Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


34. Дитяча стоматологія

1. "Соціальна гігієна та організація стоматологічної допомоги дітям. Профілактика і диспансеризація"


1. Основна мета первинної профілактики стоматологічних захворювань у дітей:
2. Основний метод організації профiлактики стоматологiчних захворювань у дiтей:
3. Вірогідні ступені компенсованості перебігу карієсу у дошкільнят за КП:
4. До якої групи здоров'я належить дитина 8 рокiв з хронiчним пієлонефритом в стадії декомпенсацiї?
5. До якої групи здоров'я вiдноситься дитина 10 рокiв, яка хворiла протягом року 5 раз ГРВI та проживає в неповнiй сiм'ї?
6. До якої групи здоров'я вiдноситься дитина 6 рокiв з компенсованим хронiчним тонзилiтом та декомпенсованим карiєсом?
7. До якої групи здоров'я вiдноситься дитина 7 рокiв з субкомпенсованим карiєсом та субкомпенсованим гепатитом?
8. Найефективніший засiб, необхiдний для здiйснення методу усної пропаганди в санiтарнiй освiтi:
9. Найнаочніший метод пропаганди в санiтарнiй освіті:
10. Основний засiб для здiйснення методу образотворчої пропаганди:
11. До якої групи здоров'я слід вiднести дитину 8 рокiв з перенесеними гострим герпетичним стоматитом та вiтрянкою в 4 роки, компенсованим перебiгом карiєсу?
12. Вид правової вiдповiдальностi стоматолога за порушення санітарно-епідеміологічного режиму щодо розповсюдження ВІЛ та інших епідеміологічних захворювань:
13. Метод, з якого потрібно починати психопрофiлактику негативних емоцiйних реакцiй дитини при вiдвiдуваннi стоматолога:
14. Хiмiчнi елементи найвиразнiшого карiєспрофiлактичного напрямку:
15. Основнi переваги стоматологiчної диспансеризацiї перед методом дворазової санацiї:
16. Доцiльна частота перегляду складу стоматологiчних диспансерних груп дiтей:
17. Який показник найменш точно визначає ураженість населення карiєсом?
18. Роль спадкових факторiв в етiологiї карiєсу:
19. Роль генетичного фактору в етiологiї пародонтиту:
20. Вид роботи на пiдготовчому етапі диспансеризацiї:
21. Диспансерна стоматологічна група, в якій вища питома вага рецидивiв хронiчного перiодонтиту та розвитку цього захворювання пiсля лiкування пульпiту:
22. В яку диспансерну стоматологічну групу слiд вiднести дитину 10 рокiв 3-ї групи здоров'я при ГI=1,0, iндексi КПВ=2, наявностi в 11 та 21 зубах швидкоплинного початкового карiєсу?
23. В яку диспансерну стоматологічну групу слiд вiднести дитину 3 рокiв, у якої КП=1; ГI=1,5,iнфантильний тип ковтання, І група здоров'я?
24. В яку диспансерну стоматологічну групу слiд вiднести дитину 5 рокiв, у якої кп=3; ГI=2,9, ІІІ група здоров'я та хронiчний рецидивуючий стоматит?
25. В яку диспансерну стоматологічну групу здоров'я слiд вiднести дитину 8 рокiв з ІІІ групою здоров'я, КПВ+кп=1, рецидивуючою трiщиною нижньої губи, аномалiєю прикрiплення вуздечки нижньої губи, блоком iкол?
26. В яку диспансерну стоматологічну групу слiд вiднести дитину 6 рокiв, у якої КП=2,ортогнатичний прикус, iнфантильний тип ковтання, 31 та 41 зуби в станi прорiзування, мiлке переддвер'я порожнини рота, хронiчний катаральний гiнгiвiт, ІV група здоров'я?
27. Статистичний показник, який характеризує захворюванiсть карiєсом:
28. Орган, який розглядає справи про незаконне звiльнення з посади лiкаря:
29. Форма роботи дiльничого педiатра щодо антенатальної охорони плода:
30. Необхiдна частота визначення групи здоров'я для дiтей 3-6 рокiв:
31. Приріст інтенсивності та поширеність карiєсу пiсля двох i бiльше рокiв впровадження диспансеризацiї:
32. У скiльки разів підвищується ефективнiсть диспансеризацiї порiвняно з 2-разовою плановою санацiєю?
33. У скiльки разiв підвищується ефективнiсть диспансеризацiї порiвняно з 2-разовою санацiєю за показником питомої ваги постiйних зубiв з ускладненим карiєсом?
34. У скiльки разiв підвищується ефективнiсть диспансеризацiї порiвняно з 2-разовою санацiєю за показником питомої ваги тимчасових зубiв з ускладненим карiєсом?
35. Найдоцільніше спiввiдношення числа дошкiльнят i школярiв на дiльницi для бригади стоматологiв, яка проводить стоматологічну диспансеризацію:
36. Чинник, який слід враховувати при формуваннi стоматологiчних дiльниць для роботи бригадним методом:
37. Принцип пiдбору шкiльних та дошкiльних установ комплектування територiальної дiльницi при впровадженні стоматологiчної диспансеризацiї:
38. Клiнiчна ознака, яка вказує на активність карiєсу залежно вiд кiлькостi уражених зубiв :
39. Найвищий рівень інтенсивності карієсу, за ВООЗ, у дітей 12 років КПВ:
40. Низький рівень інтенсивності карієсу у дітей 12 років за КПВ:
41. Показники КВП 12-річних дітей, які, за даними ВООЗ, характеризують високий рівень інтенсивності карієсу:
42. Найвiрогiднiший кiлькiсний склад школярiв України в стоматологічних диспансерних групах (в %):
43. Провiдний фактор оптимiзацiї роботи дитячих стоматологiчних установ:
44. Показник якостi профiлактичної роботи з контингентом дiтей:
45. Соцiально вагомий показник оцiнки роботи дитячого стоматолога:
46. Найважливiший показник ураження зубів карiєсом, який має значення для прогнозування розвитку захворювання:
47. Найрацiональнiші строки застосування фтористого лаку для профiлактики карiєсу зубів у дітей:
48. Необхiднi данi для розрахунку добової потреби фториду натрiю для призначення курсу з метою профiлактики карiєсу:
49. Основнi форми роботи з педiатрами щодо залучення їх до органiзацiї стоматологiчної профiлактики:
50. Основнi функцiї дитячого стоматолога щодо органiзацiї системної комплексної профiлактики в дитячому колективi:
51. Найефективнiша органiзацiйна форма роботи лiкарiв при реалiзацiї масової стоматологiчної профiлактики:
52. Заходи дитячого стоматолога щодо профiлактики зубо-щелепних аномалiй:
53. Який більш показовий критерій оцінки ефективностi профiлактики карiєсу:
54. Компонент показника iнтенсивностi карiєсу (КПВ), який найкраще свiдчить про якiсть стоматологiчної диспансеризацiї:
55. Компонент показника iнтенсивностi карiєсу (КПВ), який найкраще свiдчить про якiсть профiлактики:
56. Компонент показника iнтенсивностi карiєсу (КПВ), який найкраще свiдчить про неякiсну профiлактичну роботу:
57. Необхідні данi для початку органiзацiї стоматологiчної диспансеризацiї:
58. Основнi недолiки планової санацiї дiтей:
59. Необхiднi додатковi данi для визначення строкiв роботи лiкаря в школi:
60. Диспансерна стоматологічна група, в яку слiд вiднести дитину 12 рокiв ІІ групи здоров'я,КПВ=1, ГI=1,8, хронiчним катаральним хейлiтом та вилiкуваним бiологiчним методом гострим серозним пульпітом 16 зуба:
61. Диспансерна стоматологічна група (ДСГ), в яку слiд вiднести дитину 11 рокiв з групи здоров'я - І, КПВ+кп=4, хронiчним катаральним гiнгiвiтом, ортогнатичним прикусом, ГI=2,9:
62. Диспансерна стоматологічна група (ДСГ), в яку слiд вiднести дитину 12 рокiв з групи здоров'я - ІІІ, КПВ+кп=3 при наявностi швидкоплинного карiєсу в 21 зубі:
63. Диспансерна стоматологічна група (ДСГ), в яку слiд вiднести дитину 12 рокiв з групи здоров'я - ІІ, КПВ=8 при наявностi швидкоплинного карiєсу в 31 та 41 зубах:
64. Показник, який слiд враховувати при розрахунку необхiдного часу на профiлактичну роботу лiкаря:
65. Критерій, який слiд покласти в основу розрахунку необхiдного часу на лiкувальну роботу лiкаря:
66. Основнi соцiально-економiчнi фактори, якi впливають на стан здоров'я населення:
67. Фактор ризику виникнення неепiдемiчних захворювань:
68. Основна мета проведення стоматологiчного скринiнг-обстеження дiтей перших трьох рокiв життя:
69. Лікувально-профілактичні заходи в планi диспансеризацiї дiтей з уродженими вадами обличчя:
70. Диспансерна стоматологічна група (ДСГ) дитини 4 рокiв з ІІ групою здоров'я, кп=8 (к=5, п=2), видаленим 75 зубом, пiдвищеною кислотнiстю слини, значними зубними нашаруваннями, хронiчною трiщиною нижньої губи:
71. Диспансерна стоматологічна група (ДСГ) дитини 5 рокiв з ІV групою здоров'я; кп=3; ГI=2,1; шкiдливою звичкою смоктати нижню губу:
72. Диспансерна стоматологічна група(ДСГ) дитини 4,5 рокiв з ІІІ групою здоров'я; аномалiєю прикрiплення вуздечки язика; пiдвищеними кислотнiстю та в'язкiстю слини, КП=7:
73. Диспансерна стоматологічна група(ДСГ) дитини 4 рокiв з ІІ групою здоров'я, КП=9; рецидивуючим герпетичним стоматитом:
74. Диспансерна стоматологічна група (ДСГ) дитини 5 рокiв з ІІ групою здоров'я; кп=4; ГI=3,0; пiдвищеною в'язкiстю слини; хронiчним катаральним гiнгiвiтом:
75. Диспансерна стоматологічна група (ДСГ) дитини 8 рокiв з ІІ групою здоров'я; гiпоплазiєю 11 та 21 зубів, швидкоплинним карiєсом 36 зуба, пiдвищеними кислотнiстю та в'язкiстю слини:
76. Диспансерна стоматологічна група (ДСГ) дитини 2 рокiв II групою здоров'я з iнтактними зубами:
77. Диспансерна стоматологічна група (ДСГ) дитини 12 рокiв з II групою здоров'я; КПВ=6 (К-2, П-4, В-0):
78. В 1 ДСГ входять дiти переддошкiльного вiку, в яких:
79. В 2 ДСГ входять дiти дошкiльного вiку, в яких:


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів