Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


302. Медична психологія

1. "Загальні та теоритичні проблеми медичної психології"


1. Процес самопізнання суб'єктом внутрішніх психічних актів та станів, а також утворення уявлення про справжнє ставлення до суб'єкта з боку оточуючих називається:
2. До порушень змістоутворюючої функції мотиву відносять:
3. Автором поняття <внутрішня картина хвороби> є:
4. Формуванню істеричних рис характеру великою мірою сприяє виховання за типом:
5. До поняття гармонійної особи включається все з нижчезазначеного за винятком:
6. Складне психологічне утворення, що формується в самосвідомості хворої людини, називається:
7. До параметрів гармонійного характеру належить усе з нижчезазначеного за винятком:
8. Сукупність індивідуальних, що склалися в процесі соціалізації й стали стійкими, стереотипів поведінки, штампів емоційних реакцій, стилю мислення, зафіксована у звичках й манерах системи взаємин з оточуючими, називається терміном:
9. Схожими за параметром імпульсивності є:
10. Алекситимією називається:
11. Канцерофобія - це:
12. Неповторність, унікальність сполучення різних властивостей та якостей людини позначається терміном:
13. До структури індивідуальності входять усі нижчезазначені складові за винятком:
14. До клінічних параметрів темпераменту належить усе нижчезазначене за винятком:
15. При інтраверсії, на відміну від аутизму, як правило, відзначається:
16. Стан повного чи часткового відшкодування (відновлення) порушених у зв'язку із хворобою функцій називається:
17. Плацебо-ефект пов'язаний із:
18. Здатність встановлювати та підтримувати необхідні контакти з іншими людьми, зокрема, в умовах лікувальної взаємодії, називається:
19. Виділяють усі нижчеперелічені типи психологічної настанови у процесі лікувальної взаємодії за винятком:
20. Суб'єктивне ставлення до захворювання називається:
21. Тип психічного реагування на хворобу, при якому відбувається так зване <занурювання у роботу>, належить до:
22. Тип психічного реагування на хворобу, при якому відбувається <занурювання у хворобу>, належить до:
23. Терапевтичною мішенню для використання психологічного консультування є:
24. Трансформація одного виду <енергії> (наприклад сексуальної) в інший із формуванням замісної діяльності називається:
25. До варіантів психологічного захисту відносять усі ничжеперелічені за винятком:
26. Психотичні психопатологічні симптоми та синдроми вимагають застосування:
27. У рамках психологічної корекції відбувається формування:
28. До способів психологічної допомоги належить усе нижчеперелічене за винятком:
29. Медична психологія ставить перед собою завдання:
30. Варіанти ставлення до хвороби (за Л. Л. Рохліним):
31. Ким було розроблено підхід до проблеми особистості як системи відносині
32. Хто є автором діяльнісного підходу до вивчення особистості?
33. Хто займається вивченням впливу спілкування на формування особистості?
34. Хто є автором діяльнісного опосредування міжособистісних відносин у групі?
35. Хто є основоположником досліджень з вивчення ролі несвідомого в розвитку особистості?
36. Хто є автором концепції <внутрішньої картини хвороби>?
37. У чому представники психоаналізу бачать джерело невротичних розладів?
38. Якому темпераменту відповідає сильний, урівноважений тип нервової системи?
39. Якому темпераменту відповідає сильний, неврівноважений тип нервової системи?
40. Якому темпераменту відповідає сильний, врівноважений інертний тип нервової системи?
41. Яку назву має характерологічна особливість при вираженості якої індивід бере на себе відповідальність за події в його житті, пояснючи їх своєю поведінкою, характером тощо?
42. Яка характерологічна особливість людини проявляється в підвищенній чутливості до подій, які відбуваються?
43. Яку назву має психічний стан людини, що спричиняється об'єктивно нездоланними труднощами, які виникають на шляху до досягнення мети або розв'язання задачі?
44. Які особливості поведінки батьків характерні для виховання за типом домінуючої гіперпротекції?
45. Які особливості поведінки батьків характерні для виховання за типом гіпопротекції?
46. Медична психологія займається питаннями:
47. Медична психологія є частиною:
48. Перший підручник з медичної психології написав:
49. Наприкінці ііі століття медична психологія мала розвиток у межах:
50. Підвалиною психоаналізу є концепція:
51. Психологи залучаються до проведення експертизи:
52. Психологи беруть участь у розв'язанні задач:
53. Психологічна служба у межах системи охорони здоров'я необхідна для:
54. Психологічна допомога надається у вигляді:
55. У виконанні яких задач беруть участь психологи стаціонара:
56. Позалікарняна психологічна допомога здійснюється:
57. інформування хворого про сутність конфлікту є суттєвим методом психологічної допомоги при:
58. В.і.М'ясищев вважав, що в структурі особистості провідною є категорія:
59. Основою особистості з позиції психології діяльності є:
60. За А.А.Бодальовим поняття діяльності вбирає в себе:
61. Внутрішній стан готовності людини певним чином сприймати, оцінювати і діяти відносно об'єктів та явищ навколишньої дійсності називається:
62. Принципи задоволення, реальності і постійності є важливим и для формування особистісних якостей згідно з поглядами:
63. Відносно стала система соціально значущих рис, які характеризують індивіда як члена того чи іншого суспільства чи спільноти називається:
64. Співвідношення біологічного та соціального в структурі особистості за К.К.Платоновим має всі рівні за винятком:
65. Основними компонентами структури особистості є всі підструктури за винятком:
66. Характеристика індивіда щодо динамічних особливостей його психічної діяльності, тобто темпу, ритму та інтенсивності окремих психічних процесів та станів, називається:
67. Єдність усіх психічних процесів, станів та властивостей людини як особистості називається:
68. В залежності від міжособистісних стосунків існують такі види контактних груп, окрім однієї:
69. Дж.Морено запропонував метод соціометрії для характеристики стосунків між людьми та виділив такі статути членів груп за винятком одного:
70. Психологічна сумісність передбачає спільність таких параметрів:
71. Суб'єктивне ставлення до захворювання називається:
72. Які з перелічених характеристик суттєво впливають на суб'єктивне ставлення до хвороби і формують тип реагування на захворювання:
73. За яким типіом ставлення до хвороби соціальна адаптація суттєво не порушується:
74. Спроможність побудови власних дій у випадку появи тяжкої хвороби, яка може змінити звичайний життєвий стереотип, призвести до інвалідності або смерті, називається:
75. Тип психічного реагування на хворобу, при якій відбувається <занурювання в хворобу>, належить до:
76. Задачами медичного психолога у клініці є:
77. Який чинник принципу системності відбиває нозологічний діагноз захворювання (за В.М.Воловиком)?
78. Структура внутрішньої картини захворювання (ВКХ) включає:
79. Назвіть основні типи застосувальної поведінки (за В. М. Воловиком):
80. Для соціально-трудового прогнозу вирішальне значення має (за В.М.Воловиком):
81. Психологічні чинники в структурі функціонального діагнозу (за В.М.Воловиком) включають:
82. Початок дослідженням особистості, як системи відносин, у вітчизняній медичній психології було покладено роботами:
83. Головною характеристикою особистості за В.Н.М'ясищевим є:
84. Теорія особистості К.Юнга включає такі концепції, окрім:
85. Усі наступні твердження згідно з психоаналітичною концепцією едипова комплексу є правильні, окрім:
86. У психоаналітичній теорії <над Я>:
87. Психоаналітична теорія розглядає <Я> як зв'язну систему функцій, що включає наступне, окрім:
88. Якими з наступних тверджень може бути описана теорія сексуального розвитку дитини З.Фрейда:
89. Патопсихологія - це галузь:
90. Нейропсихологія - це галузь:
91. Основоположником вітчизняної патопсихології є:
92. Основоположником вітчизняної нейропсихології є:
93. Антиципація - це:
94. Схожими за параметром емоційності (вразливості) є:
95. Здатність людини точно розпізнавати емоційний стан іншої людини і співчувати їй називається:
96. Психологічною складовою індивідуальності вважається:


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів