Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


4. Бактеріологія

10. "10 Клiнiчна бактерiологiя"


981. Який термiн видачi заключної негативної вiдповiдi при дослiдженнi кровi на стерильнiсть?
982. Якi з приведених ознак характернi для госпiтальних штамiв мiкроорганiзмiв?
983. Який з перерахованих мiкроорганiзмiв не входить до складу облiгатної мiкрофлори слизової оболонки носа?
984. Який термiн видачi заключної негативної вiдповiдi при дослiдженнi кровi на стерильнiсть?
985. Вкажiть ознаки, притаманнi госпiтальним штамам мiкроорганiзмiв:
986. Вкажiть мiкроорганiзми, що не входять до облiгатної резидентної мiкрофлори слизової носа:
987. Вкажiть спiввiдношення аеробної i анаеробної мiкрофлори, характерне для нормобiоценозу кишечника людини:
988. Якi з приведених анаеробних мiкроорганiзмiв переважають в нормомiкробiоценозi кишечника людини?
989. Якi з приведених факультативно-анаеробних мiкроорганiзмiв переважають в нормомiкробiоценозi кишечника людини?
990. Яка з приведених концентрацiй бiфiдобактерiй (кiлькiсть мiкробних клiтин в 1 кубiчному сантиметрi) розцiнюється як нижня межа норми їх вмiсту у фекалiях?
991. Який рiвень Н-антитiл є дiагностичним при пiдозрi на iнфiкування нирок протеями?
992. Який з наведених клiнiчних матерiалiв пiдлягає бактерiологiчному дослiдженню на мiкоплазми?
993. З яким видом протеїв найчастiше пов`язанi урологiчнi iнфекцiї?
994. Яке середовище використовують для видiлення протеїв з клiнiчного матерiалу?
995. Вкажiть, яка мiнiмальна кiлькiсть мiкробних клiтин Str.pneumoniae та H.influenzae в 1 мл вiддiляємого верхнiх дихальних шляхiв має дiагностичне значення при бактерiологiчному дослiдженнi:
996. Вкажiть поживнi середовища, на якi роблять засiв донорської кровi при контролi на стерильнiсть:
997. Вкажiть родину, до якої належать гриби роду Candida:
998. Якi властивостi використовують з метою диференцiювання грибiв роду Candida вiд iнших грибiв?
999. За якими ознаками диференцiюють гриби роду Candida на види?
1000. Яке з наведених середовищ використовують для видiлення грибiв роду Candida?
1001. Як ви вважаєте, чи досить факту виявлення грибiв Candida albicans для встановлення дiагнозу "кандидоз"?
1002. Який з наведених вуглеводiв входить до складу середовища Сабуро?
1003. Який iндикатор входить до складу середовища Сабуро?
1004. Якi з наведених властивостей притаманнi мiкроорганiзмам роду Campylobacter?
1005. Яка з наведених клостридiй є збудником газової гангрени?
1006. До якої з перерахованих груп вiдносяться збудники ГКЗ (гострi кишковi захворювання) з роду Campylobacter?
1007. Який метод дiагностики кампiлобактерiоза є бiльш достовiрним?
1008. Якi з наведених ознак непритаманнi мiкроорганiзмам роду Campylobacter?
1009. Який з перерахованих патологiчних матерiлiв не пiдлягає бактерiологiчному дослiдженню на мiкроорганiзми роду Campylobacter?


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів