Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


302. Медична психологія

2. "Методи дослідження в медичній психології"


97. Опитувальник Айзенка використовується для визначення:
98. Схильність до делінквентних форм поведінки можна визначити за допомогою:
99. Тест Люшера використовується для:
100. Для визначення екстраверсії інтраверсії використовують:
101. Опитувальник ММРі може застосовуватися за всіх перелікованих умов, крім:
102. Пік за шкалою шизофренії до 75 балів при обстеженні за допомогою Опитувальника ММРІ здорової людини свідчить про:
103. Порушення мислення у видляді зниження процесу узагальнень виявляється за допомогою:
104. Самооцінку пацієнта визначають за допомогою методики:
105. Щодо ММРІ справедливо таке:
106. Що з переліченого є проективним тестом?
107. До проективних методів психологічного обстеження за Л. Франком належать:
108. До соціальних аспектів психологічного обстеження, що визначає його надійність і валідність належать:
109. До етичних аспектів психологічного обстеження належать:
110. Дослідження несвідомого в практиці медичного психолога може бути здійснено у вигляді:
111. Дослідження інтелекту здійснюється за методами:
112. За даними вітчизняних вчених усереднені норми ІСR (коефіцієнта соціальної адаптації) за методикою Розенцвейга у здорових заходяться в таких межах (у %):
113. Методика Бентона зазначена для дослідження:
114. Особистісний опитувальник Айзенка призначений для діагностики:
115. Автором 16-факторного особистісного опитувальника є:
116. Ким і коли було створено особистісний опитувальник для вивчення екстра-інтроверсії та нейротизму?
117. Ким і коли було створено мінесотський опитувальник?
118. Хто є автором методу малюнкової фрустрації?
119. Визначте, які психологічні методики використовуються при консультуванні подружжя?
120. Визначте, яка методика дає можливість досліджувати особистісні взаємини щодо їхньої психологічної сумісності:
121. Назвіть методику, яку можна використовувати для виявлення відмінностей структури особистості, що дає можливість ідентифікації синдрому?
122. Визначте, за допомогою якого дослідження можна прогнозувати реакції індивіда у фрукструючій ситуації?
123. Визначте, за допомогою якого опитувальника (методики) можна досліджувати 16 основних особистісних рис:
124. Визначте, який опитувальник (методика) являють собою проективний метод дослідження особистості, системи потреб особистості?
125. Назвіть, що дає можливість досліджувати опитувальник ММРІ?
126. Визначте, що можна досліджувати за допомогою методики Лірі?
127. Назвіть, що можна досліджувати за допомогою опитувальнику Розенцвейга?
128. Назвіть, що можна досліджувати за допомогою опитувальника Кеттела?
129. Назвіть, що дає можливість досліджувати ТАТ?
130. Методиками для визначення типів акцентуацій характеру є:
131. Який опитувальник дає можливість досліджувати систему відносин особистості:
132. Який опитувальник дає можливість визначити структуру основного психопатологічного синдрому?
133. Укажіть, яка методика спрямована на визначення рівня соціальної адаптації?
134. Для мислення хворих на шизофренію найбільш характерне
135. До проективних психологічних методик належать:
136. Опитувальник Айзенка застосовується для визначення:
137. Схильність до делінквентних форм поведінки можна визначити за допомогою:
138. Опитувальник Люшера використовується для:
139. Для визначення естраверсії-інтроверсії застосовують
140. Опитувальник ММРL може використовуватися при всіх перелічених умов, окрім:
141. Пік за шкалою шизофренії до 75 балів при обстеженні за допомогою опитувальника ММРL здорової людини свідчить про
142. Порушення мислення у вигляді зниження процесу узагальнень виявляється за допомогою:
143. Самооцінку пацієнта визначають за допомогою методики:
144. інтелектуальний коефіцієнт 75-80 балів відповідає розумовій відсталості:
145. При патопсихологічному дослідженні найбільш переважними ознаками шизофренії є:
146. Яка основна мета особистісних опитувальників за Личком, Айзенком, Шмішеком:
147. Які основні цілі патопсихологічного дослідження хворих:
148. Які показники з перелічених асоціативного експеримента Юнга дістали фізіологічне трактування в модифікації іванова-Смоленського?
149. Назвіть нормальні показники репродукції первинних асоціацій в асоціативному експерименті (на 25слів):
150. Назвіть методику експериментально-психологічного дослідження, спрямовані на довільну увагу:
151. Яка з перелічених методик не застосовується для дослідження пам'яті:
152. Укажіть методику, що не належить до проективних методик експериментальної психології:
153. Для дослідження яких функцій психіки використовуються експериментально-психологічні методики сюжетних картинок?
154. Які методики з перелічених спрямовані на експериментальне дослідження абстрагування?
155. Найчастіше психологічне опитувальникування в клінічній психіатрії застосовують:
156. Коефіцієнт розумового розвитку (ІQ) найчастіше описується як міра:
157. Обчислення ІQ потребує знання таких характеристик обстежуваного:
158. При дослідженні психічного стану обстежуваного просять пояснити значення прислів'я <Сидячи у скляному будиночку, не кидай камінців>. Обстежуваний відповідає: <Вони розіб'ють шибки>. Ця відповідь є прикладом:
159. Усі нижченаведені опитувальники є проективними, окрім:
160. Мінесотський багатофакторний особистістний опитувальник (ММРІ) є:
161. Дослідження психічного стану включає нижчезазначене, окрім:
162. Здатність до формулювання концепцій та їх узагальнення називається:
163. Із психологічного дослідження можна здобути важливі дані в таких сферах:
164. Діагностичне дослідження дитини з підозрою на розумову відсталість включатиме:
165. Тест Равена використовується для оцінки:
166. Тест Векслера (дитячий варіант) містить:
167. До методів дослідження уваги відносять усі методики за винятком однієї:
168. Методика <таблиці Шульте> застосовується для дослідження:
169. Тест Бентона використовується для оцінки:
170. Тест Векслера (дорослий варіант) містить:
171. Оцінка афективної ригідності за даними тесту ММРІ відбувається за:
172. Мінесотський багатопрофільний опитувальник особистості дає можливість виявити:
173. Тест Люшера застосовується для оцінки:
174. Результати патопсихологічного обстеження використовуються з метою:
175. Правильна формула підрахунку ІQ:
176. Які тести не є проективними?
177. Що найкраще може бути описано за допомогою визначення та коефіцієнт інтелектуальності?
178. Які дані враховуються при підрахунку коефіцієнта інтелектуальності?
179. Що таке СМІЛ?
180. При перевірці інтелектуального статусу лікар запитав: Що спільного між стільцем і столомі хворий відповів: У обох є ніжка. Ця відповідь є зразком:
181. У більшості людей, що мають середній ступінь затримки розумового розвитку, коефіцієнт інтелектуальності за стандартними психологічними тестами дорівнює:
182. Яке твердження щодо ІQ у дітей невірне?


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів