Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


307. Судово-медична цитологія

1. "Судово-медична служба в системі охорони здоров'я"


1. Судово-експертна діяльність в Україні може здійснюватись:
2. Судово-експертна діяльність на підприємницьких засадах може здійснюватись:
3. Звід законів, що встановлюють поняття злочину, загальні принципи відповідальності і види покарань міститься в:
4. Звід законів про правила проведення кримінального процесу, про права та обов'язки усіх осіб, що беруть участь у ньому, міститься у:
5. Обов'язковість проведення експертизи передбачена:
6. Чи обов'язкове проведення експертизи для встановлення статевої зрілості потерпілої за справами про статеві зносини з особою, що не досягла статевої зрілості?
7. Огляд трупа на місці його виявлення здійснюють:
8. При огляді трупа на місці його виявлення тільки присутні:
9. В огляді трупа на місці його виявлення беруть участь:
10. Судово - медичний експерт як фахівець може брати участь у таких слідчих діях:
11. Доказами за справою є:
12. Від чийого імені експерт дає висновок?
13. Право порушувати кримінальну справу в межах своєї компетенції надане:
14. Хто має право з порушеної кримінальної справи збирати докази?
15. Виключним правом оцінки доказів КПК наділяє:
16. Експертиза призначається у випадках, коли для вирішення певних питань за справою необхідні:
17. Як експерт органами розслідування, прокурором або судом може бути притягнута особа, що володіє спеціальними знаннями:
18. Чи є для особи, що робить дізнання, слідчого, прокурора і суду висновки експерта обов'язковими?
19. Чи повинні органи розслідування, прокурор або суд мотивувати свою незгоду з висновком експерта?
20. Які види експертиз передбачені КПК?
21. Додаткова експертиза призначається:
22. проведення додаткової експертизи може бути доручено:
23. Повторна експертиза призначається:
24. Проведення повторної експертизи доручується:
25. Судово - медичний експерт зобов'язаний:
26. Судово - медичний експерт має право:
27. Судово - медичний експерт не має права:
28. Відповідно до КПК проведення експертизи доручується:
29. Експерт - співробітник експертної установи несе кримінальну відповідальність:
30. Питання в " Висновку експерта" повинні викладатися:
31. Відповіді на питання постанови судово - медичний експерт може викладати:
32. Чи може " Висновок експерта" бути замінений іншим документом?
33. При виконанні експертизи слідчий бути присутнім:
34. Порядок роботи бюро судово - медичної експертизи визначається такими нормативними документами:
35. Які відділи входять до складу бюро судово - медичної експертизи?
36. Обласні бюро судово - медичної експертизи в адміністративно - господарському відношенні підпорядковані:
37. Обласні бюро судово - медичної експертизи в методичному відношенні підпорядковані:
38. Начальник бюро судово - медичної експертизи призначається на посаду і звільнюється:
39. До якого моменту відповідно до КПК повинні зберігатися речові докази?
40. Відповідно до КПК речові докази повинні зберігатися:
41. Завідуючі районними (міжрайонними) відділеннями бюро судово - медичної експертизи в практичному, організаційно - методичному й адміністративно - господарському відношенні підпорядковані:
42. За відмову від дачі "Висновку експерта" до судово - медичного експерта можуть бути застосовані:
43. За свідомо помилковий висновок і розголошення даних попереднього слідства до судово - медичного експерта можуть бути застосовані:
44. Керівник експертної установи при одержанні постанови слідчого про призначення судово - медичної експертизи зобов'язаний:
45. При потрапленні на шкіру концентрованих лугів необхідно обробити її (крім великої кількості води):
46. При потрапленні на шкіру концентрованих кислот необхідно обробити її (крім великої кількості води):
47. Заходи безпеки при роботі з люмінесцентним мікроскопом відповідають мірам, прийнятим при експлуатації обладнання з напругою понад:
48. Чи повинні бути заземлені люмінесцентний мікроскоп і всі блоки, що входять у його комплект?
49. Чи можна зіймати теплопоглинаючу кювету з люмінесцентного мікроскопа при включеній лампі ДРШ - 250 - З та не закритій шторці ліхтаря?
50. При готуванні розчинів кислот необхідно:
51. При готуванні розчинів лугів необхідно:
52. При вмиканні лампи ДРШ - 250 на люмінесцентному мікроскопі необхідно:
53. Вмикання лампи ДРШ - 250 на люмінесцентному мікроскопі поза корпусом ліхтаря:
54. Повторне запалювання лампи ДРШ - 250 на люмінесцентному мікроскопі після її вимикання можливо:
55. Лампи ДРШ - 250, що вийшли з ладу, знищуються:
56. При потрапленні крові осіб, підозрілих на СНІД, на шкіру необхідно:
57. Одноразові списи для проколу шкіри після використання їх при взятті крові в осіб, підозрілих на СНІД, необхідно замочити:
58. Концентровані розчини кислот повинні зберігатися у спеціальних суліях з:
59. Луги повинні зберігатися в банках з жовтого скла і закупорюватися:
60. При зберіганні спирту, ацетону, ефіру ємкості варто закривати пробками:
61. При роботі з кислотами і лугами набирати рідину в піпетку треба:
62. При роботі з матеріалом, підозрілим на СНІД, набирати рідину необхідно:
63. Якщо пролито луг, то його треба:
64. Вибухонебезпечні і пальні речовини повинні зберігатися в ємкостях:
65. Збереження легкозаймистих речовин поруч з кислотами:
66. Збереження легкозаймистих речовин поруч з лугами:
67. Відпрацьовані пальні рідини:
68. Судово - медична експертиза є галуззю:
69. речові докази і документи приймаються у відділення судово - медичної цитології при наявності на них резолюції начальника бюро:
70. Реєстрація речових доказів, що поступили у відділення судово - медичної цитології, проводиться в:
71. Реєстраційний журнал відділення по закінченні здається в архів бюро, де зберігається протягом:
72. Судово - медичний експерт відділення приймає речові докази і документи до них для проведення експертизи від:
73. Судово - медичний експерт результати дослідження реєструє:
74. Робочий журнал експерта по його закінченню здається в архів:
75. При невідповідності характеру і кількості поданих на експертизу речових доказів переліку їх у документі про призначення експертизи або на упаковці:
76. Відповідальність за цілість документів і речових доказів несе:
77. Термін проведення експертизи не повинен перевищувати один місяць з дня одержання:
78. При проведенні додаткових експертиз повинні проводитися ті дослідження, що у первинній експертизі:
79. Якщо при дослідженні речовий доказ або окремий об'єкт знищується, це необхідно відзначити в:
80. Підставою для упорядкування висновку експерта є:
81. Титульний аркуш " Висновків експерта" заповнюється:
82. Висновок експерта з супровідним документом направляється:
83. Чи необхідно при призначенні повторної і додаткових експертиз надання первинної судово - медичної експертної документації?
84. Який термін зберігання копій "Висновку експерта" (акту судово-медичного дослідження) в архіві бюро?
85. У робочому журналі повинні бути вказані:
86. Результати реакції в робочому журналі повинні вказуватися:
87. Чи необхідно вказувати у " Висновку експерта" загальне число досліджуваних слідів на наявність крові у випадку, якщо результати доказових проб негативні?
88. Пакети, де знаходиться волосся, направлене на експертизу, необхідно розкривати:
89. Документи про призначення експертизи зберігаються:
90. речові докази зберігаються в:
91. Чи може експерт одночасно робити дослідження з декількох експертиз?
92. При повній витраті матеріалу при первинному дослідженні для повторного дослідження:
93. У якому поділі " Висновків експерта" наводяться результати раніше проведених досліджень?
94. Причини призначення повторної експертизи і результати первинної експертизи наводяться в " Висновку експерта" у поділі:
95. Чи може опис речових доказів бути коротким?
96. При використанні регламентованих методик у дослідницькій частині " Висновків експерта" треба:
97. Послідовність висновків у " Висновку експерта":
98. Якщо експерт не може відповісти на питання слідчого, то у висновках необхідно:
99. речові докази після проведення експертизи повертаються слідчому:
100. Після дослідження цитологічні препарати:
101. При знищенні цитологічних препаратів у відповідному акті повинні бути відзначені такі дані:
102. Супровідний документ повинен підписуватися:
103. Судово-експертна діяльність в Україні може здійснюватись:
104. Судово-експертна діяльність на підприємницьких засадах може здійснюватись:
105. Звід законів, що встановлюють поняття злочину, загальні принципи відповідальності і види покарань міститься в:
106. Звід законів про правила проведення кримінального процесу, про права та обов'язки усіх осіб, що беруть участь у ньому, міститься у:
107. Обов'язковість проведення експертизи передбачена:
108. Чи обов'язкове проведення експертизи для встановлення статевої зрілості потерпілої за справами про статеві зносини з особою, що не досягла статевої зрілості?:
109. Огляд трупа на місці його виявлення здійснюють:
110. У огляді трупа на місці його виявлення беруть участь:
111. Судово - медичний експерт як фахівець може брати участь у таких слідчих діях:
112. Від чийого імені експерт дає висновок?
113. Доказами в справі відповідно до КПК є:
114. Право порушувати кримінальну справу в межах своєї компетенції надане:
115. Хто має право з порушеної кримінальної справи збирати докази?
116. Виключним правом оцінки доказів КПК наділяє:
117. Експертиза призначається в випадках, коли для вирішення певних питань за справою необхідні
118. Як експерт органом розслідування, прокурором або судом може бути притягнута особа, що володіє спеціальними знаннями:
119. Чи є для особи, що робить дізнання, слідчого, прокурора і суду висновок експерта обов'язковими?
120. Чи повинні органи розслідування, прокурор або суд мотивувати свою незгоду з висновком експерта?
121. Які види експертиз передбачені КПК?
122. Додаткова експертиза призначається:
123. Проведення додаткової експертизи може бути доручено:
124. Повторна експертиза призначається:
125. Проведення повторної експертизи доручується:
126. Відповідно до КПК судово - медичний експерт зобов'язаний:
127. Відповідно до КПК судово - медичний експерт має право:
128. Судово - медичний експерт не має права:
129. Відповідно до КПК проведення експертизи доручується:
130. Експерт - співробітник експертної установи несе кримінальну відповідальність:
131. Питання в " Висновку експерта" повинні викладатися:
132. Відповіді на питання постанови судово - медичний експерт може викладати:
133. Чи може " Висновок експерта" бути замінений іншим документом?
134. При виконанні експертизи слідчий бути присутнім:
135. Порядок роботи бюро судово - медичної експертизи визначається такими нормативними документами:
136. Які відділи входять до складу бюро судово - медичної експертизи?
137. Обласні бюро судово - медичної експертизи в адміністративно - господарському відношенні підпорядковані:
138. Обласні бюро судово - медичної експертизи в методичному відношенні підпорядковані:
139. До якого моменту відповідно до КПК повинні зберігатися речові докази?
140. Відповідно до КПК речові докази повинні зберігатися:
141. За відмову від дачі "Висновку експерта" до судово - медичного експерта можуть бути застосовані:
142. За свідомо помилковий висновок і розголошення даних попереднього слідства до судово - медичного експерта можуть бути застосовані:
143. Керівник експертної установи при одержанні постанови слідчого про призначення судово - медичної експертизи зобов'язаний:
144. При готуванні середовища для миття лабораторного посуду (хромпік) щоб уникнути розбризкування сірчаної кислоти необхідно:
145. Готування середовища для миття лабораторного посуду (хромпік)вимагає роботи в:
146. При потрапленні на шкіру концентрованих лугів необхідно обробити її (крім великої кількості води):
147. При потрапленні на шкіру концентрованих кислот необхідно обробити її (крім великої кількості води):
148. Нагріту посудину закривати притертою пробкою до її охолодження:
149. Заходи безпеки при роботі з люмінесцентним мікроскопом відповідають мірам, прийнятим при експлуатації обладнання з напругою понад:
150. Чи повинні бути заземлені люмінесцентний мікроскоп і всі блоки, що входять у його комплект?
151. Чи можна зіймати теплопоглинаючу кювету з люмінесцентного мікроскопа при включеній лампі ДРШ - 250 - З та незакритій шторці ліхтаря?
152. При готуванні розчинів кислот необхідно:
153. При готуванні розчинів лугів необхідно:
154. При вмиканні лампи ДРШ - 250 на люмінесцентному мікроскопі необхідно:
155. При працюючій лампі люмінесцентного мікроскопа не можна:
156. Вмикання лампи ДРШ - 250 на люмінесцентному мікроскопі поза корпусом ліхтаря:
157. Повторне запалювання лампи ДРШ - 250 на люмінесцентному мікроскопі після її вимикання можливо:
158. Лампи ДРШ - 250, що вийшли з ладу, знищуються:
159. При потрапленні крові осіб, підозрілих на СНІД, на шкіру необхідно:
160. Одноразові списи для проколу шкіри після використання їх при взятті крові в осіб, підозрілих на СНІД, необхідно замочити:
161. Концентровані розчини кислот повинні зберігатися у спеціальних суліях з:
162. Луги повинні зберігатися в банках з жовтого скла і закупорюватися:
163. При зберіганні спирту, ацетону, ефіру ємкості варто закривати пробками:
164. При роботі з кислотами і лугами набирати рідину в піпетку треба:
165. При роботі з матеріалом, підозрілим на СНІД, набирати рідину необхідно:
166. Якщо пролито луг, то його треба:
167. Збереження отруйних речовин у приміщенні лабораторії з невеликим об'ємом роботи з цими речовинами:
168. Вибухонебезпечні і пальні речовини повинні зберігатися в ємкостях:
169. Збереження легкозаймистих речовин поруч з кислотами:
170. Збереження легкозаймистих речовин поруч з лугами:
171. Відпрацьовані пальні рідини:
172. На робочому місці дозволяється мати вогненебезпечні речовини в кількості:
173. Летючі хімічні речовини (ксилол, толуол, формалін і ін.) повинні зберігатися в посуді:
174. Судово - медична експертиза є галуззю:
175. Речові докази і документи приймаються у відділення судово - медичної цитології при наявності на них резолюції начальника бюро:
176. Реєстрація речових доказів, що поступили у відділення судово - медичної цитології, проводиться в:
177. Реєстраційний журнал відділення по закінченні здається в архів бюро, де зберігається протягом:
178. Судово - медичний експерт відділення приймає речові докази і документи до них для проведення експертизи від:
179. Судово - медичний експерт результати дослідження реєструє:
180. Робочий журнал експерта по його закінченню здається в архів:
181. При невідповідності характеру і кількості поданих на експертизу речових доказів переліку їх у документі про призначення експертизи або на упаковці:
182. Відповідальність за цілість документів і речових доказів несе:
183. Розподіл експертиз проводить:
184. Термін проведення експертизи не повинен перевищувати один місяць з дня одержання:
185. При проведенні додаткових експертиз повинні проводитися ті дослідження, що у первинній експертизі:
186. Якщо при дослідженні речовий доказ або окремий об'єкт знищується, це необхідно відзначити в:
187. Підставою для упорядкування висновку експерта є:
188. Титульний аркуш " Висновків експерта" заповнюється:
189. Висновок експерта з супровідним документом направляється:
190. Чи необхідно при призначенні повторної і додаткових експертиз надання первинної судово - медичної експертної документації?
191. Який термін зберігання копій "Заключення експерта" (актів судово-медичного дослідження) в архіві бюро?
192. У робочому журналі повинні бути вказані:
193. Результати реакції в робочому журналі повинні вказуватися:
194. Чи необхідно вказувати у " Висновку експерта" загальне число досліджуваних слідів на наявність крові у випадку, якщо результати доказових проб негативні?
195. Пакети, де знаходиться волосся, направлене на експертизу, необхідно розкривати:
196. Документи про призначення експертизи зберігаються:
197. речові докази зберігаються в:
198. Чи може експерт одночасно робити дослідження з декількох експертиз?
199. При повній витраті матеріалу при первинному дослідженні для повторного дослідження:
200. У якому поділі " Висновків експерта" наводяться результати раніше проведених досліджень?
201. Причини призначення повторної експертизи і результати первинної експертизи наводяться в " Висновку експерта" у поділі:
202. Чи може опис речових доказів бути коротким?
203. При використанні регламентованих методик у дослідницькій частині можна обмежитися:
204. Послідовність висновків у " Висновку експерта":
205. Чи є таблиця результатів дослідження складовою частиною " Висновків експерта" ?
206. Чи є таблиця результатів дослідження доповненням до " Висновку експерта" ?
207. Якщо експерт не може відповісти на питання слідчого, то у висновках необхідно:
208. речові докази після проведення експертизи повертаються слідчому:
209. Після дослідження цитологічні препарати:
210. При знищенні цитологічних препаратів у відповідному акті повинні бути відзначені такі дані:
211. Супровідний документ повинен підписуватися:
212. Судово-експертна діяльність в Україні може здійснюватись:
213. Судово-експертна діяльність на підприємницьких засадах може здійснюватись:
214. Звід законів, що встановлюють поняття злочину, загальні принципи відповідальності і види покарань міститься в:
215. Звід законів про правила проведення кримінального процесу, про права та обов'язки усіх осіб, що беруть участь у ньому, міститься у:
216. Обов'язковість проведення експертизи передбачена:
217. Чи обов'язкове проведення експертизи для встановлення статевої зрілості потерпілої за справами про статеві зносини з особою, що не досягла статевої зрілості?
218. Огляд трупа на місці його виявлення здійснюють:
219. При огляді трупа на місці його виявлення тільки присутні:
220. В огляді трупа на місці його виявлення беруть участь:
221. Судово - медичний експерт як фахівець може брати участь у таких слідчих діях:
222. Доказами за справою відповідно до КПК є:
223. Від чийого імені експерт дає висновок?
224. Право порушувати кримінальну справу в межах своєї компетенції надане:
225. Хто має право з порушеної кримінальної справи збирати докази?
226. Виключним правом оцінки доказів КПК наділяє:
227. Експертиза призначається в випадках, коли для вирішення певних питань за справою необхідні:
228. Як експерт органами розслідування, прокурором або судом може бути притягнута особа, що володіє спеціальними знаннями:
229. Для особи, що робить дізнання, слідчого, прокурора і суду висновки експерта є видом доказу:
230. Чи повинні органи розслідування, прокурор або суд мотивувати свою незгоду з висновком експерта?
231. Які види експертиз передбачені КПК?
232. Додаткова експертиза призначається:
233. Проведення додаткової експертизи може бути доручено:
234. Повторна експертиза призначається:
235. проведення повторної експертизи доручується:
236. Відповідно до КПК судово - медичний експерт зобов'язаний:
237. Відповідно до КПК судово - медичний експерт має право:
238. Судово - медичний експерт не має права:
239. Відповідно до КПК проведення експертизи доручується:
240. Експерт - співробітник експертної установи несе кримінальну відповідальність:
241. Питання в " Висновку експерта" повинні викладатися:
242. Відповіді на питання постанови судово - медичний експерт може викладати:
243. Чи може " Висновок експерта" бути замінений іншим документом?
244. При виконанні експертизи слідчий бути присутнім:
245. Порядок роботи бюро судово - медичної експертизи визначається такими нормативними документами:
246. Які відділи входять до складу бюро судово - медичної експертизи?
247. Обласні бюро судово - медичної експертизи в адміністративно - господарському відношенні підпорядковані:
248. Обласні бюро судово - медичної експертизи в методичному відношенні підпорядковані:
249. Начальник обласного бюро судово - медичної експертизи призначається на посаду і звільнюється:
250. До якого моменту відповідно до КПК повинні зберігатися речові докази?
251. Відповідно до КПК речові докази повинні зберігатися:
252. Завідуючі районними (міжрайонними) відділеннями бюро судово - медичної експертизи в практичному, організаційно - методичному й адміністративно - господарському відношенні підпорядковані:
253. За відмову від дачі "Висновку експерта" до судово - медичного експерта можуть бути застосовані:
254. За свідомо помилковий висновок і розголошення даних попереднього слідства до судово - медичного експерта можуть бути застосовані:
255. Керівник експертної установи при одержанні постанови слідчого про призначення судово - медичної експертизи зобов'язаний:
256. При потрапленні на шкіру концентрованих лугів необхідно обробити її (крім великої кількості води):
257. При потрапленні на шкіру концентрованих кислот необхідно обробити її (крім великої кількості води):
258. Заходи безпеки при роботі з люмінесцентним мікроскопом відповідають мірам, застосовуваним при експлуатації обладнання з напругою понад:
259. Чи можна зіймати теплопоглинаючий світлофільтр з люмінесцентного мікроскопа при включеній лампі ДРШ - 250 - З та незакритій шторці ліхтаря?
260. При готуванні розчинів кислот необхідно:
261. При вмиканні лампи ДРШ - 250 на люмінесцентному мікроскопі необхідно:
262. При працюючій лампі люмінесцентного мікроскопа не можна:
263. Вмикання лампи ДРШ - 250 на люмінесцентному мікроскопі поза корпусом ліхтаря:
264. Повторне запалювання лампи ДРШ - 250 на люмінесцентному мікроскопі після її вимикання рекомендується:
265. Лампи ДРШ - 250, що вийшли з ладу, знищуються:
266. При потрапленні крові осіб, підозрілих на СНІД, на шкіру необхідно:
267. Одноразові списи для проколу шкіри після використання їх при взятті крові в осіб, підозрілих на СНІД, необхідно замочити:
268. Концентровані розчини кислот повинні зберігатися у спеціальних суліях з пробкою:
269. Луги повинні зберігатися в банках з жовтого скла і закупорюватися пробкою:
270. При зберіганні спирту, ацетону, ефіру ємкості варто закривати пробками:
271. При роботі з кислотами і лугами набирати рідину в піпетку треба:
272. Якщо пролито луг, то його треба:
273. Вибухонебезпечні і пальні речовини повинні зберігатися в ємкостях:
274. Відпрацьовані пальні рідини:
275. Сукупність моральних норм професійної діяльності медичних працівників визначає медичну:
276. Сукупність етичних норм виконання медичними працівниками своїх професійних обов'язків визначає медичну:
277. Судово - медична експертиза є галуззю:
278. Речові докази і документи приймаються у відділення судово - медичної цитологи при наявності на них резолюції начальника бюро:
279. Реєстрація речових доказів, що поступили у відділення судово - медичної цитології, проводиться в:
280. Реєстраційний журнал відділення по закінченні його здається в архів бюро, де зберігається протягом:
281. Судово - медичний експерт відділення приймає речові докази і документи до них для проведення експертизи від:
282. Судово - медичний експерт результати дослідження реєструє:
283. Робочий журнал експерта по його закінченні здається в архів:
284. При невідповідності характеру і кількості поданих на експертизу речових доказів переліку їх у документі про призначення експертизи або на упаковці:
285. Відповідальність за цілість документів і речових доказів несе:
286. Термін проведення експертизи не повинен перевищувати один місяць з дня:
287. При проведенні додаткових експертиз повинні проводитися дослідження, що у первинній експертизі:
288. Якщо при дослідженні речовий доказ або окремий об'єкт знищується, це необхідно відзначити в:
289. Титульний аркуш " Висновків експерта" заповнюється:
290. " Висновок експерта" з супровідним документом направляється:
291. Який термін зберігання копій "Висновку експерта" (акту судово-медичного дослідження) в архіві бюро?
292. У робочому журналі повинні бути вказані:
293. Пакети, де знаходиться волосся, направлене на експертизу, необхідно розкривати:
294. Документи про призначення експертизи зберігаються:
295. Речові докази зберігаються в:
296. Чи може експерт одночасно робити дослідження з декількох експертиз?
297. У якому поділі " Висновків експерта" наводяться результати раніше проведених досліджень?
298. Причини призначення повторної експертизи і результати первинної експертизи наводяться в " Висновку експерта" у поділі:
299. При використанні регламентованих методик у дослідницькій частині " Висновків експрета":
300. Послідовність висновків у " Висновку експерта":
301. Якщо експерт у результаті проведеного дослідження не може відповісти на питання слідчого, то у висновках необхідно:
302. Речові докази після проведення експертизи повертаються слідчому:
303. Після дослідження цитологічні препарати:
304. При знищенні цитологічних препаратів у відповідному акті повинні бути відзначені такі дані:
305. Супровідний документ повинен підписуватися:


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів