Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


30. Дитяча офтальмологія

9. "Патологiя сiтчастої оболонки"


795. Скiльки шарiв сiткiвки в областi жовтої плями у новонародженого?
796. Який з перерахованих шарiв сiткiвки iснує в фовеолярнiй областi у однорiчного дитини?
797. Офтальмологiчна картина очного дна у дiтей до 1 року:
798. У дiтей центральнi ТРД найчастiше протiкають в видi:
799. Hазвiть особливостi скловидного тiла в дитячому вiцi?
800. Вкажiть симптом, характерний для природженного токсоплазмоза
801. Для пiгментної дегенерацiї сiткiвки характерно
802. Прогресуюче концентричне звуження поля зору i гемералопiя характернi для
803. Для якого синдрома характерний збiг пiгментної дегенерацiї сiткiвки, слабкiсть розуму, карликовий зрiст, ожирiння, недорозвиток статевих органiв?
804. Спiввiдношення артерiй i вен сiткiвки в нормi дорiвнює
805. Для гiпертонiчної ангiопатiї сiткiвки характерне
806. Яке значення має дiастолiчний тиск у центральнiй артерiї сiткiвки у нормi?
807. Як називається симптом артерiовенозного перехрещування?
808. Ангiосклероз судин сiткiвки частiше зустрiчається
809. Для ниркової гiпертонiї найбiльш характерним є
810. Дiабетична ангiоретинопатiя розвивається в (%)
811. Як часто повиннi оглядатись окулiстом хворi цукровим дiабетом з виявленою очною патологiєю?
812. Як часто повиннi оглядатись хворi з легкою формою дiабета i строком захворювання не бiльше 5 рокiв?
813. Якi основнi фактори ризику розвитку патологiї органа зору зору у хворих цукровим дiабетом?
814. При якiй формi дiабетичної ретинопатiї частiше виникає нейроретинопатiя?
815. Який патогенез запалення переднього вiддiла судинного тракта при цукровому дiабетi?
816. Який вид катаракти частiше зустрiчається у хворих цукровим дiабетом?
817. Як часто повиннi оглядатись окулiстом хворi цукровим дiабетом при середнiй та важкiй його формi?
818. Як часто повиннi оглядатись окулiстом хворi цукровим дiабетом iз строком захворювання бiльше як 5 рокiв?
819. Якi причини розвитку дiйсно дiабетичної катаракти?
820. Який стан офтальмотонуса при дiабетичнiй комi?
821. Яка найбiльш часта причина оклюзii центральної артерiї сiткiвки?
822. Hайбiльш уразливими мiсцями венозних судин сiткiвки при порушеннях кровообiгу в нiй є
823. Чим обумовлений симптом "вишневої кiсточки" при емболiї центральної артерiї сiткiвки?
824. Якiй патогенетичний фактор вважається провiдним у розвитку тромбозу центральної вени сiткiвки або її розгалужень?
825. Якiй клiнiчнiй формi частiше вiдповiдає ураження зорового нерва при цукровому дiабетi?
826. Яка клiнiчна картина диска зорового нерва при його захворюваннi у хворих цукровим дiабетом?
827. Який екстрабульбарний м'яз ока частiше вражаєтся при цукровому дiабетi?
828. Який вид дослiдження очного дна у хворих цукровим дiабетом вважається оптимальним для дiагностики дiабетичної ангiоретинопатiї?
829. Яка причина розвитку поширених крововиливiв у хворих з iнсулiнозалежним дiабетом?
830. Яка дистрофiя жовтої плями вважається патологiєю мембрани Бруха?
831. Яка дистрофiя жовтої плями (або синдром) зв'язана з патологiєю мембрани Бруха?
832. Яка тапеторетинальна дистрофiя є дистрофiєю ганглiозних клiток сiткiвки?
833. Яка тапеторетинальна дистрофiя є патологiєю третього нейрона сiткiвки?
834. В основi якої дистрофii сiткiвки лежить патологiя судинної оболонки
835. Яка тапеторетинальна дистрофiя є сiмейно-спадковою дегенерацiєю жовтої плями?
836. Яка дистрофiя сiткiвки вiдноситься до периферичних екваторiальних?
837. Яка дистрофiя сiткiвки вiдноситься до параоральних?
838. Яка екваторiальна дистрофiя сiткiвки є причиною вiдшарування сiткiвки?
839. Яка периферична дитстрофiя сiткiвки є причиною ретинального дiализа?
840. Яку з вказаних ситуацiй можна вiднести до абсолютного показання для проведення профiлактичної лазеркоагуляцїї?
841. Як часто дiагностуются периферичнi дистрофii на парних очах у хворих з вiдшаруванням сiткiвки?
842. Первинне вiдшарування сiткiвки вважається результатом накопичення рiдини промiж
843. За якої локалiзацiї розрива сiткiвки швидкiсть накопичення субретинальної рiдини протiкає швидше?
844. Який з нижчеперерахованих критерiїв складностi вiдшарування сiткiвки вважається основним за новою класифiкацiєю, прийнятою мiжнародним товариством ретинологiв в 1983 р.?
845. Велетенськими розривами сiткiвки називают розриви, що займають бiльш як
846. Вiдстань промiж вколом i виколом П-подiбних швiв повинно у середньому переви-щувати ширину пломби при екстрасклеральному пломбуваннi розривiв сiткiвки
847. Яким повинно буть положення хворого при центральному розривi сiткiвки пiсля вiтректомiї i газової тампонади у першi днi пiсля операцiї?
848. Через який час можливе проведення повторного оперативного втручання при вiдшаруваннi сiткiвки?
849. Чи збiльшують ризик вiдшарування сiткiвки афакiя i мiопiя?
850. У якому мiсцi належить шукати розриви сiткiвки при вiдшаруваннi, що охоплює верхнюю половину i спускається нижче горизонтального меридiана
851. Яка клiнiчна ознака дозволяє у найбiльшiй мiрi пiдозрювати вiдшарування сiткiвки при дослiдженнi передньої частини склистого тiла?
852. У якому квадрантi найчастiше формуються клапаннi розриви сiткiвки
853. Який клiнiчний симптом може дотично вказати на появу дiрчатих (круглих) розривiв сiткiвки?
854. Вал тиску оболонок ока повинен бути ширше, нiж зона розрива, на
855. Який дiагностичний прийом, з нижчеперерахованих, дозволяє дiагностувати скрiзнi макулярнi розриви вiд нескрiзних?
856. Ретиношизис належить подiляти на сенiльний, ювенiльний та
857. При переродженнi яких шарiв сiткiвки гiстологiчно виникають змiни типа брукiвки -дистрофiя Мейер-Швiккерата
858. До якого типу вiдносять дегенерацiї типа гратчастої, екваторiальної
859. До якого типу вiдноситься дегенерацiя сiткiвки Блессiнг-Iванова (кiстовидна)
860. Яка форма з нижчеперерахованих периферичних дегенерацiй сiткiвки вважається найбiльш доброякiсною у планi виникнення вiдшарування сiткiвки
861. Hа якiй вiдстанi вiд лiмба повинна проходити циркляжна стрiчка при операцiї Арруга
862. Визначте основнi показання до проведення бездренажної операцiї пломбування склери
863. Визначте необхiдну умову, з нижчеперерахованих, для використання фото- i лазер-коагуляцiї при вiдшаруваннi сiткiвки
864. Визначте основнi недолiки (из нижчеперерахованих) сiлiконових пломб, що використовуються для пломбування склери
865. Сенiльний ретиношизис розвивається на фонi
866. При юнацькому ретиношизисi розшарування сiткiвки проходить на рiвнi нервових волокон, а на якому рiвнi проходить розшарування сiткiвки при сенiльному ретиношизисi
867. Чи можна проводити евакуацiю субретинальної рiдини, вiдступивши вiд розрива
868. В яких випадках при вiдшаруваннях сiткiвки рекомендують використовувати комбiнацiю циркляжа з пломбуванням?
869. Якi клiтини є гiстологiчною основою для утворення преретинальних вiтриальних мембран?
870. Симптом "вишневої кiсточки" характерний для
871. До екваторiальних периферичних дитрофiй вiдносять
872. До периферичних параоральних дистрофiй вiдносять
873. Хвороби, обумовленi порушеннями трофiки сiткiвки ока, правильнiше називати
874. Дистрофiї сiткiвки подiляють на двi великi групи
875. Hайбiльш важкi форми дистрофiї сiткiвки розвиваються при захворюваннях
876. Термiн "абiотрофiя" використовують для характеристики захворювань сiткiвки
877. Термiн "тапеторетинальна дегенерацiя" запропонований
878. При пiгментнiй абiотрофiї первинно вражається
879. Тапеторетинальнi дистрофiї бувають
880. Першi скарги хворого при захворюваннi периферичною ТРД (тапеторетинальною дистрофiєю)
881. В далекозайшовшiй стадiї периферичної ТРД (тапеторетинальної дистрофiї) характернi слiдуючi змiни поля зору
882. Гострота зору при периферичнiй ТРД (тапеторетинальнiй дистрофiї)
883. Основний диференцiйно-дiагностичний метод дослiдження при тапеторетинальнiй дистрофiї
884. У дiтей центральнi ТРД (тапеторетинальнi дистрофiї) частiше всього набувають вигляду
885. Дистрофiя Штаргардта вiдноситься до
886. Дистрофiя Штаргардта розвивається здебiльшого
887. В основi пiгментної дистрофiї лежить порушення синтезу
888. Синдром Грефе характеризується
889. Для синдрома Лоуренса-Муна-Барде-Бiдля характерно поєднання тапеторетинальної дистрофiї з
890. При флюоресцеїновiй ангiографiї крововилив, на вiдмiну вiд мiкроаневризми
891. Чи проходить флюоресцеїн в сiткiвку через незмiнену стiнку судин сiткiвки
892. Чи проходить флюоресцеїн через стiнку хорiоїдальних капiлярiв у здорових очах
893. Чи флюоресцирують "твердi" ексудати сiткiвки
894. Флюоресценцiя в хорiоїдеї спостерiгається
895. При якому захворюваннi сiткiвка здатна виконувати тiльки свiтлосприймаючу функцiю
896. Яка офтальмоскопiчна ознака дозволяє говорити про атонiю ретинальних вен i артерiй
897. Симптом Гвiста проявляється
898. Часткове передавлювання вени i змiщення її у виглядi дуги у м iсцi перехреста з артерiєю, називається симптомом
899. Ранньою ознакою гiпертонiчного ангiосклероза вважається
900. Класичним симптомом гiпертонiчного ангiосклероза вважається
901. Ватоподiбне вогнище - це
902. Фiгура зiрки розвивається
903. Склеротичнi змiни ретинальних судин (симптоми мiдного i срiбного дроту) вiдсутнi при
904. Розширення артерiй сiткiвки iз слабким рефлексом спостерiгається при
905. Симптом "роздавленого помiдора" характерний для
906. Симптомом якого захворювання вважається "крапля воскової свiчки" (мiлкуватi безсудиннi фокуси на сiткiвцi)
907. Hайбiльш характерним в початковiй стадiї цукрового дiабета вважається
908. Ознаками ретикулоендотелiоза (хвороби Hiмана-Пiка) являються
909. Що таке метаморфопсiя?
910. Що таке фотопсiя?
911. Як виглядають вогнища запалення при завершеннi хорiоїдiту?
912. Якi методи є основою дiагностики гострих захворювань сiткiвки?
913. Вкажiть два головних симптома гострої непроходимостi центральної артерiї сiткiвки
914. При якому захворюваннi хворi скаржаться на появу рухливої завiси у хворому оцi?
915. При якому захворюваннi змiни сiткiвки називаються "морська зиб"?
916. При якому захворюваннi очей змiни поля зору залежать вiд положення хворого?
917. При якому захворюваннi у хворих спостерiгається мiкропсiя i вiдхилення рефракцiї в бiк гiперметропiї?
918. Для якого захворювання патогенетичними є дефекти в мембранi Бруха?
919. Який метод дiагностики вважається оптимальним при центральнiй серознiй хорiоретинопатiї?


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів