Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


3. Анестезіологія

21. "Клінічна фізіологія гемостазу"


1946. Процес тромбоутворення складається з таких фаз, за винятком:
1947. Нормальне згортання кровi зумовлене такими чинниками, за винятком:
1948. Первинний (раннiй) гемостаз забезпечується збереженням:
1949. Бiлий тромб перебуває в стадiї зворотної агрегацiї внаслiдок таких процесiв, за винятком:
1950. У процесi гемокоагуляцiї беруть участь:
1951. Коагуляцiїний гемостаз зумовлений:
1952. Функцiя внутрiшньої системи згортання кровi зумовлена активнiстю:
1953. Набутi порушення коагуляцiйного гемостазу пiд час операцiї:
1954. При ушкодженнi тканин першим етапом гемостазу є:
1955. Мiнiмальна кiлькiсть тромбoцитiв, необхiдна для гемостазу при хiрургiчних втручаннях становить:
1956. Збiльшенню кровоточивостi тканин сприяють:
1957. Операцiйну та пiсляоперацiйну кровотечу, пов'язану з природженими порушеннями гемостазу, можна передбачити шляхом:
1958. Причиною тромбоцитопатiї з порушенням первинного гемостазу може бути:
1959. Пiдвищення кровоточивостi пiд час i пiсля операцiї можуть викликати такi чинники:
1960. Кровоточивiсть рани, що продовжується пiсля операцiї, може бути зумовлена:
1961. Функцiя антизгортальної системи кровi виконується:
1962. Виберiть неправильнi положення, що стосуються фiбринолiзу:
1963. До iнгiбiторiв фiбринолiзу належать засоби:
1964. Яке з наведених нижче положень є неправильним?
1965. Якщо за даними анамнезу можна припустити пiдвищену кровоточивiсть, потрiбно провести:
1966. Активований частковий тромбопластиновий час:
1967. Порушення механiзму згортання кровi вiдбувається у випадках:
1968. Внутрiшньосудинному тромбоутворенню сприяють:
1969. Який з наведених факторiв гемостазу має найкоротший перiод життя?
1970. Недостатнiсть філохінону (вiт. К) в органiзмi призводить до порушення згортання кровi в таких випадках, за винятком:
1971. Який з наведених факторiв не залежить вiд наявностi філохінону (вiт. К)?
1972. До вiтамiн К-залежних факторiв згортання кровi належать:
1973. У пацiєнта з дефiцiтом філохінону (вiт. К) знижується рiвень таких факторiв згортання:
1974. Недостатнiсть філохінону (вiт. К) в органiзмi може розвинутися в таких випадках, за винятком:
1975. Перерахованi нижче засоби належать до антикоагулянтів, за винятком:
1976. Усi перерахованi нижче ефекти властивi для застосування непрямих антикоагулянтiв, за винятком:
1977. Хворий зi штучним аортальним клапаном постiйно приймає кумадин, планується радикальна простатектомiя надлобиковим доступом. Який найбiльш прийнятний метод профiлактики порушень коагуляцiї кровi у цьому випадку?
1978. Механiзм дiї гепарину полягає в:
1979. Взаємодiя протамiну сульфату і гепарину полягає в:
1980. У випадках передозування гепарину найменш показане використання:
1981. Що з наведеного є властивим тромбоцитопенiї, зумовленiй гепарином?
1982. Зниження гематокриту у хворих з цирозом печiнки може свiдчити про:
1983. Гемофiлiї А властиво:
1984. Пацiєнту 23 рокiв з гемофiлiєю А передбачається екстракцiя зуба пiд загальною анестезiєю. Пiсля видалення зуба у пацiєнта почалась профузна кровотеча. Що потрiбно ввести?
1985. Гемофiлiя В:
1986. Хвороба фон Вiллебранда:
1987. Лiкування при хворобi фон Вiлебранда - введення:
1988. Тромбоцити повиннi зберiгатися при кiмнатнiй температурi,оскiльки:
1989. Кров, що зберiгається 21 день при 4oС, мiстить нормальну кiлькiсть:
1990. Який чинник з наведених найімовірніше викличе тотальну кровоточивiсть у хворого, який отримав 10 одиниць консервованої цiльної кровi (1 одиниця - 375 мл кровi i 125 мл консерванту)?
1991. Крiопреципiтат мiстить усi наведенi фактори згортання кровi, за винятком:
1992. Кровоточивiсть рани пiсля гемотрансфузiї можна зупинити введенням:
1993. Усi наведенi положення вiдносно уремiчної кровотечi є правильними, за винятком:
1994. Емболiя амнiотичною рiдиною викликає:
1995. У разi гiпофiбриногенемiї найефективнiшим є використання:
1996. При гемотрансфузiях для збереження коагулюючої здатностi кровi слiд використовувати:
1997. Використання свiжозамороженої плазми ефективно для корекцiї дефiциту:
1998. До групи пiдвищеного ризику перiоперацiйного тромбозу глибоких вен нижнiх кiнцiвок належать:
1999. Хворому з поширеним внутрiшньосудинним тромбозом у ранньому перiодi потрiбно призначити введення:
2000. Вкажiть на неправильне положення стосовно тромбозу глибоких вен нижнiх кiнцiвок:
2001. До чинникiв, якi пiдвищують ризик перiоперацiйного тромбозу глибоких вен нижнiх кiнцiвок належать такi, за винятком:
2002. Выбериiть неправильне положення, що стосується пiсляоперацiйного тромбозу глибоких вен нижнiх кiнцiвок i тромбоемболiї легеневої артерiї?
2003. У хворих з дисемінованим внутрішньосудинним згортанням найменше ймовірний такий симптом:
2004. Синдром ДВЗ часто розвивається в таких випадках, за винятком:
2005. Дiагностичнi критерiї синдрому ДВЗ, за винятком:
2006. Вкажiть на неправильне положення. Дiагностичнi ознаки дисемiнованої внутрiшньосудинної коагуляцiї:
2007. Якi з наведених положень є неправильними стосовно синдрому дисемiнованого внутрiшньосудинного згортання?
2008. Дисемiнована внутрiшньосудинна коагуляцiя кровi пiдтверджується:
2009. Ймовiрно, кровоточивiсть пiд час або пiсля операцiї у зв'язку з коагулопатiєю, може виникнути в таких випадках, за винятком операцiї на:
2010. Хворого на алкоголiзм 30 рокiв госпiталiзовано з вогнепальним пораненням черевної порожнини. Ушкоджена клубова вена. Сист АТ 80 мм рт ст. Кровотечу з вени зупинено. Крововтрата 1,5л. Перелито 5 л р-ру Рiнгера і 750 мл ер. маси. Незабаром пiсля початку опе
2011. Хворому з множинною травмою в операцiйнiй перелито 4л кровi. Спостерiгаються ознаки коагулопатiї. 3 мл кровi помiщено в суху (несилiконiзовану) пробiрку. Якщо кров згортається протягом 12 хв, але розмiри згустка менші, нiж було забрано кровi, то можна зро
2012. Пацiєнту з множинною травмою в операцiйнiй перелито 4л кровi. Спостерiгаються ознаки коагулопатiї. 3 мл кровi помiщено в суху (несилiконiзовану) пробiрку. Згусток починає розчинятися протягом кiлькох хвилин. Можна припустити:
2013. Пiд час штучного кровобiгу при операцiї аорто-вінцевого шунтування у хворого вiдмiчається дифузна кровотеча. Активований час згортання повернувся до початкового пiсля введення протамiну. Протромбiновий час, частковий тромбопластиновий час та кiлькiсть тро
2014. Аутотрансфузiйнi системи можуть бути використанi для реiнфузiї кровi, яку беруть у середостiннi чи в плевральнiй порожнинi. Яке положення не властиво для аутокровi?


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів