Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


3. Анестезіологія

6. "Серцево-легенево-мозкова реанімація"


621. Якi з перерахованих чинникiв збiльшують переживанiсть кори головного мозку у випадку iшемiї?
622. Пiд час реанiмацiйних заходiв iснує великий ризик ушкодження мозку (за iнших рiвних умов) у випадку:
623. Пiсля первинної зупинки серця ритмiчне спонтанне дихання звичайно припиняється не пiзнiше як через:
624. Пiсля первинної зупинки серця свiдомiсть втрачається через:
625. Для дiагностування зупинки дихання визначальними є такi ознаки, за винятком:
626. Найiнформативнiшими для своєчасної дiагностики зупинки серця є такi симптоми:
627. Наступнi ознаки є iнформативними симптомами ефективностi штучної вентиляцiї легень, за винятком:
628. Найефективнiшим ургентним методом ШВЛ є:
629. Можливi причини роздування шлунка пiд час проведення дихання методом рот до рота:
630. У випадку дуже небезпечної iнфекцiї або отруєння ФОС у хворого з вiдсутнiстю спонтанного дихання слiд застосуванти такий ургентний метод ШВЛ:
631. У випадку правильного проведення ШВЛ методом рот до рота:
632. Протягом проведення ШВЛ методом рот до рота рiзко здулася надчревна дiлянка, что свiдчить про розтягнення шлунка. Вашi дiї:
633. У випадках тяжкого бронхiоло-спазму найефективнiшим є такий ургентний метод ШВЛ:
634. Найефективнiшим методом пiдтримки прохiдностi верхнiх дихальних шляхiв за неможливостi iнтубацiї є:
635. Хворий аспiрував тверде стороннє тiло. Асфiксiя. Вашi дiї:
636. Прийом Геймлiха:
637. Найчастiшим ЕКГ-симптомом гострої серцевої смертi є:
638. Пiд час серцево-легеневої реанiмацiї на розмiр зiниць i їхню реакцiю на свiтло можуть впливати такi чинники:
639. Пiд час серцево-легеневої реанiмацiї:
640. В якому положеннi хворого слiд проводити заходи серцево-легенево-мозкової реанiмацiї?
641. Негайний етап серцево-легенево-мозкової реанiмацiї передбачає проведення таких заходiв, крiм:
642. У пацiєнта на ЕКГ дiагностована фiбриляцiя шлуночкiв. Першочерговим терапевтичним заходом повинно бути:
643. У пацiєнта дiагностовано електромеханiчну дисоцiацiю мiокарда. Першочерговим терапевтичним заходом повинно бути:
644. У пацiєнта з симптомами зупинки кровообiгу на ЕКГ виявлено асистолiю. Першочерговим терапевтичним заходом повинно бути:
645. Якi з наведених тверджень, що стосуються серцево-легеневої реанiмацiї, є правильними?
646. Якi з наведених тверджень, що стосуються серцево-легеневої реанiмацiї, є неправильними?
647. Яке з наведених тверджень, що стосуються серцево-легеневої реанiмацiї, є неправильним?
648. Перед проведенням заходiв СЛР у випадку повiтряної емболiї легеневої артерiї слiд повернути пацiєнта
649. У разi повiтряної емболiї:
650. Який з перерахованих заходiв потрiбно застосувати першим у разi зупинки кровообiгу за вiдсутностi кардiомонiторингу?
651. Точка для нанесення прекардiального удару розмiщена:
652. Яке з наведених тверджень є правильним:
653. Пiд час проведення зактритого масажу серця у дорослих компресiї груднини рекомендується робити з частотою:
654. Пiд час проведення закритого масажу серця у дiтей раннього вiку компресiї груднини рекомендується робити з частотою:
655. Для проведення ефективного закритого масажу серця у дорослих груднина має прогинатися у напрямку до хребта на:
656. Для проведення ефективного закритого масажу серця у дiтей груднина має прогинатися у напрямку до хребта на:
657. Усi перерахованi ознаки достовiрно свiдчать про ефективний кровообiг, за винятком:
658. Яка з перерахованих ознак найдостовiрнiше свiдчить про ефективнiсть масажу серця?
659. За потреби проведення протягом серцево-легеневої реанiмацiї спецiальних процедур (внутрiшньосерцева iн'єкцiя, дефiбриляцiя) час припинення ШВЛ та масажу серця не повинен перевищувати:
660. Пiд час проведення закритого масажу серця з'явився специфiчний хрускіт, який свiдчить про перелом ребер. Вашi подальшi дiї:
661. Яке з перерахованих ускладнень малоймовiрно пiд час проведення закритого масажу серця?
662. У дiтей пiд час проведення зовнiшнього масажу серця порiвняно iз дорослими частiше спостерiгається ускладнення:
663. Середнi значення напруги електричного iмпульсу пiд час дефiбриляцiї у дiтей:
664. Початкова енергiя електромагнiтного iмпульсу пiд час дефiбриляцiї у дорослих становить:
665. Енергiя електромагнiтного iмпульсу пiд час повторної дефiбриляцiї у дорослих становить:
666. Енергiя електромагнiтного iмпульсу пiд час повторної дефiбриляцiї у випадку неефективностi двох попереднiх у дорослих становить:
667. При використаннi дефiбрилятора пiдлопатковий i грудний електроди повиннi розмiщуватися вiдповiдно:
668. При використаннi дефiбриляторiв з двома грудними електродами, останнi повиннi розмiщуватися:
669. При використаннi дефiбриляторiв з синхронiзаторами для нормалiзацiї серцевого ритму розряд наносять:
670. Електрична дефiбриляцiя може бути неефективною, якщо:
671. Застосування електричної дефiбриляцiї у пацiєнта iз зупинкою серця та iмплантованим водiєм ритму:
672. Електричну дефiбриляцiю при зупинцi серця:
673. Який з перерахованих препаратiв у бiльшостi випадкiв є найефективнiшим для вiдновлення серцевої дiяльностi?
674. Ефективнiсть введення адреналiну гiдрохлориду для вiдновлення серцевої дiяльностi знижується у випадках:
675. Селективнi бета-адреномiметики недоцiльно застосовувати для вiдновлення серцевої дiяльностi внаслiдок:
676. Допустимими шляхами введення адреналiну гiдрохлориду у випадку зупинки серця є:
677. У разi внутрiшньотрахеального введення пiд час серцево-легеневої реанiмацiї:
678. Якi з наступних положень, що стосуються введення лiдокаїну гiдро-хлориду пiд час i пiсля серцево-легеневої реанiмацiї, є коректними?
679. Якi з нижчеперерахованих засобiв можна вводити ендотрахеально пiд час серцево-легеневої реанiмацiї?
680. При введеннi яких з перерахованих лiкарських засобiв пiд час проведення серцево-легеневої реанiмацiї може розвинутися контрактура мiокарда (камiнне серце)?
681. Застосування кальцiю хлориду рекомендується при зупинцi серця у випадках:
682. Застосування натрiю гiдрогенкарбонату у випадках припинення серцевої дiяльностi:
683. Передозування натрiю гiдрогенкарбонату пiд час проведення серцево-легеневої реанiмацiї може призвести до таких ускладнень, за винятком:
684. Вас викликали до хворого з черепно-мозковою травмою. Свiдомiсть втрачена. Цiаноз шкiрних покривiв. Пульс на сонних артерiях не пальпується. Першочерговий захід, який Ви виконаєте:
685. У пацiєнта, який перенiс зупинку серця, при спонтанному диханнi з FiO2 - 0.5, РaО2 - 160 мм.рт.ст, a РaСО2 - 58 мм.рт.ст. Який з перерахованих заходiв є доцiльним?
686. Виберiть неправильнi положення, якi стосуються раннього постреанiмацiйного перiоду:
687. У ранньому постреанiмацiйному перiодi показання для застосування гiпертонiчного розчину глюкози:


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів