Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


30. Дитяча офтальмологія

1. "Фiзiологiя та основнi функцiї ока"


1. Iз яких частин складається свiтло?
2. Якої довжини променi свiтла викликають вiдчуття червоного кольору?
3. Якої довжини променi свiтла викликають вiдчуття синього кольору ?
4. Назвiть три основнi ознаки кольору
5. Скiльки основних кольорiв в наявностi?
6. До якого кольору найбiльш чутлива центральна ямка сiткiвки ?
7. Якi три кольори вiдносяться до ахроматичних?
8. Який принцип лежить в основi будови полiхроматичних таблиць?
9. Що визначають за допомогою полiхроматичних таблиць?
10. Який метод дiагностики порушень кольоровiдчуття найбiльш iнформативний?
11. Що характерно для надбанної патологiї кольорового зору ?
12. Просторовий зiр - це
13. Кут гамма сформований
14. Центральна фiксацiя - це
15. Негативним послiдовним образом вважається
16. Яким методом визначається поле огляду?
17. Якi параметри об'єкта рекомендуються для визначення парацентральних скотом при кiнетичнiй периметрiї?
18. Визначте мiсцеположення слiпої плями у полi зору
19. Якi функцiї виконуються периферичним вiддiлом сiткiвки ?
20. Якi умови рекомендуються для дослiдження центральної i парацентральної областей поля зору ?
21. Якi умови рекомендуються для дослiдження периферичних меж поля зору ?
22. Яка методика рекомендується для дослiдження парацентрального поля зору ?
23. Розлади кольорового зору дiляться на :
24. Коли у дитини з'являється перша реакцiя на кольори /червонi, жовтi, зеленi/?
25. Чи може монокулярний зiр забезпечити глибинне сприйняття об`єктiв?
26. В якому вiцi у дитини розвивається здiбнiсть до оцiнки вiддалей?
27. Якими приладами визначають характер зору?
28. Коли можна призначати заняття на сiноптофорi?
29. Коли може бути бiнокулярний зiр?
30. Яким приладом визначають функцiональну спроможнiсть центральної областi сiткiвки?
31. Який ступiнь амблiопiї вважається слабким ступенем / по зниженню гостроти зору/?
32. Який ступiнь амблiопiї вважається середнiм?
33. Який ступiнь амблiопiї вважається високим?
34. Яка вiкова межа для призначення прямого окклюзiї при будь-якiй зоровiй фiксацiї?
35. Яку окклюзiю призначати дiтям пiсля 7 рокiв при неправильнiй фiксацiї?
36. Чому дорiвнює гострота зору у дитини в один рiк життя?
37. У якому вiцi гострота зору стає рiвною 1,0?
38. В яких випадках призначається зворотня окклюзiя?
39. Спiвдружня косоокость характеризується:
40. Косоокiсть є:
41. Крапки сiткiвок, розташованi на однаковiй вiдстанi вiд фовеол на рiзноiмених половинах сiткiвок, є:
42. Анормальна кореспонденцiя сiткiвок проявляється при обстеженнi на сiноптофорi:
43. Для дiагностики нормального бiнокулярного зору у дiтей використововується:
44. Аккомодацiйна косоокiсть проявляється не ранiше:
45. Ексцес дивергенцiї проявляється:
46. Удавана косоокость це:
47. Гетерофорiя це:
48. Першi ознаки бiнокулярного зору починають з`являтися в:
49. Аккомодацiйну косоокiсть лiкують:
50. Hеаккомодацiйну косоокiсть лiкують:
51. Якщо при косоокостi виражена контрактура антагонiста, то покращити роботу послабленого м`яза можна:
52. При помiрно надлишковiй активностi верхнього косого м`яза бiльш прийнятна операцiя
53. При сильно вираженiй надлишковiй активностi верхнього косого м`яза пропонують:
54. При недостатностi нижнього косого м`яза первинно проводять:
55. При надлишковiй активностi нижнього косого м`яза помiрного ступеня на первинному етапi вiддають перевагу:
56. Субстрат виникнення максимально iнтенсивного електричного фосфена знаходиться
57. Гемералопiя проявляється
58. Гемералопiя супроводжується зниженням
59. Основний псiхофiзичний закон контрастної чутливостi (Вебера-Фехнера) вказує, що
60. Свiтловiдчуття - це
61. Змiна свiтлової чутливостi ока при змiнi освiтленостi називається
62. Свiтлова адаптацiя закiнчується
63. При пробi Кравкова-Пуркiн'є через 30-40 сек. на чорному фонi стане видимим
64. Субстратом симптоматичної гемералопiї вважається
65. Абсолютна свiтлова чутливiсть ока
66. Для кiлькiсної характеристики свiтлової чутливостi використовують метод дослiдження
67. При збiльшеннi площi свiтлового подразнення, свiтлова чутливiсть
68. Явища послiдовного контраста - це
69. Кiлькiсть послiдовних образiв буває
70. Зорове навантаження виявляє такий вплив на час iснування послiдовного образа
71. Вплив послiдовних образiв на кольорнiсть видимих кольорiв називається
72. Для роботи з яскравими джерелами свiтла використовують свiтлофiльтр, колiр якого викликає швидке згасання послiдовних образiв?
73. Критична частота миготiнь - це
74. При скотопiчномуому (паличковому) зорi темнова адаптацiя впливає на критичну частоту миготiнь таким чином?
75. За методом пред'явлення знакiв усе прилади для вiзометрiї можна подiлити на
76. Основний недолiк колiматорних приладiв, що використовуються для вiзометрiї
77. При якiй патологiї при визначеннi ретинальної гостроти зору за допомогою квантового генератора помiчається мiнiмальна помилка дослiдження?
78. Для об'єктивної вiзометрiї використовуються
79. Як називається за класифiкацiєю Крiса-Hагеля-Рабкiна порушення кольоровiдчуття, що зветься дальтонiзмом?
80. Скiльки рецепторов кольороприйняття збуджує будь-яка довжина хвилi видимого спектра свiтла?
81. Перший закон оптичного змiшування кольорiв полягає у тому, що
82. Другий закон оптичного змiшування кольорiв заключається у тому, що
83. Сутiнковий зiр називається
84. Порушення кольорового зору подiляються на
85. Порушення кольоровiдчуття при дiхромазiї називається
86. Який кольоровий феномен виникає в мезопiчних умовах освiтлення, якщо роздивлятися предмети, забарвленi в червоний i блакитний колiр?
87. Iз сучасних теорiй кольорового зору найбiльше визнання одержала
88. За якою формулою визначається гострота зору
89. Очi з нормальним зором бачать окремо двi точки, що свiтяться, якщо вони утворюють кут зору
90. Таблицi для вiзометрiї Шевальова побудованi за принципом
91. Кампiметри використовуються для дослiдження поля зору на площинi у межах
92. У лежачих хворих використовуються слiдуючi види периметрiї
93. Який з сучасних периметрiв вважається кращим?
94. Аномальна трихромазiя включає у себе
95. Як часто зустрiчаються вродженi порушення кольоровiдчуття?
96. Hайбiльш часто порушення кольоровiдчуття зустрiчається у формi
97. За допомогою полiхроматичних таблиць можна дiагностувати слiдуючi форми порушення кольорового зору?
98. Полiхроматичнi таблицi подiляються на
99. За яком законом працює аномалоскоп?
100. У якому вiцi у дитини розвивається здатнiсть до оцiнки вiдстаней?
101. У якому вiцi у дитини розвивається оцiнка просторових вiдношень?
102. Яка гострота зору гiршого ока необхiдна для вироблення бiнокулярного зору?
103. Яка дiлянка поля зору має тiльки монокулярний зiр в бiнокулярному актi зору?
104. Як називається нормальний кольоровий зiр згiдно класифiкацiї Крiса-Hагеля?
105. Hа якi частини у функцiональному вiдношеннi дiлиться сiткiвка?
106. Який процес у сiткiвцi запезпечує неперервнiсть зорового сприйняття?
107. Що забезпечує в оцi неперервнiсть фотохiмiчного процесу?


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів