Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


306. Судово-медична токсикологія

7. "Хроматографічні методи аналізу"


304. Нормальнофазна тонкошарова хроматографія основана на процесах
305. Оберненофазна тонкошарова хроматографія переважно основана на процесах
306. Розділення суміші на компоненти при розподільному механізмі хроматографії здійснюється за рахунок
307. Метод розділення суміші речовин,який заснований на різному розподіленні речовин між двома фазами,що не змішуються,одна з яких нерухома, називається
308. Розділення суміші на компоненти при іонообмінному механізмі хроматографії переважно здійснюється за рахунок
309. Розділення суміші на компоненти при адсорбційному механізмі хроматографії переважно здійснюється за рахунок
310. Характеристикою розділення піків на хроматограммі є
311. Хроматографія це метод розділення суміші, заснований на різниці в розподіленні речовин між двома
312. З двох речовин найбільшу швидкість руху в хроматографічній системі буде мати речовина, яка має
313. З двох речовин меншу швидкість руху в хроматографічній системі буде мати речовина, яка має
314. Ефективність хроматографічної колонки при тому ж часі утримування вище, чим
315. Ефективність хроматографічної системи при тих же параметрах утримування вище, чим
316. Число теоретичних тарілок хроматографічної пластини визначає її
317. Висота, яка еквивалентна теоретичній тарілці хроматографічної пластини, вказує на її
318. Селективність хроматографічної системи залежить від
319. Селективність хроматографічного розділення двох компонентів тим вище, чим
320. Хроматографічне розділення більш ефективно, якщо отримані хроматограми з
321. Метод хроматографії використовується для
322. Розділення хроматографічної системи характерізується
323. Розмивання зони речовини в хроматографічній системі зменшується при використанні
324. Тверді носії в методі газо-рідинної хроматографії виконують роль
325. Компоненти суміші методом ГРХ можна ідентифікувати
326. Для ідентификації компонентів суміші в ГРХ методом графічної залежності параметрів утримування необхідно
327. Ідентифікація за графічною залежністю параметрів утримування в методі газо-рідинної хроматографії основана на
328. Віднесення до гомологічного ряду в методі графічної залежності параметрів утримання основано на
329. В основі ідентифікації речовин за індексами Ковача лежить
330. Індекси Ковача речовини, яку аналізують в методі ГРХ визначають
331. Для ідентифікації речовин за індексами Ковача в методі ГРХ необхідно користуватися
332. При визначенні індекса Ковача розрахунковим шляхом два стандартних вуглеводня повинні елююватися з колонки
333. При кількісному визначенні методом внутрішнього стандарту в газорідинній хроматографії необхідно, щоб
334. Кількісне визначення методом абсолютної калібровки в ГРХ доцільно проводити при
335. Кількісний аналіз за методом абсолютної калібровки в ГРХ здійснюють при
336. Для подавлення каталітичної і адсорбційної активності діатомових носіїв користуються обробкою поверхні носія
337. Найбільшу теплопровідність має
338. При виборі твердого носія слід враховувати
339. Нерухома рідка фаза в методі газо-рідинної хроматографії повинна мати
340. Для оптимального вибору нерухомої рідкої фази (НРФ) в методі газо-рідинної хроматографії слід враховувати
341. Мінімальна робоча температура нерухомої рідинної фази в методе газо-рідинної хроматографії повинна бути
342. Підбір нерухомої рідинної фазы для розділення суміші методом газо-рідинної хроматографії проводять виходячи з
343. Параметром хроматографічної колонки в методі ГРХ ,який не впливає на розділення суміші є
344. Нерівномірність заповнення колонки в методі ГРХ приводить до
345. Кондиціонування хроматографічної колонки в методі ГРХ проводять з метою
346. Кондиціонування хроматографічних колонок в методі ГРХ проводять при
347. На якість розділення сумішей в методі ГРХ впливають
348. Селективність нерухомої рідкої фази у відношенні до суміші, що розділяється залежить від
349. На еффективність колонки в методі ГРХ впливають
350. Вибір нерухомої рідкої фази в методі ГРХ проводиться
351. Із наведених нижче детекторів найменшую чутливість до органічних сполук має
352. В методі ГРХ наважку нерухомої рідкої фази, яку наносять на носій розраховують виходячи з
353. З кількох нерухомих рідких фаз з однаковою селективністю і термостійкістю доцільно вибрати
354. Принцип роботи катарометру оснований на зміні
355. Катарометр використовують для детектування
356. Чутливість катарометра збільшується при
357. Включення катарометра слід здійснювати
358. Принцип роботы полум'яно-іонізаційного детектора оснований на
359. Стійкість роботи полум'яно-іонізаційного детектора залежить від
360. Чутливість полум'яно-іонізаційного детектора залежить від використання
361. Полум'яно-іонізаційним детектором можна визначити
362. В методі ГРХ лінійний діапазон детектора для конкретної речовини визначають з
363. В методі ГРХ кількість аналізованої речовини, що детектується в потоці газу-носія виражають виходячи з
364. Для визначення часу утримування в методі ГРХ користуються одним з параметрів піка
365. Ідентифікацію речовини методом ГРХ здійснюють за
366. Розрахунок площі хроматографічного піка в методі ГРХ проводять за
367. Кількісний аналіз за методом абсолютної калібровки в ГРХ здійснюють
368. Об'єктом, який не підлягає дослідженню за методом рівноважної парової фази є
369. Для проведення досліджень за методом рівноважної парової фази використовують
370. Для ідентифікації речовини за методом рівноважної парової фази слід одержати значення параметрів утримування, які співпадають на
371. Ідентифікація речовини в методі рівноважної парової фази проводиться за
372. Відносний час утримування розраховують як
373. Калібрувальну суміш в методі рівноважної парової фази використовують для
374. Стандарт (пропанол) в методі рівноважної парової фази використовують для
375. При ідентифікації речовин методом ГРХ вірогідним можна вважати пік
376. Перевірка правильності результатів досліджень за калібрувальною сумішшю в методі паро-газової фази проводять
377. Результати хроматографування в методі парогазової фази будуть відтворюваними у разі
378. Для введення проби до хроматографу при анализі рівноважної парової фази необхідно
379. Для ізолювання сполук, що досліджуються в методі рівноважної парової фази використовують
380. Аналіз рівноважної парової фази незалежно від способа ізолювання проводять
381. Методом "добавки" речовину ідентифікують за
382. При розділенні суміші спиртів та вуглеводнів, якщо неообхідно, щоб на хроматограмі першим вийшов спирт, в якості НРФ необхідно використовувати (в дужках наведені відносні полярності за Роршнайдером)
383. Кондиціонування сорбента, який містить мономірну НРФ, проводиться при максимально допустимій робочій температурі протягом
384. Кондиціонування сорбента, який містить полімірну НРФ, проводиться при максимально допустимій робочій температурі протягом
385. В газо-рідинній хроматографії швидкість міграції речовин, які розділяють, залежить від
386. Метод рівноважної парової фази не застосовують для "летких отрут", які мають
387. Кількісний аналіз методом ГРХ слід проводити у
388. Метод ТШХ використовують для
389. Процес розділення речовин в методі ТШХ може бути
390. Ефективність розділення суміші в методі ТШХ залежить від
391. Метод ТШХ в залежності від механизму розділення речовин можна прийматя як варіант хроматографії
392. Розподіл речовин методом ТШХ можна проводити способом хроматографування
393. На розподіл речовин впливають такі фактори
394. Величина Rf не залежить від
395. Величину Rf використовують для
396. Rs-це величина, яка дорівнює
397. Величина Rs залежить від
398. В методе ТШХ речовина рухається разом з фронтом розчинника, отже
399. В хроматографічних методах постійність коефіціента адсорбції і коефіціента розподілення справедливо у випадку
400. Ступінь активності сорбенту це
401. Ступінь активності сорбента нижче, якщо % вологи в ньому
402. Розділення суміші речовин в методі ТШХ основано на
403. Розрішаюча спроможність системи розчинників в методі ТШХ максимальна в області
404. Покращення елююючої спроможності розчинників в методі ТШХ можна домогтися
405. Для одержання відтворюваних результатів в методі ТШХ слід
406. При використовуванні стандартних систем в методі ТШХ слід
407. При проведенні серійних аналізів методом ТШХ, системою розчинників слід користатися
408. Використання пересушених пластинок в методі ТШХ приводить до
409. Використання перезволожених пластинок в методі ТШХ приводить до
410. Встановлення ступіня активності сорбенту в методі ТШХ проводять
411. Для розділення речовин з визначеними кислотно-основными властивостями в ТШХ-скринінгу використовують
412. Об'єктивні результати в ТШХ-скринінгу одержують при застосуванні
413. На вірогідне визначення величины Rf або Rs впливає
414. Оптимальний час насичення хроматографічної камери парами розчинника для пластинки з силікагелем складає
415. Оптимальний час насичення хроматографічної камери парами розчинника для пластинки з окисом алюмінію складає
416. До полярних нерухомих фаз у ТШХ відносять
417. Нерухомі фази в ТШХ типу силікагеля, окису алюмінію можуть найбільш активно адсорбувати речовини, функціональні групи яких містять неподілені пари електронів ( О, N, Р )
418. Полярні нерухомі фази у ТШХ можуть з речовиною
419. Сорбенти в ТШХ не повинні
420. Полярні нерухомі фази в ТШХ можуть брати участь з речовиною у взаємодії
421. Для ефективного розподілення методом ТШХ необхідно
422. Розмивання зони речовини, яку хроматографують, збільшується із збільшенням довжини пробігу за рахунок
423. Чим більший коэфіцієнт проникненості у розчинника, який використовують як рухому рідинну фазу у ТШХ, тим хроматографічний процес здійснюється
424. ТШХ на оберненій фазі проходить у тому випадку, якщо нерухома фаза
425. Речовини на пластинках ТШХ з неполярною оберненою фазою утримуються за рахунок взаємодій
426. Елюююча сила рлзчинників у ТШХ залежить від
427. Элюотропні ряди" розчинників для ТШХ відрізняються для сорбентів
428. Элюююча сила розчинників для кожної комбінації сорбент-рухома фаза
429. Для зменшення сили розчинників в ТШХ у якості розбавника для нормально-фазових сорбентів використовують
430. Для зменшення сили розчинників в ТШХ у якості розбавника для обернено-фазових сорбентів використовують
431. Швидкість пересунення по пластинці ТШХ зменшується, якщо у розчинників, які використовують в якості рухомої рідинної фази
432. Час хроматографування методом ТШХ збільшується, якщо у розчинників, які використовують в якості рухомої рідинної фази
433. Елюююча сила розчинників на силікагелі збільшується у ряду
434. Снайдер класифікував розчинники для ТШХ за селективністю, враховуючи властивості
435. Розміри стартової зони в ТШХ зменшуються при розчиненні речовини, яку наносять, в розчиннику з елююючою силою
436. На хроматограммах з насиченням камер в ТШХ на відміну від камер без насичення в основному
437. Величина енергії водневого зв'язку сорбенту з речовиною в ТШХ більше енергії
438. При виробництві пластинок ТШХ з "флюоресцентними" шарами використовують флюоресцентні індикатори
439. При якому значенні рН при роботі з силікагелем в ТШХ виникають проблеми
440. Щоб розмір стартової зони в адсорбцієній хроматографії був як можна меншим, необхідно використовувати розчинник для одержання проби необхідної концентрації
441. Для одержання невеликих зон при ТШХ необхідно
442. Якщо розчинник для речовин, які хроматографуються в тонкому шарі сорбенту, дуже добре їх розчиняє, то вони
443. Розчинник для хроматографування речовин у тонкому шарі сорбенту повинен бути підібраним таким чином, щоб вони
444. Розшарування багатокомпонентної рухомої фази відбувається в основному з-за
445. Додавання модифікаторів ( кислот або основ) до рухомої фази проводять для того, щоб для речовин, які хроматографують
446. Недоліком адсорбційної ВЕРХ на силікагелі є
447. Градієнтне елюювання для розділения суміші речовин у ВЕРХ використовують у випадку
448. Градієнтне елюювання у ВЕРХ - це
449. У разі оберненофазної ВЕРХ силу елюенту збільшують через додавання
450. У разі оберненофазної ВЕРХ силу елюенту зменшують через додавання
451. Назвіть метод хроматографії, який дозволяє працювати з термолабільшими сполуками
452. Варіант хроматографії, в якому використовують сорбент з прищепленними неполярними групами і полярний розчинник називають:
453. В основі нормальнофазної високоефективної рідинної хроматографії переважно лежить процес
454. В основі оберненофазної високоефективної рідинної хроматографії переважно лежить процес
455. Спектрофотометричний детектор у високоефективної рідинної хроматографії при довжині хвилі 210 нм детектує сполуки
456. Ідентифікувати компоненти у ВЕРХ можна з використанням
457. Для регістрації піків у ВЕРХ користуються
458. В якості параметрів для кількісного аналізу в методі ВЕРХ користуються
459. Кількісне визначення компонентів у ВЕРХ можна проводити методом
460. ВЕРХ можна використовувати для


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів