Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


3. Анестезіологія

7. "Клінічна фізіологія нирок. Діуретичні засоби"


688. У нирках людини за добу утворюється:
689. В основi функцiї нирки лежать процеси:
690. Фiльтрацiя в нирцi може здiйснюватися за мiнiмального гiдростатичного тиску в капiлярах ниркового клубочка:
691. Зниження кровотоку в ниркових клубочках супроводжується:
692. Вiдносно ниркового кровотоку (НКТ) та швидкостi клубочкової фiльтрацiї (ШКФ) все перераховане правильно, за винятком:
693. До механiзмiв утворення гiперосмолярної сечi можна вiднести:
694. За добу нирковими клубочками фiльтрується в нормi первинної сечi:
695. В нормi у проксимальних звивистих канальцях нирок абсорбується:
696. У дистальних звивистих канальцях безпосередньо в кров'яне русло вiдбувається реабсорбцiя:
697. Добова сеча в нормi мiстить:
698. Збiльшення секрецiї калiю у дистальних ниркових канальцях вiдбувається в усiх наведених випадках, за винятком:
699. Активний транспорт Na+ та Cl- у висхiднiй частинi петлi нефрону (Генле) зумовлює:
700. Механiзм антидiуретичної дiї вазопресину (АДГ) полягає у:
701. Для ГНН, спричиненої первинною нирковою патологiєю (ренальна ГНН), властивi такi характеристики:
702. Для преренальної ГНН, спричиненої порушеннями водно-електролiтного балансу, властивi:
703. Iнтерстицiальний нефрит з наступним розвитком ГНН може бути викликаний застосуванням таких лiкарських засобiв, за винятком:
704. Гострий канальцевий некроз нирки можуть викликати:
705. Мiоглобiнурiя може бути викликана:
706. У випадках ГНН, спричиненої тяжким ентеритом, у першу чергу потрiбно здiйснити корекцiю таких порушень:
707. У випадках ГНН, спричиненої невгамовним блюванням, у першу чергу потрiбно провести корекцiю таких порушень:
708. Для ГНН, спричиненої гемолiзом еритроцитiв, властиво:
709. У хворого з ретенцiйною азотемiєю буде виявлено:
710. Для ГНН, яка розвинулася внаслiдок симетричного некрозу кiркового шару нирок, властиво:
711. Для установлення дiагнозу ГНН, спричиненої септичним абортом, найбiльше значення мають:
712. Для дiагностики сулемової нирки мають значення:
713. Для дiагностики сульфанiламiдної нефропатiї з розвитком ГНН мають значення такi положення, за винятком:
714. Ризик розвитку ГНН при ангiографiї залежить вiд:
715. Для преренальної олiгурiї властивi такi показники:
716. Для дiагностики нефропатiї, спричиненої антибiотиками, з розвитком ГНН iнформативними є такi симптоми, за винятком:
717. Для мiоглобiнурiйної нирки (у тому числi у випадках синдрома тривалого стискання) властивi:
718. У хворого у посттравматичному перiодi спостерiгається олiгоанурiя за нормального АТ, пiдвищеного ЦВТ i низької вiдносної густини сечi. Засобом для збiльшення дiурезу є:
719. У хворого з травмою спостерiгається олiгурiя при зниженнi АТ, ЦВТ i високiй питомiй вiдноснiй густинi сечi. Засобом для пiдвищення дiурезу є:
720. Препарати, якi сприяють збiльшенню клубочкової фiльтрацiї:
721. В основу класифiкацiї дiуретичних засобiв покладено такi чинники, за винятком:
722. Виберiть калiйсберiгаючi дiуретики:
723. До ртутних дiуретикiв належать:
724. Ртутнi дiуретики:
725. Амонiю хлорид:
726. Осмотичнi дiуретики незначно змiнюють:
727. Oсмотичнi дiуретики:
728. Манiтол можна вiднести до:
729. Сечовина може пiдвищувати:
730. До властивостей манiтолу можна вiднести:
731. Застосування манiтолу показане:
732. Початковий ефект внутрiшньовенного введення манiтолу:
733. Найважливiшi властивостi салуретикiв:
734. До властивостей фуросемiду належать такi, за винятком:
735. Дiакарб:
736. До антагонiстiв альдостерону належать:
737. Спiронолактон (верошпирон):
738. Похiднi ксантину:
739. Випадки, коли слiд накладати жгут на кiнцiвку при травматичному рабдомiолiзi?
740. Незворотнiй iшемiї при рабдомiолiзi властиво:
741. Декомпенсованiй iшемiї при рабдомiолiзi властиво:
742. Компенсованiй iшемiї при рабдомiолiзi властиво:
743. Головнi причини порушення гемодинамiки у хворих на рабдомiолiз:
744. Розвитку гострої недостатностi нирок у хворих на рабдомiолiз сприяють:
745. Основу феномену реперфузiї у хворих на рабдомiолiз становлять:
746. У хворих на рабдомiолiз:
747. Хворому вiком 32 роки проведено тотальну колектомiю пiд загальною анестезiєю. Дiурез 20 мл/год протягом останнiх 2 годин. Об'єм перелитої рiдини адекватний. Яка мета введення 5 мг фуросемiду хворому?
748. Вас викликали на консультацiю до урологiчного вiддiлення до хворої 42 рокiв, яку лiкують ампiцилiном з приводу гострого циститу. У хворої раптово з'явилися гарячка, олiгурiя та висип на шкiрi. Лабораторно виявлено еозинофiлiю, протеїнурiю, еозинофiлурiю.
749. Для нефропатичного синдрому властиво, за винятком:
750. Основним мiсцем дiї гiдрохлортiазиду є:
751. Хворий вiком 43 рокiв скаржиться на нездужання, стомлюванiсть, м'язову слабкiсть, перiодичнi судоми у м'язах рук i нiг. Страждає на недостатнiсть серця i приймає тривалий час гiдрохлортiазид у зв'язку з набряками. Для лiкування потрiбно:
752. У патогенезi гострої недостатностi нирок при гострому гломерулонефритi найважливiшим чинником є:
753. Основним шляхом кислотної екскрецiї нирками є:
754. Вам вiдомо, що зниження АТ у хворого тривало близько 3 годин. У ВIТ через 24 години концентрацiя калiю в плазмi кровi 5,8 ммоль/л. Яке дослiдження потрiбно провести, щоб виявити причину цього?
755. У хворих з хронiчною недостатнiстю нирок визначають остеодистрофiю. У патогенезi цього стану грають роль такi чинники, за винятком:
756. У хворих з тяжкою недостатнiстю нирок, особливо хронiчною, нормохромна та нормоцитарна анемiя зумовлена, головним чином:
757. Споживання 150 ммоль натрiю на день збалансовує таку саму кiлькiсть, яка втрачається з сечею. Оскiльки за добу фiльтрується в ультрафiльтрат близько 26000 ммоль натрiю, то ряд реабсорбцiйних механiзмiв мають важливе значення, в тому числi перерахованi ниж
758. Основним механiзмом дiї в органiзмi капотену (каптоприлу) є:
759. Застосування iнгiбiторiв ангiотензинконвертуючого ферменту (наприклад, каптоприлу) знижує артерiальний тиск за рахунок таких механiзмiв, за винятком:
760. Для ГНН,спричиненої первинною патологiєю нирок, властивi такi характеристики:
761. Виберiть неправильне положення з наведених:
762. Виберiть правильнi положення з наведених нижче, що стосуються рабдомiолiзу:


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів