Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


30. Дитяча офтальмологія

13. "Захворювання повiк, кон'юнктиви та склери"


1047. При якому гострому захворюваннi кон'юнктиви спостерiгаються сосочковi розростання типа "брукiвки"?
1048. При якому гострому захворюваннi кон'юнктиви в нiй спостерiгаються точечнi крово-виливи за ходом расширенних судин iз збереженням бiлих трикутникiв у вiдкритiй частинi очної щiлини?
1049. При якому гострому захворюваннi спостерiгаються крововиливи i сiрувато-бруднi плiвки на кон'юнктивi повiк?
1050. При якому гострому захворюваннi кон'юнктиви спостерiгаються жовтувато-розового кольору напiвпрозорi вузлики, до яких пiдходять пучки судин?
1051. При якому гострому захворюваннi кон'юнктиви хворий пiдлягає iзоляцiї i лiкуванню в iнфекцiйнiй лiкарнi?
1052. При якому захворюваннi кон'юнктиви спостерiгаються плямистi iнфiльтрати в роговiй оболонцi в гострому перiодi?
1053. При яких гострих захворюваннях кон'юнктиви в лiкуваннi необхiдно обов'язкове застосування десинсибiлiзуючих засобiв?
1054. Назвiть захворювання повiк вiрусної етiологiї, що супроводжуються невралгiчними болями i висипаннями пухирцiв на шкiрi повiк
1055. Якi основнi особливостi будови дитячої кон`юнктиви?
1056. Про яке захворювання перед усе треба думати при легкому екзофтальмi, обмеженнi рухливостi i наявностi болю при рухах ока та при вiдсутностi диплопiї?
1057. Вкажiть причину природженого птоза
1058. Симптомокомплекс Горнера не супроводжується
1059. Причиною трихiаза може бути
1060. Hапрям розтину при видаленнi халязiона через шкiру
1061. Hапрям розрiзу при видаленнi халязiона через кон'юнктиву
1062. Яке iз злоякiсних утворень повiк спочатку нагадує халязiон?
1063. Особливостi стану повiк та очної щiлини у дiтей грудного вiку такi:
1064. Hа якому мiсяцi внутрiшньоутробного життя починається розвиток повiк?
1065. В якому мерiдiанi вiдмiчається значне укорочення повiк при мiкроблефаронi ?
1066. Де найчастiше зустрiчаються вродженi колобоми повiк?
1067. Яка патологiя серед аномалiй повiк зустрiчається найбiльш часто?
1068. Якi клiнiчнi ознаки з перерахованих характернi для епiкантуса?
1069. Чи зустрiчається вроджений заворот повiк?
1070. Вроджений епiкантус найчастiше поєднується з:
1071. Види вродженого епiкантуса:
1072. Найчастiшою аномалiєю розвитку повiк з перерахованих є:
1073. Розрiзняють ступiнiв вираженностi птоза:
1074. Найчастiше вроджена колобома повiк поєднується з:
1075. Вроджений заворот повiк зумовлений:
1076. Основний вид оперативного втручання при вродженому заворотi:
1077. Лагофтальм в поєднаннi з опусканням кута рота i сглажуванням носогубної складки, характернi для
1078. Яка вiрна дiагностична ознака птоза?
1079. Вкажiть головну диференцiйну ознаку кон'юнктивальної iн'єкцiї, яка вiдрiзняє її вiд перикорнеальної
1080. Показанням до оперативного лiкування птерiгiума вважається
1081. Неправдива крилоподiбна плiва - це
1082. При оперезуючому герпесi повiк - хворобою вражаються
1083. Синдром Слюдера проявляється як
1084. Що запаляється при ячменi?
1085. Що таке халязiон?
1086. Hайчастiша локалiзацiя дермоїда повiки
1087. Якi захворювання повiк викликають вiруси?
1088. Причина набутого птозу
1089. Набутий птоз буває
1090. Hа якiй повiцi частiше спостерiгається спастичний заворот ?
1091. Що таке анкiлоблефарон ?
1092. Що таке блефарофiмоз ?
1093. Спастичний виворот буває при наступних станах
1094. Найбiльш часта локалiзацiя раку повiк
1095. До набутих новоутворень повiк вiдносяться
1096. Показання до вiльної пластики шкiри повiк
1097. Назвiть причину блакитного забарвлення склер при синдромi "блакитних склер"
1098. Запальний процес при склеритi локалiзується
1099. У чому полягає ефект склеропластики ?
1100. Пiорея, как правило, спостерiгається
1101. Збудником трахоми вважається
1102. Симптомами склеротенонiта є
1103. Hекротичний склерит (перфорацiя склери) спостерiгається
1104. В результатi яких запальних захворювань ока в подальшому розвиваються стафiломи склери?
1105. Вкажiть причини розвитку абсцеса склери
1106. Вкажiть найбiльш частi причини розвитку склеритiв
1107. Морфологiчними ознаками склерита i епiсклерита є
1108. Для вузликового епiсклерита характерно
1109. Дифузна запальна iнфiльтрацiя iз червоно-коричньовим забарвленням i хемотичним виглядом у передньому вiдрiзку характерна для
1110. Суть операцiї Камо заключається в
1111. Суть операцiї за Дiаном заключається в
1112. Яка з операцiй найбiльш показана при стiйкому склеритi
1113. Вкажiть причини утворення фiстули i кiстозних рубцiв склери
1114. Вкажiть причини розвитку кiст склери
1115. У чому заключається головна мета склероукрiплюючих операцiй при прогресуючiй близькозоростi?
1116. Яку мету переслiдують бандажуючi операцiї при прогресуючiй мiопiї?
1117. Назвiть основнi етапи iнтерламеллярної склеропластики за Єрошевським-Панфiловим
1118. При якiй склеропластичнiй операцiї трансплантат проводять промiж мiсцем прикрiплення нижнього косого м'яза i зоровим нервом, кiнцi якого фiксують до середини вiд мiсця прикрiплення верхнього i нижнього прямих м'язiв?
1119. При якiй склеропластичнiй операцiї трансплантати розташовують меридiонально промiж всiма прямими м'язами ока?
1120. При природженому меланозi склери пiгментацiя може бути у виглядi
1121. Якi змiни в оцi можуть спостерiгатись при природженому меланозi склери?
1122. Окулоцеребральний синдром Лове супроводжується
1123. Пiгментнi клiтини при природженому меланозi склери є
1124. Природжений меланоз склери - це захворювання з
1125. До найбiльш рiдко трапляючихся аномалiй розвитку склери вiдносять


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів