Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


3. Анестезіологія

9. "Клінічна фізіологія травної системи. Парентеральне живлення"


862. Добова потреба дорослої людини в енергiї в умовах абсолютного спокою, приблизно становить:
863. Ускладнення повного парентерального живлення (ППЖ):
864. Добова потреба дорослого хворого пiсля операцiї, який перебуває на постiльному режимi без вираженої катаболiчної активностi, приблизно становить:
865. Добова потреба в енергiї дорослого пiсляоперацiйного хворого з вираженою катаболiчною активнiстю приблизно становить:
866. Для забезпечення енергетичних потреб органiзму при парентеральному живленнi використовують:
867. Для забезпечення пластичних потреб органiзму при парентеральному живленнi використовують:
868. Для адекватного забеспечення енергетичних i пластичних потреб органiзму оптимальним спiввiдношенням мiж вуглеводами, жирами та бiлками вiдповiдно є ,%:
869. Для здiйснення адекватного парентерального живлення дорослiй людинi потрiбно за добу вводити води мiнiмум:
870. Добова потреба натрiю та хлору при повному парентеральному живленнi для дорослого хворого становить:
871. Добова потреба у вуглеводах для дорослої людини становить:
872. Вкажiть на органи i тканини, якi в нормi утилiзують тiльки глюкозу:
873. Внаслiдок iнфузiї великих кiлькостей гiпертонiчного розчину глюкози може розвинутися:
874. Найвищою добовою дозою глюкози для дорослого в процесi проведення парентерального живлення є:
875. Внаслiдок тривалого парентерального введення надлишкових кiлькостей глюкози можуть розвинутися такi ускладнення, за винятком:
876. Причинами, якi зумовлюють неможливiсть використання тiльки глюкози для забезпечення енергетичних потреб органiзму, є:
877. Виберiть сумiшi субстратiв, якi дають змогу зменшити стресову резистентнiсть до глюкози:
878. Обгрунтуванням для використання замiнювачiв глюкози (фруктози, сорбiтолу, ксилiтолу) можуть бути такi положення:
879. Утилiзувати замiнники глюкози (фруктозу, сорбiтол) може:
880. У нормi для енергетичних цiлей деякi органи i тканини можуть метаболiзувати жирнi кислоти. Якi з наведеного перелiку?
881. Використання жирових емульсiй у процесi повного парентерального живлення обгрунтовується такими положеннями:
882. Iнфузiї жирових емульсiй протипоказанi у такних випадках, за винятком:
883. Побiчними ефектами iнфузiї жирових емульсiй можуть бути:
884. Результатом передозування жирових емульсiй можуть бути такi симптоми, за винятком:
885. При використаннi жирової емульсiї рекомендується додавати гепарин дозою:
886. Застосування жирових емульсiй для парентерального живлення протипоказане у таких випадках, за винятком:
887. До характеристик етанолу належать:
888. Щоб запобiгти несприятливим ефектам при iнфузiї етанолу потрiбно керуватися такими положеннями:
889. Виберiть основнi протипоказання до використання етанолу в процесi парентерального живлення:
890. Протипоказання для внутрiшньовенного введення розчинiв фруктози та етанолу:
891. Внаслiдок раптового припинення iнфузiї концентрованих розчинiв глюкози може розвинутися:
892. Виберiть значення оптимальної швидкостi iнфузiї етанолу при парентеральному живленнi у дорослих:
893. Максимальною добовою дозою етанолу (96%) у дорослого є:
894. Ефекти внутрiшньовенного введення етанолу:
895. Виберiть правильнi положення стосовно пiдтримання нормального бiлкового балансу при парентеральному живленнi:
896. Протипоказанням для використання препаратiв амiнокислот є:
897. Щоб досягти максимальної утилiзацiї амiнокислот i уникнути втрати їх iз сечею, слiд дотримуватися таких правил:
898. За нормального балансу мiж анаболiчними та катаболiчними процесами добова потреба в бiлку становить:
899. Мiнiмальна добова потреба в амiнокислотах дорослої людини становить:
900. Виберiть положення, якi обгрунтовують потребу введення сполук мiдi пiд час проведення повного парентерального живлення:
901. Вкажiть на положення, якi обгрунтовують необхiднiсть введення сполук цинку пiд час проведення повного парентерального живлення:
902. Виберiть положення, якi обгрунтовують необхiднiсть введення фосфатiв пiд час проведення повного парентерального живлення:
903. Виберiть положення, якi обгрунтовують необхiднiсть введення сполук залiза пiд час проведення повного парентерального живлення:
904. Необхiднiсть застосування сполук кобальту пiд час проведення повного парентерального живлення обгрунтовується такими положеннями, за винятком:
905. Хворому 42 років без супутньої патологiї для парентерального живлення використовували глюкозу - 5г/кг/добу. На 8-му добу з'явилася слабкiсть, задишка, гiпотонiя, розширення меж серця, на рентгенограмi - помiрне затемнення легеневих полiв. Ймовiрнi причини
906. У хворого 41 року в процесi тривалого парентерального живлення з'явилися сонливiсть, слабкiсть, парестезiї у кiнцiвках, задишка. Показники КОС та рентгенографiя грудної клiтки змiн не виявила. Ймовiрна причина:
907. Хворому 35 рокiв протягом тижня вводили внутрiшньовенно по 2 л бiлкових гiдролiзатiв. З'явилися судоми, кома. Дiурез 2-2.5л/добу з високою вiдносною густиною сечi. Сечовина плазми - 8-10 ммоль/л. Ймовiрна причина:
908. Стимуляцiя глюкозою бета-клiтин острiвцiв пiдшлункової залози викликає:
909. Вкажiть на неправильне положення щодо ентерального живлення:
910. 1. Добова секрецiя шлункового соку в нормi становить:
911. 2. За наявностi гастриту з високою секрецiєю у шлунковому вмiстi вiдносно:
912. 3. Найбiльша кiлькiсть натрiю мiститься у:
913. 4. Концентрацiя калiю в 4-5 разiв бiльша порiвняно з кров'ю у:
914. Концентрацiя гiдрогенкарбонатного їону в 3-4 рази бiльша у:
915. Найбiльша кiлькiсть хлору мiститься у:
916. Найбiльш тяжкi порушення водно-електролитного балансу виникають у випадку непрохiдностi на рiвнi:
917. Паралітичну непрохiднiсть кишок може спричинити передозування:
918. Найчастiше смерть хворих з нелiкованою непрохiднiстю кишок спричинює:
919. У хворого зi странгуляцiйною непрохiднiстю кишок нетиповою є така ознака:
920. Для лiкування хворого з динамiчною непрохiднiстю кишок використовують:
921. У першiй едематознiй стадiї (ферментативної iнтоксiкацiї) гострого панкреатиту покзанi такi заходи, за винятком:
922. Для лiкування хворого з гострим панкретитом показано введення:
923. Iнтенсивна терапiя перитонiту передбачає проведення таких заходiв, за винятком:
924. Лiкувальна тактика у хворого з гострою пiслятравматичною внутрiшньочеревною кровотечею:
925. Недостатностi функцiї зовнiшнього дихання пiсля операцiй на травному каналi сприяють:


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів