Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


304. Дезінфекційна справа

1. "Організація дезінфекційної служби"


1. Основними задачами дезвідділу Центральної СЕС є:
2. Дослідником, що вперше сконструював парову камеру, що працює текучим насиченим паром під тиском, є:
3. Роком заснування першої дезінфекційної станції є:
4. Організатором і керівником першої кафедри дезінфекції є:
5. Навчальним закладом, у якому була відкрита перша кафедра дезінфекції, є:
6. До основних задач дезінфекційної служби області відносяться:
7. Основними завданнями дезстанції є:
8. Основним завданням установ по профілактичній дезінфекції є:
9. Основними завданнями дезвідділу районної СЕС є:
10. До головних підрозділів дезінфекційної станції відносяться:
11. Організаційно-методичним центром міської дезінфекційної станції є:
12. Допоміжними підрозділами дезстанції є:
13. Дезінфекційна робота на сільській лікарській ділянці полягає в:
14. Відповідальність за організацію режиму дезінфекції в сільській дільничній лікарні покладається:
15. До обов'язків дезінфектора сільської дільничної лікарні відносяться:
16. Дезінфектором сільської дільничної лікарні проводиться:
17. Проведення дезінфекційних заходів на сільській лікарській ділянці здійснюється:
18. Організація і керівництво дезінфекційними заходами в сільській місцевості здійснюється:
19. Планом райСЕС на сільській лікарській ділянці передбачається:
20. Завантаження дезінфектора на рік по установі профдезінфекції визначаються:
21. При встановленні завантаження дезінфектора на зміну по установі профдезінфекції враховується:
22. Норми обслуговування і виробітки використовуються:
23. До якісних чинників, що впливають на норми обслуговування і виробітки, відносяться:
24. Формулою по визначенню середнього розміру об'єкта передбачається:
25. Дільничним принципом обслуговування передбачається:
26. При розробці нових норм обслуговування і виробітки на роботи з профдезінфекції використовуються:
27. Нормативна чисельність дезінфекторів для установ профдезінфекції визначається:
28. До основних показників якості заключної дезінфекції відносяться
29. При лабораторному контролі дезінфекційних заходів визначається:
30. До методів контролю якості дезінфекційних заходів відносяться:
31. До основних показників якості евакуації інфекційних хворих відносяться:
32. До проведення дезинсекції і дератизації в осередках інфекційних захворювань можуть залучатися:
33. Поточна дезінфекція в осередках інфекційних захворювань організується:
34. Забезпечення дезінфектантами населення для проведення поточної дезінфекції вдома здійснюється:
35. Основними показниками якості контролю поточної дезінфекції є:
36. Терміни санації об'єктів від гризунів і членістоногих залежать від:
37. Основними показниками діяльності санітарного пропускника є:
38. Основними показниками діяльності лабораторії дезустанови є:
39. Основним показником діяльності ВПД по профілактичної дератизації є:
40. Основним показником діяльності дезстанції по евакуації інфекційних хворих є:
41. Основним показником діяльності дезстанції по заключній дезінфекції є:
42. Основним показником діяльності дезстанції по поточній дезінфекції є:
43. Основним показником діяльності по профілактичній дезінсекції є:
44. Основними показниками діяльності по профілактичній дезінфекції є:
45. Основними показниками діяльності по камерній дезінфекції є:
46. Організація і проведення заключної дезінфекції в дитячому дошкільної установи здійснюється:
47. Організація заключної дезінфекції в лікувально-профілактичному закладі здійснюється:
48. Заключна дезінфекція в інфекційних осередках удома проводиться:
49. Організація поточної дезінфекції в дитячих організованих колективах здійснюється:
50. Поточна дезінфекція в дитячих організованих колективах проводиться:
51. Поточна дезінфекція в лікувально-профілактичних установах проводиться:
52. Профілактична дезінфекція в дитячому організованому колективі проводиться:
53. Організація профілактичної дезінфекції в лікувально-профілактичній установі здійснюється:
54. Організація профілактичної дезінфекції в харчових, комунальних об'єктах здійснюється:
55. Робота дезінфекційної станції на рівні виконкому Ради народних депутатів полягає:
56. Контроль за діяльністю дезінфекційної служби області здійснюється:
57. Організація профілактичної дезінфекції в дитячих організованих колективах здійснюється:
58. Формами планування дезінфекційних заходів є:
59. До принципів фінансування відносяться:
60. Діяльність дезінфекційної служби здійснюється:
61. При плануванні на рік необхідної кількості дезінфекційних засобів для проведення заключної дезінфекції враховується:
62. Функціями дезстанції, дезвідділів /дезвідділень/ санепідстанцій в організації стерилізації є:
63. Функцією дезстанції по контролю за виконанням стерилізаційних заходів у.лікувально-профілактичних установах передбачається:
64. Відповідальність за проведення стерилізаційних заходів у лікарні покладається:
65. Організація стерилізаційних заходів у лікарні здійснюється:
66. Функціями лікувально-профілактичної установи по розділу стерилізації передбачається:
67. Плануванням централізованого стерилізаційного відділення передбачається:
68. Потреба в засобах для передстерилізаційного очищення і стерилізації визначається:
69. Підставою для розрахунку виробничого персоналу централізованого стерилізаційного відділення є:
70. При розрахунку забезпечення лікувально-профілактичної установи паровими стерилізаторами визначається:
71. У якості умовної завантажувальної одиниці при розрахунку забезпечення лікувально-профілактичних установ паровими, повітряними стерилізаторами приймається:
72. Основною задачею санітарного просвітництва є:
73. До методів пропаганди гігієнічних знань відносяться:
74. Повноцінність санітарного просвітництва визначається:
75. До форм наочної агітації відносяться:
76. До проблем фахової етики відносяться:
77. Найбільше важливими принципами лікарської етики є:


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів