Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


34. Дитяча стоматологія

3. "Ускладнений карієс у дітей. Ендодонтія"


333. Найефективнiший фiзiотерапевтичний метод для лiкування гострого серозного перiодонтиту 36 зуба у дитини 10 рокiв з метою розсмоктування осередку запалення:
334. Рацiональний фiзiотерапевтичний метод для лiкування гострого серозного перiодонтиту 24 зуба у дитини 13 рокiв з метою обмеження запального процесу:
335. Рацiональний фiзiотерапевтичний метод для лiкування гострого серозного маргiнального перiодонтиту 31 зуба пiсля травми у дитини 12 рокiв з метою знеболення:
336. Клiтини, якi з'являються у великiй кiлькостi в перiодонтi при активнiй резорбцiї кiстки альвеолярного паростка в перiодi змiни зубiв:
337. Кровоноснi судини, якi мають визначальне значення для кровопостачання перiодонта:
338. Ферменти колагенових волокон перiодонта:
339. Середня ширина (в мм) сформованого перiодонта постiйного зуба на рiвнi 1/2 довжини кореня:
340. Середня ширина перiодонта (в мм) постiйного сформованого зуба при втратi антагонiста:
341. Середня ширина перiодонта (в мм) ретенованого постiйного зуба:
342. Мiкроорганiзми, якi НЕ видiляються з ексудату при перiодонтитi:
343. У перiодонтi при первинному впливi етiологiчного чинника є:
344. Ферменти, якi видiляються в перiодонт при деструкцiї нейтрофiльних лейкоцитiв:
345. Час, через який настають дистрофiчнi змiни в нейтрофiльних лейкоцитах при перiодонтитi:
346. Рацiональний рiвень екстирпацiї пульпи в сформованих постiйних зубах:
347. Фiзiологiчний верхiвковий отвiр у постiйному верхньому рiзцi знаходиться вище над анатомiчним на (в мм):
348. Тип нервових закiнчень, якого НЕМАЄ в перiодонтi:
349. Основнi функцiї перiодонту:
350. Найефективнiшi фiзiотерапевтичнi методи для лiкування гострого серозного перiодонтиту постiйних зубiв у дiтей:
351. Фiзiотерапевтичний метод, який застосовується найчастiше для лiкування хронiчного гранулюючого перiодонтиту постiйних зубiв, що не витримують герметизму:
352. Найвiрогiднiшi умови ефективного проведення бiологiчного методу лiкування пульпiту постiйних зубiв:
353. Кровоспиннi засоби, якi можна застосовати при вiтальнiй ампутацiї пульпи 41 зуба у дитини 10 рокiв:
354. Межа консервативного лiкування хронiчного гранульоматозного перiодонтиту 21 зуба у дiвчинки 10 рокiв з КПВ+кп=6 та ревмокардитом:
355. Етап консервативного лiкування перiодонтиту за Магiдом Є.О.:
356. Етап консервативного лiкування перiодонтиту за Магiдом Є.О.:
357. Етап консервативного лiкування перiодонтиту за Магiдом Є.О.:
358. Етап консервативного лiкування перiодонтиту за Магiдом Є.О.:
359. Етап консервативного лiкування перiодонтиту за Магiдом Є.О.:
360. Етап консервативного лiкування перiодонтиту за Магiдом Є.О.:
361. Етап консервативного лiкування перiодонтиту за Магiдом Є.О.:
362. Етап консервативного лiкування перiодонтиту за Магiдом Є.О.:
363. Етап консервативного лiкування перiодонтиту за Магiдом Є.О.:
364. Етап консервативного лiкування перiодонтиту за Магiдом Є.О.:
365. Основний параклiнiчний метод дiагностики перiодонтиту у дитини 11 рокiв з олiгофренiєю:
366. Ендодонтичний iнструмент, яким найдоцiльнiше користуватися для розкриття верхiвки кореня зуба при лiкуваннi хронiчного гранулюючого перiодонтиту 22 зуба у дитини 10 рокiв:
367. Критерiй визначення сили струму при внутрiшньоканальному електрофорезi в 42 зубі при хронiчному гранулюючому перiодонтитi у дитини 12 рокiв:
368. Мета застосування УВЧ-терапiї:
369. Фактор, який слiд врахувати при формуваннi ендодонтичного доступу в 16 зубі при хронiчному гранулюючому перiодонтитi у дитини 11 рокiв з декомпенсованим карiєсом:
370. Ендодонтичний iнструмент для надання правильної конфiгурацiї вiйстям кореневих каналiв 36 зуба при хронiчному гангренозному пульпiтi у дитини 12 рокiв:
371. Значення ЕОД (в мкА) при гiперемiї пульпи 21 зуба у дитини 10 рокiв:
372. Значення ЕОД (в мкА)при гострому серозному частковому пульпiтi 34 зуба у дитини 13 рокiв:
373. Значення ЕОД (в мкА)при хронiчному простому пульпiтi 34 зуба у дитини 9 рокiв:
374. Значення ЕОД (в мкА)при хронiчному гангренозному пульпiтi 32 зуба у дитини 10 рокiв, в анамнезi - травма пiдборiддя в 8-лiтньому вiцi:
375. Значення ЕОД (в мкА)при хронiчному простому пульпiтi, ускладненому перiодонтитом, 44 зуба у дитини 13 рокiв:
376. Значення ЕОД (в мкА)при хронiчному гранулюючому перiодонтитi 26 зуба у дитини 9,5 рокiв:
377. Iнструмент для малотравматичної ампутацiї пульпи 36 зуба при вiтальнiй методицi у дитини 8 рокiв:
378. Найрацiональнiший кут обертання розвертки кореневої (в градусах):
379. Найрацiональнiший кут обертання бурава (в градусах):
380. Найрацiональнiший кут обертання дрильбора (в градусах):
381. Найрацiональнiший кут обертання рашпиля (в градусах):
382. Найрацiональнiший кут обертання пульпоекстрактора (в градусах):
383. Мета застосування дiатермокоагуляцiї при екстирпацiйному вiтальному методi лiкування гострого загального серозного пульпiту в 36 зубі у дитини 10 рокiв:
384. Мета застосування трансканального електрофорезу при вiтальний екстирпацiї пульпи 16 зуба у дитини 14 рокiв:
385. Найрацiональнiший знеболюючий фiзичний фактор, який слiд застосовати пiсля пломбування кореневих каналiв 46 зуба у дитини 10 рокiв:
386. Дiя, яку можна провести пульпоекстрактором при iнструментальному лiкуваннi ускладненого карiєсу постiйних зубiв:
387. Ознака, яка дозволяє вiдрiзнити хронiчний фiброзний перiодонтит 26 зуба вiд хронiчного гранулюючого перiодонтиту у дитини 13 рокiв:
388. Ознака, яка дозволяє вiдрiзнити хронiчний гранульоматозний перiодонтит 21 зуба вiд хронiчного гранулюючого перiодонтиту у дитини 14 рокiв:
389. Ознака, яка дозволяє вiдрiзнити хронiчний гранулюючий перiодонтит 22 зуба вiд хронiчного гранульоматозного перiодонтиту у дитини 13,5 рокiв:
390. Ознака, яка дозволяє вiдрiзнити хронiчний гранулюючий перiодонтит III стадiї в областi 74 зуба у дитини 4,5 рокiв вiд хронiчного гранулюючого перiодонтиту 2 стадiї:
391. НЕхарактерна ознака гострого гнiйного пульпiту, ускладненого перiодонтитом та лiмфаденiтом:
392. Показання до бiологiчного методу лiкування пульпiту 46 зуба у дитини 10 рокiв:
393. Показання до бiологiчного методу лiкування пульпiту 36 зуба у дитини 11 рокiв:
394. НЕрацiональний метод очищення ендодонтичного iнструментарiю пiд час роботи:
395. Найрацiональнiшi фiзичнi фактори знеболюючої дiї при гострому серозному загальному пульпiтi 22 зуба у дитини 13 рокiв:
396. Найрацiональнiшi фiзичнi фактори знеболюючої дiї пiсля пломбування кореневого каналу в 34 зубі у дитини 12 рокiв:
397. Фiзичнi фактори протизапальної дiї при ускладненому карiєсi:
398. Фiзичнi фактори протизапальної дiї при ускладненому карiєсi:
399. Основнi симптоми, якi дозволяють диференцiювати гострий серозний частковий пульпiт вiд гострого серозного загального пульпiту:
400. Основнi симптоми, якi дозволяють диференцiювати гострий серозний частковий пульпiт вiд гострого серозного загального пульпiту:
401. Найхарактернiшi ознаки гострого гнiйного пульпiту 21 зуба у дитини 12 рокiв:
402. Найхарактернiшi ознаки гострого гнiйного пульпiту 22 зуба у дитини 12 рокiв:
403. НЕхарактерна ознака гострого гнiйного пульпiту 32 зуба у дитини 11 рокiв:
404. НЕхарактерна ознака гострого гнiйного пульпiту, ускладненого перiодонтитом, 22 зуба у дитини 8 рокiв:
405. НЕхарактерна ознака гострого гнiйного пульпiту, ускладненого перiодонтитом, 24 зуба у дитини 14 рокiв:
406. НЕхарактерна ознака гострого гнiйного пульпiту, ускладеного перiодонтитом та лiмфаденiтом, лiвого першого нижнього моляра у дитини 4 рокiв:
407. Ознаки гострого гнiйного перiодонтиту постiйного сформованого зуба:
408. Ознаки гострого гнiйного перiодонтиту постiйного несформованого зуба:
409. НЕхарактерна ознака гострого гнiйного перiодонтиту постiйного сформованого зуба:
410. "Ознаки гострого гнiйного пульпiту, ускладненого перiодонтитом та лiмфаденiтом у дитини 7 рокiв:
411. НЕхарактерний симптом гострого гнiйного пульпiту, ускладненого перiодонтитом, постiйного сформованого зуба:
412. Ознаки гострого серозного перiодонтиту 12 зуба у дитини 12 рокiв:
413. Основна ознака гострого серозного перiодонтиту 21 зуба у дитини 10 рокiв:
414. Основна ознака гострого гнiйного перiодонтиту 36 зуба у дитини 12 рокiв:
415. Основна ознака гострого серозного перiодонтиту 36 зуба у дитини 13 рокiв:
416. Основна ознака гострого серозного перiодонтиту 11 зуба у дитини 13 рокiв:
417. ВИНЯТОК з умов бiологiчного методу лiкування пульпiту постiйних зубiв:
418. Показання до вiтальної ампутацiї в постiйних зубах:
419. Умови проведення вiтальної ампутацiї в постiйних зубах:
420. Мета застосування амплiпульсу при гострому верхiвковому перiодонтитi 21 зуба рiзця у дитини 11 рокiв:
421. Мета застосування гелiй-неонового лазера при хронiчному гранулюючому перiодонтитi 34 зуба у дитини 13 рокiв:
422. Мета застосування дiадинамiчного струму при загостреннi хронiчного гранулюючого перiодонтиту 31 зуба у дитини 12 рокiв пiсля пломбування кореневих каналiв:
423. Мета застосування УВЧ-терапiї при загостреннi хронiчного гранулюючого перiодонтиту 23 зуба у дитини 14 рокiв пiсля пломбування кореневого каналу:
424. НЕ застосовують при хронiчному перiодонтитi постiйних зубiв:
425. НЕ застосовують при хронiчному перiодонтитi постiйних зубiв:
426. НЕ є показанням до вiтальної екстирпацiї пульпи постiйних зубiв:
427. Лiкарськi засоби, що можна застосувати для зупинки кровотечi при лiкуваннi пульпiту постiйних зубiв вiтальними методами:
428. Пломбувальнi кореневi матерiали, якi можна застосувати при вiтальнiй екстирпацiї пульпи 21 зуба у дитини 10 рокiв:
429. Пломбувальнi кореневi матерiали, якi можна застосувати при вiтальнiй екстирпацiї пульпи в 32 зубі у дитини 12 рокiв:
430. Найефективнiшi види знеболення при бiологiчному методi лiкування гiперемiї пульпи 36 зуба у дитини 11 рокiв з компенсованим перебiгом карiєсу:
431. Найефективнiшi види знеболення при бiологiчному методi лiкування гострого часткового серозного пульпiту 16 зуба у дитини 13 рокiв:
432. Межi консервативного лiкування хронiчного перiодонтиту у дiтей:
433. Етапи лiкування перiодонтиту за Магiдом Є.О.:
434. Етапи лiкування перiодонтиту за Магiдом Є.О.:
435. Кореневий пломбувальний матерiал при лiкуваннi перiодонтиту тимчасових зубiв:
436. Кореневi пломбувальнi матерiали при лiкуваннi перiодонтиту тимчасових зубiв:
437. Кореневi пломбувальнi матерiали при лiкуваннi перiодонтиту тимчасових зубiв:
438. Не застосовують для заповнення кореневих каналiв при перiодонтитi постiйних сформованих зубiв:
439. Не застосовують для заповнення кореневих каналiв при перiодонтитi постiйних сформованих зубiв:
440. Кореневi пломбувальнi матерiали, якi застосовують при лiкуваннi перiодонтиту несформованого зуба:
441. Кореневi пломбувальнi матерiали при лiкуваннi перiодонтиту несформованого зуба:
442. Кореневi пломбувальнi матерiали при лiкуваннi перiодонтиту несформованого зуба:
443. Рентгенографiчне протипоказання до консервативного лiкування хронiчного перiодонтиту тимчасового зуба:
444. Рентгенографічне протипоказання до консервативного лікування хронічного періодонтиту постійного зуба:
445. Рентгенографічне протипоказання до консервативного лікування хронічного періодонтиту постійних зубів:
446. Засоби муміфікації пульпи 75 зуба у дитини 4 років:
447. НЕ є об'єктивною ознакою хронічного гранулюючого періодонтиту 33 зуба у дитини 14 років:
448. Не є об'єктивною ознакою хронічного гранулюючого періодонтиту 12 зуба у дитини 14 років:
449. Об'єктивні симптоми хронічного гранулюючого періодонтиту 12 зуба у дитини 14 років:
450. Об'єктивні симптоми хронічного гранулюючого періодонтиту 32 зуба у дитини 14 років:
451. Методи лікування хронічного гранульоматозного періодонтиту 22 зуба у дитини з хронічним колітом:
452. Метод лікування хронічного гранульоматозного періодонтиту 12 зуба у дитини з ревматоїдним артритом:
453. Типовий суб'єктивний симптом, характерний для гострого гнійного пульпіту:
454. Типовий суб'єктивний симптом, характерний для гострого гнійного пульпіту:
455. Клінічні дані дитини 4 років із скаргами на постійний біль в нижній щелепі зліва, за словами матері - деяке заспокоєння після холодних споліскувань:
456. Діагноз та метод лікування дитини 12 років ІІІ ГЗ, дистальним прикусом; на рентгенограмі в області 46 зуба осередок деструкції біля верхівок коренів, тверда пластина лунки на рівні пришийкової третини обох коренів:
457. Діагноз та метод лікування дитини 10 років ІІІ ГЗ з лівостороннім косим прикусом, на рентгенограмі в області 26 зуба осередок деструкції біля верхівок коренів та біфуркації, тверда пластина лунки на рівні пришийкової частини кореня:
458. Діагноз та метод лікування дитини 5,5 років з хронічним гепатитом, у якої осередок деструкції в області верхівок 85 зуба, тверда пластина зачатка постійного зуба відсутня:
459. Діагноз та метод лікування дитини 5 років з ревматоїдним артритом, на рентгенограмі осередок деструкції в області верхівок 65 зуба, тверда пластина зачатка постійного зуба відсутня:
460. Основні принципи препарування порожнини зуба для наступного ендодонтичного лікування:
461. Основні принципи препарування порожнини зуба для наступного ендодонтичного лікування:
462. Мета застосування ампліпульсу при гострому верхівковому періодонтиті 21 зуба у дитини 11 років:
463. Рентгенографiчне протипоказання до консервативного лiкування хронiчного перiодонтиту зуба:
464. Рентгенографiчне протипоказання до консервативного лiкування хронiчного перiодонтиту:
465. Засоби мумiфiкацiї пульпи 75 зуба у дитини 4 рокiв:
466. Дiагноз, при якому можна ефективно застосувати бiологiчний метод лiкування пульпiту 36 зуба у дитини 10 рокiв:
467. Не є об'єктивною ознакою хронiчного гранулюючого перiодонтиту 32 зуба у дитини 14 рокiв:
468. Типовий суб'єктивний симптом, характерний для гострого серозного загального пульпiту та гострого гнiйного пульпiту:
469. Основна кiлькiсна характеристика симптому болю при гострому частковому серозному пульпiтi:
470. Основна кiлькiсна характеристика симптому болю при гострому загальному серозному пульпiтi:
471. Основний критерiй межi консервативної терапiї загострення хронiчного перiодонтиту 75 зуба у дитини 4,5 рокiв:
472. Критерiй межi консервативного лiкування загострення хронiчного перiодонтиту 46 зуба у дитини 6,5 рокiв:
473. Форма перiодонтиту, при якiй найчастiше зустрiчаються хронiосептичнi стани:
474. Дiя, яку можна провести пульпоекстрактором:
475. Утворення, з якими зв'язанi сполучнотканиннi жмутки перiодонту:
476. Функцiї перiодонту:
477. Ознаки, якi характеризують гострий перебiг перiодонтиту:
478. Ознаки, якi характеризують гострий перебiг перiодонтиту:
479. Ознаки, якi характеризують гострий перебiг перiодонтиту:
480. Ознаки, якi характеризують хронiчний перебiг перiодонтиту:
481. Ознаки, якi характеризують хронiчний перебiг перiодонтиту:
482. Бiологiчнi властивостi, якi мають бути притаманнi кореневим пломбувальним матерiалам:
483. Бiологiчнi властивостi, якi мають бути притаманнi кореневим пломбувальним матерiалам:
484. Фiзичнi властивостi кореневих пломбувальних матерiалiв:
485. Практичнi властивостi кореневих пломбувальних матерiалiв:
486. Типи фiзiологiчної резорбцiї коренiв тимчасових зубiв:
487. Типи фiзiологiчної резорбцiї коренiв тимчасових зубiв:
488. Типи фiзiологiчної резорбцiї коренiв тимчасових зубiв:
489. Канальнi iнструменти, якi найчастiше ломаються в кореневому каналi:
490. Протиотрути, якi використовують при лiкуваннi миш'яковистого перiодонтиту:
491. Об'єктивнi симптоми хронiчного гранулюючого перiодонтиту 32 зуба у дитини 14 рокiв:
492. Метод лiкування загострення хронiчного гранулюючого перiодонтиту 34 зуба у дитини 14 років ІІ ГЗ з норицею на язиковiй поверхнi альвеолярного вiдростка:
493. Проба, яку слід провести дитині 10 років з ревматизмом для виявлення хроніосептичного одонтогенного осередку:
494. Діагноз у дитини 10 років із болем самовільним, нападоподібним, регулярним в нижній щелепі справа, який зникає від теплого та посилюється від холодного; напади болю - 20-30 хв, проміжки без болю - 2-3год:
495. Клінічні дані дитини 4 років із скаргами на постійний біль в нижній щелепі зліва; за словами матері - різке посилення неспокою дитини при спробі пити теплий чай, деяке заспокоєння після холодний споліскувань:
496. Рентгенологічні дані у дитини 8 років з переломом коронки 21 зуба; колір зуба змінений, зуб рухливий, на яснах 2 нориці на рівні 1/2 кореня, в кореневому каналі грануляції:
497. Клінічні дані у дитини 4,5 років із скаргами на постійний наростаючий біль в нижній щелепі протягом 2 днів, що підсилювався від гарячого; згодом з'явилася набряклість обличчя зліва; дитина відмовляється від теплої їжі:
498. Другорядні дані у дитини 10 років з гострим гнійним пульпітом:
499. Типові суб'єктивні симптоми, характерні для гіперемії пульпи, гострого серозного часткового пульпіту та гострого серозного загального пульпіту:
500. Типові суб'єктивні симптоми, характерні для гіперемії пульпи, гострого серозного часткового пульпіту та гострого серозного загального пульпіту:
501. Типові суб'єктивні симптоми, характерні для гострого гнійного пульпіту:
502. Типовий суб'єктивний симптом, характерний для гострого серозного загального пульпіту та гострого гнійного пульпіту:
503. Типові об'єктивні ознаки, характерні для хронічного гранулюючого періодонтиту та хронічного гранулюючого оститу:
504. Метод лікування хронічного гранулюючого періодонтиту 36 зуба у дитини 12 років з хронічним панкреатитом:
505. Метод лікування хронічного гранульоматозного періодонтиту 21 зуба у дитини з хронічним пієлонефритом:
506. Метод лікування загострення хронічного гранулюючого періодонтиту 24 зуба у дитини ІІI ГЗ з норицею на піднебінній поверхні альвеолярного паростка:
507. Метод лікування хронічного гранулюючого оститу 75 зуба із зруйнуванням твердої пластини фолікула 35 зуба над його коронкою у дитини 4,5 років:
508. Метод лікування загострення хронічного періодонтиту 74 та 75 зубів у дитини 3,5 років "кп=18; кпп=24):
509. Зуби у дитини 10 років,які можуть бути з ускладненим карієсом при субментальному лімфаденіті:
510. Зуби, які можуть бути з ускладненим карієсом у дитини 12 років при лімфаденіті передніх підщелепних лімфовузлів:
511. Зуби, які можуть бути з ускладненим карієсом у дитини 10 років при лімфаденіті середніх та задніх підщелепних лімфовузлів:
512. Головна фізична властивість кореневого пломбувального матеріалу при лікуванні хронічного гранулюючого періодонтиту 12 та 22 зубів у дитини 13 років:
513. Метод лікування хронічного гранулюючого періодонтиту 65 зуба у дитини 6,5 років (дистальний корінь резорбований на 2/3):
514. Метод лікування хронічного гранулюючого періодонтиту 61 зуба у дитини 3,5 років (на яснах в області нориці пальпується верхівка зуба):
515. Метод лікування загострення хронічного гранулюючого періодонтиту 21 зуба у дитини 12 років (температура тіла 40,2 градуса, ригідність потиличних м'язів):
516. Метод лікування хронічного гранулюючого періодонтиту 22 зуба у дитини 13 років (на рентгенограмі немає твердої пластини лунки з дистального боку на 2/3, з медіальної понад 2/3 довжини кореня):
517. Метод лікування хронічного гранулюючого періодонтиту 31 зуба у дитини 7 років (довжина кореня 1/2, тверда пластина лунки відсутня):
518. Препарати для лікування опіків СОПР миш'яковистою пастою у дитини 10 років після лікування пульпіту 34 зуба методом девітальної екстирпації:
519. Препарат для лікування опіків СОПР резорцин-формаліновою рідиною при її застосуванні для лікування періодонтиту 27 зуба у дитини 14 років:
520. Препарати для лікування опіків СОПР спиртовим розчином йоду при лікуванні хронічного гангренозного періодонтиту 25 зуба у дитини 13 років:
521. Діагноз у дитини 4,5 років, у якої на рентгенограмі в області 75 зуба осередок деструкції кістки з нечіткими обрисами містить фолікул 35 зуба з відсутністю твердої пластини над коронкою означеного зуба:
522. Діагноз у дитини 13 років з болем самовільним, нападоподібним, нерегулярним в 36 зубі протягом 2 діб, який зникає після теплого; напади - 10 хв, проміжки - від 2 до 10 год:
523. Основна ознака фолікула, що "загинув", постійного зуба при хронічному гранулюючому періодонтиті 61 зуба у дитини 2,5 років:
524. Діагноз та метод лікування дитини 11 років з дистальним прикусом, на рентгенограмі в області 46 зуба осередок деструкції біля верхівок коренів та біфуркації, тверда пластина лунки на рівні пришийкової третини обох коренів:
525. Діагноз та метод лікування дитини 10 років ІІІ ГЗ з мезіальним прикусом,на рентгенограмі в області 36 зуба осередок деструкції біля верхівок коренів та біфуркації, тверда пластина лунки на рівні пришийкової третини обох коренів:
526. Діагноз та метод лікування дитини 10 років ІІ ГЗ, на рентгенограмі осередок деструкції з нечіткими обрисами біля верхівки кореня 22 зуба, тверда пластина лунки відсутня на рівні половини довжини кореня:
527. Діагноз та метод лікування дитини 10 років ІІІ ЗГ, на рентгенограмі осередок деструкції круглої форми з нечіткими обрисами біля верхівки кореня 12 зуба, тверда пластина лунки відсутня на рівні верхівкової третини кореня:
528. Діагноз та метод лікування дитини 4,5 років з хронічним пієлонефритом, на рентгенограмі осередок деструкції в області верхівок 75 зуба, тверда пластина зачатка постійного зуба відсутня:
529. Діагноз та метод лікування дитини 5 років з частими ГРВЗ,на рентгенограмі осередок деструкції в області верхівок 64 зуба, тверда пластина зачатка постійного зуба відсутня:
530. Діагноз та метод лікування дитини 6 років, на рентгенограмі осередок деструкції в області верхівок 55 зуба, тверда пластина зачатка 15 зуба лише біля його коренів:
531. Діагноз та метод лікування дитини 6 років ІІ ГЗ, на рентгенограмі осередок деструкції в області біфуркації та коренів 85 зуба, тверда пластина зачатка відсутня над горбами коронки 45 зуба:
532. Найвірогідніші рентгенологічні дані у дитини 7,5 років, після травми скаржиться на змінений в кольорі 22 зуб, періодичні загострення болю в цьому зубі протягом 6 місяців, на яснах в проекції верхівки кореня 2 нориці з грануляціями:
533. Дані клінічного обстеження дитини 6,5 років, яка скаржится на наявність зміненого в кольорі 21 зуба, "вирости" на яснах біля зуба, періодичні набряки ясен, в анамнезі травма 21 зуба рік тому:
534. Діагноз у дитини 8 років, на рентгенограмі осередок деструкції на верхівці кореня 22 зуба округлої форми з нечіткими обрисами, тверда пластина лунки відсутня на рівні верхівкової третини кореня, верхівка ширша за війстя:
535. Діагноз та метод лікування дитини 12 років, ІІІ ГЗ, на рентгенограмі осередок деструкції з нечіткими межами в області несформованої верхівки кореня 25 зуба з 2/3 довжини кореня:
536. Діагноз та метод лікування дитини 9 років, прогенія; на рентгенограмі осередок деструкції з нечіткими обрисами в області рупороподібного кореня 14 зуба; тверда пластина лунки біля дистальної поверхні кореня на рівні шийки зуба:
537. Найповніший перелік вимог до пломбування кореневого каналу 11 зуба фосфат-цементом у підлітка 14 років:
538. Діагноз і метод лікування дитини 14 років з ревматизмом, на шкірі краю нижньої щелепи справа нориця з грануляційною тканиною та мацерованою навколо неї шкірою, коронка 46 зуба значно зруйнована, ясна ціанотичні:
539. Ознаки у дитини 10 років, лікується з приводу фуркункула підборіддя, в області 44 зуба біля верхівки кореня осередок деструкції з нечіткими межами,простягається до рівня 43 зуба:
540. Метод лікування дитини 9 років ІV ГЗ із піднебінним абсцесом, хронічним гранулюючим періодонтитом 27 зуба:
541. Необхідні умови для ефективного лікування методом вітальної ампутації гострого серозного пульпіту 34 зуба у дитини 9 років із загостренням хронічного холецеститу:
542. Дані, які необхідно визначити перед виконанням вітальної ампутації у дитини 9 років з гострим серозним пульпітом 36 зуба:
543. Методи знеболення, необхідні при вітальній ампутації пульпи 26 зуба у дитини 10 років з психастенією:
544. Методи знеболення, необхідні при біологічному методі лікування гострого серозного часткового пульпіту 24 зуба у дитини 9 років V ГЗ:
545. Метод лікування хронічного гранулюючого періодонтиту 75 зуба у дитини 5 років з хронічним тонзилітом, ГІ=2,5, КП=9:
546. Метод лікування хронічного гранулюючого періодонтиту 54 зуба у дитини 3,5 років з ГІ=3,0, КП=8, з хронічним рецидивуючим афтозним стоматитом:
547. План лікування дитини 4 років з хронічним гранулюючим періодонтитом нижніх молярів, шкідливою звичкою смоктати палець:
548. План лікування дитини 9 років з травматичним відломом коронки та пришийкової частини кореня 21 зуба і короткозорістю:
549. Належна послідовність етапів механічної обробки кореневих каналів зуба:
550. Мета розширення порожнини зуба:
551. Для правильного виконання етапу розкриття порожнини зуба слід враховувати:
552. Для правильного виконання етапу розкриття порожнини зуба слід враховувати:
553. Найбільш правильна кількість кореневих каналів у центральних верхніх різцях дитини 14 років:
554. Кількість кореневих каналів у 26 зубі дитини 10 років, у якої слід провести екстирпацію пульпи при гнійному пульпіті:
555. Частота наявності чотирьох кореневих каналів у другому верхньому молярі:
556. Зуби, які найчастіше мають варіації кількості кореневих каналів:
557. Зуби нижньої щелепи, які найчастіше мають варіації кількості кореневих каналів:
558. Зуби, в яких в процесі розкриття порожнини зуба найчастіше залишаються навіси над війстями кореневих каналів:
559. Трепанацію порожнини 11 зуба без карієсної порожнини у дитини 13 років слід провести з поверхні:
560. Трепанацію порожнини 22 зуба у дитини 10 років слід провести з поверхні:
561. Особливості будови коронки та зубної порожнини премолярів, важливі при ендодонтичній роботі:
562. Доступ до кореневих каналів 24 зуба у дитини 14 років з карієсною порожниною V класу при гострому гнійному періодонтиті слід здійснити через поверхню зуба:
563. Основні принципи препарування порожнини зуба для наступного ендодонтичного лікування:
564. Розширення війсть кореневих каналів найраціональніше проводити:
565. Для розширення війсть кореневих каналів та обробки їхньої верхньої частини слід застосовувати:
566. Помилка при розширенні щічного дистального кореневого каналу 24 зуба у дитини 13 років, яка призвела до його перфорації:
567. Найвірогідніша причина загострення хронічного гранулюючого періодонтиту 34 зуба у дитини 12 років в процесі лікування:
568. Фізіологічна верхівка зуба утворена:
569. Анатомічна верхівка зуба утворена:
570. Рівень заповнення кореневого каналу 21 зуба при хронічному гранульоматозному періодонтиті у дитини 14 років:
571. Методи визначення робочої довжини кореневого каналу:
572. Рентгенографія зуба дозволяє визначити:
573. Рентгенографію щелеп при ускладненому карієсі небажано проводити:
574. При вимірюванні довжини кореневого каналу за допомогою електрометрії важливими є:
575. Апарат для електрометрії довжини кореня зуба:
576. Провідна ознака класифікації ендодонтичного інструментарію:
577. Ознаки, покладені в основу класифікації ендодонтичного інструментарію:
578. Ендодонтичні інструменти призначені для:
579. Для проведення латерального методу пломбування гутаперчею кореневого каналу слід застосувати:
580. Єдина система ендодонтичного лікування забезпечена:
581. Міжнародна організація стандартів узгодила більшість національних стандартів ендодонтичних інструментів зі стандартом:
582. Ендодонтичний шприц при лікуванні хронічного гранулюючого періодонтиту несформованого 21 зуба у дитини 6,5 років раціонально використати тому, що має місце:
583. Основні параметри ендодонтичного інструментарію, передбачені стандартом ISO 3630:
584. Відповідність кольорового кодування розмірам ендодонтичних інструментів:
585. Методики розширення кореневого каналу:
586. Для ефективного розширення дистального щічного кореневого каналу 26 зуба у дитини 13 років необхідні:
587. Розкриття верхівки 22 зуба у дитини 13 років після екстирпації пульпи при серозному дифузному пульпіті слід:
588. Розкриття верхівки 41 зуба у дитини 11 років при хронічному гранулюючому періодонтиті слід:
589. Умови ефективної обробки кореневого каналу за допомогою машинних ендодонтичних інструментів при хронічному періодонтиті 32 зуба у дитини 14 років:
590. Основні причини поломки бурава при обробці кореневого каналу 23 зуба у дитини 14 років:
591. Медикаментозні препарати при ендодонтичному лікуванні мають:
592. Медикаментозні антибактеріальні засоби, що можуть бути застосовані при ендодонтичному лікуванні хронічного гранулюючого періодонтиту 36 зуба у дитини 14 років:
593. Медикаментозні ендодонтичні засоби, які можна застосувати при лікуванні загострення хронічного гангренозного пульпіту 44 зуба у дитини 13 років:
594. Після пломбування кореневого каналу 21 зуба фосфат-цементом у дитини 13 років загострення хронічного гранулюючого періодонтиту розвинулося через:
595. Кореневі пломбувальні матеріали на основі гідроокису кальцію, що можуть застосовуватися при лікуванні періодонтитів у несформованих зубах:
596. Кореневі пломбувальні матеріали на основі резорцин-формаліну:
597. Кореневі пломбувальні мтаріали на основі окису цинку та евгенолу:
598. Кореневі пломбувальні матеріали на основі епоксидних смол:
599. Цинкевгенольні цементи:
600. Гутаперчеві штифти мають розміри за стандартами ISO:
601. Позитивні якості гутаперчевих штифтів:
602. Чи слід додавати рентгенконтрастну речовину при пломбуванні кореневих каналів у дитини 10 років з хронічним періодонтитом 36 зуба?
603. Правильні методики користування гутаперчею для пломбування кореневого каналу:
604. Форма гутаперчі, яку використовують для латеральної конденсації і пломбування каналу методом одного штифта:
605. Форма гутаперчі, яку використовують для латеральної пломбування каналу термафілом:
606. Термафіл - це:
607. Етапи пломбування кореневого каналу:
608. Належний і повний алгоритм пломбування кореневого каналу 21 зуба у дитини 12 років:
609. Пасти, що повільно тверднуть, обтурують кореневий канал та мають антисептичну дію:
610. Для ефективного пломбування кореневого каналу 21 зуба у дитини 12 років при хронічному гранулюючому періодонтиті необхідно провести методику пломбування гутаперчею за етапами:
611. Методики пломбування кореневого каналу гутаперчею:
612. Основний метод пломбування кореневого каналу гутаперчею:
613. Можливі ускладнення при ендодонтичному лікуванні:
614. Основна мета інструментальної обробки кореневих каналів:
615. Основні причини низької якості пломбування кореневих каналів:
616. Основні групи пломбувальних кореневих матеріалів:
617. Штифти для пломбування кореневих каналів:
618. Позитивні властивості термафілу:
619. Позитивні властивості матеріалів на основі епоксидних смол:
620. Класифікація ISO ендодонтичних інструментів:
621. Класифікація ендодонтичних інструментів МакеєвоїІ.М. та Боровського Є.В."1997):
622. Наконечники для роботи в кореневих каналах:
623. Ентодонтичні аксесуари та допоміжні інструменти:


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів