Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


302. Медична психологія

3. "Патопсихологія та загальна психологія"


183. При дійсних тактильних галюцинаціях виникають відчуття:
184. Для вісцеральних галюцинаций характерно усе переліковане вірно, окрім:
185. Гіпноагічні галюциніції проявлюються видіннями:
186. Галюцинації м'язового почуття проявлюються відчуттями:
187. Афективні ілюзйії характеризуються:
188. Педункулярний галюциноз характеризується:
189. Для псевдогалюцинацій характерно усе переліковане вірно, окрім:
190. Зорові псевдогалюцинації характеризуються усе перелічене вірно, окрім:
191. Слухові псевдогалюцинації визначаються усе перелічене вірно, окрім:
192. Вербальні ілюзії характеризуються:
193. функціональні галюцинації характеризуються:
194. Галюцинаторно-параноідний синдром характеризується:
195. Ідеаторні (асоціативні) автоматизми визначаються усе перелічене вірно, окрім:
196. Сенестопатичні (сенсорні) автоматизми визначаються всім перерехованим, окрім:
197. Кінестетичні (моторні) автоматизми визначаються усе перелічене вірно, окрім:
198. Гострий галюцинаторно-параноідний синдром характеризується:
199. Хронічний галюцинаторно-параноідний синдром характеризується:
200. Галюцинаторний варіант галюцинаторно-параноідного синдрому характеризується:
201. Маячний варіант варіант галюцинаторно-параноідного синдрому характеризується:
202. Парафренний синдром визначається усе перелічене вірно, окрім :
203. Гостра парафренія визначається усе перелічене вірно, окрім :
204. Хронічна парафренія визначається:
205. Систематизована парафренія характеризується:
206. Галюцинаторна парафренія характеризується:
207. Конфабуляторна парафренія характеризується:
208. Кататонічний ступор визначається усе перелічене вірно, окрім:
209. Кататонічний ступор визначається усе перелічене вірно, окрім:
210. Ступор з явищами віскової гнучкості визначається усе перелічене вірно, окрім:
211. Ступор з заципенінням визначається усе перелічене вірно, окрім:
212. Апатичний (адинамічний, аспонтанний) ступор визначається усе перелічене вірно, окрім:
213. Раптус визначається:
214. Депресивне збудження визначається усе перелічене вірно, окрім:
215. Тривожне збудження визначається:
216. Екстатичне (розгублено-патетичне) збудження визначається усе перелічене вірно, окрім:
217. імпульсивне збудженя визначається усе перелічене вірно, окрім:
218. Гебефренічне збудженя визначається усе перелічене вірно, окрім:
219. Німе збудженя визначається:
220. імпульсивні дії визначається усе перелічене вірно, окрім:
221. Імпульсивні потяги визначається усе перелічене вірно, окрім:
222. Онейроідная кататонія визначається:
223. Невідкладна допомога при гострих галюцинаторно-маячном, галюцинаторном і парафренном станах полягає:
224. Обсесії входять до структури:
225. Агарофобія - це:
226. Формування нової патологічної потреби (мотиву) належить до порушень:
227. Посттравматичний стресовий розлад пов'язаний насамперед з
228. Життєва подія, що стосується значущих сторін існування людини і спричиняє глибокі психологічні переживання, називається:
229. Порушення змістоутворюючої та спонукальної функцій мотивів належать до:
230. Поріг больової чутливості нижчий:
231. 0,80,90,100"інтелектуальний коефіцієнт 75-80 балів відповідає розумовій відсталості:
232. Імбецильність характеризується таким інтелектуальним коефіцієнтом:
233. Для дебільності характерно усе, крім:
234. Для імбецильності характерно усе, крім:
235. На відміну від імбецильності середнього ступеня різко виражена імбецильність характеризується:
236. Виключьте ознаку, не характерну для астенічного синдрому:
237. Зазначте симптом Н.І.Пирогова, характерний для астенічного синдрому:
238. Які розлади мислення входять до структури астенічного синдрому:
239. Які симптоми спостерігаються в структурі астенічного синдрому:
240. Симптом <втоми, що не шукає спокою> характерний для захворювання:
241. Асиено-вегетативнтй синдром виражений при:
242. Виключіть ознаку, не типову для простої депресії:
243. Зазначте соматовегетативні зміни, що супроводжують важку депресію:
244. До розладів пам'яті належить усе перелічене, окрім:
245. Послаблення вибірної репродукції пам'яті проявляється:
246. Ретроградна амнезія характеризується усе перелічене вірно, окрім:
247. Антероградна амнезія характеризується:
248. Фіксаційна амнезія характеризується:
249. Парамнезії являють собою все перелічене за винятком:
250. Розлад спонукань проявляється:
251. Гіпобулія проявляється всім переліченим, окрім:
252. Абулія проявляється всім переліченим за винятком:
253. Гіпербулія проявляється усе перелічене вірно, окрім:
254. Вроджене недоумство (олігофренія) поділяється на:
255. Набуте недоумство зустрічається у вигляді:
256. Прискорення процесу мислення характеризується всім переліченим, окрім:
257. Загальмування процесу мислення характеризується всім переліченим, окрім:
258. Нескладність мислення (інкогеренція) характеризується всім переліченим, окрім:
259. Розважливість мислення характеризується всім переліченим, окрім:
260. Закупорка мислення (шперун) проявляється всім переліченим, окрім:
261. Паралогічне мислення характеризується всім переліченим, за винятком:
262. Загальна психопатологія дитячого віку:
263. Окреслені психопатологічні розлади характерні:
264. Психомоторний рівень переважного нервово-психічного реагування за В.В.Ковальовим є характерним для дітей у віці:
265. Викривлений, диспропорційний, дисгармонійний психічний розвиток визначається як:
266. До можливих причин психічного дизонтогенезу належать:
267. Запізнювання чи зупинка психічного розвиту визначається як:
268. Недорозвиток окремих психічних функцій та форм пізнавальної діяльності - мови, облікових операцій, просторової орієнтації можна віднести до:
269. Для якого синдрому найбільш типова надмірна стурбованість власним здоров'ям?
270. Для якого синдрому найбільш типова надмірна тревога, зниження настрою, знижена самооцінка?
271. Для якого синдрому типова наявність ідеї ставлення?
272. Для якого синдрому найбільш типова наявність внутрішньої напруги, невпевненості, песимістичної оцінки перспективи?
273. Для якого синдрому типова наявність емоційної холодності, ускладнення повсякденного спілкування?
274. Для якого синдрому типова <емансипація від фактів> (П.Б.Ганушкін)?
275. Для якого синдрому типова знижена готовність до появи тривожних реакцій?
276. Для якого синдрому найбільш типова непередбаченість вчинків, своєрідність думок, ускладнення спілкування?
277. Для якого синдрому типова підозрілість, впертість, вороже ставлення до оточення?
278. Для якого синдрому типове використання соматичних симптомів як засобів розв'язання конфліктних ситуацій?
279. Для якого синдрому є типовим неспокій, сумнів у власній значущості, низька здатність до витіснення?
280. Для якого синдрому типове при проведенні етіопатогенетичного аналізу наявність конфлікту між претензіями особистості та рівнем її реальних досягнень?
281. Для якого синдрому типовий конфлікт бажаного і морально допустимого при проведенні етіопатогенетичного аналізу?
282. Вкажіть який механізм психологічного захисту найбільш типовий для істеричного синдрому?
283. Вкажіть який механізм психологічного захисту найбільш типовий для шизоїдного синдрому?
284. Вкажіть який механізм психологічного захисту найбільш типовий для психастенічного синдрому?
285. Яку назву має розлад мислення, при якому за формально правильною побудовою думок виявляється переваження незначних деталей, установлення всім відомих істин, при бідності міркувань?
286. Яку назву має розлад мислення, при якому вірно розв'язуючи задачу хворий несподівано збивається з правильного ходу думок неадекватною асоціацією, а потім знову в змозі продовжити міркування, не виправивши допущенної помилки?
287. Яку назву має розлад мислення, при якому у хворих спостерігається схильність до застрявання уявлень із наступним їх стереотипним повторенням у відповідь на інші питання?
288. Яку назву має емоційний розлад, при якому спостерігається патологічна веселість, почуття немотивованої радості?
289. Яку назву має емоційний розлад, при якому спостерігається почуття пригніченості , яке сполучається з нудьгою, очікуванням нещастя, різними тяжкими фізичними відчуттями?
290. Яку назву має емоційний розлад, у клінічній картині якого спостерігається злобний тужливо-дратівливий настрій з елементами страху, в деяких випадках агресивні або суїцидальні тенденції?
291. Для якого захворювання типове емоційне сплощення?
292. Для якого захворювання типова схильність до надмірної деталізації, докладності мислення?
293. Для якого захворювання типова персеверація?
294. Для якого захворювання типова амбівалентність емоцій?
295. Для якого захворювання типовий аутизм?
296. Для якого захворювання типовий перебіг у вигляді афективних фаз?
297. Для якого захворювання типова псевдоабстрактність образів?
298. Для якого захворювання типова наявність шокових реакцій на емоційно значущі поняття?
299. Мареподібне порушення свідомості, яке супроводжується станом <зачарування> або ейфорії, називається:
300. Астенічний синдром характеризується всім переліченим, крім:
301. Для астенічного синдрому після соматичного захворювання характерне Усе перелічене вірно, крім:
302. Для астенічного синдрому при атеросклерозі характерне Усе перелічене вірно, окрім:
303. Класична депресивна тріада характеризується:
304. Для депресивної тріади характерне Усе перелічене вірно, крім:
305. Депресивне ідеаторне гальмування може бути виражене всіма виявами, крім:
306. До ознак депресивного рухового гальмування належить Усе перелічене вірно, за винятком:
307. До простих варіантів депресивного синдрому належить Усе перелічене вірно, крім:
308. До складних варіантів депресивного синдрому належить Усе перелічене вірно, крім:
309. До соматичних ознак депресії належать:
310. Діагностичне значення мають такі ознаки депресії:
311. До простих варіантів маніакального синдрому належить усе перелічене вірно, крім:
312. До складних маній належить усе перелічене вірно, окрім:
313. З наявністю гіпоманіакального стану можуть бути пов'язані такі вияви:
314. Маніакальна тріада характеризується:
315. Маніакальне ідеаторне збудження може бути виражено всіма переліченими ознаками, виключаючи:
316. Ознаками гіпоманіакального стану є:
317. Обсесивний синдром характеризується:
318. До відвернених нав'язливостей належать усе перелічене вірно, виключаючи:
319. Нав'язливе почуття антипатії характеризується:
320. Нав'язливий страх (фобія) характеризується усе перелічене вірно, крім:
321. Нав'язливі сумніви характеризуються усе перелічене вірно, виключаючи:
322. Нав'язливі побоювання характеризуються усе перелічене вірно, крім:
323. До нав'язливих ритуалів належить усе перелічене вірно, крім:
324. Синдром деперсоналізації характеризується усе перелічене вірно, крім:
325. У порівняно легких випадках деперсоналізація виявляється усе перелічене вірно, виключаючи:
326. Маячна деперсоналізація виявляється усе перелічене вірно, виключаючи:
327. До виявів фізичної (тілесної) деперсоналізації належать:
328. Дереалізація характеризується усе перелічене вірно, крім:
329. Дереалізаційні розлади виявляються усе перелічене вірно, крім:
330. Сенестопатії характеризуються усе перелічене вірно, крім:
331. іпохондричний синдром виявляється усе перелічене вірно, виключаючи:
332. Особливістю паранойяльної іпохондрії є Усе перелічене вірно, крім:
333. істеричний припадок виявляється усе перелічене вірно, крім:
334. Малі істеричні припадки виявляються усе перелічене вірно, виключаючи:
335. істеричні порушення моторики виявляються усе перелічене вірно, виключаючи:
336. істеричні сенсорні порушення і розлади чутливості виявляються усе перелічене вірно, крім:
337. істеричні паморочні стани характеризуються усе перелічене вірно, крім:
338. Синдром надцінних ідей характеризується усе перелічене вірно, крім:
339. Маячні ідеї характеризуються усе перелічене вірно, крім:
340. Маячний настрій характеризується усе перелічене вірно, крім:
341. інтерпретативні маячення (маячення тлумачення) характеризується усе перелічене вірно, крім:
342. Синдрому інтерпретативного маячення властиве Усе перелічене вірно, крім:
343. Синдром почуттєвого (образного) маячення характеризується усе перелічене вірно, крім:
344. Особливістю гострого фантастичного маячення є усе перелічене вірно, крім:
345. Афективному маяченню властиве:
346. Для резидуального маячення характерне усе перелічене вірно, крім:
347. Маячення інсценування характеризується таким сприйняттям:
348. Для істинних галюцинацій характерно:
349. істинні зорові галюцинації можуть бути:
350. Слухові істинні галюцинації поділяються за:
351. Назвіть основні принципи функціональної діагностики психічних захворювань (за В.М.Воловиком):
352. Принцип системності у функціональному діагнозі включає такі чинники:
353. Психовегетативний синдром є:
354. Закон Рібо описує:
355. Початковий етап та найпростіший вид пізнавальної діяльності, що полягає у відображенні окремих властивостей і ознак предметів. Яким терміном виражається це визначення?
356. До пропріоцентивних відчуттів належать:
357. До інетроцептивних відчуттів належать:
358. При якому виді патології відчуттів об'єктивне дослідження не виявляє порушень чутливості:
359. Клінічними ознаками сенестопатії є:
360. Виділіть ознаки, властиві простим сенестоалгіям на відміну від болю при соматичних захворюваннях:
361. До синестезій належать:
362. До найсуттєвіших ознак ілюзій, притаманних психічним захворюванням, належать:
363. Виберіть із наведених прикладів опис тактильних галюцинацій
364. Псевдогалюцинації можуть бути:
365. Виберіть із наведених нижче визначень таке, що відповідає терміну <фіксаційна амнезія>:
366. Виберіть із наведених нижче визначення, що відповідає терміну <періодична амнезія>:
367. Виберіть із наведених нижче визначення, що відповідає терміну <прогресуюча амнезія>:
368. Виберіть із наведених нижче визначень таке, що відповідає терміну <антероградна амнезія>:
369. Виберіть визначення, що відповідає терміну <ретроградна амнезія>:
370. Виберіть із наведених нижче визначень таке, що відповідає терміну <афектогенна амнезія>
371. До якого терміну належить визначення <порушення пам'яті>, при якому втрачається здатність згадати про добре відоме без нагадувань?
372. При яких станах зустрічається гіпермнезія?
373. Основними ознаками аутистичного мислення є:
374. Аутичне мислення зустрічається:
375. Прискорення мислення (тахіфрексія) зустрічається при:
376. Феномени <раніше баченого>, <ніколи не баченого> належать до розладів:
377. Загальмованість мислення (брадифренія) є характерною для:
378. Симптом <резонерство> зустрічається при:
379. Патологічна докладність мислення зустрічається при:
380. імпульсивні дії спостерігаються у психічно хворих при:
381. Що є найчастішим показанням для проведення психологічного дослідження в клінічній психіатрії:
382. Назвіть, що не є характерним для основних етапів вольової дії:
383. Укажіть суть імпульсивних дій:
384. Дайте визначення терміну <воля>:
385. Укажіть симптоми, якими проявляються розщеплення у різних психічних сферах (мисленні, емоціях, волі):
386. Емоційна неадекватність - це результат розщеплення:
387. Середній тяжкості розумової відсталості відповідає величина коефіцієнта ІQ:
388. Глибокій розумовій відсталості відповідає величина коефіцієнта ІQ:
389. Укажіть, що з нижче зазначеного не є ознакою інтелектуальної недостатності за затримки мовного розвитку:
390. Для якої нозологічної форми характерні такі симптоми: недостатній рівень формування знань, уявлення про оточення, утруднення розумових операцій при збереженому рівні інтелекту, зниження пізнавальної активності:
391. Укажіть, що не є характерним для затримки психічного розвитку:
392. Яка найчастіше роль преморбіду (характеру, типу ВНД) при психогенних захворюваннях?
393. Усі наступні твердження щодо ІQ дитини є правильними, окрім:
394. Який з емоційних станів характеризується повною відсутністю критики?
395. Виключіть необов'язковий компонент маніакального синдрому:
396. У клінічній картині якої депресії спостерігається симптом іхвороблива нечутливістьі?
397. Виділіть складні депресії серед напризводитьних нижче:
398. Клінічні ознаки зверхцінного маячення на відміну від зверцінних ідей:
399. 0,80,90,100"Відправною точкою первинного маячення є:
400. Симптом ірезонерствоі зустрічається при:
401. Патологічна докладність мислення зустрічається при:
402. Визначення і мимовільне насильницьке виникнення нецілеспрямованного потоку думокі належить до терміна:
403. Зазначте термін, що відповідає визначенню ірозпад логічної структури мислення і граматичного ладу промовиі:
404. Зазначте термін, що відповідає визначенню ірозпад логічної структури мислення без порушення граматичного ладу промовиі:
405. Зазначте термін, що відповідає визначенню імимовільне повторення 2 рази або більш останнього слова фрази або пропозиції, сказаних хворимі:
406. Яка з амнезій розвивається за так званим законом Рібо?
407. Амнестична дезорієнтація найбільше характерна для:
408. Основними ознаками аутистичного мислення є:
409. Аутистичне мислення зустрічається:
410. Прискорення мислення (тахифренія) зустрічається при:
411. Виберіть із нижчеперелічених визначень відповіднє іретардованій амнезіїі:
412. До якого терміна належить визначення іпорушення пам'яті, при якому втрачається спроможність згадати про добре відоме без нагадуванняі?
413. При яких станах зустрічається гіпермнезія?
414. Феномени (раніше баченого), (ніколи не баченого) належать до розладів:
415. Виберіть із приведених нижче визначення, що відповідає терміну <прогресуюча амнезія>:
416. Виберіть із приведених нижче визначень таке, що відповідає терміну <антероградна амнезія>:
417. Виберіть із приведених нижче визначень таке, що відповідає терміну іретроградна амнезіяі:
418. Виберіть із напризведених нижче визначень відповідне терміну іфіксаційна амнезіяі:
419. Виберіть із напризведених нижче визначення, що відповідає терміну (періодична амнезія):
420. Синдром Кандинского-Клерамбо містить у собі:
421. Х-й 4,0"р. виглядає старшим від свого віку, пред'являє скарги на поганий настрій, рухову загальмованість, втрату інтересу до життя, розлади сну, зазнає невизначених побоювань. Визначити вірогідний психопатологічний синдром:
422. Психічний стан хворого характеризується сполученням інтерпреційно-образного маячення переслідування безглуздого змісту із сенсорними розладами у формі психічних автоматизмів і вербальних галюцинацій. Психопатологичний Синдром:
423. Хв,р.зазнає невизначених, украй неприємних болісних відчуттів стягування, печіння у внутрішніх органах.При обстеженні х-го не виявлено якось захворювань внутрішніх органів.Вірогідний психопатологічний синдром:
424. Хв.82,р.неодноразово зверталася до косметологів, вимагаючи виправити форму носа.Подовгу розглядає себе в дзеркалі,переконена,що ініє вкрай спотворений.Відмовляється фотографуватися.Настрій пригноблений.Вірогідний психопатол.синдром:
425. Хв.40р.Виявляє надмірну увагу до свого здоров'я, переконена, що вона невилікована.Пред'являє скарги на різноманітні неприємні відчуття у внутрішніх органах,пригнічений настрій.Визначити вірогідний синдром:
426. Хвора з важкою формою церебрального атерсклерозу питають, де він лікується. Відповідь: іУ психлікарніі. іСкільки часу ви тутіі. іПсихлікарняі. іВаш фах до хворобиіі - іПсихлікарняі. Подобні відповіді є проявом:
427. Хв.50р.з обуренням говорить:(Жахливі неподобства діються у цій клініці.Вчора, наприклад, мене посадили в клітку з тигром, а до цьго змусили вилізати на вулицю через кватирку).Визначити вид порушення пам'яті:
428. Хв.42р,прокинувшись ранком, згадала про свій сон: мати при її відсутності здала до ломбарду всі її сукні.Побачивши потім матір, яка її відвідувала, стала плакати, дорікати їй за вчинок.Була в цьому переконана.Вид порушення пам'яті:
429. Хв.86р,Д-з: церебральний атеросклероз. У минулому вчитель. Сказав лікарю:(Вчора я приймав іспит у старшокласників), хоча це відбувалося понад 30років тому. Визначити вид порушення пам'яті:
430. Індивідуальне цілісне психічне переживання в процесі діагностики психічних розладів називається:
431. Глибокій розумовій відсталості відповідає такий показник ІQ:
432. Варіант розвитку дитини, для якого є характерним уповільнення темпу формування пізнавальної та особистісної сфер із їх фіксацією на більш ранніх вікових етапах, називається:
433. Гіпердинамічний синдром є типовим для:
434. Віковими психологічними кризами називають:
435. Помірній розумовій відсталості відповідає такий показник ІQ:
436. Варіант розвитку дитини за умов наявності грубого недорозвитку чи ушкодження окремих аналізаторних систем (слуху, зору тощо) називається:
437. Легкій розумовій недостатності відповідає такий показник ІQ:
438. Психічні та соціальні зміни, що вперше виникають на даному віковому ступені і визначають свідомість дитини, її ставлення до середовища, внутрішнє й зовнішнє життя, називаються:
439. Системний недорозвиток мови у дітей, що виникає за ураження чи дисфункції коркових мовних зон, називається:
440. Поняття <зона найближчого розвитку> передбачає, що:
441. Варіант розвитку дитини, для якого є характерними складні сполучення ознак різних видів дизонтогенезу, що спричиняють низку якісно нових патологічних утворень, а також ознак прискореного розвитку окремих психічних функцій, називається:
442. Тяжкій розумовій відсталості відповідає такий показник ІQ:
443. Мінімальна величина подразника, що спричиняє ледве помітне відчуття, називається:
444. Відчуття, пов'язане із сигналами, які виникають унаслідок подразнення рецепторів, що знаходяться у м'язах сухожилля або суглобах, називаються:
445. Психофізіологічний закон Вебера - Фехнера описує:
446. У результаті сприйняття утворюються всі нижчезазначені властивості образу за винятком:
447. Розлад пізнавання частин власного тіла називається:
448. Розлад сприйняття, при якому відбувається утворення і сприйняття химерних зорових образів на основі злиття елементарних особливостей об'єкта, називається:
449. Увага має усі нижчезазначені властивості за винятком:
450. Середній об'єм уваги людини складає:
451. Здатність пізнавати пред'явлені предмети на дотик називається:
452. Корсаковський синдром належить до:
453. Порушення хронології пам'яті, при якому окремі події, що мали місце в минулому, переносяться в сучасність, називається:
454. Розлад пам'яті, що характеризується порушенням збереження отримуваної людиною інформації і різко прискореним процесом забування, називається:
455. Процес кращого запам'ятовування незавершених дій у порівнянні із завершеними називається:
456. Обмани пам'яті, при яких нездатність зберігати події і відтворювати їх спричиняє відтворення вигаданих подій, що не мали місця, називаються:
457. Усе нижчезазначене, крім одного, належить до процесів пам'яті:
458. Ефект Зейгарні належить до психологічного процесу:
459. Мареноподібне порушення свідомості, що супроводжується станами <зачарованості> або ейфорії, називається:
460. Низький рівень інтелектуального розвитку є облігатною ознакою:
461. До порушень свідомості відносять усе нижчезазначене, крім одного:
462. Афективна обумовленість поведінки з парціальною некритичністю та неадекватним рівнем домагань є <ядром>:
463. Порушення пам'яті та інтелекту при відносній адекватності емоційних реакцій утворює <ядро>:
464. інтелектуальне зниження є облігатним порушенням при:
465. Психогенно-реактивна дезорганізація розумової діяльності є <ядром>:
466. Абулія належить до однієї з наступних груп психічних розладів:
467. Безплідне, безцільне, засноване на порушенні мотиваційного компонента мислення, мудрування називається:
468. Поява у людини таких особливостей поведінки як придуркуватість, безглуздість, імпульсивність у сполученні з нецілеспрямованістю поведінки називається:
469. Опора в мисленні на латентні ознаки, виявлена при проведенні методик <піктограма> і <класифікація>, вказує на наявність:
470. Сукупність поведінкових, мотиваційних та пізнавальних особливостей психічної діяльності хворих, виражених у психологічних поняттях, називають:
471. Емоційно-вольові розлади,порушення структури та ієрархії мотивів,неадекватність самооцінки та рівня домагань,порушення мислення у вигляді відносного афективного недоумства,порушене прогнозув.і опори на минулий досвід входять до структури:
472. Виділяються такі види автоматизмів, за винятком:
473. Патологічний полісемантизм, при якому слова починають набувати множинного значення і нерідко смислова структура слова розхитується, частіше зустрічається при:
474. Розлад мислення, при якому максимально утруднюється утворення нових асоціацій унаслідок тривалого домінування однієї думки, уявлення, судження, називається:
475. Викривлення процесу узагальнення відносять до:
476. Зниження рівня узагальнень відносять до:
477. Умовивід належить до:
478. Порушення селективності пізнавальних процесів є <ядром>:
479. Лабільність розумових процесів відносять до:
480. інертність розумових процесів відносять до:
481. До розумових операцій належить усе нижчезазначене за винятком:
482. Різноплановість розумових процесів відносять до:
483. Патологічний непоборний потяг до постійної зміни місця перебування називається:
484. До парабулій належать усі нижчезазначені розлади за винятком:
485. Найзначущим диференційно-діагностичним критерієм патологічного афекту є:
486. Найвираженіші емоційні стани людини, що супроводжуються суттєвими змінами у поведінці людини, називають:
487. Одночасне співіснування протилежних почуттів щодо того самого явища чи людини називається:
488. При реактивній депресії відсутня ознака:
489. Виділіть серед наведених нижче складні варіанти депресивного синдрому:
490. Виділіть серед наведених нижче простий варіант маніакального синдрому:
491. Основні симптоми, властиві обсесивному синдрому:
492. З наведених варіантів обсесивного синдрому виключіть афективно-нейтральні:
493. Симптом <умовної приємності або бажаності> характерний для:
494. Початковий етап і найпростіший вид пізнавальної діяльності, що полягає у відображенні окремих властивостей і ознак предметів. До якого терміна належить це визначення?
495. До пропріоцептивних відчуттів належать:
496. При якому виді патології відчуттів об'єктивне дослідження не виявляє порушень чутливості?
497. Клінічними ознаками сенестопатії є:
498. Виділіть ознаки, властиві простим сенестоалгіям на відміну від болей при соматичних захворюваннях:
499. інтерпретативні сенестопатії відрізняються від маячних ідей:
500. До синестезій належать:
501. До найсуттєвіших ознак ілюзій, властивих психічним захворюванням, належать:
502. До яких видів галюцинацій не належить визначення:<галюцинації - уявне сприйняття без відповідного об'єкта>?
503. Псевдогалюцинації відрізняються від справжніх:
504. Виберіть із наведених прикладів опис тактильних галюцинацій:
505. Якому виду галюцинацій відповідає опис: <відчуття різкого тужавіння, укусу>?
506. Псевдогалюцинації можуть бути:
507. Хворі відрізняють від реальності такі галюцинації:
508. Під пасивною компенсацією психопатологічних рис розуміють:
509. Під активною компенсацією психопатологічних рис розуміють:
510. Виключіть ознаку, не характерну для синдрому деперсоналізації:
511. Зазначте ознаку, нетипову для дереалізації:
512. Виключіть твердження, нехарактерне для сенестопатії:
513. Невротичний іпохондричний синдром виявляється
514. Зазначте ознаку, не характерну для істеричних порушень моторики:
515. Виключіть твердження, не характерне для істеричних паморочних станів:
516. Зазначте ознаку, нетипову для синдрому надцінних ідей:
517. Маячний настрій характеризується:
518. Виключіть ознаку, нетипову для інтерпретативного маячення:
519. Зазначте твердження, нехарактерне для синдрому образного (почуттєвого) маячення:
520. Для резидуального маячення не характерно:
521. Виключіть ознаку, нетипову для астенічного синдрому:
522. До складних варіантів депресивного синдрому належать:
523. До простих варіантів маніакального синдрому належать:
524. Виключіть ознаку, нехарактерну для нав'язливих сумнівів:
525. Зазначте синдроми розщеплення психіки, описані різними авторами:
526. Зазначте симптоми, якими виявляються розщеплення в різних психічних сферах (мислення, емоцій, волі):
527. Емоційна неадекватність - це результат розщеплення:
528. Зазначте складові частини синдрому Кандинського-Клерамбо
529. Депресивний синдром містить у собі всі симптоми, крім:
530. Надзвичайне прискорення асоціативного процесу частіше спостерігається при:


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів