Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


4. Бактеріологія

1. "1 Загальна мiкробiологiя"


1. Яке дослiдження не обов`язкове для бактерiологiчних лабораторiй СЕС сiльських районiв?
2. Якi дослiдження не обов`язковi для бактерiологiчних лабораторiй СЕС у районах мiста?
3. Яка апаратура не обов`язкова для бактерiологiчної лабораторiї?
4. Яку функцiю виконує капсула бактерiальної клiтини?
5. Яку функцiю виконує цитоплазматична мембрана бактерiальної клiтини?
6. Яка з наведених структур представлена у L-форм бактерiй?
7. Якi сполуки не входять до складу нуклеїнових кислот?
8. В якому структурному елементi бактерiальної клiтини мiститься соматичний антиген?
9. Яке значення для бактерiальної клiтини мають iони магнiю?
10. Яким шляхом проникає глiцерин в бактерiальну клiтину?
11. Який фермент першим включається на захист бактерiальної клiтини вiд продуктiв кисневого дихання?
12. Яка з наведених пар нуклеотидiв характерна для ДНК бактерiальної клiтини?
13. Який вид мiнливостi бактерiй є спадковим?
14. Який вид мiнливостi бактерiй позв`язано з плазмiдами?
15. Який вид мiнливостi бактерiй пов`язано з фагами?
16. Яку форму має ДНК бактерiальної клiтини?
17. Чи має оболонку ядро бактерiальної клiтини?
18. Скiльки азотистих основ кодує одну амiнокислоту?
19. За якою азотистою основою вiдрiзняється РНК бактерiальної клiтини вiд ДНК?
20. Який з принципiв iдентифiкацiї бактерiй засновано на особливостях антигенної структури?
21. Як забарвлюються за Грамом мiкроорганiзми вiддiлу фiрмiкутних?
22. Вкажiть, яка з приведених родин бактерiй не вiдноситься до вiддiлу фiрмiкутних?
23. Вкажiть, яка з приведених родин бактерiй не вiдноситься до вiддiлу грацiлiкутних?
24. Якi морфологiчнi та тiнкторiальнi властивостi притаманнi представникам родини ентеробактерiй?
25. Який метод фiксацiї доцiльний при приготуваннi бактерiоскопiчних препаратiв кровi,гною?
26. При якiй температурi пiдсушують чашки Петрi з засiвами мiкроорганiзмiв при визначеннi чутливостi останнiх до антибiотикiв методом дифузiї в агар з паперових дискiв?
27. Яка з приведених газових сумiшей є оптимальною для видiлення облiгатних анаеробiв?
28. Чим зумовлено пiдсушування чашок Петрi з засiвами мiкроорганiзмiв при кiмнатнiй температурi при визначеннi чутливостi останнiх до антибiотикiв методом дискiв?
29. Який з приведених антибiотикiв має протигрибкову дiю?
30. Якi з приведених антибiотикiв є антибiотиками вибору при iнфекцiйних захворюваннях, спричинених Pseudomonas aeruginosa?
31. При якiй мiнiмальнiй засiяностi дослiджуваного матерiалу (кiлькiсть мiкробних клiтин в 1 кубiчному сантиметрi) можна отримати рiст мiкроорганiзмiв на поживних середовищах при засiвi бактерiологiчною петлею?
32. Яка iндикаторна система входить до складу середовища ЕМС?
33. Який вуглевод входить до складу iндикаторної системи вiсмут-сульфiт агару?
34. Через скiльки годин iнкубацiї здiйснюється заключний облiк росту мiкроорганiзмiв при засiвi матерiалу на вiсмут-сульфiт агар?
35. Який з приведених iндикаторiв використовується в середовищi з сечовиною за Крiстенсеном?
36. Який з приведених iндикаторiв використовується в середовищi з сечовиною за Преусом?
37. Який з наведених препаратiв використовується в якостi основи при приготуваннi середовища з сечовиною за Кристенсеном?
38. Якi з наведених препаратiв використовуються в якостi основи середовища з сечовиною за Преусом?
39. Чи можна повторно стерилiзувати i брати в роботу використане, але не змiнене при першому засiвi середовище з малонатом натрiю?
40. Який з приведених iндикаторiв використовують в цитратному агарi Крiстенсена?
41. Який з приведених iндикаторiв використовують в цитратному агарi Сiмонса?
42. Який з приведених препаратiв використовують як джерело вуглецю в середовищi Крiстенсена?
43. Яка хiмiчна природа агар-агару?
44. Яка хiмiчна природа желатину?
45. При якiй температурi застигає розплавлений желатин (в градусах за Цельсiєм)?
46. При якiй температурi застигає розплавлений агар-агар (в градусах за Цельсiєм)?
47. Чи пiддається агар-агар розщепленню протеолiтичними ферментами?
48. Що є сировиною для одержання агар-агару?
49. Що є сировиною для одержання желатину?
50. Який з приведених етапiв є найбiльш важливим при одержаннi м`ясної води?
51. Яка з приведених речовин є унiверсальним джерелом азоту та вуглецю в живильних середовищах для вирощування бактерiй?
52. Яке з приведених стверджень найбiльш коректно характеризує м`ясо-пептоннi середовища?
53. Який мiнiмальний вмiст амiнного азоту (в мг %) в поживних середовищах для вирощування ентеробактерiй?
54. Який з наведених препаратiв застосовують для одержання перевару за Хоттiнгером?
55. В чому перевага перевару за Хоттiнгером над м`ясо-пептонними основами?
56. Який з наведених препаратiв застосовують для одержання пептону Мартена?
57. Кому належить вiдкриття анаеробiозу?
58. Який тип нуклеїнових кислот притаманний рикетсiям?
59. Яке вiдношення рикетсiй до антибiотикiв?
60. Для яких категорiй мiкроорганiзмiв є можливим утворення спор?
61. Який з наведених методiв є основним для дiагностики рикетсiозiв?
62. Якi з наведених мiкроорганiзмiв здатнi проникати в кров?
63. Якi з наведених мiкрорганiзмiв здатнi до подолання гематоенцефалiчного бар`єру?
64. Протягом якого часу iнкубують засiви випорожнень на селенiтовому середовищi накопичення (температура iнкубацiї 37 град С)?
65. Протягом якого часу iнкубують засiви випорожнень на магнiєвому середовищi накопичення (температура iнкубацiї 37 град С)?
66. Який компонент бактерiальних токсинiв за А-В моделлю володiє токсичними властивостями?
67. Продуктом метаболiзування якої з наведених амiнокислот є кадаверин?
68. Продуктом метаболiзування якої з наведених амiнокислот є путресцин?
69. Який з наведених видiв мiнливостi є спадковим?
70. Який з наведених видiв мiнливостi зумовлено фагами?
71. Який метод фiксацiї бактерiоскопiчних препаратiв з кровi та гною доцiльнiший?
72. При якому температурному режимi провадять пiдсушування чашок з засiвами мiкроорганiзмiв при визначеннi чутливостi останнiх до антибiотикiв?
73. Чим зумовлено необхiднiсть пiдсушення при кiмнатнiй температурi чашок з засiвами мiкроорганiзмiв при визначеннi чутливостi останнiх до антибiотикiв методом дискiв?
74. Який з наведених антибiотикiв володiє протигрибковою дiєю?
75. Якi з наведених засобiв є антибiотиками вибору при синьогнiйнiй iнфекцiї?
76. Яка мiнiмальна засiянiсть дослiджуваного матерiалу (кiлькiсть мiкробних клiтин в 1 кубiчному сантиметрi) дає змогу отримати рiст мiкроорганiзмiв на чашках при використаннi для засiву бактерiологiчної петлi?
77. Що входить до складу iндикаторної системи середовища ЕМС?
78. Який з наведених вуглеводiв входить в iндикаторну систему середовища вiсмут-сульфiт агар?
79. Який термiн кiнцевого облiку росту мiкроорганiзмiв на середовищi вiсмут-сульфiт агар?
80. Який iндикатор входить в середовище з сечовиною за Крiстенсеном?
81. Який iндикатор входить в середовище с сечовиною за Преусом?
82. Що є основою середовища з сечовиною за Крiстенсеном?
83. Що є основою середовища з сечовиною за Преусом?
84. Чи можливо пiсля перестерилiзацiї повторно використати середовище з малонатом натрiю, яке не зазнало змiн при першому засiвi?
85. Який iндикатор входить до цитратного агару Крiстенсена?
86. Який iндикатор входить до цитратного агару Сiмонса?
87. Назвiть джерело вуглецю в цитратному агарi Крiстенсена:
88. Яка хiмiчна природа агар-агару?
89. Яка хiмiчна природа желатину?
90. Вкажiть температуру драглiння желатину (за Цельсiєм):
91. Вкажiть температуру драглiння агару (за Цельсiєм):
92. Чи пiдлягає агар-агар дiї протеолiтичних ферментiв?
93. Назвiть сировину для одержання агар-агару:
94. Назвiть сировину для одержання желатину:
95. Вкажiть унiверсальнi джерела азоту i вуглецю для бактерiологiчних живильних середовищ:
96. Вкажiть вмiст амiнного азоту (мг %) в поживних середовищах для вирощування ентеробактерiй:
97. За допомогою якого з наведених препаратiв одержують гiдролiзат за Хоттiнгером?
98. За допомогою якого з наведених препаратiв одержують пептон Мартена?
99. Чи вiдзначаються рикетсiї чутливiстю до антибiотикiв?
100. Якi з наведених мiкроорганiзмiв здатнi утворювати спори?
101. Якi з наведених мiкроорганiзмiв здатнi проникати в кров?
102. Якi з приведених мiкроорганiзмiв здатнi проникати через гематоенцефалiчний бар`єр?
103. Який структурний компонент бактерiальних токсинiв за А-В моделлю проявляє токсичнi властивостi?
104. Продуктом декарбоксилювання якої амiнокислоти є кадаверин?
105. Продуктом декарбоксилювання якої амiнокислоти є путресцин?
106. Який з приведених температурних режимiв вiдповiдає тиску 2 кг/кв.см (1 атм)?
107. Який з приведених температурних режимiв вiдповiдає тиску 1 кг/кв.см (1 атм)?
108. Який з приведених температурних режимiв вiдповiдає тиску 0,5 кг/кв.см (0,5 атм)?
109. Який з приведених температурних режимiв вiдповiдає тиску 1,5 кг/кв.см (1,5 атм)?
110. З якою метою використовують середовище Кларка?
111. Якi властивостi бактерiй визначають на цитратному агарi Сiмонса?
112. Яка з приведених речовин служить джерелом азоту в середовищi Сiмонса?
113. Який метод дає можливiсть видати остаточну вiдповiдь при мiкробiологiчному дослiдженнi кровi?
114. Якi структури притаманнi мiкоплазмам?
115. Яку функцiю виконує капсула бактерiальної клiтини?
116. Яку функцiю виконує цитоплазматична мембрана бактерiальної клiтини?
117. Яка з наведених структур представлена у L-форм бактерiй?
118. Якi сполуки не входять до складу нуклеїнових кислот?
119. В якому структурному елементi бактерiальної клiтини мiститься соматичний антиген?
120. Який фермент першим включається на захист бактерiальної клiтини вiд продуктiв кисневого дихання?
121. Який вид мiнливостi бактерiй є спадковим?
122. Який вид мiнливостi бактерiй позв`язано з плазмiдами?
123. Який вид мiнливостi бактерiй пов`язано з фагами?
124. Яку форму має ДНК бактерiальної клiтини?
125. Чи має оболонку ядро бактерiальної клiтини?
126. Який метод фiксацiї доцiльний при приготуваннi бактерiоскопiчних препаратiв кровi,гною?
127. При якiй температурi пiдсушують чашки Петрi з засiвами мiкроорганiзмiв при визначеннi чутливостi останнiх до антибiотикiв методом дифузiї в агар з паперових дискiв?
128. Який з приведених антибiотикiв має протигрибкову дiю?
129. При якiй мiнiмальнiй засiяностi дослiджуваного матерiалу (кiлькiсть мiкробних клiтин в 1 кубiчному сантиметрi) можна отримати рiст мiкроорганiзмiв на поживних середовищах при засiвi бактерiологiчною петлею?
130. Чи можлива попередня аглютинацiя мiкроорганiзмiв з середовища Ендо?
131. Який з приведених iндикаторiв використовують в цитратному агарi Сiмонса?
132. Який з приведених препаратiв використовують як джерело вуглецю в середовищi Крiстенсена?
133. Яка хiмiчна природа агар-агару?
134. Яка хiмiчна природа желатину?
135. При якiй температурi застигає розплавлений желатин (в градусах за Цельсiєм)?
136. При якiй температурi застигає розплавлений агар-агар (в градусах за Цельсiєм)?
137. Чи пiддається агар-агар розщепленню протеолiтичними ферментами?
138. Що є сировиною для одержання агар-агару?
139. Що є сировиною для одержання желатину?
140. Яка з приведених речовин є унiверсальним джерелом азоту та вуглецю в живильних середовищах для вирощування бактерiй?
141. Який мiнiмальний вмiст амiнного азоту (в мг %) в поживних середовищах для вирощування ентеробактерiй?
142. Для яких категорiй мiкроорганiзмiв є можливим утворення спор?
143. Продуктом метаболiзування якої з наведених амiнокислот є кадаверин?
144. Продуктом метаболiзування якої з наведених амiнокислот є путресцин?
145. Який термiн видачi заключної негативної вiдповiдi при дослiдженнi кровi на стерильнiсть?
146. Якi з приведених ознак характернi для госпiтальних штамiв мiкроорганiзмiв?
147. Який з перерахованих мiкроорганiзмiв не входить до складу облiгатної мiкрофлори слизової оболонки носа?
148. Який термiн видачi заключної негативної вiдповiдi при дослiдженнi кровi на стерильнiсть?
149. Вкажiть ознаки, притаманнi госпiтальним штамам мiкроорганiзмiв:
150. Вкажiть мiкроорганiзми, що не входять до облiгатної резидентної мiкрофлори слизової носа:
151. Вкажiть спiвiдношення аеробної i анаеробної мiкрофлори, характерне для нормобiоценозу кишечника людини:
152. Якi з приведених анаеробних мiкроорганiзмiв переважають в нормомiкробiоценозi кишечника людини?
153. Якi з приведених факультативно-анаеробних мiкроорганiзмiв переважають в нормомiкробiоценозi кишечника людини?
154. Яка з приведених концентрацiй бiфiдобактерiй (кiлькiсть мiкробних клiтин в 1 кубiчному сантиметрi) розцiнюється як нижня межа норми їх вмiсту у фекалiях?
155. Який рiвень Н-антитiл є дiагностичним при пiдозрi на iнфiкування нирок протеями?
156. Який з наведених клiнiчних матерiалiв пiдлягає бактерiологiчному дослiдженню на мiкоплазми?
157. З яким видом протеїв найчастiше пов`язанi урологiчнi iнфекцiї?
158. Яке середовище використовують для видiлення протеїв з клiнiчного матерiалу?
159. Вкажiть, яка мiнiмальна кiлькiсть мiкробних клiтин Str.pneumoniae та H.influenzae в 1 мл вiддiляємого верхнiх дихальних шляхiв має дiагностичне значення при бактерiологiчному дослiдженнi:
160. Вкажiть поживнi середовища, на якi роблять засiв донорської кровi при контролi на стерильнiсть:
161. Як забарвлюються за Грамом гонококи?
162. Який матерiал пiдлягає дослiдженню на блiду трепонему?
163. Вкажiть, який вид роду Leptospira викликає захворювання у людини:
164. Вкажiть сапрофiтний вид роду Leptospira:
165. Чи вiдрiзняються мiж собою патогеннi та сапрофiтнi лептоспiри за морфологiчними i культуральними властивостями?
166. Який провiдний шлях розповсюдження гарднерелл?
167. До якої групи за типом дихання вiдносять мiкроорганiзми роду Gardnerella?
168. Назвiть дiагностичний критерiй встановлення присутностi гарднерелл при застосуваннi бактерiоскопiчного методу:
169. Якi морфотинкторiальнi особливостi притаманнi мiкрорганiзмам роду Gardnerella?


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів