Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


302. Медична психологія

5. "Медична психологія та різні медичні дисципліни"


618. Підвищена підозрілість у сполученні зі схильністю до утворення надцінних ідей входить до структури:
619. Шизоїдні риси характеру включають все з нижчезазначеного за винятком:
620. Порушення ієрархії потрібнісно-мотиваційної сфери належать до:
621. Схильність до підвищеної акуратності входить до структури:
622. Тип особистості В не сприяє:
623. Коронарний тип особистості А сприяє (є чинником ризику):
624. Основним внутрішньоособистісним конфліктом при гіпертонічній хворобі є конфлікт:
625. Психосоматичні захворювання формуються, як правило, внаслідок:
626. До класичних психосоматичних захворювань, що входять до так званої <святої сімки>, відносять усі нижче перелічені за винятком:
627. При соматичній патології зміна психічної діяльності виражається найчастіше у вигляді:
628. Уперше в СРСР психопрофілактику болю в пологах було застосовано:
629. Скільки компонентів має психопрофілактична підготовка вагітних до пологів?
630. До особливостей розладів особистості належить Усе перелічене вірно, крім:
631. Компенсаторними рисами розладів особистості залежного типу є:
632. До нестачі інтуїції розладів особистості шизоїдного типу не належить:
633. Для станів компенсації при розладах особистості не характерні:
634. Для диференціальної діагностики розладів особистості і ендогенних захворювань має значення:
635. Для соціальної адаптації хворих на розлади особистості найбільш важливі:
636. Характерними ознаками реактивних станів є:
637. Диференційовані форми олігофреній (за В.В.Ковальовим, 1979) підрозділяються на:
638. До проявів декомпенсації олігофренії не належать:
639. У декомпенсаціях хворих на олігофренією частіше зустрічаються такі психопатоподібні розлади:
640. Психози, що виникають при декомпенсації олігофренії, як правило, мають перебіг:
641. Афективні психози при декомпенсації олігофренії характеризуються:
642. Екзогенні реакції при декомпенсаціях олігофренії зустрічаються, як правило, у вигляді:
643. Виходом епізодично поточних психозів при олігофреніях як правило може бути:
644. Виходом рецидивних психозів при олігофреніях може бути:
645. Неосудними судом не визнаються олігофренії з розумовою відсталістю в ступені:
646. Лікар-експерт при розв'язанні питання про осудність і дієздатність хворого на олігофренію розглядає найбільш пильно такі моменти:
647. У зв'язку зі станом фізіологічного тонусу головного мозку виділяють (відповідно до класифікації С.С.Мнухіна, 1961) форми олігофренії:
648. Прості форми олігофренії характеризуються:
649. Мова хворих на олігофренію характеризується:
650. Неврологічна симптоматика при неускладнених формах олігофренії частіше подана:
651. Соматичні ознаки олігофренії найчастіше виражаються у:
652. У які періоди першої половини життя хворого на олігофренію частіше виникають стани декомпенсації?
653. Під час епілептичного нападу частота серцевих скорочень:
654. Дисфоричним станам при епілепсії не властиві:
655. Для епілептичного психозу характерно:
656. Позитивна еволютивна динаміка в хворих на олігофренію в ступені дебільності характеризується:
657. Типовими ознаками лабільної акцентуації характеру є:
658. До характерних рис конформних особистостей належить:
659. Сенситивному типу акцентуації характеру не властиві такі особливості:
660. До головних рис психастенічного характеру належать такі:
661. Для розладів особистості хитливого типу, не характерні:
662. Неаврастенічний симпомокомплекс розвивається переважно за наявності в преморбіді:
663. Психічні порушення при судинних хворобах головного мозку залежать найбільшою мірою від:
664. У початковому періоді церебрального атеросклерозу найбільш типові:
665. Запамарочення при судинних захворюваннях головного мозку звичайно:
666. Характерним симптомом судинної поразки мозку при диференціальній діагностиці з іншими нозологіями є така ознака:
667. Характерними диссмнічними порушеннями при церебральному атеросклерозі є:
668. Типові порушення сприйняття в початковій стадії церебрального атеросклерозу:
669. Для клінічних проявів порушень судинного генезу в початковому періоді не характерно:
670. У початковому періоді церебрального атеросклерозу типові порушення пам'яті:
671. інверсія особистісних рис при психічних розладах судинного генезу в першу чергу обумовлена:
672. Біологічна неповноцінність ЦНС при психопатіях може бути обумовлена:
673. Біологічна неповноцінність ЦНС (при психопатіях), що обумовлена патологічною спадковістю призводить:
674. Вплив шкідливості на ЦНС (при психопатіях) на ранніх етапах онтогенезу призводить:
675. Вплив шкідливості на ЦНС (при психопатіях) на пізніх етапах онтогенезу призводить:
676. У психопатів збудженого типу, як правило:
677. У психопатів збудливого типу переважають у ЦНС:
678. Психопатія збудливого типу характеризується:
679. Виділяють такі варіанти психопатії збудливого типу:
680. Експлозивний варіант збудливої психопатії характеризується:
681. Епілептоїдний варіант збудливої психопатії характеризується:
682. Істерозбудливі варіанти збудливої психопатії характеризуються:
683. У психопатів в параноїдному типу в ЦНС переважають:
684. Особливості ВНД у параноїдних психопатів сприяє утворенню у них:
685. Схильність до утворення надцінних ідей при паранойяльній психопатії поєднується:
686. Надцінні ідеї при паранойяльній психопатії:
687. При паранойяльній психопатії з сутяжливо-паранойяльними надцінними ідеями домінують міркування:
688. При паранойяльній психопатії зі іпохондрічними надцінними думками домінують ідеї
689. При паранойяльній психопатії з надцінними ідеями ревнощів домінують думки:
690. При паранойяльній психопатії з надцінними ідеями відношення домінують думки:
691. При істеричній психопатії, як правило переважає:
692. Психопатії істеричного типу характеризуються:
693. При істеричній психопатії можуть переважати:
694. Істерична психопатія зі схильністю до примітивних сомато-неврологічних реакцій характеризується:
695. Олігофренія є вираженням:
696. Найімовірнішою динамікою проявів невропатії при посиленні психічних, найбільше особистісних, компонентів є формування:
697. Для синдрому Каннера найбільш характерні:
698. Відсутність потреби в контактах з оточуючими при достатньому інтелектуальному рівні відзначається:
699. За маскою гіперкінетичного синдрому з підвищеною активністю, балакучістю, піднесеним настроєм у дітей може ховатися:
700. Клінічний варіант гіперкінетичного (гіпердинамічного) синдрому, при якому рухова розгальмованість та підвищене відвертання поєднуються з особистісними відмінностями істероїдного кола у дітей, слід розцінити як:
701. Основною ознакою відміни страхів надцінного змісту від нав'язливих страхів є:
702. Маячний характер страхів допомагає визначити у дитини таку ознаку:
703. Надмірне фантазування з прагненням у фантазіях реалізувати нездійснені в житті бажання у дітей та підлітків з тими чи іншими фізичними вадами (сліпотою, глухотою, ураженнями опорно-рухового апарату і т.п.) слід віднести:
704. Надцінний характер фантазій відзначається такими особливостями:
705. Основною ознакою образного патологічного фантазування, поєднаного з псевдогалюцинуванням, є:
706. Найхарактернішою ознакою реактивних (ситуаційних) уходів у дітей є:
707. До основних ознак мутизму як реакції протесту у дітей слід віднести:
708. У дівчинки-підлітка відмовлення від їжі почали виникати як засіб неусвідомленого позбавлення від психотравмуючої ситуації. У цьому випадку йдеться:
709. Стан дитини визначається високим ступенем виснажуваності психічних процесів наряду із підвищеною дратівливістю, гіперестезією щодо фізичних та психічних подразників. Його можна розцінити як:
710. Для якого виду психопатії типовий егоцентризм і підвищена навіюваність ?
711. Для якого виду психопатії типова замкненість, підвищена чутливість при зовнішній холодності?
712. У якої групи психопатів основними рисами характеру є крайній егоцентризм, постійна самовдоволеність, злопам'яність (П.Б.Ганнушкін)?
713. Для якої групи психопатів найбільш типові такі особливості: <аутична відірваність від зовнішнього реального світу, відсутність внутрішньої єдності в усій сумі психіки та вигадлива парадоксальність емоційного життя і поведінки> (П.Б.Ганушкін)
714. Для якої групи психопатів найбільш типовими властивостями є:по-перше,крайня дратівливість,яка доходить до приступів невтриманої люті,по-друге,приступи розладів настрою(з характером нудьги,страху,гніву)і по-третє,певно виражені моральні дефекти
715. При дійсних тактильних галюцинаціях виникають відчуття:
716. Для вісцеральних галюцинаций характерно усе переліковане вірно, окрім:
717. Гіпноагічні галюциніції проявлюються видіннями:
718. Галюцинації м'язового почуття проявлюються відчуттями:
719. Афективні ілюзйії характеризуються:
720. Педункулярний галюциноз характеризується:
721. Для псевдогалюцинацій характерно усе переліковане вірно, окрім:
722. Зорові псевдогалюцинації характеризуються усе перелічене вірно, окрім:
723. Слухові псевдогалюцинації визначаються усе перелічене вірно, окрім:
724. Вербальні ілюзії характеризуються:
725. Вирізняють всі нижченаведені етапи формування невротичних розладів за винятком:
726. Поведінка людини услід за гострою травмою, яка характеризується дитячістю, зустрічається у випадку:
727. До психічних відмінностей психосоматичних хворих належать такі:
728. Яка психотерапевтична тактика при анозогнозичному типі ставлення до свого захворювання у пацієнтів із органічними компенсованими пороками серця?
729. Яка першочергова психотерапевтична тактика при гіпернозогнозичному типі ставлення до свого захворювання у пацієнтів із органічними компенсованими пороками серця?
730. Який тип акцентуації особистості за К.Леонгардом характеризується готовністю до сліз із незначного приводу, м'якосердям, глибокими переживаннями, тривожністю, боязкістю?
731. Який тип акцентуації особистості за К.Леонгардом характеризується збудливістю, співіснуванням жорстокості і солодкуватості, нечутливістю?
732. Гіпотензивна дія нейтральних речовин у початковій і середній стадіях гіпертонічній хвороби досягається за допомогою:
733. Який патогенетичний механізм істеричної форми розладів особистості з позиції навчання і.П.Павлова про типи вищої нервової діяльності?
734. Розлади особистості, на відміну від невротичних розладів
735. Який патогенетичний механізм розладів особистості збудливого типу з позиції навчання І.П.Павлова про типи вищої нервової діяльності?
736. Основними критеріями діагностики розладів особистості, запропонованими П.Б.Ганнушкіним, є:
737. Основними диференційно-діагностичними ознаками розладів особистості, що відрізняють їх від психопатоподібних станів, є:
738. Розлади особистості шизоїдного типу від шизофренії відрізняють такі ознаки:
739. У хворих з розладами особистості, найбільш характерною ознакою якої є прагнення здаватися значними і кращими, ніж вони є насправді, діагностується:
740. У гострому періоді ішемічної хвороби серця психотерапія спрямована на:
741. Для розладів особистості на відміну від невротичних розладів, характерні такі ознаки:
742. Особистісність, що характеризується безмежним егоцентризмом, підвищеною сугестивністю, облудністю, фантазуванням, спрямованим на закрашення себе, є:
743. Особистісність, що характеризується рухливим мисленням, <міцною опорою під ногами> яскравою мовою з гумором, деякою поверховістю і схильністю до чужого впливу, доброзичливістю, вмінням говорити в один тон із співбесідником, є:
744. Особистісність, для якої характерні сполучення замкнутості, вибуховості і підлесливості, прямолінійність, в'язкість мислення, його інертність, періодичне виникнення злобно-тужливого настрою, належать до типу:
745. Особистісність,що із дит.віку характер.замкнутістю,відданням переваги товариству дорослих людей перед компанією однолітків,схильністю до споглядальності,безініціативністю,наростанням із роками замк-ті,нестачею співпереж.належать до числа:
746. Особистісність, для якої характерні наявність церебрастенічних або гіпердинамічних симптомів: занепокоєння, метушливості, капризності, плаксивості, упертості, швидких афективних реакцій із таким виснаженням, відносять до числа:
747. Синдром нав'язливості при шизофренії характеризується такими основними ознаками:
748. Визначте головні ознаки негативних розладів при шизофренії (за А.С.Тигановим):
749. В'ялоперебігна шизофренія характеризується такими особливостями:
750. Хворий переніс черепно-мозкову травму, важко переживає наявність функціонального дефекту, впадає в стан приреченості, безвиходу, рухово пасивний, психічно загальмований. Який це тип поведінкових реакцій гіпергностичної групи?
751. Які типи особистісних реакцій, здебільшого, характерні для хворих, що перенесли черепно-мозкову травму, на ранніх етапах розвитку патологічного процесу?
752. Назвіть основні етапи проведення психотерапевтичних заходів у стаціонарі для хворих, що перенесли черепно-мозкову травму:
753. На що спрямований діагностичний етап проведення психотерапевтичних заходів у стаціонарі для хворих, що перенесли черепно-мозкову травму?
754. На потенціювання яких функцій спрямована сугестія при проведенні в стаціонарі основного психотерапевтичного етапу у хворих, що перенесли черепно-мозкову травму?
755. На що спрямовані зайоми раціональної психотерапії при проведенні початкового терапевтичного етапу в стаціонарі хворим, що перенесли черепно-мозкову травму?
756. Визначте загальні закономірності формування межових нервово-психічних розладів у віддаленому періоді черепно-мозкових травм і нейроінфекцій:
757. Які розрізняють клінічні форми межових нервово-психічних розладів у віддаленому періоді черепно-мозкових травм і нейроінфекцій?
758. Поняття алекситимії належать до таких відмінностей особистості:
759. Алекситимія є характерною рисою:
760. Торонтська алекситимічна шкала використовується для діагностики:
761. Що з переліченого властиве дружинам хворих на інфаркт міокарду?
762. При лікуванні хворих на цукровий діабет лікарю варто враховувати:
763. Афект при шизофренії не є:
764. Делінквентні розлади у дітей відрізняються від шизоїдних розладів такими ознаками:
765. Диференційно-діагностичні критерії гострого невротичного розладу:
766. Діагностичні відмінності затяжного невротичного розладу від гострого полягає в такому:
767. У клініці неврастенії обов'язковими є такі компоненти (за Н.Д.Лакосиною):
768. Явища подразливої слабкості найбільше характерні в клініці:
769. Дайте визначення невротичних розладів обсесивно-компульсивного типу:
770. Динаміка невротичних розладів (за Н.К.Липгарт) включає:
771. Загальним патогенетичним механізмом невротичних розладів (за і.П.Павловим) є:
772. Загальними ознаками невротичного розладу є:
773. Визначте відмітні риси нападів при істеричному невротичному розладі:
774. Несприятливою прогностичною ознакою неврастенії є:
775. До моторних порушень при істерії належать:
776. До розладів чутливості при істерії належать:
777. До основних ознак невротичного розвитку належать:
778. Що відноситься до протипоказань до лікування в психотерапевтичному кабінеті соматичної поліклініки?
779. Виберіть <функціональну спеціалізацію> правої півкулі кори мозку в клініці неврозів:
780. Виберіть <функціональну спеціалізацію> лівої півкулі кори мозку в клініці невротичних розладів:
781. При невротичних розладах у дітей відповідальність за події, що відбуваються:
782. Сугестивність у дітей:
783. Виберіть найбільш етіологічно значимі чинники при невротичних розладах дітей:
784. З переліченого виберіть найбільш типові психотравмуючі ситуації характерні для неврастенії у дітей:
785. Внутрішньособистісний конфлікт при неврастенії у дітей можна охарактеризувати в такий спосіб:
786. Для виникнення неврастенії у дітей необхідні такі умови:
787. Обсесивно-компульсивні розлади у дітей характеризуються таким:
788. Невротичний розлад обсесивно-компульсивного типу виникає, як правило, у такі вікові періоди дітей:
789. Зачинні чинники, що призводять до невротичного розладу обесивно-компульсивного типу у дітей можна звести до:
790. Розладами особистості є:
791. При дослідженні дітей, що страждають на невротичні розлади, за методикою Розенцвейга (дитячий варіант, вітчизняна модифікація) мають місце:
792. Яка концепція розвитку атеросклерозу є в даний час найбільш поширеною?
793. Основними симптомами клінічної картини при початкових проявах неповноцінності кровопостачання головному мозку є:
794. Діагноз початкових проявів неповноцінності кровопостачання головному мозку встановлюється на підставі:
795. Які особистісні відмінності характерні для <психологічного типу А> (за М.Фридманом і Р.Розенманом)?
796. Відмінності <поведінки типу А> (за М. Фридманом і Р. Розенманом) є патогенними щодо таких захворювань:
797. Які методи психотерапії застосовуються на догоспитальному етапі в комплексному лікуванні хворих на інфаркт міокарду?
798. Який метод психотерапії є головним на санаторному етапі лікування і реабілітації постінфарктних хворих?
799. При проведенні аутогенного тренування постінфарктним хворим рекомендується положення тіла:
800. Який варіант аутогенного тренування застосовується для постінфарктних хворих?
801. Які методи психотерапії найбільш показані при гіпертонічній хворобі?
802. Показаннями для гіпнотерапії при гіпертонічній хворобі є:
803. Які варіанти аутогенного тренування показані при гіпертонічній хворобі?
804. При гіпотонічній хворобі показані такі модифікації аутогенного тренування:
805. Які з наведених чинників є первинними розладами в патогенезі виразкової хвороби?
806. Які методи психотерапії використовуються при лікуванні пацієнтів із виразковою хворобою шлунка і 12-палої кишки:
807. Які методи психотерапії частіше використовуються при лікуванні бронхіальної астми?
808. істеричні явища у хворих на цукровий діабет молодшого віку з перебігом хвороби:
809. Головна реакція на фрустрацію у хворих на цукровий діабет спрямована на:
810. Переважними варіантами психологічного захисту у хворих на цукровий діабет молодшого віку є:
811. Витиснення, як форма психологічного захисту, властива хворим з розладами особистості ананкастного типу, тому що:
812. З приведеного переліку виділіть види невротичних розладів, що характеризуються такими властивостями стадийністю перебігуі відсутністю регресу клінічної симптоматики після ліквідації психотравми:
813. Невротичні розлади та розлади особистості:
814. Невротичні розлади можуть виникати:
815. Патогенетична концепція невротичного розладу В.Н.М'ясищева говорить:
816. Про наявність істероїдної акцентуації характеру свідчать:
817. Які з перелічених визначень належать до класифікації психопатій П. Б. Ганнушкіна?
818. Які з перелічених визначень належать до класифікації психопатій К.Шнейдера?
819. Які з перелічених визначень належать до класифікації психопатій Е.Блейлера?
820. Які з перелічених визначень належать до класифікації психопатій Кана?
821. Які з перелічених визначень належать до класифікації психопатій Е.Крепеліна?
822. Нижче наведені типи психологічного захисту, що є провідними, при невротичних розладах (за В.А.Ташликовим). Визначте, який із них характерний для невротичного розладу неврастенічного типу?
823. Нижче наведені типи психологічного захисту, що є провідними, при невротичних розладах (за В.А.Ташликовим). Визначте, який із них характерний для істеричного невротичного розладу істеричного типу?
824. Нижче наведені типи психологічного захисту при невротичних розладах (за В.А.Ташликовим). Визначте, який із них характерний для невротичного розладу обсесивно-компульсивного типу?
825. Які з наведених патофізіологічних розладів спостерігаються при невротичних розладах у дітей?
826. Яке з наведених нижче визначень невротичних розладів відповідає концепції вітчизняної психотерапії?
827. Тривога і жах, що виникають при нападах стенокардії, у хворих на ішемічну хворобу серця є (Б.Д.Карвасарський, 1985):
828. Анозогностічна настанова (недооцінка тяжкості свого захворювання) у хворих на ішемічну хворобу серця є (Б.Д.Карвасарський, 1985):
829. Переоцінка тяжкості свого захворювання у хворих на ішемічну хворобу серця є (Б.Д.Карвасарський, 1985):
830. Первинні особистісні риси в хворих з істеричною формою невротичного розладу (Б.Д.Карвасарський, 1985):
831. Вторинні особистісні риси в хворих з істеричною формою невротичного розладу (Б.Д.Карвасарський, 1985):
832. Третинні особистісні риси в хворих з істеричною формою невротичного розладу (Б.Д.Карвасарський, 1985):
833. Який тип невротичного конфлікту (Б.Д.Карвасарський, 1985) визначається надмірно завищеними претензіями особистості, що завжди сполучається з недооцінкою або повним ігноруванням об'єктивних реальних умов або вимог оточуючих?
834. Який тип невротичного конфлікту (Б.Д.Карвасарський, 1985) визначається суперечливими власними внутрішніми тенденціями і потребами, боротьбою між бажанням і обов'язком, між моральними принципами й особистими уподобаннями?
835. Який тип невротичного конфлікту (Б.Д.Карвасарський, 1985) являє собою протиріччя між можливостями особистості з одного боку, її прагненнями і завищеними вимогами до себе - з іншого?
836. Якому типу особи лікаря віддають перевагу хворі на істерію (Б.Д.Карвасарський, 1985)?
837. Якому типу особи лікаря віддають перевагу хворі на невротичний розлад обсесивно-компульсивного типу (Б. Д. Карвасарський, 1985)?
838. Якому типу особи лікаря віддають перевагу хворі на неврастенію (Б.Д.Карвасарський, 1985)?
839. Первинні особистісні відмінності хворих на епілепсію (Б.Д.Карвасарський, 1985):
840. Вторинні особистісні відмінності хворих на епілепсію (Б. Д. Карвасарський, 1985):
841. Третинні особистісні відмінності хворих на епілепсію (Б.Д.Карвасарський, 1985):
842. Найбільш доступними психотерапевтичним і психокорекційним впливом є в хворих на епілепсію (Б.Д.Карвасарський, 1985):
843. Лікування первинних особистісних порушень при невротичних розладах (Б.Д.Карвасарський, 1985) найбільш ефективно за використанням:
844. У лікуванні вторинних особистісніх порушень при невротичних розладах (Б.Д.Карвасарський, 1985) найсуттєвіша роль належить:
845. Для корекції третинних особистісних порушень при невротичних розладах (Б.Д.Карвасарський, 1985) найбільш доцільні:
846. Гострий етап черепно-мозкової травми завершується:
847. Найбільш частим психопатологічним станом у віддаленому періоді травматичної хвороби головного мозку є:
848. При черепно-мозкових травмах психотерапевтичний вплив доцільно починати:
849. Основний етап травматичної хвороби спинного мозку (Коган)
850. Застосування методів психотерапії при травматичній хворобі спинного мозку, головним чином, залежить від:
851. У основному періоді травматичної хвороби спинного мозку переважають:
852. У відновному періоді травматичної хвороби спинного мозку переважають:
853. У резидуальному періоді травматичної хвороби спинного мозку переважають:
854. У основному періоді травматичної хвороби спинного мозку найбільш ефективне застосування (за А.Т.Філатовим):
855. У відновному періоді травматичної хвороби спинного мозку найбільш ефективне застосування (за А.Т.Філатовим):
856. У резидуальному періоді травматичної хвороби спинного мозку найбільш ефективне застосування (за А.Т.Філатовим):
857. З відомих методів АТ для лікування цукрового діабету можна використовувати без будь-яких модифікацій:
858. Доцільність психокорекції особистості хворих на цукровий діабет полягає в:
859. Результативність психотерапії хворих на цукровий діабет полягає в:
860. Використання психотерапії для хворих цукровим діабетом є:
861. Використання психотерапії хворим на цукровий діабет дає можливість:
862. За класифікацією З.Фрейда до <неврозів перенесення> належать:
863. На шизофренію найбільш часто занедужують у:
864. Для шизофренії характерні такі розлади:
865. Специфічними, що зустрічаються тільки при шизофренії, є такі розлади:
866. Характерним для змін особистості (негативних порушень) при шизофренії є:
867. Для мислення хворих на шизофренію найбільш характерно:
868. Для емоційно-вольової сфери хворих на шизофренію характерно:
869. Для зовнішнього вигляду хворих на шизофренію характерне таке:
870. Основними формами перебігу шизофренії є:
871. Для форм шизофренії, що не безперервно тривають, характерні:
872. При галюцинаторному варіанті параноїдної шизофренії спостерігається синдром Кандинського з переваженням:
873. Паранойяльній шизофренії властиве:
874. До основних типів перебігу маніакально-депресивного психозу не належать:
875. Поняття циркулярності включає:
876. Для вираженої депресивної фази маніакально-депресивного психозу характерно:
877. Для вираженої депресивної фази маніакально-депресивного психозу характерно:
878. Для вираженої депресивної фази маніакального психозу характерно:
879. При вираженій депресивній фазі маніакально-депресивного психозу не буває:
880. Соматичними особливостями ініціальних стадій депресії при маніакально-депресивному психозі є все перелічене, окрім:
881. До реабілітаційних заходів при маніакально-депресивному психозі належать:
882. Типовими ознаками лабільної акцентуації характеру є всі перелічені, окрім:
883. Для емоційно-вольової сфери хворих на шизофренію характерне все перелічене, окрім:
884. Сенситивному типу акцентуації характеру притаманні такі особливості, окрім:
885. До головних рис психастенічного характеру належать такі, окрім:
886. Типовими порушеннями сприйняття в початковій стадії церебрального атеросклерозу є:
887. Для клінічних порушень судинного генезу в латентному періоді є характерним усе, окрім:
888. В латентному періоді церебрального атеросклерозу типовими є порушення пам'яті:
889. Інверсія особистісних рис при психічних розладах судинного генезу, насамперед обумовлена:
890. <Симптом умовної приємності або бажаності> є характерним для:
891. Укажіть відповідь, яка найповніше характеризує психопатію. Психопатія - це:
892. Назвіть основне порушення, що визначає клінічні прояви у психопатичної особистості:
893. Патологічні властивості особистості у психопата за П.Б.Ганнунекиним:
894. У формуванні психопатії відіграють роль:
895. Виховання дитини за типом <кумір сім'ї> спричиняє дезінтеграцію особистості за:
896. Виховання дитини за типом <Попелюшка> призводить до дезінтеграції особистості за:
897. Виховання дитини в умовах неуваги, безнаглядності, спричиняє дезінтеграцію особистості за:
898. Виховання дитини в умовах гіперопіки призводить до дезінтеграції особистості за:
899. Скакання ідей у хворих у маніакальній фазі маніакально-депресивного психозу - це розлад мислення, який характеризується:
900. Який із перелічених симптомів частіше зустрічається в депресивній фазі маніакально-депресивного психозу?
901. Для соціальної адаптації психопатичної особистості необхідні:
902. Домінування емоційних та сомато-вегетативних розладів, психогенна обумовленість, критичне ставлення особистості до своїх хворобливих розладів, відсутність формальних психічних порушень - основні ознаки неврозу?
903. Укажіть механізм, що не має відношення до формування неврозу:
904. Укажіть, який варіант акцентуації найменш часто у підлітків сприяє виникненню неврозу:
905. Укажіть найменш типову форму невротичних розладів у дитячому віці:
906. Назвіть ознаку, не характерну для невротичного розладу сну:
907. Укажіть недоцільний медико-реабілітаційний захід при лікуванні неврозів:
908. Назвіть ознаку, не характерну для неврастенії:
909. Назвіть ознаку, не характерну для неврозу:
910. Укажіть ознаку, не характерну для неврозоподібного стану, на відміну від неврозу:
911. Виховання дитини за типом іПопелюшкаі призводить до патологічного розвитку особистості за:
912. Виховання дитини в умовах неуважності, бездоглядності призводить до патологічного розвитку особистості за:
913. Виховання дитини в умовах гіперопіки призводить до патологічного розвитку особистості за:
914. У формуванні розладів особистості відіграють роль:
915. Виховання дитини за типом ікумір сім'їі призводить до патологічного розвитку особистості за:
916. Зазначте відповідь, що найбільше повно характеризує розлад особистості. Розлад особистості - це:
917. Назвіть основні порушення, що визначають клінічні прояви при розладах особистості:
918. Патологічні властивості розладів особистості у психопата за П.Б.Ганнушкіним:
919. Для простої шизофренії, що має в'ялий перебіг, характерно:
920. Зазначте особливості шизофренії, що в'яло протікає:
921. Як клінічні критерії діагностики шизофренії, що в'яло протікає, враховуються такі низки психопатологічних розладів:
922. Маніфестний період юнацької злоякісної шизофренії характеризується:
923. У клініці злоякісної параноїдної шизофренії продуктивні психопатологічні розлади представлені:
924. Зазначте види кінцевих станів при злоякісній неперервні шизофренії:
925. Назвіть основні етапи середньо-прогредієнтної (параноїдної) шизофренії:
926. Назвіть одну з форм плину шизофренії:
927. Назвіть варіанти шизофренії, з неперервним перебігом:
928. Назвіть особливості продуктивних афективних розладів при шизофренії:
929. Зазначте продуктивні психопатологічні симптоми і синдроми, що зустрічаються при шизофренії:
930. У концепції А.В. Снєжнєвського (1969) Раtоs еt Nоsоs у шизофренії автор під Раtоs розумів:
931. В основі синдрому наростаючої інтравертованості лежить:
932. Дефіцитарні емоційні порушення при шизофренії проявляються:
933. Хв.39,р.вчителька. Пред'являє скарги на болі в ділянці сердця, у голові, відчуття слабкості, безсоння.Занедужала гостро після психотравми. Хворіє близько 1 року, у неврологічному статусі-норма.Нозологічний. д-з:
934. Хв 37,р.Дз:мітральний стеноз.Скарги на одишку при фізичному напруженні й у спокої,серцебиття,слабкість,зниженний настрій.Яких психопрофілактичних та психокорекційних заходів потребує данний х-ий у зв'язку з майбутньою операцією на серці?
935. До особистісних відмінностей хворих на стенокардію та інфаркт міокарду належать (Ослер)
936. <Коронарний особистісний тип> (Ф.Данбер) виявляє
937. Особливо схильні до ішемічної хвороби серця чоловіки віком 39-49, років (М.Фридмен і Р.Розенмен)
938. При обстеженні хворих на ішемічну хворобу серця за ММРІ виявляється значне переважання шкал (за Губачевим і Стабровським)
939. Психологічне обстеження хворих на ішемічну хворобу серця показує (Губачев і Стабровський)
940. До типових особистісних відмінностей хворих на виразкову хворобу належать (М.Черноруцький)
941. Типовими особливостями хворих на виразкову хворобу (Ф.Александер) є все перелічене, за винятком:
942. Хворі на виразкову хворобу відзначаються певними властивостями, крім (Ш.Лоріє)
943. Хворі на виразкову хворобу відзначаються всіма особистісними рисами, крім (В.Бєлов, Т.Немчин)
944. У залежності від відносної <тяжкості> визначених патогенних чинників можливі такі варіанти розвитку виразкової хвороби (будь-якого психоматичного захворювання) (Губачев і Стабровський)
945. Заняття в групі хворих на внутрішні хвороби включає такі методики (Рожнов і Лібіх)
946. Для індивідуалізації психотерапії соматично хворих у групі можливі всі впливи, крім (Рожнов Є. і Лібіх Є.)
947. У малій групі для соматично хворих пацієнтів добір хворих повинний бути таким, щоб зустрілися в ній (Рожнов Є. і Лібіх Є.)
948. Групова психотерапія соматично хворих пацієнтів повинна мати на меті, такі завдання (Рожнов Є. і Лібіх Є.)
949. Аутогенне тренування застосовується в лікуванні соматично хворих із метою (Рожнов Є. і Лібіх Є.)
950. До основних прийомів психотерапії хворих на цукровий діабет належать усі, крім (за А.Мартиненком)
951. Ефективність гіпнотерапії при лікуванні бронхіальної астми тим вище, чим (за Булєм)
952. інфаркт міокарду спричиняється, як правило, особливими варіантами ситуацій, що емоційно напружують людину (Губачев і Стабровський)
953. До особистісних відмінностей хворих на стенокардію й інфаркт міокарду належать (за В.Ослером)
954. Психосоматичні розлади - це:
955. До психосоматичних хвороб відносять:
956. Розбіжність поглядів одного із класиків психосоматичної медицини (F.Аlехапdеr) із психосоматичних теорій на підгрунті класичного психоаналізу полягає у тому що:
957. Психосоматична класична точка зору на причини бронхіальної астми полягає у тому, що:
958. Психотерапія дітей і підлітків відрізняєтся від психотерапії зрілої особистості (за В.Коноваловим та М. Буяновим)
959. Суттєвими відмінностями психотерапії підлітків від психотерапії дорослих і дітей є (за А.Личко)
960. Аутогенне тренування застосовується в дитячій і підлітковоій практиці для лікування (за Ковальовим і Буяновим)
961. Раціональна психотерапія в дитячому віці відповідає всьому переліченому, крім (за Ковальовим і Буяновим)
962. Раціональна психотерапія в дитячому віці може бути застосована в більш-менш ізольованому виді (за Ковальовим і Буяновим)
963. З метою діагностики і корекції конфліктних переживань, стосунків дітей у сім'ї, дитячому садку, школі застосовуються (за Захаровим)
964. Групова психотерапія можлива, починаючи (за Ковальовим і Буяновим)
965. Особлива ефективна групова психотерапія у (за Ковальовим і Буяновим)
966. Групова психотерапія дітей і підлітків протипоказана у всіх перелічених випадках, крім (за Ковальовим і Буяновим) тих, коли:
967. Важливими компонентами групової психотерапії дітей і підлітків є (за Корольовим і Буяновим)
968. До дитячої психотерапевтичної групи включаються пацієнти (за Захаровим)
969. У дитячій психотерапевтичній групі клінічно цілком сумісні пацієнти (за Захаровим)
970. При невротичних порушеннях спілкування і особистісних змінах тривалість групової психотерапії у дітей складає (за Захаровим)
971. Процес групової психотерапії дітей включає всі такі етапи, крім (за Захаровим)
972. Процес групової динаміки (дитячі психотерапевтичні групи) включає такі фази (за Захаровим)
973. Середня тривалість сімейної, індивідуальної і групової психотерапії невротичних розладів у дітей складає (за Захаровим)
974. Спільна групова психотерапія дітей і батьків включає такі моменти (умови) (за Захаровим)
975. У грі з дитиною в <кеглі> (за Захаровим)
976. У грі іколобокі дитина в ролі Колобка (за Захаровим)
977. У лікувальній грі з дітьми повинні дотримуватися правила (за Захаровим)
978. У лікувальному ігровому сеансі з дитиною (за Захаровим)
979. ігрова методика усунення страхів у дітей включає такі фази ігрової взаємодії, крім (за Захаровим)
980. При лікуванні страхів у дітей малюванням іспрацьовуютьі насамперед ефекти (за Захаровим)
981. У рисунковій терапії згідно з правилами цього прийому, дитина в боротьбі зі страхом (за Захаровим)
982. Головна лікувальна дія в рисунковій терапії дитячих страхів - це (за Захаровим)
983. У психотерапевтичній групі з обговоренням намальованих удома дітьми страхів (на великих листах) (за Захаровим)
984. Основними положеннями сімейної психотерапії у дитячо-підліткової практиці є (за Захаровим)
985. Сенситивні підлітки (за Личко)
986. Шизоїдні підлітки (за Личко)
987. Тип сімейного виховання, коли окремі члени родини застосовують несумісні, що суперечать один одному виховні підходи, називається:
988. Тип сімейного виховання, що характеризується надзвичайним опікуванням дитини в сполученні з переоцінкою її якостей та здібностей, називається:
989. Тип сімейного виховання, основними рисами якого є надмірне опікування батьками дитини в сполученні із системою заборон та обмежень, називається:
990. Основою девіантної поведінки при патохарактерологічних розладах є:
991. Виділяються всі нижчезазначені типи девіантної поведінки за винятком:
992. Реакція, що виражається наполегливим прагненням підлітка досягти успіху в тій галузі, у якій він слабкий, називається:
993. Тип сімейного виховання, що характеризується браком уваги, піклування, інтересу батьків до своєї дитини, називається:
994. Реакція емансипації характерна для:
995. Під психопатичними реакціями розуміють:
996. Під патохарактерологічним розвитком особистості розуміють:
997. Що з переліченого не належить до симптомокомплексу епілептичної зміни особистості?
998. З перелічених нижче періодів великого судорожного нападу виключити необов'язкові:
999. Що з переліченого має прогностичне значення при епілепсії?
1000. Відмітною ознакою складного абсансу від простого є:
1001. За сучасними уявленнями етіологічними чинниками епілепсії є:
1002. Яка форма маячення найчастіша для хворих у депресивній фазі маніакально-депресивного психозу?
1003. Скачка ідей (fіgа іdеаrиm) у хворих у маніакальній фазі маніакально-депресивного психозу - це розлад мислення, що характеризується:
1004. Усе перелічене вірно для діагностики біполярного типу маніакально-депресивного психозу, крім:
1005. Зазначте ознаку, нетипову для депресивної фази маніакально-депресивного психозу:
1006. Який із перелічених симптомів частіше зустрічається в депресивній фазі маніакально-депресивного психозу?
1007. Зазначте ознаку, нетипову для маніакально-депресивного психозу:
1008. Виключіть ознаку, що не входить до психопатологічної тріади Е.Крепеліна при маніакально-депресивному психозі:
1009. Для якого стану найбільше типово психомоторне збудження?
1010. Для соціальної адаптації хворих на розлади особистості необхідно:
1011. Ким уперше введено термін <олігофренія>?
1012. До олігофренії відносять:
1013. Легкій розумовій відсталості відповідає значення коефіцієнта ІQ:
1014. Середньому ступеню розумової відсталості відповідає значення коефіцієнта ІQ:
1015. Глибокій розумовій відсталості відповідає значення коефіцієнта ІQ:
1016. Виключіть твердження, не характерне для олігофренії:
1017. Раннім резидуально-органічним деменціям на відміну від олігофренії властиво усе перелічене вірно, крім:
1018. До олігофренії при хромосомній патології належать:
1019. До ускладнених форм олігофренії належать:
1020. До олігофреній, обумовлених перинатальною патологією, і перших трьох років життя належать:
1021. Загальними особливостями для всіх психозів при олігофренії є:
1022. Трудова адаптація розумово-відсталих у ступені дебільності доцільна в:
1023. Трудова адаптація хворих із неглибокою імбецильністю доцільна:
1024. Назвіть умови, необхідні для розвитку шизофренії за В.П.Протопоповим:
1025. Зазначте дані, що дозволили говорити про шизофренію як про органічний процес:
1026. Які чинники є найменш значущими для визначення прогнозу хворого на шизофренію?
1027. Які чинники вказують на сприятливий прогноз шизофренії?
1028. Деякі дослідники поділяють симптоми шизофренії на позитивні і негативні. Які належать до негативних?
1029. Який тип шизофренії зустрічається найчастіше в сучасній клінічній практиці?
1030. Які правильні твердження щодо дитячого аутизму?
1031. Зазначте основні принципи діагностики шизофренії:
1032. Назвіть основні дефіцитарні синдроми, характерні для шизофренії:
1033. У концепції А.В.Снєжнєвського (1969) Раtоs еt Nоsоs у шизофренії автор під Nоsоs розуміє:
1034. Зазначте автора, що увів термін <шизофренія>:
1035. Зазначте, які розлади не характерні для шизофренії
1036. Що з переліченого є прогностично несприятливою ознакою плину шизофренії?
1037. Паморочний розлад свідомості зустрічається при:
1038. Найбільш психологічно зрозумілі нав'язливі жахи і ритуали при:


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів