Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


30. Дитяча офтальмологія

6. "Глаукома"


446. В якому вiцi нормальний рiвень офтальмотонуса вище, нiж у дорослого?
447. Hа скiльки мм рт. ст. офтальмотонус на першому роцi життя вище, нiж у дорослого?
448. При якiй формi глаукоми видалення кришталика вважається радикальним методом лiкування?
449. Який тест найбiльш iнформативний при гiдрофтальмi?
450. Для бiомiкроскопiчного дослiдження у дiтей молодшого вiку використовуються:
451. Тонографiя дозволяє оцiнити
452. При синусотрабекулоектомiї у два етапи, через який час пiсля глибокої неперфоруючої склеректомiї виконується лазерна трабекулотомiя?
453. У чому суть синусотрабекулотомiї у два етапи?
454. Повторнi антиглаукоматознi операцiї доцiльнiше виконувати
455. Показанням для проведення повторних антиглаукоматозних операцiй вважається
456. Головною метою лiкування при глаукомi вважається
457. Тонометрiю в умовах поглибленого фiзiологiчного сну або пiд наркозом проводять у дiтей:
458. Питома вага вродженої глаукоми в загальнiй структурi слiпоти у дiтей складає:
459. Офтальмотонус називається толерантним, якщо ВОТ
460. Одностороння вроджена глаукома зустрiчається:
461. Спiввiдношення захворюваностi на вроджену глаукому по статi складає:
462. Ознаки вродженої глаукоми в бiльшостi випадкiв проявляються:
463. По етiологiї вроджена глаукома буває:
464. Hайчастiше причиною розвитку вродженої глаукоми є:
465. Для гонiодiсгенеза /ГДГ/ I ступеня характерно:
466. Гонiоскопiчна картина при ГДГ II ступеня:
467. Для гонiоскопiченої картини при ГДГ III ступеня характерно:
468. Основнi критерiї для визначення стадiї вродженої глаукоми:
469. Розмiри очного яблука в початковiй стадiї вродженої глаукоми:
470. Вкажiть критерiї оцiнки проби Маринчева
471. Доцiльнiсть виконання антиглаукоматозної операцiї в далекозайшовшiй стадiї визначається пробою
472. Розмiри ока в розвиненiй стадiї вродженої глаукоми:
473. Iнтерналiзацiя шлемового канала це
474. Екстерналiзацiя шлемового канала це
475. Для далекозашовiй стадiї вродженої глаукоми характерно:
476. ГЗ в початковiй стадiї вродженої глаукоми:
477. Середньостатистичний оптимальний режим iнстиляцiй мiотикiв
478. При закритокутовiй формi глаукоми з функцiональним блоком дренажної системи показана операцiя
479. При закритокутовiй формi глаукоми з органiчним блоком дренажної системи показана
480. При вiдкритокутовiй глаукомi i трабекулярнiй формi ретенцiї показано
481. При змiшанiй формi глаукоми показане виконання хiрургiчного втручання
482. При вiдкритокутовiй формi глаукоми найбiльш поширеною операцiєю вважається
483. Обов'язковим елементом хiрургiчного лiкування закритокутової форми глаукоми вважається
484. При якiй глаукомi показана субсклеральна циклвiтректомiя?
485. Мiсце положення фiстулiзуючого отвору при субсклеральнiй циклвiтректомiї
486. Для якого гострого стану характернi: сильний бiль в оцi i тотожнiй половинi голови, зниження зору до рахунку пальцiв,застiйна ин'єкцiя,набряк рогiвки, мiлка камера, широка неправильної форми зiниця i тверде очне яблуко?
487. Яка одна з причин гострого пiдвищення внутрiшньоочного тиску у вiддаленому перiодi iнтракапсулярної екстракцiї катаракти?
488. Яка одна з причин пiдвищення внутрiшньоочного тиску у ранньому пiсляоперацiйному перiодi в оцi пiсля антиглаукоматозної операцiї?
489. Чим визначається ширина кута передньої камери ока?
490. ГЗ в розвиненiй стадiї вродженої глаукоми:
491. Першi прояви захворюваностi при вродженiй глаукоми:
492. Як змiнюється рефракцiя очного яблука з прогрессуванням вродженої глаукоми?
493. Змiни переднього вiддiлу очного яблука, якi з`являються в зв`язку з його розтягом, при вродженiй глаукомi:
494. Рогiвка при вродженiй глаукомi може збiльшуватися до:
495. Може збiльшуватися очне яблуко при вродженiй глаукомi до:
496. Перерахувати синдроми, провiдними ознаками яких є вроджена глаукома:
497. Ознаки глаукоми при нейрофiброматозi та деяких iнших синдромах з`являються частiше:
498. Окрiм глаукоми найбiльш характернi для синдрома Рiгера:
499. Окрiм глаукоми, найбiльш характернi прояви синдрома Франк-Каменецкого:
500. Основнi ознаки синдрома Стюдж-Вебера-Крабе окрiм глаукоми:
501. Про компенсацiю процесу при вродженiй глаукомi можна говорити при ВОТ:
502. Для типового перебiгу для вродженої глаукоми характерно:
503. Для злоякiсного перебiгу вродженої глаукоми характерно:
504. Для доброякiсного процесу при вродженiй глаукомi характерно:
505. Основним методом дослiдження при визначеннi стадiї вродженої глаукоми та динамiки перебiгу захворювання є:
506. Коефiцiент легкостi вiдтоку /С/ в початковiй стадiї вродженої глаукоми складає:
507. Показники С в далекозашовшй стадiї глаукоми рiвнi:
508. Зниження гостроти зору в початковiй стадiї вродженої глаукоми пов`язане:
509. Зниження гостроти зору в далекозашовшiй стадiї захворювання пов`язане частiше всього:
510. Характернi змiни поля зору при вродженiй глаукомi:
511. Загальними симптомами для вродженої глаукоми та кон`юнктивiтiв є:
512. Очнi симптоми, що вiдрiзняють мукополiсахарiдози вiд вродженої глаукоми:
513. Чи ефективна консервативна терапiя при вродженiй глаукомi:
514. Hазвiть першу патогенетично спрямовану операцiю при вродженiй глаукомi:
515. Показання до трабекулотомiї /по Сiдорову/:
516. Який метод локалiзацiї шлеммова каналу Ви знаєте?
517. Якi змiни поля зору найбiльш характернi для раннiх стадiй глаукоми?
518. При яких захворюваннях може бути вiднайдена арочна скотома?
519. Яка форма глаукоми найбiльш часто зустрiчається при цукровому дiабетi?
520. Яка форма вторинної глаукоми частiше зустрiчається при цукровому дiабетi?
521. Волога передньої камери мiстить
522. Вiдток внутрiшньоочної рiдини дiє
523. Термiн "глаукома" означає захворювання, при якому наявне
524. Увеальна вторинна глаукома характеризується
525. Для первинної закритокутової глаукоми характернi
526. Змiшана форма глаукоми характеризуєтся
527. Вiдкритокутова глаукома супроводжується
528. Для розвитої стадii глаукоми характерно
529. Для термiнальної глаукоми характерно
530. Що характеризує стабiлiзацiю зорових функцiй при глаукомi?
531. Для закритокутової глаукоми характерним вважається
532. Ранньою ознакою закритокутової глаукоми є
533. Лiкування гострого нападу закритокутової глаукоми включає
534. При позитивнiй пробi Форбса, при гострому нападi закритокутової глаукоми рекомендується
535. При закритокутовiй глаукомi з функцiональним блоком показанi
536. Для лiкування вiдкритокутової глаукоми використовуються
537. Синусотрабекулоектомiя показана при глаукомi
538. По якому методу проводиться стандартна операцiя трабекулотомiї?
539. Яка операцiя є методом вибору при далекозашовшiй стадiї глаукоми?
540. Hайчастiшi ускладнення трабекулотомiї:
541. Найчастiшi ускладнення пiд час операцiї трабекулостомiї:
542. Як змiнюється ПЗО пiсля успiшного операцiї з приводу вродженої глаукоми?
543. Через який термiн пiсля операцiї триває фiзiологiчне зростання ока?
544. Як змiнюється дiаметр рогiвки у дiтей, що оперувалися до 6 мiсяцiв /при компенсацiї ВОТ/?
545. Як змiнюється дiаметр рогiвки у дiтей, що оперувалися в 1 i 3 роки /при компенсацiї ВОТ/?
546. Яка верхня межа норми ВОТ пiсля успiшної антиглаукоматозної операцiї?
547. В якому процентi випадкiв настає нормалiзацiя офтальмотонуса та стабiлiзацiя процесу пiсля мiкроохiрургiчних патогенетичних операцiй при простому гiдрофтальмi?
548. Гостроту зору 0,3 i 1,0 пiсля вчасного лiкування вродженої глаукоми вдається отримати:
549. Як знижується ВОТ пiд впливом пiлокарпiна при вродженiй глаукомi?
550. Як часто необхiдно обстежувати дiтей з вродженою глаукомою?
551. Вроджену глаукому треба диференцiювати з:
552. Вiдрiзнюючi симптоми кератитiв вiд вродженої глаукоми:
553. Вiдрiзнюючi симптоми вродженої спадкової дистрофiї рогiвки вiд вродженої глаукоми:
554. Блокада кута передньої камери корнем райдужної оболонки характеризує:
555. Пiгментною глаукомою частiше хворiють
556. Для диференцiацiї функцiонального i органiчного блокiв кута передньої камери користуються
557. В порiвняннi iз середнiм нормальним оком, очi з закритокутовою глаукомою вiдрiзняються
558. Заднє положення шлемового канала характерно
559. Переднє положення шлемового канала характерно
560. При вiдкритокутовiй глаукомi частiше зустрiчається глаукома
561. При злоякiсної глаукомi ПЗВ ока
562. Типовi ознаки злоякiсної пiсляоперацiйної глаукоми
563. При лiкуваннi злоякiсної глаукоми показанi до вжитку консервативно
564. Переднiй вiтриальний блок частiше вважається причиною
565. При якому вiдношеннi екскавацiя/ДЗН хворих заносять до групи вiдносного ризику
566. Прорив ескавацiї до краю зорового нерва при глаукомi наступає частiше всього
567. Злиття слiпої плями з периферичним дефектом поля зору називається
568. Для закритокутової глаукоми характерно
569. Мiсце основної частини опору вiдтоку при закритокутовiй глаукомi
570. В поняття "преглаукома" входить
571. В етiологiї первинної глаукоми мають мiсце
572. Для глаукоми характерно
573. Для глаукоми з низьким тиском характерно
574. При кiстознiй фiльтрацiйнiй подушцi i офтальмогiпертензiї показано
575. Hайбiльш ефективним способом профiлактики ЦХВ вважається


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів