Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


30. Дитяча офтальмологія

4. "Захворювання орбiти"


292. Який розмах рухiв (у градусах) при змiнi погляда з первинного положення - вверх, влiво, вправо, вниз?
293. Якi захворювання або пошкодження викликають периостальнi абсцеси орбiти?
294. Вкажiть найчастiшу локалiзацiю периостального абсцеса орбiти
295. Яке ускладнення може викликати флегмона орбiти?
296. Чим викликається розвиток псевдопухлинного процеса в орбiтi?
297. Причиною енофтальма вважається
298. Куди метастазують первиннi орбiтальнi пухлини?
299. Яка типова локалiзацiя в орбiтi холестеатоми - "перлинної" пухлини?
300. Вкажiть найбiльш типову локалiзацiю гемангiоми орбiти
301. Чи дає глiома зорового нерва метастази?
302. Який темп роста круглоклiтинних, веретеноподiбно-клiтинних сарком?
303. Назвiть причини пульсуючого екзофтальма
304. Де вислуховується шум при пульсуючому екзофтальмi?
305. Який характер змiни рефракцiї при новоутвореннях орбiти?
306. За якої локалiзацiї пухлин проводиться зовнiшня орбiтотомiя?
307. За якої локалiзацiї пухлин проводиться внутрiшня орбiтотомiя?
308. Яка величина змiщення ока вглиб орбiти у нормi?
309. Чи можлива репозицiя ока при наявностi злоякiсної пухлини
310. Яка найчастiша операцiя при пухлинi орбiти?
311. Вкажiть найбiльш частi доброякiснi пухлини орбiти дитячого вiку
312. Вкажiть найчастiшу злоякiсну пухлину орбiти у дiтей
313. Вкажiть найбiльш типову злоякiсну пухлину орбiти у дорослих
314. Вiдмiнна ознака ендокринного екзофтальма
315. Вкажiть види лiкування злоякiсного екзофтальма
316. Ускладнення ретробульбарної iн'єкцiї
317. Яка найзручнiша локалiзацiя орбiтотомiї при флегмонi орбiти
318. Вкажiть, якi раннi змiни вiдбуваються на очному днi при пухлинах орбiти
319. Назвiть причини розвитку злоякiсного екзофтальма
320. Назвiть найбiльш часте ускладнення при верхнiй орбiтотомiї
321. Причини iнтермiтуючого екзофтальма
322. Вiдчуття болю при русi очного яблука помiчається при
323. Вкажiть повний перелiк дослiджень при екзофтальмi


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів