Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


3. Анестезіологія

5. "Зовнішнє дихання"


395. Що неправильно? Анатомiчнi характеристики трахеї:
396. Правий головний бронх:
397. Промiжний бронх правої легенi проводить повiтря:
398. У разi занадто глибокого введення iнтубацiйної трубки найчастiше її кiнець розмiщений у:
399. Чутлива iннервацiя гортанi здiйснюється гiлками:
400. Поворотний нерв (гортанi):
401. На функцiю цилiарного апарату нижнiх дихальних шляхiв негативно впливають такi чинники, за винятком:
402. Iннервацiя бронхiального дерева здiйснюється:
403. Виберiть неправильну вiдповiдь:
404. Дiафрагмальний нерв:
405. Задишка може бути спричинена безпосередньо наступним, за винятком:
406. Який з наведених чинникiв не викликає задишки?
407. Гострий метаболiчний ацидоз викликає негайну дихальну компенсацiю шляхом стимуляцiї:
408. В якому випадку вiдбувається найбiльша стимуляцiя дихального центру сонними хеморецепторами?
409. Якi рецептори вiдповiдають за стимуляцiю дихального центру в разi гiпоксемiї?
410. Дихальний центр не буде рефлекторно стимулюватися сонними хеморецепторами, якщо:
411. Стимуляцiя рефлексу Герiнга-Брейера, яка виникає внаслiдок по-дразнення рецепторiв розтягнення в легенях, може зумовити:
412. Пiсля двобiчної сонної ендартеректомiї у пацiєнта:
413. Дихання Чейна-Стокса:
414. Дихання Бiота:
415. Дихання Куссмауля:
416. До дихальних м'язiв вдиху належать усi перерахованi, крiм:
417. До дихальних м'язiв видиху належать усi перерахованi, крiм:
418. Вiдомо, що у здорової молодої людини:
419. Розтяжнiсть (compliance) легень:
420. Який з наведених чинникiв вiдiграє найбiльшу роль у створеннi еластичного опору нормальних легень:
421. Розтяжнiсть (compliance) легень:
422. Зниження продукцiї та функцiї легеневого сурфактанту зумовлює такi ефекти, за винятком:
423. Активнiсть легеневого сурфактанту збiльшується у випадках:
424. Ураження легеневого сурфактанту можуть спричинити такi чинники, за винятком:
425. Розтяжнiсть (compliance) легень знижується у випадках:
426. Виберiть неправильну вiдповiдь. Легеневий сурфактант:
427. Опiр дихальних шляхiв у разi турбулентного потоку газу злежить вiд таких чинникiв, за винятком:
428. Якi порушення бiомеханiки дихання виникають при набряку пiдскладкового простору?
429. Енергетична цiна дихання пiдвищується у випадках:
430. Скорочення якого з наведених м'язiв має найбiльше значення для створення високого тиску в дихальних шляхах пiд час кашлю перед розкриттям голосової щiлини?
431. Дихання з рiзко утрудненим вдихом та вільнішим видихом у дитини можуть викликати такi чинники, за винятком:
432. Зi всiх хiмiчних субстанцiй найпотужнiшим регулятором альвеолярної вентиляцiї в нормi є:
433. Анатомiчний шкідливий (мертвий) простiр збiльшується веаслiдок дiї таких чинникiв, крiм:
434. Шкідливий (мертвий) простiр зменшується в таких випадках:
435. Функцiональний шкідливий (мертвий) простiр вiрогiдно збiльшується при застосуваннi таких препаратiв, за винятком:
436. Пiд час спокiйного дихання вдих вiдбувається:
437. За допомогою колатерального дихання може:
438. Яке нормальне значення хвилинного об'єму дихання у дорослої людини?
439. Який легеневий об'єм є найменшим?
440. Функцiональний шкідливий (мертвий) простiр збiльшується у випадках:
441. В нормi вiдсоток шкідливого (мертвого) простору вiд дихального об'єму становить:
442. Альвеолярна гiповентиляцiя призводить до:
443. Напруга кисню та вуглекислого газу помiтно коливалося б на вдиху та на видиху, якщо б не:
444. У пацiєнта дихальний об'єм cановить 500 мл, хвилинний об'єм дихання 5000 мл, шкідливий (мертвий) простiр - 100 мл. Яке значення альвеолярної вентиляцiї?
445. Гiповентиляцiєю можна назвати:
446. Тахiпное характеризується:
447. Гiпервентиляцiя розвивається при наступних станах, за винятком:
448. Перiодичнi глибокi вдихи:
449. Напруга кисню в нормi:
450. Напруга вуглекислого газу в альвеолярному газі в нормi:
451. Якi з наведених чинникiв можуть викликати зменшення виведення вуглекислого газу?
452. Низький парціальний тиск у вдихуваному газi:
453. Напруга в артерiальнiй кровi нижча, нiж парціальний тиск в альвеолярному газi:
454. Збiльшення альвеоло-артерiальної рiзницi за киснем не викликається:
455. Порiвняно з атмосферним повiтрям альвеолярний газ має:
456. Парцiальний тиск водяної пари в альвеолярному газi залежить вiд:
457. Парцiальний тиск кисню в альвеолярному газi залежить вiд:
458. Дифузiйна здатнiсть легень, ймовірно, не порушена у випадках:
459. Швидкiсть дифузiї газiв через альвеоло-капiлярну мембрану прямо пропорцiйна:
460. Швидкiсть дифузiї газiв через альвеоло-капiлярну мембрану знижується при:
461. Порушення дифузiї газiв через альвеоло-капiлярну мембрану виникають у випадках:
462. Кровонаповнення судин малого кола:
463. Рiзниця мiж онкотичним i гiдростатичним тиском кровi в легеневих капiлярах в нормi становить:
464. У яких випадках гiпоксичне звуження судин грає патологiчну роль?
465. Легеневий судинний опiр знижують:
466. За допомогою катетера Свана-Ганза можна визначати такi параметри, крiм:
467. "Тиск у легеневiй артерiї знижується у випадках:
468. Середньостатистичнi значення напруги кисню в артерiальнiй кровi у людини вiком понад 60 рокiв при диханнi повiтрям:
469. За нормальної напруги кисню в артерiальнiй кровi зниження постачання тканин киснем може бути у випадках:
470. Зниження напруги кисню в крові викликає спазм:
471. Найбiльший судинорозширювальний ефект на судини малого кола кровообiгу має:
472. Шунтування кровi у малому колi кровообiгу може бути зумовлене:
473. Причинами внутрiшньолегеневого шунтування можуть бути:
474. Усi перерахованi нижче речовини пiсля введення в легеневий кровотiк звичайно викликають збiльшення опору судин малого кола кровообiгу, за винятком:
475. Фiзiологiчне значення гемоглобiну полягає в його здатностi:
476. Кожний грам гемоглобiну може приєднати кисню:
477. У нормi максимальна концентрацiя гемоглобiну в еритроцитi становить:
478. Гемоглобiн серпоподiбних еритроцитiв вiдрiзняється вiд нормального тим, що:
479. Змiщення кривої дисоцiацiї оксигемоглобiну влiво викликають такi чинники, за винятком:
480. Крива дисоцiацiї оксигемоглобiну змiщується праворуч внаслiдок:
481. Змiщення кривої дисоцiацiї оксигемоглобiну лiворуч означає:
482. Якщо Р50 визначається як РО2, при якому 50% гемоглобiну зв'язано з киснем до нормальних показникiв температури тiла, рН, PCO2, то вiн буде становити:
483. Якщо Р50 становить 30 мм рт.ст., то:
484. Дихання чистим киснем приводить до:
485. Можна очiкувати, що артерiальний РО2 буде нормальним у випадках:
486. Зниження кисневотранспортної функцiї консервованої кровi може виникати внаслiдок наступних причин:
487. Яка кiлькiсть СО2 безпосередньо або опосередковано переноситься за допомогою гемоглобiну кровi?
488. Якi нормальнi значення напруги вуглекислого газу в артерiальнiй кровi?
489. Швидке зниження напруги вуглекислого газу в артерiальной кровi з високого рiвня до нормального може викликати:
490. Гiперкапнiю можна очiкувати у випадках:
491. Гiпервентиляцiя може призвести до:
492. Що вiдбувається пiд час альвеолярної гiпервентиляцiї?
493. У багатьох хворих з порушенням вентиляцiйно-перфузiйних спiввiдношень або збiльшенням шунтування в легенях спостерiгається гiпоксемiя без порушення виведення СО2, внаслiдок:
494. Показники пульсоксиметрiї:
495. Перенесенню органiзмом гiпоксiї сприяють такi чинники:
496. При якiй формi гiпоксiї є неефективною оксигенотерапiя:
497. У випадку пiдвищення вмiсту метгемоглобiну в кровi та розвитку гiпоксiї тканин показане введення:
498. Цiаноз не свiдчить про наявнiсть гiпоксемiї при концентрацiї гемоглобiну в кровi:
499. Цiаноз шкiри та видимих слизових оболонок можна виявити при насиченнi киснем артерiальної кровi нижче:
500. Для значної гiпоксичної гiпоксiї властивi такi симптоми, за винятком:
501. Який iз зазначених механiзмiв гiпоксiї пiд час загальної анестезiї пов'язаний з нормальним альвеоло-артерiальним градiєнтом за О2 та СО2 i легко коригується додаванням О2?
502. Безпосереднi причини циркуляторної гiпоксiї?
503. Чи є характерним цiаноз у випадках поєднання циркуляторної та анемiчної гiпоксiї?
504. Якi з перерахованих ознак слiд враховувати пiд час диференцiйної дiагностики гiпоксичної та циркуляторної гiпоксiї?
505. Якi з перерахованих ознак є властивими для циркуляторної гiпоксiї?
506. Якi симптоми властивi для гiперкапнiї, яка не супрводжується гiпоксiєю:
507. Найкращим засобом лiкування у випадках "кисневого апное" внаслiдок пiдвищення напруги кисню в артерiальнiй кровi у пацiєнтiв з гiпоксичним типом стимуляцiї дихання є:
508. Яке з наведених нижче тверджень є неправильним при анемiчнiй гiпоксiї?
509. Концентрацiя СОНb (карбоксигемоглобiну) пацiєнта становить 30%. Протягом якого часу вона знизиться до 7.5% при диханнi атмосферним повiтрям?
510. Для тяжкого отруєння чадним газом властивi такi симптоми, за винятком:
511. Летальним, як правило, є отруєння, якщо вуглецю оксид мiнiмально зв'язує гемоглобiн кровi на:
512. Отруєння вуглецю оксидом викликає смерть внаслiдок:
513. Основним лiкувальним заходом у разi отруєння вуглецю оксидом є:
514. Основними чинниками ефективностi гiпербаричної оксигенацiї при отруєннi вуглецю оксидом є:
515. Причина вентиляцiйної форми дихальної недостатностi:
516. Основними причинами легеневої форми дихальної недостатностi є наступнi, за винятком:
517. Якi з наведених нижче станiв варто вiднести до парцiальної дихальної недостатностi?
518. Для яких з наведених станiв є властивою парцiальна дихальна недостатнiсть (поєдання гiпоксемiї з гiпо- чи нормокапнiєю):
519. Для яких патофiзiологiчних процесiв є властивою гостра парцiальна дихальна недостатнiсть:
520. Якi з наведених показникiв спiрограми є характерними для обструктивно-констриктивного компоненту дихальної недостатностi?
521. Якi з наведених змiн спiрограми є властивими для рестриктивного компоненту дихальної недостатньостi?
522. Зниження об'єму форсованого видиху вiрогiдно спостерiгається у випадках:
523. Життєва ємкiсть легень вiрогiдно буде нормальною у випадках:
524. Пряме читання даних спiро-грами можна використовувати для визначення таких параметрiв, за винятком:
525. За даними спiрометрiї у пацiєнта за нормального об'єму форсованого видиху значно знижений показник максимальної вентиляцiї легень. Можливi причини:
526. Небезпека довоготривалої вентиляцiї чистим киснем може бути зменшена внаслiдок:
527. Оксигенотерапiя є малоефективною у випадку:
528. У яких випадках необхiднi заходи щодо пiдтримання прохiдностi верхнiх дихальних шляхiв?
529. Який з перерахованих заходiв не показаний при ателектазi легень?
530. Пiсля 20 хвилин вентиляцiї чистим киснем РаО2 у пацiєнта становив 60 мм рт.ст. за нормального РСО2. Який механiзм дихальних розладiв можна припустити?
531. Ателектаз легень виникає частiше:
532. У пацiєнта вiком 65 рокiв, який довго хворiв на хронiчний бронхiт, ускладненим недостатнiстю дихання, показники КОС та газiв артерiальної кровi мають становити: PaO2; SaO2; PaCO2; pH; SB
533. Для тривалої легеневої гiпертензiї властивi такi ознаки, крiм:
534. Виберiть неправильну вiдповiдь. Респiраторний дистрес-синдром новонароджених:
535. Дитину госпiталiзовано з тяжкою недостатнiстю дихання. Дiагностовано гостру 2-бiчну пневмонiю. Аналiз газiв артерiальної кровi: РО2 - 52 мм рт.ст., PCO2 - 66 мм рт.ст. Що потрiбно зробити в першу чергу?
536. Альвеолярнiй гiповентиляцiї пiсля кураризацiї в пiсляоперацiйному перiодi сприяє наступне, за винятком:
537. Якi з наведених чинникiв сприяють альвеолярнiй гiповентиляцiї?
538. У пацiєнта на фонi нормального стану раптово виникло стридорозне дихання. Втрата свiдомостi. Вираженi симптоми гiпоксiї. Найімовірнішi причини:
539. Стороннє тiло в правому головному бронху, яке не повнiстю обтурує його просвiт, спричинює такi порушення, крiм:
540. Пацiєнт дихає чистим киснем протягом 20 хвилин. При цьому в нього визначається РаО2 - 80 мм рт. ст, РаСО2 - 25 мм рт. ст. На основi цих даних можна припустити:
541. Якою має бути оптимальна вологiсть газу, що видихується, якщо хворий дихає через iнтубацiйну трубку або трахеостому?
542. Ускладнення трахеостомiї:
543. У пацiєнта пiсля механiчної травми дiагностовано: ураження спинного мозку на рiвнi С7, перелом ребер, стегна, внутрiшньочеревна кровотеча. Установлено артерiальну гiпоксемiю та гiперкапнiю. Ймовірні причини розладу вентиляцiї:
544. Патогенетичнi чинники гострої недостатностi дихання у випадках вiдкритого пневмотораксу:
545. Основна рентгенологiчна ознака пневмотораксу:
546. Усi твердження вiдносно спонтанного пневмотораксу правильнi, за винятком:
547. Для напруженого пневмотораксу властивi такi симптоми:
548. Яка ознака є властивою для напруженого пневмотораксу?
549. Лiкувальнi заходи у випадках вiдкритого пневмотораксу з ураженням легень?
550. У хворого пiсля пункцiї та катетеризацiї пiдключичної вени значно погiршився стан, виник напружений пневмоторакс на боцi пункцiї. Вашi дiї:
551. Флотуючий перелом ребер:
552. Для пацiєнтiв, якi перебувають в астматичному станi, властиві такi ускладнення:
553. У хворих на бронхiальну астму порушення прохiдностi нижнiх дихальних шляхiв виникає внаслiдок таких причин, за винятком:
554. Фармакологiчний ефект бронхорозширювальних засобiв може реалiзовуватися за рахунок:
555. Якi з наведених нижче препаратiв мають селективну бета-2 адренергiчну дiю:
556. Терапевтичний ефект адреномiметикiв для припенення бронхоспазму пов'язаний з:
557. Кромолiн-натрiй (iнтал) може бути ефективним при лiкуваннi хворих на бронхiальну астму внаслiдок:
558. Напад бронхоспазму у хворих на атопiчну форму бронхiальної астми може бути перерваний застосуванням:
559. Неефективнiсть тривалого застосування адреномiметикiв при бронхiальнiй астмi зумовлена такими причинами:
560. Дiагноз астматичного стану може бути встановлено якщо:
561. Пiд час бронхiолоспазму найбiлш доцiльний шлях введення м-холiноблокаторів:
562. Що належить до препаратiв першого призначення пiд час гострого нападу бронхiальної астми?
563. Для яких з перерахованих станiв є найменш імовірною емболiя легеневої артерiї?
564. Найчастiше емболiя легеневої артерiї розвивається у випадках:
565. Яка рентгенологiчна ознака найбiльш властива для емболiї легеневої артерiї?
566. Незважаючи на нормальнi показники функцiї серцево-судинної системи та нормальну напругу кисню в артерiальнiй кровi у хворого визначається виражений цiаноз. Його вiрогiдною причиною є:
567. У випадку тяжкої легеневої кровотечi показанi такi заходи, за винятком:
568. Для профiлактики аспiрацiйної пневмонiї показано:
569. Синдром Мендельсона (кислотно-аспiрацiйна пневмонiя) зумовлений аспiрацiєю:
570. Аспiрацiйна пневмонiя викликається:
571. У лiкуваннi хворих на аспiрацiйну пневмонiю не рекомендується:
572. Якi з наведених показникiв можуть бути ознакою гострого респiраторного дистрес-синдрому,за винятком:
573. Можливими ятрогенними причинами гострого респiраторного дистрес-синдрому можуть бути такi чинники, за винятком:
574. Для гострого респiраторного дистрес-синдрому властивi такi симптоми, за винятком:
575. Про занадто глибоке введення iнтубацiйної трубки в трахео-бронхiальне дерево свiдчать такi ознаки:
576. Ознакою поганої прохiдностi iнтубацiйної трубки є:
577. В якому випадку альвеоло-артерiальна рiзниця за киснем бiльша у людини iз здоровими легенями?
578. Якi апарати для штучної вентиляцiї легень можуть компенсувати невеликi втрати газу з дихального контуру?
579. Якi з показникiв можуть бути одним з критерiєв для переведення пацiєнта на ШВЛ?
580. Для вибору хвилинного об'єму дихання у випадках проведення тривалої ШВЛ у хворого з легеневою недостатнiстю номограма Редфорда може виявитися неiнформативною внаслiдок:
581. Вiд чого залежить альвеолярна вентиляцiя пiд час проведення ШВЛ з фiксованим хвилинним об'ємом дихання?
582. Яким повинен бути мiнiмальний тиск на пiку вдиху у пацiєнта зi здоровими легенями, з нормальною масою та нормальною розтяжнiстю грудної клiтки, щоб забезпечити введення необхiдного дихального об'єму газу?
583. За якими з наведених показникiв доцiльнiше оцiнювати адекватнiсть ШВЛ?
584. Визначте неправильну вiдповiдь. ШВЛ в режимi ПТКВ:
585. Використання позитивного тиску на видиху протипоказане у випадках:
586. Визначте неправильну вiдповiдь. При використаннi опору на видиху:
587. Ефективнiсть ШВЛ в режимi ПТКВ при гострому респiраторному дистрес-синдромi пов'язана з:
588. Що потрiбно зробити в першу чергу, якщо пiд час ШВЛ виникла гiпоксемiя без гiперкапнiї?
589. У пацiєнта пiд час проведення iнтубацiйного наркозу з ШВЛ раптово виник цiаноз на фонi нормальних гемодинамiчних показникiв. Пiсля масажу дистальної фаланги цiаноз не зменшився. Що потрiбно зробити?
590. Високий iнспiраторний тиск пiд час ШВЛ протипоказаний у випадках:
591. У хворого, який перебував на ШВЛ об'ємним респiратором, раптово без змiни дихального об'єму рiзко пiдвищився тиск у дихальному контурi на вдиху. Якi можливi причини?
592. Пiд час ШВЛ з FiO2-0,6 у хворого не вдається пiдтримувати достатнiй рiвень РаО2 при зниженому рiвнi РаСО2. Що треба зробити?
593. Оптимальний рiвень ПТКВ визначається:
594. Високочастотна вентиляцiя легень:
595. Перемiжна примусова вентиляцiя легень (IMV):
596. Cинхронна перемiжна примусова вентиляцiя легень (SIMV) порiвняно з керованою вентиляцiєю:
597. За допомогою ШВЛ через ендотрахеальну iнтубацiю можна забезпечити:
598. Пiд час однолегеневої щтучної вентиляцiї:
599. Хворому на рак легенi вiком 50 рокiв передбачена пневмонектомiя. Катетеризовано легеневу артерiю i перекрито балончиком гiлку легеневої артерiї на ураженому боцi. Якi показники є протипоказанням до операцiї?
600. Через 2 доби пiсля пневмонектомiї у хворого вiком 28 рокiв раптово розвинулася артерiальна гiпотензiя. ЦВТ пiдвищений. Дренаж видалений. Найімовірніша причина:
601. Небезпека операцiї на легенях у хворого, що курить, збiльшується внаслiдок таких чинникiв, за винятком:
602. Чи доцiльно хворому з низькими функцiональними резервами зовнiшнього дихання кинути курити до операцiї на легенях за:
603. Найважливiшим показанням до ШВЛ пiд час анестезiологiчного забезпечення торакальних операцiй є:
604. Чи є показаною дигiталiзацiя хворому 60 рокiв перед пневмонектомiєю без ознак недостатностi серця, який перенiс рiк тому iнфаркт мiокарда?
605. Протипоказанням до вiбрацiйного масажу грудної клiтки пiд час пiдготовки до операцiї є:
606. Aбсолютними показниками для однолегеневої вентиляцiї пiд час торакальних операцiй є:
607. За наявностi у хворого тяжкої бронхiальної астми для загальної анестезiї з використанням мiорелаксантiв не слiд застосовувати:
608. Переваги двопросвiтної трубки для роздiльної вентиляцiї легень порiвняно з однопросвiтною:
609. Хворого госпiталiзовано з травмою шиї. Стан тяжкий, вираженi симптоми гiпоксiї. Дихання проводиться через рану на шиї, через верхнi дихальнi шляхи не дихає. Ваша тактика:
610. У випадках однолегеневої вентиляцiї зi збереженою другою легенею:
611. Пiд час ввiдного наркозу у хворих з бронхоплевральною фiстулою найдоцiльнiше:
612. Пневмоторакс може виникнути в таких випадках, за винятком:
613. У хворого на бронхiальну астму пiсля пункцiї та катетеризацiї пiдключичної вени поглибилися бронхоспастичнi явища. Аускультативно - дихання з боку пункцiї рiзко ослаблене, перкуторно - тимпанiчний вiдтiнок. Ваш дiагноз:
614. Смерть вiд емболiї легеневої артерiї за умови порушення прохiдностi лише одного iї стовбура, зумовлена:
615. Усi зазначенi ускладнення можуть спричинити обструкцiю верхнiх дихальних шляхiв, за винятком:
616. Хiрургiчна трахеостомiя:
617. Нереспiраторнi функцiї легень:
618. Метаболiчнi функцiї легень:
619. Активнiсть яких з перерахованих бiологiчно активних речовин знижується пiсля проходження кровi через легенi?
620. Легенi беруть участь у синтезi таких речовин, за винятком:


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів