Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


302. Медична психологія

4. "Нейропсихологія"


531. Автором концепції про три морфофункціональні блоки мозку є:
532. Обстеження хворих з різними захворюваннями головного мозку за допомогою нейропсихологічних методів з метою визначення топічного діагнозу називається:
533. Закономірне сполучення нейропсихологічних симптомів, пов'язане з порушенням нейропсихологічного чинника, називається:
534. Різниця в мозковій організації вищих психічних функцій у лівій і правій півкулях мозку визначається як
535. Особливий механізм об'єднання лівої і правої півкуль у єдину інтегративно функціонуючу систему називається:
536. Специфіка переробки інформації і мозкової організації психічних функцій, притаманна кожній із півкуль головного мозку, називається:
537. Поняття, що позначає принцип фізіологічної діяльності певної мозкової структури, порушення якого призводить до появи нейропсихологічного синдрому, називається:
538. Регуляція тонусу кори великих півкуль, підтримання рівня неспання, необхідного для організованого перебігу психічної діяльності, здійснюється:
539. Приймання, переробка і зберігання інформації, що надходить, здійснюється:
540. Порушення здатності рахування при збереженні здатності пізнавати цифри й писати їх під диктовку називається:
541. Порушення письма, втрата здатності писати слова чи букви при відсутності розладів координації рухів руки називається:
542. Програмування, регуляція і контроль за діяльністю, що відбувається, є функцією:
543. Порушення мови, що виникають при локальних ураженнях коркових відділів лівої півкулі, називається:
544. Здатність до виконання цілеспрямованих рухових актів називається:
545. Наслідувальний автоматизм, автоматичне повторення рухів або дій інших людей називається:
546. Порушення читання, що виникають при ураженні коркових відділів лівої півкулі, називаються:
547. Модально-неспецифічні порушення довільної уваги, що виникають при ураженнях:
548. При ураженні задньої третини скроневої закрутки лівої (домінантної) півкулі виникає:
549. При ураженні середніх відділів кори лівої скроневої ділянки виникає:
550. При ураженнях нижніх відділів тім'яної ділянки лівої півкулі виникає:
551. При ураженні кори задньо-скронево-тім'яної ділянки лівої півкулі (зона ТРО) виникає:
552. При ураженні середньо- і задньолобних (що прилягають до зони Брока) коркових відділів лівої півкулі виникає:
553. Модально-неспецифічні порушення пам'яті виникають при ураженні:
554. При ураженні лімбіко-діенцефальної системи мозку виникає:
555. При ураженні нижніх відділів кори премоторної ділянки виникає:
556. Порушення пам'яті як мнестичної діяльності називаються:
557. Порушення пам'яті, що виникають при ураженні різних аналізаторних систем мозку, називаються:
558. Довільна регуляція вищих психічних функцій є функцією:
559. В основі органічного амнестичного синдрому (Корсаковський синдром) лежить:
560. Синдром <розщепленого мозку> виникає при ураженні:
561. При ураженні нижніх відділів постцентральної ділянки кори великих півкуль виникає:
562. При ураженні нижніх відділів премоторної ділянки кори великих півкуль виникає:
563. При ураженні префронтальної конвекситальної кори півкуль виникає:
564. При ураженні тім'яно-потиличних відділів кори великих півкуль виникає:
565. До зорово-гностичних розладів відносять все нижчеперелічене, за винятком:
566. Зорові агнозії виникают при ураженні:
567. Порушення пізнавання форми об'єктів на дотик при збереженості поверхневої і глибокої чутливості називаються:
568. Порушення інтонаційної сторони мови спостерігаються при ураженні
569. Порушення акустичного гнозису спостерігається при ураженнях:
570. Акалькулія виникає при ураженні:
571. Якщо хворий не може назвати зображення, забуває назви предметів, то в нього є:
572. Якщо хворий не називає й не вказує об'єкти, розташовані ліворуч, ігнорує лівий бік, то в нього є:
573. Якщо хворий називає предмети у зворотній послідовності (справа-наліво), то в нього є:
574. Якщо хворий не може визначити стать і вік персонажів на сюжетній картині, то в нього є:
575. Якщо хворий не розуміє змісту сюжетної картини (за відсутності гностичних розладів), то в нього є:
576. Якщо хворий не може переключитися з однієї артикуляції на іншу, застряє на окремих звуках, персеверує звуки й склади, то можна говорити про:
577. Якщо хворий ледве переключається з одного руху на інший, персеверує попередні рухи, то в нього є:
578. Якщо хворий не розуміє граматичних конструкцій, неправильно вживає відмінки й прийменники, то можна говорити про:
579. Якщо хворий не може плавно переходити від одного руху до іншого, при цьому рухи розірвані, ізольовані один від одного, то в нього є:
580. Якщо хворому важко вимовити окремі слова, він шукає потрібні артикуляції, плутає близькі за вимовою звуки, то можна говорити про:
581. Якщо хворий не може сприйняти всю зображену ситуацію, описує окремі її фрагменти й елементи, то в нього є:
582. Якщо хворий імпульсивно відтворює задані рухові проби (за типом ехопраксії), не прагне до корекції зазначених помилок, то в нього є:
583. Якщо хворий не розуміє інструкцій, не може показати об'єкт, який називають, не диференціює близькі фонеми, то в нього є:
584. Якщо хворий неправильно відтворює просторовий напрямок рухів, то в нього:
585. Якщо хворий не може відтворити просторове положення руки, плутає лівий та правий боки, то в нього:
586. Якщо хворий не може знайти задану частину обличчя або тіла, то в нього:
587. Якщо хворий не може відтворити позу за тактильним зразком, задану на другій руці, то в нього:
588. Якщо хворий відтворює позу лише правого (вказівного) пальця, а поза лівого пальця ігнорується, то в нього:
589. Якщо хворий робить зайві удари, зазнає утруднень при переході від одного ритму до іншого, персеверує попередній ритм, то в нього:
590. Якщо хворий не може водночас змінювати положення обох рук, рухи кожної руки здійснює ізольовано або уподібнює рухи обох рук, то в нього:
591. Якщо хворий не може відтворити ритми за заданим зразком, не уловлює структуру ритму, то в нього:
592. Якщо хворий відтворює рухи лише правої руки, ліву руку ігнорує, то нього:
593. Якщо хворий забуває заданий ритм, втрачає структуру ритму в ході його виконання, то в нього:
594. Якщо хворий пізнає обмацуваний предмет, але не може назвати його, в нього:
595. Якщо хворий не пізнає обмацуваний предмет, то в нього:
596. Якщо хворий не може відтворити ритмічні структури за інструкцією (за можливості їх відтворення за зразком), то в нього:
597. Якщо хворий не пізнає зображення предметів, то в нього:
598. Якщо хворий не може виконати простий малюнок, не відтворює суттєвих елементів зображуваного об'єкта, то в нього:
599. Якщо хворий відтворює зміст оповідання, але не розуміє його смислу, то в нього:
600. Якщо хворий розміщує малюнок у правій половині листа, випускає деталі зліва, перекручує їх, то в нього:
601. Якщо хворий не може правильно назвати букви, не може читати, то в нього:
602. Якщо хворий не може в малюнку відтворити просторове розташування предмета, співвідношення цілого та його частин, то в нього:
603. Якщо хворий, виконуючи рахункові операції, зазнає труднощів при переході через десяток, припускає просторових помилок, то нього:
604. Якщо хворий пропускає слова, розташовані ліворуч, читає праву половину слів, тексту, то в нього:
605. Якщо хворий не утримує умову задачі, забуває й заміняє числа, то в нього:
606. Якщо хворий виконуючи малюнок ледве переключається з одного руху на інший, багаторазово відводить ті ж самі елементи в малюнку, то в нього:
607. Дихотичне прослуховування застосовується для визначення:
608. Тест Аннет застосовується у нейропсихології для визначення:
609. При бесіді у х-го відзначається розлад у вживанні потрібних слів. Відсутні слова заміняються описом властивостей і призначень предметів, котрі Х-й не може назвати. Який вид афазії в х-го?
610. При бесіді у х-го відзначається порушення розуміння граматично складних фраз. Утруднено розуміння відношень між словами. Який вид афазії в х-го?
611. При бесіді у х-го відзначено переважне порушення експресивної мови,що складається з декількох слів або окремих складів.Промова лаконічна,уривчаста,із пропусками слів,складається із іменників із переставленням звуків.Який вид афазії в х-го?
612. При бесіді у х-го відзначається порушення розуміння мови. Мова складається з перекручених слів, граматично між собою не зв'язаних. Виражена багатослівність мови, ускладнення читання і письма.Який вид афазії у х-го?
613. Дослідження, спрямоване на оцінку стану вищих психічних функцій, особливостей функціональної асиметрії півкуль мозку, називається:
614. <Комплекс оживлення> є характерним для:
615. Криза першого року життя характеризується:
616. Відсутність <комплексу оживлення> вважається характерною ознакою для:
617. Порушення вимовного боку мови, спричиненні патологічною іннервацією м'язів мовного апарату, називаються:


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів