Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


34. Дитяча стоматологія

4. "Захворювання слизової оболонки порожнини рота у дітей"


624. Перiод життя дитини, в який вiдбувається зниження кiлькостi нейтрофiльних лейкоцитів у крові та збiльшення до такого ж рiвня "40-44%) кiлькостi лiмфоцитiв "т.з.перший перехрест):
625. Перiод життя дитини, в який вiдбувається другий "перехрест" "зрiвнюється число нейтрофiлiв та лейкоцитiв у крові):
626. Найактивнiше iнтерфорон при гострому герпетичному стоматиті продукується:
627. Iмуноглобулiн, який може передаватися плоду вiд матерi через плаценту:
628. Iмуноглобулiн жiночого молока, що має значення для попередження розвитку iнфекцiї у дитини:
629. Клiтини жiночого молока, якi мають фагоцитарну активнiсть :
630. Препарат, який активiзує систему Т-лiмфоцитiв, нормалiзує спiввiдношення Т и В-лiмфоцитiв, та може бути призначений при тяжкому перебiзi гострого герпетичного стоматиту у дитини 3 рокiв :
631. Препарат, який стимулює утворення ендогенного iнтерферону та має противiрусну дiю :
632. Найвiрогiднiший вiк дитини, в якому вона може захворiти багатоформною ексудативною еритемою:
633. Типова локалiзацiя афт Беднара:
634. Найвiрогiднiший вiк виникнення алергiчних пошкоджень СОПР:
635. Найвiрогiднiша ознака ураження щелепнолицевої ділянки, яка може вказувати на порушення гуморальної ланки iмунiтету:
636. Клiнiко-лабораторнi данi, що свiдчать про iмунологiчний стан дитини 6 рокiв з багатоформною ексудативною еритемою:
637. Найвiрогiднiше захворювання щелепно-лицевої ділянки у дiтей молодшого шкiльного вiку, що виникає внаслiдок алергiї:
638. Препарат вiрулiцидної дiї, який необхiдно призначити дитинi 3 рокiв з тяжким перебiгом ГГС протягом 7-10 днiв:
639. Захворювання, що виникає внаслiдок бактерiальної iнфекцiї:
640. Противiрусний препарат з iмуномоделюючим ефектом, який слiд призначити дитинi 3 рокiв з тяжким перебiгом гострого герпетичного стоматиту:
641. Необхiднi методи обстеження дитини 12 рокiв з багатоформною ексудативною еритемою в перiод ремiсiї:
642. Метод обстеження, що пiдтверджує наявнiсть мiкозу кишечника:
643. Необхiдне обстеження дитини 9 рокiв з передбачуваним дiагнозом "грибкове ураження СОПР":
644. Обов'язкові методи дослiдження при дiагностицi симптому рецидивуючої афти у дитини 8 рокiв:
645. Імуноглобуліни якого класу відіграють провiдну роль в захистi органiзму вiд багатьох вiрусних iнфекцiй "кiр, вiспа, сказ):
646. Антибактерiальний засiб природнього походження, який стимулює неспецифiчну реактивнiсть органiзму та може бути використаний при лiкуваннi дитини 6 рокiв з виразково-некротичним стоматитом:
647. Характерна локалiзацiя елементiв ураження при екзематозному хейлiтi у дитини 7 років, що має визначальне дiференцiально-дiагностичне значення:
648. НЕ застосовують для iмунокорекцiї у дiтей з тяжким перебiгом гострого герпетичного стоматиту:
649. Основнi причини виникнення ексфолiативного хейлiту у дiтей:
650. Можливий прояв дiатезу щелепнолицевої областi у дiтей середнього шкiльного вiку:
651. Захворювання, що виникають внаслiдок вiрусних iнфекцiй:
652. Не слiд застосовувати для лiкування кандидозу слизової оболонки порожнини рота у дитини 3-х мiсячного вiку:
653. Найефективнiшi фiзичнi фактори для прискорення епiтелiзацiї при десквамативному гiнгiвiтi у дитини 12 рокiв з дiатезом:
654. НЕ сприяє загальнiй гiпосенсибiлiзацiї органiзму дитини 10 рокiв з екзематозним хейлiтом та дiатезом:
655. Найефективнiшi фiзичнi фактори для прискорення епiтелiзацiї при виразковому гiнгiвостоматитi в фазi епiтелiзацiї у дитини 13 рокiв:
656. Не слiд призначати для мiсцевого лiкування грибкових уражень слизової оболонки порожнини рота:
657. Не застосовується для загального лiкування гострого герпетичного стоматиту:
658. Дані анамнезу, що найвiрогiднiше вказують на можливе зниження iмунологiчної реактивностi у дитини:
659. Необхiдно застосовувати для загального лiкування дитини 2,5 рокiв з тяжким перебiгом гострого герпетичного стоматиту для досягнення вiрулiцидного ефекту:
660. НЕхарактернi ознаки гострого герпетичного стоматиту:
661. Препарат ензиматичної дiї, який слiд застосовувати при лiкуваннi гострого катарального гiнгiвiту у дитини 4 рокiв з гострим герпетичним стоматитом:
662. НЕ слiд з метою профiлактики рецидивiв багатоформної ексудативної еритеми у дитини 12 рокiв здійснювати:
663. НЕобов'язковi методи обстеження дитини 8 рокiв з симптомом рецидивуючої афти:
664. Препарати, якi пригнiчують захиснi функцiї лiмфоцитiв:
665. Рацiональний об'єм терапевтичних заходiв для дитини 2,5 рокiв з тяжким перебiгом гострого герпетичного стоматиту, ризиком рецидиву за Е.М.Мельниченком 7 балiв:
666. Рацiональний об'єм терапевтичних заходiв для дитини 5 рокiв з рецидивуючим герпетичним стоматитом, рецидивами 2-3 рази на рiк:
667. Найвiрогiднiшi симптоми ураження СОПР у дитини 7 рокiв з лейкозом:


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів