Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


34. Дитяча стоматологія

2. "Карієс зубів. Клініка, діагностика лікування"


80. Iнтенсивнiсть карiєсу зубiв визначають за середнім значенням iндекса КПВ:
81. Фiзичний фактор для профiлактики карiєсу у дитини 12 рокiв з в'язкою слиною:
82. Загальне УФО при карiєсi спрямоване на:
83. Дiя електросну при швидкоплинному початковому карiєсi у дитини 12 рокiв з неврозом спрямоване на:
84. Мета застосування електрофорезу кальцiю, фтору у дитини 8 рокiв при початковому швидкоплинному карiєсi 11, 12, 21, 22 зубів:
85. Мета застосування локального УФО твердих тканин зубiв у дитини 10 рокiв при наявностi зубних нашарувань:
86. Електрофорез препаратiв кальцiю та фтору найчастiше застосовують при:
87. Найефективнiший фiзiотерапевтичний метод для профiлактики осередкiв демiнералiзацiї емалi у дитини 10 рокiв з в'язкою слиною:
88. Найвiрогiднiший наслiдок дефiциту цинку в рацiонi вагiтної:
89. Потреба вагiтної у вiтамiнi Д збiльшується:
90. До вад розвитку щелепнолицевої областi найвiрогiднiше може призвести дефiцит в рацiонi вагiтної вiтамiнiв:
91. При передозуваннi вiтамiна Д в рацiонi вагiтної у плода може виникнути:
92. Першочерговi заходи щодо профiлактики рахiту у дiтей:
93. Iнфекцiйнi захворювання матерi, якi найчастiше призводять до уроджених вад щелепнолицевої областi у дитини:
94. Медикаментознi препарати, якi застосовує вагiтна, що можуть привести до вроджених вад щелепнолицевої областi:
95. Ознаки правильної постави:
96. Принципи загартування дiтей:
97. НЕ використовують для характеристики зубних нашарувань:
98. НЕлокальнi методи профiлактики карiєсу у дiтей:
99. Методи екзогенної (локальної) профiлактики карiєсу у дитини 5 рокiв з ГI=3,0; лiнню жування; рН=6,5; в'язкою слиною:
100. Виберіть найповнішу відповідь про об'єм роботи дитячого стоматолога при органiзацiї масової профiлактики стоматологiчних захворювань:
101. Найвагомiшi фактори ризику виникнення карiєсу в центральних верхнiх рiзцях у дитини 7 рокiв:
102. Найвiрогiднiшi фактори ризику виникнення карiєсу в нижнiх фронтальних зубах у дитини 8 рокiв:
103. Найвагомiшi фактори ризику карiєсу постiйних зубiв у дитини 7 рокiв:
104. Найвагомiшi фактори ризику карiєсу перших нижнiх постiйних премолярiв у дитини 7 рокiв:
105. Найефективнiшi основнi засоби ендогенної профiлактики карiєсу:
106. Найефективнiшi основнi засоби екзогенної профiлактики карiєсу:
107. Найефективнiшi основнi засоби ендогенної профiлактики карiєсу:
108. Найважливiшi методи специфiчної профiлактики одонтогенних запальних захворювань:
109. Препарати для екзогенної профiлактики карiєсу, якi можна застосувати у дiтей дошкiльного вiку:
110. Найстiйкiший до дiї карiєсогенних факторiв середовища порожнини рота тип гiдроксиапатиту емалi:
111. Iндекс, що показує наявнiсть зубних нашарувань:
112. Iндекс, який вказує на кислотостiйкiсть емалi:
113. Заходи, якi необхiдно провести для профiлактики рецидивiв хронiчно рецидивуючої серединної трiщини нижньої губи дитинi 12 рокiв:
114. Рацiональний метод профiлактики карiєсної хвороби глюконатом кальцiю у дитини 10 рокiв з субкомпенсованим карієсом:
115. Зуби, якi недоцiльно обробляти карієспрофілактичними засобами у дитини 6,5 рокiв ІІ ГЗ:
116. Залежнiсть мiж карiєспрофiлактичною ефективнiстю обробки зубiв препаратами фтору та давнiстю термінів їхнього прорiзування:
117. Основний показник карiєсу, що ранiше та значнiше знижується пiсля 2-х i бiльше рокiв вiд початку реалiзацiї масової комплексної профiлактики:
118. Через який мінімальний час пiсля початку екзогенної профiлактики слiд чекати достовiрних даних про її ефективнiсть?
119. Через який мінімальний час пiсля початку ендогенної профiлактики слiд чекати достовiрних даних про її ефективнiсть?
120. Найвiрогiднiший чинник, який однаковою мiрою може спричинити активний розвиток карiєсу та хронiчного катарального гiнгiвiту у дитини 7 рокiв:
121. Найвiрогiднiша клiнiчна ознака, що може стати спiльним чинником ризику виникнення карiєсу та хронiчного катарального гiнгiвiту у дитини 8 рокiв:
122. Основнi причини рахiту:
123. В кровi найбiльше знижено при рахiтi вмiст вiтамiнiв:
124. Найсприятливiше з метою профiлактики карiєсу спiввiдношення Са i Р в продуктах харчування для новонарождених дiтей:
125. Найсприятливiше з метою профiлактики карiєсу спiввiдношення Са i Р в продуктах харчування для дiтей у 1-рiчному вiцi:
126. Первинна профiлактика - це система соцiальних, медичних та гiгiєнiчних заходiв, спрямованих на:
127. Вторинна профiлактика - це система соцiальних, медичних та гiгiєнiчних заходiв, спрямованих на:
128. Профiлактика - це система державних, соцiальних та гiгiєнiчних заходiв, спрямованих на:
129. Первинна профiлактика стоматологiчних захворювань полягає в:
130. Критерiї найближчої ефективностi ГНiВ дiтей дошкiльного вiку в системi профiлактики стоматологiчних захворювань:
131. Не вiдноситься до критерiїв вiддаленої ефективностi ГНiВ дiтей дошкiльного вiку в системi профiлактики стоматологiчних захворювань:
132. Основнi показники ефективностi впровадження програми профiлактики карiєсу зубiв:
133. Функцiї дитячого стоматолога щодо профiлактики аномалiй:
134. Найефективнiшi засоби ендогенної медикаментозної профiлактики карiєсу зубiв у дiтей шкiльного вiку:
135. Найефективнiшi засоби ендогенної медикаментозної профiлактики карiєсу зубiв у дiтей шкiльного вiку:
136. Найефективнiшi засоби екзогенної медикаментозної профiлактики карiєсу зубiв у дiтей шкiльного вiку:
137. Найефективнiшi засоби екзогенної медикаментозної профiлактики карiєсу зубiв у дiтей дошкiльного вiку:
138. Один з основних показникiв ефективностi впровадження програми профiлактики стоматологiчних захворювань:
139. Один з основних показникiв ефективностi впровадження програми профiлактики стоматологiчних захворювань:
140. Ефективний метод ендогенної профiлактики карiєсу фтористими таблетками у дитини 12 рокiв:
141. Показання до герметизацiї фiсур у дитини 6 рокiв з в'язкою слиною:
142. Оптимальний вмiст фтору в питнiй водi для профiлактики карієсу (в мг/л):
143. Основний недолiк ТЕР в системi масового впровадження диспансеризацiї:
144. Один з найефективнiших методiв профiлактики стоматологiчних захворювань у дiтей:
145. Класифiкацiя карiєсу за характером перебiгу процесу:
146. Класифiкацiя карiєсу за глибиною ураження тканин зуба:
147. Класифiкацiя карiєсу за ступенем активностi:
148. Класифiкацiя карiєсу, яка враховує локалiзацiю дефекту:
149. Класифiкацiя карiєсу, побудована з урахуванням ураженої тканини зуба:
150. Найефективнiший метод дiагностики системної гiпоплазiї емалi плямистої форми у дитини 10 рокiв:
151. Найефективнiший метод дiагностики системної гiпоплазiї емалi плямистої форми у дитини 11 рокiв:
152. Найефективнiший метод дiагностики флюорозу плямистої форми у дитини 10 рокiв:
153. Найефективнiший метод дiагностики флюорозу плямистої форми у дитини 8 рокiв:
154. Найчастiший метод дiагностики початкового швидкоплинного карiєсу:
155. Обов'язковi методи обстеження при гiпоплазiї емалi плямистої форми:
156. Обов'язковi методи обстеження при плямистому флюорозi зубiв:
157. Обов'язковi методи обстеження при початковому швидкоплинному карiєсi 11 та 21 зубів у дитини 10 рокiв з хронiчною бронхопневмонiєю:
158. Найрацiональнiша ділянка 31 зуба у дитини 10 рокiв для проведення одонтодiагностики:
159. Найрацiональнiша ділянка 34 зуба у дитини 14 рокiв для проведення одонтодiагностики:
160. Найрацiональнiша ділянка 16 зуба у дитини 10 рокiв для проведення одонтодiагностики:
161. Найрацiональнiше мiсце проведення одонтодiагностики в 36 зубі з карiєсною порожниною I класу за Блеком у дитини 12 рокiв:
162. Рентгенологiчне обстеження найнеобхiднiше при дiагностицi:
163. Найвiрогiднiшi данi зондування при повiльноплинному середньому та глибокому карiєсi:
164. Найвiрогiднiшi данi зондування при швидкоплинному глибокому карiєсi 36 зуба у дитини 10 рокiв:
165. Найочiкуванiша реакцiя зуба на холодовий подразник при швидкоплинному середньому карiєсi 21 зуба у дитини 8 рокiв:
166. Найвiрогiднiша реакцiя зуба на холодовий подразник при повільноплинному середньому та глибокому карiєсi:
167. Вiрогiднi данi зондування при швидкоплинному середньому карiєсi 32 зуба у дитини 10 рокiв:
168. Порiг збудливостi iнтактної пульпи центрального 31 зуба у дитини 12 рокiв при одонтодiагностицi (в МКА):
169. Порiг збудливостi пульпи при глибокому гострому карiєсi 34 зуба у дитини 14 рокiв:
170. Про що найвiрогiднiше свiдчить ЕОД (30 МКА) 84 зуба без карiозної порожнини у дитини 11 рокiв:
171. Фiзичний фактор для нормалiзацiї основних процесiв ЦНС у дитини 12 рокiв з декомпенсованим карiєсом та неврозом:
172. Фiзичний фактор загальної дiї для пiдвищення неспецифiчного iмунiтету у дитини 5 рокiв з декомпенсованим карiєсом, рахiтом, частими ГРВI:
173. Основнi скарги при початковому швидкоплинному карiєсi 11 та 21 зубів у дитини 10 рокiв:
174. Основнi скарги при початковому повільноплинному карiєсi 12 зуба у дитини 10 рокiв:
175. Найпоказовiшi скарги при поверхневому швидкоплинному карiєсi 31 та 41 зубів у дитини 11 рокiв:
176. Найпоказовiшi скарги при поверхневому повільноплинному карiєсi 11 та 21 зубів у дитини 10 рокiв:
177. Найчастiшi скарги при середньому швидкоплинному карiєсi 36 зуба у дитини 9 рокiв:
178. Найчастiшi скарги при середньому повільноплинному карiєсi 14 та 15 зубів у дитини 13 рокiв:
179. Найвиразнiшi скарги при глибокому швидкоплинному карiєсi 26 зуба у дитини 13 рокiв:
180. Найчастiшi скарги при глибокому повільноплинному карiєсi 23 зуба iкла у дитини 14 рокiв:
181. Найвиразнiша клiнiчна картина осередку ураження при початковому швидкоплинному карiєсi 11 та 21 зубах у дитини 10 рокiв:
182. Найвиразнiша клiнiчна картина осередку ураження при початковому повільноплинному карiєсi 32 та 42 зубів у дитини 12 рокiв:
183. Найвиразнiша клiнiчна картина осередку ураження при швидкоплинному поверхневому карiєсi 22 зуба у дитини 10 рокiв:
184. Найвиразнiша клiнiчна картина осередку ураження при повільноплинному поверхневому карiєсi 24 зуба у дитини 14 рокiв:
185. Найвиразнiша клiнiчна картина осередку ураження при швидкоплинному середньому карiєсi 25 зуба у дитини 13 рокiв:
186. Найвиразнiша клiнiчна картина осередку ураження при швидкоплинному глибокому карiєсi 26 зуба у дитини 7 рокiв:
187. Найвиразнiша клiнiчна картина осередку ураження при повільноплинному глибокому карiєсi 46 зуба у дитини 9 рокiв:
188. Найвиразнiша клiнiчна картина швидкоплинного початкового карiєсу 11 та 21 зубів у дитини 7,5 рокiв:
189. Найчастiша клiнiчна картина ендемiчного флюорозу зубiв у дитини 12 рокiв:
190. Перший клас карiозних порожнин за Блеком:
191. Другий клас карiозних порожнин за Блеком:
192. Третiй клас карiозних порожнин за Блеком:
193. Четвертий клас карiозних порожнин за Блеком:
194. П'ятий клас карієсних порожнин за Блеком:
195. Фiзичний фактор для лiкування швидкоплинного поверхневого карiєсу в 31 та 41 зубах у дiвчинки 10 рокiв:
196. Умови, що будуть сприяти безболiснiй оперативнiй обробцi карієсної порожнини в 11 зубі при швидкоплинному перебiгу карiєсу у дитини 8 рокiв:
197. Найефективнiшi методи дiагностики початкового швидкоплинного карiєсу:
198. Найефективнiшi методи дiагностики початкового швидкоплинного карiєсу 11 та 21 зубів:
199. Найефективнiшi метод дiагностики початкового швидкоплинного карiєсу:
200. Методи обстеження, що найчастiше застосовуються при початковому швидкоплинному карiєсi тимчасових зубів:
201. Найефективнiшi методи обстеження при початковому швидкоплинному карiєсi36 і 46 зубів:
202. Найефективнiшi методи обстеження при дiагностицi гiпоплазiї емалi плямистої форми:
203. Найпоказовiшi методи обстеження при дiагностицi факторiв ризику карiєсу:
204. Методи дiагностики ускладненого карiєсу, що найчастiше застосовуються:
205. Найпоказовiшi методи дiагностики ускладненого карiєсу:
206. Найпоказовiшi параклiнiчнi методи дiагностики ускладненого карiєсу:
207. НЕхарактерна рентгенологiчна ознака ускладненого карiєсу:
208. Основнi позитивнi властивостi амальгами:
209. Основнi позитивнi властивостi пломбувального матерiалу з пластмаси:
210. Основний недолiк пластмас, який слiд врахувати при лiкуваннi гострого глибокого карiєсу 36 зуба у дитини 8 рокiв:
211. Основне показання до ремiнералiзуючої терапiї:
212. Основне протипоказання до роботи турбiнною бормашиною:
213. Пломбувальний матерiал, який має в своєму складi фтор:
214. Цемент, який має хiмiчну адгезiю:
215. Оптимальний час обробки пломби з цементу:
216. Оптимальний час обробки пломби з пластмаси:
217. Оптимальний час обробки пломби з композиту:
218. Оптимальний матерiал для покриття незатвердiлої цементної пломби:
219. Некарієсне ураження, яке утворилося до прорiзування зуба:
220. Некарієсне ураження, яке утворилося пiсля прорiзування зуба:
221. Головнi показання для накладання лiкувальної пов'язки:
222. Основна скарга при початковому повільно-плинному карiєсi верхнiх центральних рiзцiв у дитини 10 рокiв:
223. Основна скарги при глибокому повільноплинному карiєсi 44 зуба у дитини 14 рокiв:
224. Утворення на зубi, яке сприяє виникненню карiєсу:
225. Найчастiший дiагноз, при якому застосовується лiкувальна прокладка:
226. Основна позитивна властивiсть фосфат-цементу як пiдкладкового матерiалу при лiкуваннi швидкоплинного середнього карiєсу постiйних зубiв:
227. Основнi недолiки силiко-фосфатних цементiв:
228. Основнi недолiки силікатного цементу:
229. Основнi недолiки фосфат-цементу:
230. Основнi недолiки срiбної амальгами:
231. Основнi недолiки срiбної амальгами:
232. Рацiональний фiзiотерапевтичний фактор для знеболення препарування карiозних порожнин при декомпесованому карiєсi у дитини 12 рокiв:
233. Рацiональний фiзiотерапевтичний метод для локального лiкування гiперестезiї емалi у дiвчинки 12 рокiв з гастродуоденiтом:
234. Рацiональний фiзiотерапевтичний метод для профiлактики осередкiв демiнералiзацiї емалi у дитини 10 рокiв з рахiтом:
235. Рацiональнi фiзiотерапевтичнi методи для локального лiкування осередкiв демiнералiзацiї при системнiй гiпоплазiї емалi у дитини 10 рокiв:
236. Фiзiотерапевтичний метод стерилiзацiї кореневих каналiв при хронiчному гранулюючому перiодонтитi постiйних зубiв:
237. Найвiрогiднiшi скарги при середньому швидкоплинному карiєсi 46 зуба у дитини 10 рокiв:
238. Найвiрогiднiшi скарги при глибокому швидкоплинному карiєсi 24 зуба у дитини 8 рокiв:
239. Один з рацiональних методiв профілактики початкового швидкоплинного карiєсу, який можна виконувати вдома:
240. Один з рацiональних методiв лiкування початкового швидкоплинного карiєсу, який можна виконувати вдома:
241. Доцільний метод лiкування початкового швидкоплинного карiєса, який може за призначенням стоматолога виконувати медсестра дитячого закладу:
242. Найменш ощадлива щодо пульпи медикаментозна обробка карiозної порожнини при глибокому швидкоплинному карiєсi:
243. НЕ можна при препаруваннi карієсної порожнини в зубi з швидкоплинним перебiгом карiєсу:
244. Важливi моменти в препаруваннi карiозної порожнини в зубi при будь-якому перебiзi карiєсу:
245. Основнi цiлеспрямованi специфiчнi дiї лiкувальних паст на пульпу при глибокому швидкоплинному карiєсi постiйних зубiв:
246. Необхiдна дiя лiкувальних паст для вироблення вторинного дентину в пульпi при глибокому швидкоплинному карiєсi:
247. НЕоптимальна методика приготування цинк-фосфатних цементiв для прокладки:
248. Основнi позитивнi властивостi амальгами:
249. Основнi недолiки фосфат-цементiв:
250. Найзначнiшi недолiки силiко-фосфатних цементiв:
251. Основнi недолiки вiдновлення дефектiв твердих тканин зуба вкладками:
252. Основнi недолiки вiдновлення дефектiв твердих тканин зуба вкладками:
253. Основнi переваги вкладок перед пломбами:
254. Про що найвiрогiднiше свiдчить ЕОД (35 МКА) 12 зуба без карiозної порожнини у дитини 9 рокiв:
255. Найефективнiший фiзiотерапевтичний фактор для знеболення препарування карiозних порожнин при швидкоплинному карiєсi у дитини 9 рокiв:
256. Найефективнiший фiзiотерапевтичний апарат для знеболення препарування карiозних порожнин при декомпенсованому карiєсi у дитини 11 рокiв:
257. Найефективнiший фiзiотерапевтичний метод для локального лiкування осередкiв демiнералiзацiї та гiперестезiї емалi у дiвчинки 13 рокiв:
258. Найрацiональнiше лiкування початкового швидкоплинного карiєсу 11 та 12 зубів у дитини 8 рокiв:
259. Формування порожнини при локалiзацiї карiєсу на поверхнi молярiв вздовж фiсур рацiональне:
260. Формування порожнини при локалiзацiї карiєсу в областi шийки зуба рацiональне:
261. Матерiали, якими доцiльно запломбувати пришийковi порожнини 46 та 47 зубів у дитини 14 рокiв:
262. Матерiали, якими доцiльно запломбувати карiознi порожнини 31, 32, 41, 44 зубів у дитини 12 рокiв:
263. Матерiали, якими доцiльно запломбувати карiознi порожнини в молярах та премолярах у дитини 14 рокiв з КПВ=10:
264. Кислота силікатної пломби в карiознiй порожнинi зберiгається:
265. Показання до покриття зубiв фтористим лаком з лiкувальною метою:
266. Рацiональна методика покриття зубiв фтористим лаком:
267. Одна з найважливiших переваг вкладки:
268. Особливiсть пломбування зубiв при карiєсi ІІІ ступеня активностi:
269. Особливостi вияву карiєсу у дiтей до 2-рiчного вiку:
270. Механізми прикріплення бактерій до пелікули:
271. Межа поширення поверхневого карієсу:
272. Межа поширення середнього карієсу:
273. Межа поширення глибокого карієсу:
274. Форма перебігу карієсу постійних зубів, яка переважає в періоді їх незавершеного формування
275. Форма перебігу карієсу тимчасових зубів, яка переважає в періоді їх незавершеного формування:
276. Форма перебігу карієсу постійних зубів, яка переважає в періоді їх завершеного формування:
277. Форма перебігу карієсу тимчасових зубів, яка переважає на стадії резорбції коренів:
278. Форми перебігу карієсу тимчасових зубів, притаманні стадії сформованого кореня:
279. Форма карієсу сформованих постійних зубів, яка переважає в дітей з імунодефіцитним станом:
280. Товщина емалевого покриття в борознах молярів та премолярів з несформованими коренями:
281. Барвник, який доцільно використовувати для діагностики швидкоплинного початкового карієсу постійних зубів:
282. Барвник, який використовується для діагностики гострого початкового карієсу постійних зубів:
283. На яку глибину в дентинні канальці може проникати 4% розчин нітрату срібла під час сріблення зубів при карієсі?
284. Недоцільний метод лікування швидкоплинного початкового карієсу постійних зубів у дітей:
285. Недоцільний метод препарування карієсних порожнин при пломбуванні склоіономерними цементами:
286. Виберіть доцільний метод антисептичної обробки карієсної порожнини тимчасових зубів
287. Доцільний пломбувальний матеріал для пломбування порожнини II класу за Блеком в 44 зубі у дитини 11 років:
288. Діагноз у дитини 2-3 річного віку при глибині карієсної порожнини понад 2 мм:
289. Оптимально-доцільний термін накладання тимчасової пломби на лікувальну прокладку при значному розм'якшенні дентину дна і стінок карієсної порожнини постійного зуба у дитини 10 років:
290. Клітини пульпи, які забезпечують її пластичну функцію:
291. Варіант карієсного ураження зуба, при якому показане профілактичне пломбування:
292. Помилка, якої припустилися на етапі лікування неускладненого карієсу постійного зуба з несформованим коренем:
293. Основний недолік ізоляційних лаків-лайнерів:
294. Основний недолік склоіономерних цементів:
295. Основні позитивні властивості склоіономерних цементів:
296. Позитивні властивості композиційних пломбувальних матеріалів:
297. Розмір частинок наповнювача макрофільних композиційних матеріалів:
298. Розмір частинок наповнювача в мікрофільних композиційних матеріалах:
299. Розмір частинок наповнювача в гібридних композиційних матеріалах:
300. Матеріали, які віднесені до групи макронаповнених композиційних матеріалів:
301. Група гібридних композиційних матеріалів:
302. Група мікронаповнених композиційних матеріалів:
303. Головні недоліки самотвердіючих композитів:
304. Універсальні бонд-системи, які забезпечують адгезію і до емалі, і до дентину:
305. Першочергові показання до застосування СІЦ у дітей:
306. Першочергові показання до застосування СІЦ у дитини з наявністю:
307. Показання до накладання довготривалої тимчасової пломби при лікуванні карієсу постійного зуба:
308. Правильне визначення застосування ребондингу:
309. Якості, притаманні компомерам:
310. Концентрація розчину натрію фториду, при якій утворюється фторид кальцію емалі:
311. Концентрація фториду натрію, при якій утворюється фторапатит емалі:
312. Продукти з найбільшим вмістом кальцію, які можна рекомендувати дітям при карієсі:
313. Продукти з найвищим вмістом фтору, які можна рекомендувати дітям при карієсі:
314. Продукти з найвищим вмістом фтору, які можна рекомендувати дітям при карієсі:
315. Продукти з найнижчим вмістом фтору:
316. Продукти з найбільшим вмістом фосфору, які можна рекомендувати дітям при карієсі:
317. Продукти збалансовані щодо кальцію і фосфору, які можна рекомендувати дітям при карієсі:
318. Чи може поліакрилова кислота із склоіономерного цементу проникати в дентинні трубочки?
319. Причина, яка може привести до появи болю або гіперчутливості при пломбуванні карієсної порожнини склоіономерним цементом:
320. Що лежить в основі виникнення гіперчутливості зуба при пломбуванні склоіономерними цементами?
321. Основні позитивні властивості СІЦ:
322. Основна властивість, яка обмежує використання СІЦ для косметичних реставрацій:
323. Недоліки відновлювальних СІЦ:
324. Показання до застосування традиційних СІЦ:
325. Показання до застосування традиційних СІЦ у дітей:
326. Показання до застосування СІЦ у підлітків:
327. Умови, при яких застосування СІЦ переважає використання композиційних матеріалів у дітей:
328. Недоліки СІЦ хімічного затвердіння:
329. Недоліки СІЦ хімічного затвердівання:
330. До гібридних СІЦ відносяться матеріали:
331. Переваги гібридних СІЦ перед самотвердіючими матеріалами:
332. Матеріали, які відносяться до компомерів:


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів