Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


30. Дитяча офтальмологія

10. "Патологiя склистого тiла"


920. В склистому тiлi топографiчно вирiзняють
921. Склисте тiло з'єднується з внутрiшнiми оболонками ока
922. Функцiї склистого тiла полягають
923. Склисте тiло мiстить
924. Клiнiчне обстеження склистого тiла включає в себе
925. Патологiчнi змiни склистого тiла проявляються
926. Морфологiчним субстратом дифузних зкаламучень склистого тiла є
927. Для ендогенної форми змiни склистого тiла характернi
928. Для екзогенної патологiї склистого тiла характернi
929. Лiтаючi мушки" є симптомами
930. Hитчата деструкцiя склистого тiла вважається наслiдком
931. Вiдшарування склистого тiла є наслiдком
932. Hаявнiсть стороннього тiла в склистому тiлi викликає
933. Залишок гiалоїдної артерiї видно при бiомiкроскопiї в виглядi
934. Клiнiчно ретролентальна фiброплазiя проявляється в симптомах
935. Для персистуючого склистого тiла характерно
936. Кольорова переливчатiсть в склистому тiлi з бiлуватими крапками характерна для
937. Вiдшарування склистого тiла бувають
938. Hаявнiсть кровi в склистому тiлi можна дiагностувати за допомогою
939. Закрита вiтректомiя показана при
940. Операцiї на склистому тiлi протипоказанi при
941. Виберiть антибiотик для iнтравiтриального введення при ендофтальмiтi
942. Вкажiть антибiотик, який не переноситься сiткiвкою при введенi iнтравiтриально
943. Операцiї на вiдкритому склистому тiлi проводяться при
944. Частим ускладненням при вiтректомiї вважається
945. По якiй структурi можна вiдрiзнити просту грижу склистого тiла вiд ускладненої?
946. Вкажiть, яка з нижчеперерахованих гриж склистого тiла у передньiй камерi розсмоктується швидше
947. У якому вiддiлi склистого тiла частiше всього починається розрiдження при втягуваннi склистого тiла в патологiчний процес?
948. Як називається вiдшарування склистого тiла, вiдшарованого по усiй периферiї, при збереженнi його фiксацiї по краю ДЗН?
949. Який метод дослiдження дозволяє дiагностувати ретровiтриальну гiфему вiд iнтраретинального крововилива?
950. Hа якiй вiдстанi вiд лiмба виконують розтин оболонок на факiчному оцi при прове-деннi "закритої" вiтректомiї i введеннi в порожнину ока повiтря, або iнших газiв, у дорослих пацiєнтiв?
951. Визначте мiсце локалiзацiї заднiх гифем
952. Який колiр, з нижчеперерахованих, найбiльш характерний для паразитарної кiсти склистого тiла?
953. Якi змiни в склистому тiлi найбiльш характернi для паразитарної кiсти склистого тiла на раннiх стадiях її развитку?
954. Визначте оптимальний термiн з моменту травми, необхiдний для проведення вiтректомiї при тотальному гемофтальмi
955. Якi клiнiчнi ознаки, з нижчеперерахованих, найбiльш характернi для персистуючого склистого тiла на раннiх стадiях розвитку?
956. При фiбропластичних змiнах склистого тiла реєструються
957. Назвiть ведучий обєктивний симптом гострого (раптового) заднього вiдшарування склистого тiла
958. При яких захворюваннях (станах) найбiльш часто спостерiгається вiдшарування склистого тiла?
959. Як називається значний крововилив в склисте тiло?


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів