Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


302. Медична психологія

6. "ПсихологІчнІ проблеми лІкування та реабІлІтацІї"


1039. Метод символдрама являє собою напрям психотерапії, що зорієнтований на:
1040. Із наведених стверджень наведіть правильне:
1041. Під час проведення сеансу символдрами психотерапевт використовує такі структуючі впливи:
1042. Специфіка перенесення та контрперенесення в процесі лікування методом символдрами така:
1043. Специфіка процесу імагінації в терапії методом КПО полягає у наступному:
1044. Мотив символдрами <Луг> символічно уособлює:
1045. Символічне значення мотиву символдрами <струмок> таке:
1046. Протипоказанням до проведення психотерапії за методом <Символдрама> є:
1047. До режисерських принципів середнього ступеня належать:
1048. Мотивами вищого ступеня символдрами є:
1049. Батьківський стан особистості може бути охарактеризований як
1050. Наділення владою за Е. Берном існує у таких різновидах:
1051. До функціональної патології станів особистості входять:
1052. У процесі взаємодії з метою комунікації виділяють
1053. Трансакції розподілені на такі види:
1054. Виділяють такі способи структурування часу
1055. У своїх дослідженнях Е. Берн спирався на роботи:
1056. Для Батьківського стану особистості, що проявляє себе прямо характерним, існує такий вислів:
1057. Для функціональної патології <виключення> є характерним:
1058. При наявності психологічного захисту за типом <виключення> особистість захищається:
1059. Найбільш вразливим до патології <зараження> станом особистості є:
1060. До патологічних станів функціонування станів особистості належать:
1061. Кордони стану особистості <дорослий>, посилюються прийомами:
1062. За Е. Берном метою трансакційного аналізу є:
1063. Як приклад послідовності трансакцій, що мають назву <процедура>, можуть бути:
1064. Трансакції, що призводять до процесу гладкої комунікації, мають назву
1065. Ігрову комунікацію за Е. Берном визначають так:
1066. Ігрове спілкування відрізняється від процедур, ритуалів, проводження часу
1067. В аналізі ігрової комунікації виділяють
1068. Винагороду, що є результатом ігрової комунікації, підрозділяють на
1069. До технік трансактного аналізу відносять
1070. За типами життєвого сценарію виділяють
1071. Характерним висловом, що притаманний типу життєвого сценарію <непереможець>, є:
1072. До структурування часу за Е. Берном належать такі варіанти
1073. До депресивної сценарної позиції відносять таку позицію:
1074. Логотерапія (за Франклом) - це:
1075. Автором так званої <патогенетичної психотерапії> є:
1076. Яка специфіка групової психотерапії як самостійного методу?
1077. Оптимальною є група гомогенна в таких відносинах:
1078. Основним механізмом лікувальної дії групової психотерапії є:
1079. Які базові методи групової психотерапії?
1080. Які допоміжні методи використовують в процесі групової психотерапії?
1081. Чи доцільно використання допоміжних технік беспосередньо в процесі групової дискусії?
1082. Які негативні наслідки надмірного збільшення допоміжних прийомів у ході групової психотерапії?
1083. При яких захворюваннях групова психотерапія має етіопатогенетичне значення?
1084. Основною метою групової психотерапії при неврозах є:
1085. До функції сім'ї відносять такі функції:
1086. Аналіз структури сім'ї дозволяє виділити такі типи відносин:
1087. Періодизація динаміки сім'ї за Є.К. Васильйовою складається з таких стадій життєвого циклу сім'ї:
1088. До <нормативних стресорів>, що діють протягом життєвого циклу сім'ї (По Воss Р. 1980) належать:
1089. Серед сімейно-обумовлених травмуючих переживань важливу роль відіграють:
1090. Стан глобальної сімейної незадоволеності викликає:
1091. Можливо виділення таких чинників, що призводять до сенсибілизації члена сім'ї до психічної травми:
1092. До порушень основних сфер життєдіяльності сім'ї як причини психічної травматизації особистості належать:
1093. До сімейно-необхідних якостей особистості належать:
1094. Характерними рисами сімей, у яких один з її членів страждає на захворювання, що порушує сімейно-необхідні якості, є:
1095. Порушення уявлення про сім'ю дістали назву:
1096. Виділяють такі етапи розвитку проблеми міжсімейної комунікації:
1097. Соціально-психологічні механізми сімейної інтеграції підрозділяються на такі різновидності:
1098. Виділяють такі мотиви виникнення <ролі, що патологізує>:
1099. До шестифакторної моделі вивчення функціонування сім'ї за Мак Мастерсом належать такі аспекти:
1100. Провідними видами психотерапевтичних технік, що широко застосовуються в сімейній психотерапії, є:
1101. Про позитивне ставлення до члена сім'ї, його прийняття (за Шульцем М. 1980) свідчать такі прояви:
1102. До типів батьківських сімей, що характерні для осіб з психоматичними розладами (по Stеrlіп 1978), можна віднести:
1103. До порушень структурно-рольвого аспекту життєздатності сім'ї підлітка, що має нервово-психічний розлад належать:
1104. <Заданому> циклу спілкування між членами сім'ї притаманне:
1105. У сімейній терапії ( за В. Сатір) використовують такі терапевтичні втручання:
1106. У сімейній психотерапії за В. Сатір використовуються такі процеси:
1107. В гіпнотичному стані пам'ять у більшості клієнтів:
1108. В гіпнотичному стані можливо викликати уявлення хибних спогадів (парамнезія) в залежності від стадії гіпнозу:
1109. В гіпнотичному стані мають місце такі типи психологічного захисту:
1110. В гіпнотичному стані реалізація прямого навіювання залежить від націленого на зняття симптому залежить від:
1111. Згідно із сучасними науковими теоріями гіпноз можна вважати:
1112. Провідними теоріями гіпнотичного стану як стану мозку є (Л.Черток):
1113. Гіпноз як стан мозку є:
1114. Ефективність прямого навіювання словом залежить від (К.І.Платонов):
1115. Психотерапія у гіпнотичному стані доцільна:
1116. Тривалістю гіпнотичного сеансу визначають:
1117. Прискорений варіант аутогенного тренування для лікування статевих порушень запропоновано:
1118. Впровадження аутогенного тренування в систему лікування статевих порушень передбачає:
1119. Комплекс прискореного аутогенного тренування для лікування статевих порушень складається:
1120. Аутогенне тренування у дітей доцільно застосувати починаючи з:
1121. Вищий ступінь аутогенного тренування використовується у варіантах таких авторів:
1122. Аутогенне тренування хворих на цукровий діабет:
1123. Ефективність аутогенного тренування залежить від
1124. До основних вправ аутогенного тренування-2 за В.Г.Беляєвим належать:
1125. Перехідними вправами від аутогенного тренування-1 до аутогенного тренування-2 є такі вправи:
1126. Початковими вправами аутогенного тренування-2 за В.Г.Беляєвим є:
1127. Складовими емоційно-вольового тренінгу (ЕВТ) за А.Т.Філатовим є:
1128. Застосування аутогеної медитації за і.Шульцем проходить:
1129. В основу поведінкової (біхевіоральної) психотерапії покладено:
1130. Оперантне научання, котре є інструментом біхевіоральної психотерапії, застосовує (вибрати вірне):
1131. В систему научання біхевіоральної психотерапії входить:
1132. Біхевіоральна психотерапія характеризується:
1133. З теоретичного підгрунтя біхевіоральної психотерапії випливає:
1134. Теоретична концепція біхевіоральної психотерапії передбачає у процесі діагностики:
1135. Біхевіоральна психотерапія визначає, що:
1136. Згідно з теоретичними поглядами, що застосовуються у біхевіоральній психотерапії, вірними є такі вислови:
1137. Принципом лікування у біхевіоральній психотерапії є:
1138. Мета біхевіоральної психотерапії полягає у :
1139. У період між сеансами біхевіоральна психотерапія рекомендує:
1140. Між сеансами біхевіоральної психотерапії пацієнтам пропонують:
1141. Закордонні автори біхевіоральної психотерапії використовують для оцінки ефективності поведінкової терапії такі психологічні методики:
1142. Найбільш дійовим стимулом в усуненні тривоги за теорією біхевіоральної психотерапії є:
1143. Для усунення методом біхевіоральної психотерапії тривоги за Вальпе використовують:
1144. Метод біхевіоральної психотерапії Fеdіпg передбачає:
1145. Методики біхевіоральної психотерапії засновані на згасанні (виберіть потрібне):
1146. Біхевіоральна психотерапія доцільна:
1147. Тривалість лікування біхевіоральної психотерапії загалом складає:
1148. Для проведення біхевіоральної психотерапії методом аверсії (виберіть потрібне):
1149. Однією із методик біхевіоральної психотерапії, а саме: покарання, передбачається неприємний стимул для пацієнта. Виберіть потрібне із наведених варіантів:
1150. Тренінг соціального вміння проводять в рамках біхевіоральної психотерапії:
1151. У процесі групової біхевіоральної психотерапії увага приділяється (вибрати правильні):
1152. Метод парадоксальної інтенції запропонував:
1153. У методиці біхевіоральної психотерапії термін <імплозія> використовують як визначення:
1154. До механізмів уникання контакту <організм - зовнішнє середовище> належать:
1155. Механізму інтроекція притаманне:
1156. Вербальними проявами механізму <ретрофлексія> є:
1157. Символічним виявом механізму конфлюенція є фраза:
1158. Під час проведення терапії за методом <гештальт> найбільшу увагу приділяють:
1159. Одними із ключових понять гештальтерапії є такі поняття:
1160. Незавершені гештальти є наслідком:
1161. Ф.Перлз вважає невроз наслідком:
1162. Ілюструючи процес інтроекції, Ф.Перлз використовує метафору:
1163. Основою терапії за методом <гештальт> є:
1164. При проведенні терапії за методом <гештальт> необхідно підтримувати стан:
1165. Принципами гештальтерапії є:
1166. Аналіз сновидінь у терапії за методом <гештальт> передбачає:
1167. Аналіз взаємодії між індивідом та середовищем у гештальтерапії передусім спирається на:
1168. До технік, що використовуються у гештальттерапії, належить:
1169. У гештальттерапії виділяють такі рівні функціонування клієнта:
1170. У методі гештальтерапії використовують:
1171. У гештальтерапії використовують такі поняття, що описують здорову особистість:
1172. В гештальттерапії використовуються такі рекомендації терапевту:
1173. Терміном <клінч> у гештальтерапії позначають:
1174. При виникненні труднощів у проведенні терапії за методом <гештальт> слід:
1175. У створенні та розвитку методу гештальттерапії велике значення мали такі вчені:
1176. Модифікацією методу гештальтерапії, що поєднує методи гештальтерапії і трансакційного аналізу, є:
1177. Наркопсихотерапія являє собою:
1178. Наркопсихотерапія є методом, котрий повинен застосовуватись у практиці:
1179. Наркопсихотерапія - метод застосування:
1180. Наркопсихотерапія полягає у тому, що:
1181. Для проведення наркопсихотерапії використовують:
1182. Для проведення наркопсихотерапії використовують:
1183. Для проведення наркопсихотерапії використовують такі стадії впливу речовини (за А.Т.Філатовим):
1184. Доцільність і можливість сеансів наркопсихотерапії вирішує:
1185. М.Телєшевська вважає, що сугестія потрібна при наркопсихотерапії:
1186. Для проведення наркопсихотерапії бажано:
1187. Наркопсихотерапія використовується у випадку:
1188. Наркопсихотерапія повинна мати тривалість (у переважній більшості):
1189. Наркопсихотерапія може бути (за класичною методикою):
1190. Наркопсихотерапія може поєднуватись з:
1191. Наркопсихотерапія використовується для:
1192. Протипоказанням для наркопсихотерапії є:
1193. Гіпнонаркоз, наркогіпноз, наркопсихотерапія являють собою:
1194. Наркопсихотерапія передбачає у кожному випадку вирішення таких завдань:
1195. У процесі наркопсихотерапії виділяють етапи:
1196. У наведеному переліку виберіть різновидності наркопсихотерапії (за Телєшевською М.Є.):
1197. Із поданого переліку виберіть характерні ознаки стадії, котра є найважливим для проведення наркопсихотерапії:
1198. У процесі наркопсихотерапії речовину вводять хворому:
1199. Емоційно-стресова психотерапія:
1200. Емоційно-стресова психотерапія застосовується лише:
1201. Емоційно-стресова психотерапія передбачає:
1202. Емоційно-стресова психотерапія відома у варіанті:
1203. Методика емоційно-стресової психотерапії за Паламарчуком В.М.використовується:
1204. Варіант емоційно-стресової психотерапії алкоголізму за Рожновим В.Є. використовується:
1205. Емоційно-стресова психотерапія алкоголізму за В.Є. Рожновим передбачає (на перших етапах):
1206. Емоційно-стресова психотерапія за К.Дубровським доцільна для лікування:
1207. Методика емоційно-стресової терапії за А.Довженком призначена для лікування:
1208. Емоційно-стресова психотерапія використовує у своїй структурі (вибрати потрібне):
1209. Емоційно-стресова психотерапія при лікуванні заїкування без органічних ушкоджень мозку є:
1210. Емоційно-стресова психотерапія застосовується:
1211. Емоційно-стресова психотерапія протипоказана:
1212. Емоційно-стресова психотерапія є методикою, котра:
1213. Результативність емоційно-стресової психотерапії залежить:
1214. Для ефективного результату емоційно-стресової психотерапії досить незалежно від хвороби:
1215. Емоційно-стресова психотерапія заїкування є:
1216. Емоційно-стресова психотерапія поєднується обов'язково:
1217. Завдання психотерапевтичної адаптації пацієнтів до хронічного захворювання включають:
1218. Відмінними рисами гіпнотичного стану є:
1219. Протипоказаннями до застосування АТ є:
1220. Базисними елементами АТ є:
1221. Назвіть основні джерела АТ:
1222. Аутогенний стан характеризується:
1223. Відкритою психотерапевтичною групою називається:
1224. Закритою психотерапевтичною групою називається:
1225. Тривалість сеансів психотерапії в малій групі, як правило:
1226. Групова психотерапія є методом психологічного впливу на групу хворих:
1227. Групова психотерапія відрізняється від психотерапії в групі:
1228. Поняття групової динаміки включає:
1229. Групова динаміка характеризується такими найважливішими процесами:
1230. Вправи при проведенні групової психотерапії повинні відповідати:
1231. Кого в трансактному аналізі Е. І Берна характеризує здатність самостійно об'єктивно оцінювати ситуації і заходити до висновків, які не є результатом упереджень і результатом неконтрольованих почуттіві
1232. Які розподіляють форми раціональної психотерапіїі
1233. До якого методу психотерапії належать емоційна психотерапія за Дежеринимі:
1234. У трансактному аналізі Е. Берна <грою> називається:
1235. Скільки фаз (стадій) групової динаміки існує?
1236. Психодраматичний метод Я.Морено розвиває в хворого такі основні риси:
1237. Основою взаємодії психотерапевта з пацієнтом у психодраматичному методі Я. Морено є:
1238. Специфічними і взаємозалежними чинниками групової психотерапії є:
1239. Поняття <гештальт> за Ф.Перлом визначається:
1240. Методика <порожнього стільця>, використовувана в гештальт-психотерапії, спрямована на:
1241. Групова форма гештальт-психотерапії характеризується:
1242. Для проведення наркопсихотерапії використовується:
1243. Групова форма недирективної (<центрованої на клієнті>) психотерапії за К. Роджерсом характеризується:
1244. З якою метою використовується наркопсихотерапія?
1245. При наркопсихотерапії за М. Е. Телешевською навіювання проводиться:
1246. Основним чинником, що визначає ефективність проведення психотерапії при розладах особистості є:
1247. При проведенні психотерапії, спрямованої на корекцію делінквентної поведінки підлітків, що страждають на розлад особистості, основними принципами є:
1248. Система емоційно-стресової психотерапії за В.Є.Рожновим включає:
1249. В основі емоційно-стресової психотерапії за В.Є.Рожновим лежить такий принцип:
1250. Сократичний діалог як складова частина емоційно-стресової психотерапії за В.Є.Рожновим передбачає:
1251. Емоційно-стресовий гіпноз, як складова частина емоційно-стресової психотерапії за В.Є.Рожновим передбачає:
1252. Емоційно-стресове аутогенне тренування, як складова частина емоційно-стресової психотерапії за В.Є.Рожновим передбачає:
1253. Показаннями до емоційно-стресової психотерапії за В.Є.Рожновим є:
1254. Емоційно-стресова психотерапія за В.Є.Рожновим проводиться хворим при наявності:
1255. Назвіть основні види корекції при упорядкуванні формули лікувальних уселянь при проведенні гіпнопсихотерапії (за А.Т.Філатовим):
1256. Теорія поведінкової психотерапії грунтується на таких моделях:
1257. Нейролінгвістичне програмування належать до такої групи психотерапевтичних методик:
1258. Метод нейролінгвістичного програмування увібрав у себе принципи роботи таких психотерапевтів:
1259. Балінтовські групи мають такі властивості:
1260. До чого належать поняття <скрипт> у трансактному аналізі?
1261. Назвіть психотерапевтичні методи, протипоказані при залежності від алкоголю:
1262. Основною метою патогенетичної психотерапії при невротичних розладах (за Б.Д.Карвасарським) є:
1263. Передсонне самонавіювання належать до такої групи психотерапевтичних методик:
1264. Класичний психоаналіз З.Фрейда включає такі з перелічених методик:
1265. Назвіть основні механізми самонавіювання:
1266. Які з перелічених ролей у психотерапевтичної групі може грати керівник групи?
1267. Які з перелічених прийомів і технік використовуються у груповій психотерапії?
1268. Протипоказаннями до лікування методом групової психотерапії є:
1269. Які методи психотерапії вживаються у стані гальмування?
1270. Назвіть складові частини психологічного тренінгу при проведенні емоційно-вольового тренування:
1271. Раціональна психотерапія у класичному варіанті припускає головним чином використання:
1272. Непряма психотерапія включає такі складові частини:
1273. Основні напрями раціональної психотерапії в стандартному класичному варіанті:
1274. Гіпноз не можна з'єднувати:
1275. Об'єктивними ознаками викликаного сну можна вважати:
1276. Ознаками викликаного сну на відміну від природного можна вважати:
1277. Вибір способу гіпнотизації залежить від:
1278. Перелічить обов'язкові етапи при гіпнотизації:
1279. Які з перелічених положень можна вважати показаннями до гіпнозу?
1280. Що є об'єктивним критерієм гіпнотичного сну, який наставі
1281. Гіпнопсихотерапія не застосовується:
1282. Ефективність прямого словесного навіювання залежить:
1283. Непряме навіювання має такі відмінності:
1284. Варіанти аутогенного тренування є модифікаціями методики Шульца:
1285. При проведенні групової психотерапії оптимальною є така кількість хворих у групі:
1286. Виділіть абсолютні протипоказання до групової психотерапії за С.С.Лібіхом:
1287. Визначте правильну послідовність перелічених етапів гіпнотизації:
1288. Які з перелічених визначень належать до класифікації стадій гіпнозу В.М.Бехтерева?
1289. індивідуально-орієнтована (реконструктивна) психотерапія (Б.Д.Карвасарський, 1985) здійснюється шляхом впливу на такі компоненти системи стосунків особистості хворого:
1290. Що є визначенням психотерапії (Б.Д.Карвасарський, 1985)?
1291. До основних моделей психотерапії за С.Ледером (1975) не належать:
1292. Медична модель психотерапії за С.Ледером (1975) це:
1293. Психологічна модель психотерапії за С.Ледером (1975) це:
1294. Соціологічна модель психотерапії за С.Ледером (1975) це:
1295. Основне завдання психотерапії у клініці органічних захворювань нервової системи:
1296. Класичний психоаналіз, на думку З.Фрейда, характеризується двома основними процесами, що виникають і відбуваються під час лікування:
1297. У процесі психоаналітичної сесії лікар-психоаналітик:
1298. Основними процесами в роботі сновидіння, на думку З.Фрейда, є:
1299. Загалом групова терапія призначена для того, щоб дати можливість окремим особистостям здійснити наступне, окрім:
1300. Групова терапія є найменш ефективною у осіб із:
1301. Застосування сімейної психотерапії в основному протипоказано, коли:
1302. Відповідно до стратометричної концепції (Карвасарський Б.Д. 1985) групова динаміка:
1303. У стосунках лікаря і хворого у психоаналізі важливе значення має наступне:
1304. Стосунки лікаря і хворого при пропризводитьнні поведінковоі психотерапії грунтується на наступному:
1305. Поняття іопірі у психоаналізі З.Фрейда має такий зміст:
1306. Поняття іперенесенняі у психоаналізі З.Фрейда має такий зміст:
1307. Поняття іідентифікаціяі у психоаналізі З.Фрейда має такий зміст
1308. Поняття іконтрперенесенняі у психоаналізі З.Фрейда має такий зміст:
1309. Хв. 22,р.Напружений похмурий експлозивний розмовляє з лікарем охоче. Критичний адекватний. З дитинства був впертим примхливим образливим злим. Постійно конфліктує із оточенням часто змінює роботу. Цілі групої психотерапії в цьому випадку?
1310. Хв.33,р.Пригноблена загальмована нетовариська переконана в тому що в неї рак.З дитинства замкнута примхлива плаксива.Після смерті матері вдалася суїцидальної спроби.Цю хвору для визначення групової психотерапії треба включити до складу:
1311. Хв.20,р.Скарги на дратівливість.Через незначні приводи стає злим,агресивним.З дитинства - примхливий,жорстокий.Конфліктує на роботі,вступає в бійки,зробив демонстративну суїцидальну спробу.Завдання групової психотерапії у цього х-го:
1312. Хв.35,р.Скарга:підвищений апетит, спрага, слабкість, схуднення, зниження пам'яті, пітливість. Почалося з переляку: друзі в жарт імітували пограбування. Навіюваний. Через 13 сеансів. ПТ усе повернулося до норми. Метод психотерапії?
1313. Хв 24р.Скарги на імпотенцію.Боязкий помисловий застережливий у діях.При спробі оволод.улюбл.дівч.боявся що ввійдуть, еjасиlаtіо рrаесох.Вважає себе імпотентом.Обстеж.сексопат:патології немає.Після лікув.одружився,має сина.М-д лікув:
1314. Хв 64р.іпохондричний постійно стежить за своїм здоров'ям скаржиться на серцеві болі ЕКГ у нормі.Соматичний і неврологічний статус без патологій.Призначена психотерапія після декільких сеансів боли і неприємні відчуття зменшились.Лікування
1315. Х-й 37, р. Д-з: ІХС, стенокардія напруження, астено-невротичний синдром. Медикаментозне лікування малоефективне. Призначаючи психотерапію, максимального ефекту здобули при:
1316. Х-й 38, р. Д-з: алкогольна залежність, ІІ ст. Мета групової психотерапії в даному випадку:
1317. Х-й 42, р. Д-з: неврастенія. У клініці: загальноневротична симптоматика, нейровегетативні і нейросоматичні порушення з переважанням симпатичного тонусу, порушення засинання. З психотерапевтичних методів правильніше використувати:
1318. Х-а 32р, д-з: Хвороба [F44]. Під час занять групи трансактного аналізу активно виказує свої емоції, характерні вирази: пітливість, почервоніння, тремтіння рук при емоційному напруженні. Визначити стан <Я> за Е.Берном:
1319. Хв.35,р.д-з:Неврастенія.Під час занять групи трансактного аналізу схильний регламентувати поведінку інших її членів,заохочуючи або лаючи їх.Часто використовує слова <я повинний>,<мені не можна>,<я б на вашому місці>.Стан <Я> за Е.Берном:
1320. Психотерапевт, спілкуючись із членами групи трансактного аналізу, активно демонструє застосування власного досвіду і мислення у вирішенні проблем, користується словами: <Я гадаю>, <на мою думку>. Який це стан <Я> за Е.Берном?
1321. Під час аналітичної сесії хворі виявляють цікавість до аналітика. Типовим є запитання: іЧи одружені Виіі, фрази іВи виглядаєте сьогодні втомленим та блідимі. Що є причиною такої поведінки хворих?
1322. Як відомо, аналітична теорія дуже багато уваги приділяє процесу захисту. Що означає термін <захіст>?
1323. Що, згідно з аналітичними теоріями (гіпотезами), має місце стосовно суті захисту (виключити непотрібне):
1324. Дозволити пацієнту івибратиі початкову тему сеансу - значить:
1325. Вибрати, коли доцільне дозволити пацієнту самому вибрати початкову тему сеансу:
1326. Якщо хворий сам обирає тему початку сеансу, то:
1327. Що в класичному психоаналізі є пріоритетним засобом повідомлення матеріалу:
1328. Термін <аналізування> означає сукупність процедур, а саме:
1329. Всі реакції пацієнта на аналітика - то реакція:
1330. Суть реакції перенесення полягає в тому, що:
1331. Що означає в рамках психоаналізу термін інтерпретація:
1332. На сеансі психоаналізу, виявивши невротичну свою рису, пацієнт звертається до аналітика із запитанням: іяк вона (риса) виниклаі Який варіант поведінки (дії) аналітика Ви вибираєте:
1333. До основних поз для занять класичним аутогенним тренуванням належать пози:
1334. Специфічною особливістю групової психотерапії є:
1335. Суттєві особливості емоційно-стресової психотерапії (В.Е.Рожнов) полягають у тому, що вона:
1336. При наркопсихотерапії одночасно використовуються:
1337. Патогенетична психотерапія В.Н. М'ясищева передбачає все перелічене, за винятком:
1338. Музикотерапію, як метод терапевтичного впливу, можна вважати:
1339. Існуючі школи музикотерапії наступні:
1340. Музикотерапія у сучасній психології та медицині використовується:
1341. Для ефективного результату музикотерапії необхідно:
1342. Для репертуару музичних терапевтичних програм використовується:
1343. Згідно з теорією К.Швабе (1972) існують аспекти музикотерапії (вибрати правильне):
1344. Принцип музикотерапії (як слухати):
1345. Свідоме підвищення творчих можливостей є головним завданням індивідуальної музикотерапії у випадку:
1346. У процесі музикотерапії можна спостерігати (виберіть вірно):
1347. Терміном музикотерапія визначається:
1348. Впроваджуючи музикотерапевтичні <рецептури> (тобто перелік музичних творів для сеансів), треба:
1349. Із наведених визначень виберіть вірне:
1350. Метою музикотерапії можна вважати:
1351. Для успішного застосування музикотерапії слід дотримуватись таких принципів:
1352. Техніка музикотерапії передбачає:
1353. Механізм впливу музикотерапії полягає в:
1354. Індивідуальна рецептивна музикотерапія має такі варіанти:
1355. Групова музикотерапія може включати:
1356. У хворих з функціональною патологією, сприйняттю музики заважають:
1357. Існуючі класифікації специфічного впливу музичних творів на пацієнта складають:
1358. Виберіть із наведеного списку категорії музичних творів, котрі застосовуються для музикотерапії:
1359. Індивідуальна спрямована рецептивна музикотерапія функціональних станів проводиться за К.Швабе:
1360. Музикотерапія може бути складовою частиною:
1361. У процесі непрямого навіювання використовуються дієслова:
1362. Непряме навіювання вимагає:
1363. Психологічна різниця прямого і непрямого навіювання полягає в наступному:
1364. Одним з психологічних механізмів дії непрямого постгіпнотичного навіювання є:
1365. Метод непрямих постгіпнотичних навіювань (НПН) на відміну від класичних методик НПН:
1366. Визначить вірність або хибність стверджень про психологічні особливості непрямого навіювання (НПН):
1367. З наведеного переліку виберіть психолого-фізіологічні механізми непрямої психотерапії:
1368. Виберіть із переліку форми непрямої психотерапії:
1369. Непряма психотерапія передбачає:
1370. Непряма психотерапія передбачає:
1371. Результативність способу опосередкування плацебо залежить від:
1372. З поданих характеристик виберіть форми непрямої психотерапії:
1373. Непряма психотерапія може бути використана в тій чи іншій формі:
1374. Непряма психотерапія проводиться:
1375. Непряма психотерапія передбачає:
1376. Виберіть характерні складові, що входять до непрямої психотерапії:
1377. Що з переліченого є компонентом НП:
1378. Для реалізації НП у формі опосередкування фізіотерапевтичних або фармакологічних препаратів не має суттєвого значення:
1379. У випадку застосування опосередкування не має значення (за А.Т.Філатовим):
1380. Непряма психотерапія не може бути використана:
1381. Для проведення НП у формі опосередкування психологом досить:
1382. Зміст непрямих навіювань складається:
1383. Непряма психотерапія повинна враховувати:
1384. Непряма психотерапія належить до:
1385. Непряма психотерапія використовується:
1386. Позитивна психотерапія стосовно сексуально-подружніх проблем передбачає, що:
1387. Позитивна психотерапія в сексуальній практиці передбачає таку стадійність:
1388. Психологічне поняття <концепція> (концепції) стосовно позитивної психотерапії означає:
1389. Основою позитивної психотерапії є:
1390. Позитивна психотерапія передбачає:
1391. Позитивна психотерапія включає (потрібно вказати):
1392. У процесі спілкування психотерапевта і клієнта позитивна психотерапія передбачає вивчення таких питань:
1393. Змістовий аспект позитивної психотерапії полягає у вияснені:
1394. До сфер переробки конфлікту позитивна психотерапія відносить:
1395. Які з перелічених стверджень характеризують сферу контактів (традицій):
1396. Які з наведених стверджень характеризують сферу інтуїції:
1397. З погляду позитивної психотерапії актуальні проблеми часто поєднуються з:
1398. У позитивній психотерапії застосовують:
1399. З точки зору П.Пезешкяна:
1400. Базовий конфлікт за П.Пезешкяном:
1401. Нижче подано декілька етапів (ступенів) психотерапевтичного процесу: спостереження і дистанціювання інвентаризації ситуативного заохочення вербалізації розширення мети. Визначіть, до яких із методів психотерапії належить все прелічене:
1402. Основна увага на стадії спостереження (дистанціювання) позитивної психотерапії звертається на:
1403. Головний аспект другої стадії позитивної психотерапії складається з:
1404. На стадії ситуативного заохочення центральне місце терапії посідає:
1405. На стадії вербалізації позитивної психотерапії основну увагу звертають на:
1406. П'ята стадія позитивної психотерапії характеризується домінуванням:
1407. Концепція позитивної сімейної психотерапії грунтується на тому, що:
1408. У випадку екзистенціальної тривоги позитивна психотерапія дає такі інтерпретації (вибрати потрібне):
1409. Синдром еjасиlаtе рrаесох позитивна психотерапія інтерпретує як:
1410. Психотерапевтична інтерпретація фригідності у позитивній психотерапії:
1411. Позитивна психотерапія для лікування мастурбації використовує такі інтерпретації цього феномену:
1412. Раціональна психотерапія є складовою частиною:
1413. Основним завданням раціональної психотерапії є:
1414. У процесі раціональної терапії клієнт:
1415. Автором першого варіанта раціональної психотерапії є:
1416. Раціональна психотерапія у сучасному варіанті як окрема методика є способом лікування у практиці:
1417. Раціональна психотерапія як окрема методика, показана для лікування:
1418. Раціональна психотерапія головним чином використовує такі методи:
1419. Раціональна психотерапія застосовує:
1420. Складовою частиною раціональної психотерапії є:
1421. Структура сеансу раціональної псхотерапії складається із послідовних етапів, а саме (виберіть потрібне):
1422. Раціональна психотерапія має декілька варіантів, а саме (вибрати вірне):
1423. Для ефективного використання раціональної психотерапії потрібне:
1424. У процесі раціональної психотерапії:
1425. Раціональна психотерапія може поєднуватись одночасно:
1426. Раціональна психотерапія протипоказана:
1427. Раціональна психотерапія показана:
1428. Раціональна психотерапія як метод належить до:
1429. Раціональна психотерапія оцінюється?
1430. Раціональна психотерапія належить до методик психотерапії, використовувати які може:
1431. Раціональна психотерапія може проводитися:
1432. Для ефективної раціональної психотерапії потрібно:
1433. Раціональна психотерапія протипоказана:
1434. Раціональну психотерапію недоцільно проводити:
1435. Раціональна психотерапія передбачає проведення:
1436. Раціональна психотерапія має:
1437. У якій із наступних ситуацій гіпноз буде мати найменший успіх?
1438. Щодо гіпнозу вірні такі твердження:


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів