Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


30. Дитяча офтальмологія

12. "Методи дослiдження"


1004. Якими методами можна визначити скотоми в полi зору при хорiоїдiтах
1005. Який метод дослiдження являється ведучим при захворюваннях зорового шляху?
1006. Яка класифiкацiя ширини кута передньої камери використовується у теперiшнiй час?
1007. Як вiддиференцiювати функцiональну блокаду дренажної зони вiд органiчної?
1008. При пробi Форбса рiдина з центральних вiддiлiв камери змiщується у периферичнi вiддiли i при функцiональнiй блокадi кут
1009. Якої ширини кут передньої камери, визначений за способом Герека, якщо ширина щiлини промiж оптичним зрiзом рогiвки i райдужкою дорiвнює 1/2 товщини оптичного зрiзу?
1010. Якої ширини кут передньої камери, визначений за способом Герека, якщо ширина щiлини промiж оптичним зрiзом рогiвки i райдужкой дорiвнює 1/4 товщини оптичного зрiзу?
1011. Якої ширини КПК за способом Герека, якщо ширина щiлини промiж оптичним зрiзом рогiвки i райдужкою менше нiж 1/4 товщини оптичного зрiзу?
1012. Якої ширини КПК по Вургафту, якщо свiтiння в областi лiмба спостерiгається при поворотi ока досередини?
1013. Якої ширини КПК по Вургафту, якщо свiтiння в областi лiмба дорiвнює 0,5-1,0 мм?
1014. Якої ширини КПК по Вургафту, якщо свiтiння в областi лiмба дорiвнює 1,5-2,0 мм?
1015. Яка методика бiомiкроскопiчного дослiдження найбiльш iнформативна при про-никному пораненнi рогiвки?
1016. Яка товщина центру рогiвки нормального ока при вимiрi її оптичними методами?
1017. Назвiть методи дiагностики периферичних увеїтiв
1018. При прямому фокальному освiтленнi при бiомiкроскопiї фокуси освiтлювача i мiкроскопа
1019. Hепряме освiтлення при бiомiкроскопiї iнакше називають обстеженням
1020. Для розпiзнавання пухлини i кiсти райдужки при бiомiкроскопiї використовують
1021. Hевус райдужки вiд новоутворення можна диференцiювати при бiомiкроскопiї, використавши
1022. Яке освiтлення при бiомiкроскопiї доцiльно використовувати для виявлення мiлких стороннiх тiл, що не дiагностуються рентгенографiчно?
1023. При якому освiтленнi краще всього помiтнi крововиливи у тканини райдужної оболонки?
1024. При офтальмохромоскопiї у червоному свiтлi, крововиливи, на вiдмiну вiд пiгмента
1025. У людей з нормальним очним дном, час появи флюоресцеїна в судинах сiткiвки коливається вiд момента введення барвника в кровяне русло, до
1026. Жовта пляма у нормi краще всього помiтна
1027. Паркетне очне дно краще видно
1028. В яких шарах сiткiвки добре помiтнi змiни в безчервоному свiтлi?
1029. В пурпуровому свiтлi атрофiя зорового нерва дає
1030. При дослiдженнi переднього вiддiлу необхiдно використовувати слiдуючi методи ультразвукової дiагностики
1031. Що означає термiн "гонiоскопiя"?
1032. Використання яких засобiв дозволяє оглянути кут передньої камери ока
1033. Що оцiнюється при оглядi трабекулярної тканини при гонiоскопiї ?
1034. Як виглядає при гонiоскопiї екзогенна пiгментацiя трабекулярної зони?
1035. Як виглядає при гонiоскопiї змiшана пiгментацiя трабекулярної зони?
1036. Якi вiдмiнностi гребiнчастої зв'язки вiд гонiосинехiї?
1037. Для дослiдження верхнiх i нижнiх вiддiлiв кута передньої камери, кут бiомiкроскопiї дорiвнює
1038. Пiд яким збiльшенням мiкроскопа щiлинної лампи доцiльнiше проводити гонiо-скопiчне обстеження
1039. Яке контактне середовище найбiльш оптимальне для гонiоскопiї?
1040. Яка методика проведення проби Форбса?
1041. У чому полягає суть спрощеного способа визначення ширини кута передньої камери ока (Herich, Shaffer, Schwartz, 1969)?
1042. У чому полягає суть орiєнтовного теста визначення ширини кута передньої камери ока за М.Б.Вургафтом?
1043. У якому сегментi рогiвки необхiдно проводити бiомiкроскопiю передньої камери ока при спрощеному способi за Гереком iз спiвавторами?
1044. Якої ширини кут передньої камери, визначений за способом Герека, якщо ширина щiлини промiж оптичним зрiзом рогiвки i райдужкою виявилась рiвною товщинi оптичного зрiзу?
1045. Як об'єктивно визначити нормальний стан м'язового апарата ока?
1046. Як об'єктивно визначити ведуче око?


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів