Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


306. Судово-медична токсикологія

6. "Фотометричні методи аналізу"


198. Які з термінів стосуються до характеристики параметрів спектрофотометра
199. Які з термінів стосуються до фотометричних характеристик спектрофотометра
200. Показник поглинання не залежить від
201. Поглинання електромагнітного випромінювання може спричиняти в молекулі речовини
202. Для збудження електронних переходів у порівнянні з коливальними переходами в молекулі речовини необхідна енергія
203. Електромагнітне випромінювання в ближній УФ та видимій ділянках спектру спроможні поглинати речовини
204. Спектр поглинання речовини в фотометрії є графічною залежністю інтенсивністі поглинання від
205. Вбирання речовиною електромагнітного випромінювання виражається
206. Основними параметрами спектра поглинання є
207. Оптимальні значення оптичної густини розчину при кількісних фотометричних визначеннях повинні знаходитись у межах
208. Питомий показник вбирання речовини залежить від
209. Згідно із законом Бугера-Ламберта-Бера оптична густина розчину
210. Питомий показник поглинання речовини кількісно дорівнює
211. Причини відхилення від закону Бугера-Ламберта-Бера можуть бути пов'язани з
212. До хромофорів належать фрагменти молекул, які містять
213. Якщо в молекулі речовини є хромофори і спряжені з ними ауксохроми основного або кислотного характеру, речовина характеризується поглинанням в УФ-ділянці
214. Батохромний зсув у спектрофотометрії - це
215. Гіпсохромний зсув в спектрофотометрії - це
216. Світлофільтр звичайно добирають таким чином, щоб максимум поглинання досліджуваним розчином відповідав
217. Якщо в молекулі речовини є хромофори, не спряжені з ауксохромними групами, то речовина характеризується поглинанням в УФ-ділянці
218. Гіперхромний ефект в фотометрії - це
219. Гіпохромний ефект у фотометрії - це
220. Градуювальний графік у спектрофотометрії виражає графічну залежність
221. Ефективна довжина хвилі в фотоколоріметрії - це характеристика
222. Аналітична довжина хвилі в спектрофотометрії частіше відповідає
223. Фотометрію використовують для аналізу в ділянці спектра
224. В основу фотоколориметрії покладено поглинання
225. Джерелом електромагнітного випромінювання в фотоколориметрах типу КФК служить
226. Джерелом електромагнітного випромінювання в спектрофотометрах типу СФ служить
227. Диференційну фотометрію використовують для
228. Оптична густина розчину порівняння в диференційній фотометрії повинна
229. Градуювальний графік при диференційній фотометрії являє собою
230. У спектрофотометрах використовують випромінювання
231. При дотриманні закону Бугера-Ламберта-Бера графік залежності оптичної густини від концентрації являє собою
232. Фотометричні методи, основані на вимірюванні
233. Для забезпечення надійної роботи спектрофотометра необхідно щотижня проводити
234. Забарвлені сполуки, які використовують для фотометричного аналізу, повинні мати
235. Світлофільтр у фотоколориметрії повинен бути забарвлений в колір
236. Вибір кювет у фотометрії проводять таким чином,щоб значення оптичної густини досліджуваного розчину знаходилось у межах
237. Розрахунок концентрації в фотометрії проводять способами
238. Молярний коефицієнт поглинання речовини залежить від
239. Інтенсивність поглинання в фотометрії виражається
240. Самий низький рівень внутрішньої енергії молекул називають
241. Фрагмент молекули,що забезпечує вибіркове поглинання електромагнітного випромінювання, називають
242. Вибірність світлофору в фотометрії тим вище, чим
243. Світлофільтри для фотометрії характеризуються
244. Метод изобестичної точки в фотометрії можна використовувати для аналізу,якщо речовина оборотно змінює свої властивості при
245. Ізобестична точка в фотометрії - це довжина хвилі,при якій спектри поглинання рівноважних форм сполук перехрещуються і мають
246. Точки перехрестя спектрів поглинання двох речовин називаються
247. Для характеристики забарвленої коплексної сполуки в фотометрії необхідно знати
248. Інфрачервону спектрофотометрію в судово-медичній токсикології використовують для
249. Ділянка"відтиску пальців" в ІЧ-спектрах знаходиться в інтервалі (зворотних сантиметрів)
250. Поглинання випромінювання речовиною в ІЧ-ділянці пов'язане з
251. ІЧ-спектри речовин знімають у зразках, підготовлених у вигляді
252. Характеристичні смуги поглинання в ІЧ-спектрі речовин вказують на наявність
253. Коливання молекул під впливом ІЧ-випромінювання бувають
254. Якщо в ІЧ-спектрі відсутня смуга поглинання, характерна для даної функціональної групи, то
255. Положення смуг поглинання в ІЧ-спектроскопії виражають у
256. Частоту ІЧ-випромінювання виражають у
257. Коливання, які полягають у зміні довжини зв'язків між зв'язаними атомами, називають
258. Коливання, при яких змінюються кути між зв'язками,називають
259. В ІЧ-спектрі проявляються тільки ті коливання, які супроводжуються зміною
260. Інтенсивність поглинання ІЧ-випромінювання залежить від
261. Характеристичне поглинання карбонільної групи знаходиться в ділянці (зворотний см)
262. Характеристичне поглинання гідроксильної групи знаходиться в ділянці (зворотний см)
263. Характеристичне поглинання NH групи знаходиться в ділянці (зворотний см)
264. Характеристичне поглинання С-Н групи знаходиться в ділянці (зворотний см)
265. Для ідентифікації найнадійнішим є вимірювання ІЧ-спектрів речовин
266. Зсув положення смуг поглинання ІЧ-випромінювання визначається
267. До внутрішніх факторів, які спричиняють зсув смуг поглинання ІЧ-випромінювання, належать
268. Інтенсивні смуги ІЧ-поглинання, які проявляються в ділянці, характерній для певної функціональної групи, називають
269. Одиницею вимірювання хвильового числа інфрачервоного випромінювання є
270. Положення смуг поглинання ІЧ-випромінювання визначається
271. Поглинання інфрачервоного випромінювання спричиняє коливання зі зміною
272. В ІЧ-спектрі найінтенсивнішими є піки
273. Чутливість фотометричного визначення вища, коли
274. Для вибору оптимальної довжини хвилі у фотометрії необхідно
275. Як вірно підготувати кювету для вимірювання розчину невідомої концентрації
276. Як вірно підготувати кювету при вимірюваннях світлопоглинання ряду еталонних розчинів
277. В яких випадках використовують метод градуїровочного графіка
278. Яка найчастіша помилка при одержанні забарвленого розчину у фотометрії
279. Похибка при фотометруванні буде меншою, якщо
280. Зазначте ділянку видимої частини спектра
281. Чим визначається вибір найоптимальніших умов фотоелектроколориметрування
282. Що є джерелом випромінення в ультрафіолетовій частині спектра
283. Електронні спектри поглинання одержують
284. Чи змінюється вид спектра поглинання стійкої сполуки у фотометрії при зміні концентрації розчину
285. Чи змінюють своє положення у спектрах поглинання максимуми однієї і тієї ж речовини при зміні концентрації розчину
286. В яких одиницях вимірюється оптична густина
287. В яких одиницях можна вимірювати пропускання
288. Відношення інтенсивності світлового потоку,що пройшов через розчин,до інтенсивності падаючого світлового потоку називають
289. В основі молекулярного абсорбційного аналізу лежить закон
290. У фотоколориметрії світлофільтри використовують з метою
291. В якому випадку у фотометрії пряма на градуїровочному графіку не виходить з початку координат
292. Якщо пряма на градуіровочному графіку виходить з осі ординат вище початку координат,то це вказує перш за все на можливість
293. Якщо пряма на градуїровочному графіку виходить з осі ординат нижче початку координат,то це вказує перш за все на
294. Електронні спектри поглинання являють собою залежність від довжини хвилі поглинутого речовиною електромагнітного випромінювання
295. Оптимальна довжина хвилі у фотометрії це - довжина хвилі, при якій
296. Максимальна довжина хвилі у фотометрії це - довжина хвилі, при якій
297. Чим вищий молярний коефіцієнт світлопоглинання,тим більша
298. Постійне значення рН розчину у фотометрії підтримують
299. У двопроменевих фотоколориметрах використовують принцип
300. Що означають цифри на кюветах для фотометрії
301. При вимірюванні оптичної густини яких розчинів кювети обов'язково потрібно накривати кришками
302. Довжина хвилі максимуму поглинання в фотомерії залежить від
303. Екстракцію у фотометричному методі використовують переважно з метою


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів