якi з приведених органiв належать до центральних органiв iмунної системи?
171. Якi з приведених органiв належать до периферийних органiв iмунної системи?
172. Якi з приведених клiтин є основними клiтинами iмунної системи?
173. Якi з приведених клiтин продукують iмуноглобулiни?
174. В результатi кооперацiї яких клiтин розвивається гуморальна iмунна вiдповiдь?
175. Чи приймають макрофаги участь в iндукцiї гуморальної iмунної вiдповiдi?
176. Чим визначається захист органiзму людини вiд iнфекцiйних захворювань?
177. Якi структурнi частини iмуноглобулiнiв використовуються для подiлу їх на класи?
178. Якi з приведених клiтин є основними продуцентами антитiл?
179. Якi з приведених властивостей не характернi для гаптенiв?
180. Якi властивостi бактерiй лягли в основу класифiкацiї Кауфмана-Уайта?
181. Якi з приведених характеристик притаманнi реакцiї Райта?
182. На який день вiд початку захворювання можна очiкувати позитивних результатiв серологiчної дiагностики при гострому бруцельозi?
183. Вкажiть серологiчнi реакцiї,позитивнi при хронiчнiй формi бруцельозу:
184. Яким шляхом здiйснюється активацiя комплементу при iнфекцiйних захворюваннях, спричинених умовно-патогенними мiкроорганiзмами?
185. Який з приведених ферментiв мiкроорганiзмiв використовується в iмуноферментному аналiзi?
186. Вкажiть коректний режим сорбцiї антитiл на планшет для проведення iмуноферментного аналiзу:
187. Вкажiть мiнiмальний термiн, необхiдний для здiйснення iмунофлюоресцентного методу дослiдження:
188. Чи дозволяє iмунофлюоресцентний метод дослiдження виявити патогеннi мiкроорганiзми без видiлення їх культур на живильних середовищах?
189. З визначення якого антигену слiд починати серологiчну iдентифiкацiю збудникiв парентеральних ешерихiозiв?
190. До якої з приведених бiохiмiчних сполук належить О-антиген бактерiй?
191. Який з приведених методiв є найбiльш чутливим для визначення корпускулярного антигену бактерiй?
192. Якi найменшi з приведених титрiв вважають дiагностичними для реакцiї аглютинацiї за Мосiнгом (крапельний метод) при висипному тифi?
193. Якi найменшi з приведених титрiв вважають дiагностичними для реакцiї пасивної гемаглютинацiї при висипному тифi?
194. Якi найменшi з приведених титрiв вважають дiагностичними для реакцiї аглютинацiї (об`ємний метод) при висипному тифi?
195. Якi з приведених органiв вiдносяться до центральних органiв iмунної системи?
196. Якi з приведених органiв вiдносяться до периферiйних органiв iмунної системи?
197. Вкажiть основнi клiтини iмунної системи:
198. Кооперацiя яких типiв iмунних клiтин необхiдна для розвитку гуморальної iмунної вiдповiдi?
199. Якi з приведених клiтин є продуцентами iмуноглобулiнiв?
200. Чи приймають участь макрофаги в iндукцiї гуморальної iмунної вiдповiдi?
201. Якими з приведених факторiв визначається захист органiзму людини вiд iнфекцiйних захворювань?
202. Якi з приведених клiтин iмунної системи є продуцентами антитiл?
203. Який з приведених шляхiв активацiї комплементу характерний при iнфекцiйних захворюваннях,спричинених умовно-патогенними бактерiями?
204. Якi з приведених ферментiв використовуються в iмуноферментному аналiзi?
205. Вкажiть умови сорбцiї антитiл на планшет для проведення iмуноферментного аналiзу?
206. Вкажiть мiнiмальний час, необхiдний для здiйснення iмунофлюоресцентного дослiдження:
207. Чи можна за допомогою iмунофлюоресцентного методу виявити патогеннi мiкроорганiзми без видiлення їх в чистiй культурi?
208. Яка хiмiчна природа О-антигену бактерiй?
209. В яких клiтинах можлива персистенцiя сальмонел?
210. Яка з приведених реакцiй є найбiльш чутливою при визначеннi корпускулярного антигену бактерiй?
211. Вкажiть чутливiсть iмунофлюоресцентного методу (кiлькiсть мiкробних клiтин в 1 кубiчному сантиметрi):


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів