Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


3. Анестезіологія

20. "Інфекційні хвороби"


1862. Вкажiть на три симптоми ("симптоматичний трикутник") початкової стадiї холери:
1863. Вкажiть на синонiм розчину Фiлiпс-1, що використовується при тяжких кишкових iнфекцiях (холера, салмонельоз та iн.):
1864. У разi середньотяжкої та тяжкої форми холери для регiдратацii використовують розчин Фiлiпса-1,який складається з:
1865. Пiд якою назвою випускає наша промисловiсть розчин Фiлiпс-2, що використовується при тяжких кишкових iнфекцiях (деяких формах холери, салмонельозу та iн.)?
1866. Розчин Фiлiпс-2 використовують для регiдратацiї хворих з середньотяжкою та тяжкою формами холери,ускладненими:
1867. Критерiями оцiнки ефективностi та адекватностi регiдратацiйної терапiї у хворого з холерою, на думку експертiв ВООЗ, є:
1868. Незважаючи на чутливiсть холерного вiбрiона до багатьох антибiотикiв, перевагу вiддають двом:
1869. У чоловiка 25 рокiв, що вiдпочивав на пiвднi, дiагностовано холеру. Яке з перерахованих положень є правильним?
1870. У хворих з легеневою формою чуми:
1871. Головна роль в етiотропному лiкуваннi хворих на чуму належить таким антибiотикам:
1872. Iнкубацiйний перiод гепатиту А:
1873. Iнкубацiйнiй перiод гепатиту В:
1874. У процесi лiкування з приводу гепатиту В тимолова проба, що утримується позитивною понад 4 - 5 тижнiв, дає пiдстави:
1875. До контингенту високого ризику зараження вiрусом гепатиту В входять:
1876. Шляхами зараження вiрусом гепатиту В є:
1877. Гепатит С пiсля гемотрансфузiї:
1878. Найменший ризик iнфiкування вiрусом гепатиту С пiсля використання:
1879. Найважливiшим фактором диференцiальної дiагностики iнфекцiйного та сироваткового гепатиту є:
1880. Хворому 35 рокiв з виразковою хворобою 12-палої кишки 3 мiсяцi тому з приводу ШКК було перелито 1,5 л кровi. Під час госпіталізації у нього вiдмiчаються грипоподiбнi симптоми, нездужання, збiльшення печiнки на 2-3 см, болiснiсть у правiй пiдребровiй дiлян
1881. Найчастiшою причиною сепсису/септичного шоку, що викликаний грам-негативними бактерiями, є:
1882. Синдром токсичного шоку, викликаного стафiлококовим токсином, складається з таких симптомiв:
1883. Чоловiка 25 рокiв госпiталiзовано до лiкарнi в станi ступору. При обстеженнi: виражений цiаноз, множиннi петехiї на лицi, кiнцiвках та спинi, тахiпное, температура тiла 39,8° С, ригiднiсть потиличних м'язiв, сАТ=80 мм рт.ст. Ймовірний дiагноз:
1884. Властивими ознаками вiрусної пневмонiї є:
1885. Усi наведенi твердження, що стосуються бактерiємiї бактероїдами, правильнi, за винятком:
1886. У хворого 59 рокiв з пiєлонефритом iз сечi висiвається E.coli,а з кровi Kl.pneumonii.Пiсля введення йому вищої разової дози антибiотика широкого спектра через 2 год з'явився озноб, блiдiсть, t - 40оC, тахiкардiя, АТ - 65/50 мм рт.ст.,сопор. Ваш дiагноз і
1887. Водобоязнь виникає у хворих на сказ внаслiдок:
1888. Найтяжчi форми правця та несприятливий прогноз частiше у хворих:
1889. Тяжкi форми правця частiше розвиваються у хворих:
1890. Правцевий анатоксин є:
1891. Протиправцева сироватка:
1892. Виберiть правильнi положення, що стосуються ботулiнiчного токсину:
1893. Першими типовими ознаками ботулiзму є:
1894. У випадках тяжких форм ботулiзму:
1895. Вкажiть на правильнi положення, що стосуються протиботулiнiчних сироваток:
1896. Для впливу на вегетативнi форми Cl.botulinum та зменшення утворення в кишках ботулiнiчного токсину доцiльним є використання:
1897. Вкажiть на правильнi положення, що стосуються черевного тифу:
1898. Типовими строками розвитку специфiчних ускладнень у хворого з черевним тифом є:
1899. Видiлити збудник черевного тифу у хворого можна:
1900. Вкажiть на правильнi положення, що стосуються антибiотикотерапiї у хворих на черевниї тиф:
1901. Вкажiть на правильнi положення, що стосуються лептоспiрозної iнфекцiї:
1902. У хворих з тяжкою лептоспiрозною iнфекцiєю виникає:
1903. В лiкуваннi хворих на лептоспiроз:
1904. У хворого на лептоспiроз 24 рокiв пiсля введення ампiцилiну развинулась реакцiя Яриша-Герксгеймера з пiдвищенням температури тіла до 39° С i тахiкардiєю.Через добу температура тiла нормалiзувалася. Ваша подальша тактика:
1905. У хворого на лептоспiроз 24 рокiв через 1.5 - 2год пiсля введення вищої терапевтичної дози ампiцилiну температура тіла зненацька пiдвищилась до 39° С,частота пульсу до 120 за 1 хв.Через добу температура нормалiзувалась. Ваш дiагноз i тактика:
1906. Для обох форм гострого менiнгiту (бактерiального та асептичного) властивi такi симптоми.за винятком:
1907. Змiни в цереброспінальнiй рiдинi на пiзнiх стадiях герпетичного енцефалiту:
1908. Для менiнгококцемiї правильними є такi положення, за винятком:
1909. Поворотний менiнгiт є частим ускладненням:
1910. Грам-негативний бактерiальний менiнгiт зазвичай розвивається у:
1911. Змiни цереброспінальної рiдини у хворих на туберкульозний менiнгiт часто схожi на змiни при:
1912. У хворих на абсцес мозку найчастiшою скаргою є:
1913. Такi положення, що стосуються абсцесу мозку, є правильними, за винятком:
1914. Дифтерiйна iнфекцiя може бути причиною таких порушень, за винятком:
1915. Усi наведенi нижче положення, що стосуються емпiєми плеври, правильнi, за винятком:
1916. Довготривале лiкування тетрациклiном може призвести до:
1917. Причинами вiдмiнностi проявiв iнфекцiї у осiб похилого вiку порiвняно з молодшими можуть бути такi, за винятком:
1918. Клiнiчнi симптоми септичного шоку, за винятком:
1919. Визначте неправильну вiдповiдь:
1920. Визначте неправильну вiдповiдь:
1921. Чинники, що сприяють бактерiальнiй транслокацiї з кишок:
1922. У пацiєнта з iнтраабдомiнальним сепсисом чинниками, що збiльшують iмовірнiсть несприятливого кiнця, є:
1923. Порушення свiдомостi у хворих з сепсисом можуть бути зумовленi такими причинами, за винятком:
1924. У випадках грам-негативного септичного шоку ендотоксин стимулює або активує такi речовини:
1925. Яка з перерахованих речовин найменше впливає на кiлькiсть ускладнень та смертнiсть у хворих з септичним шоком?
1926. Для септичного шоку властивими є такi клiнiко-лабораторнi ознаки:
1927. Змiни гемодинамiки, властивi для початкового перiоду септичного шоку, за винятком:
1928. Для ДВЗ-синдрому, що розвився у хворого з септичним шоком, властивi такi показники, за винятком:
1929. Вкажiть на неправильне положення, що стосується заходiв iнтенсивної терапiї септичного шоку:
1930. Кожне з наведених положень, що стосуються септичного шоку, є правильним, за винятком:
1931. У хворого з пiєлонефритом та сепсисом пiсля введення вищої одноразової дози антибiотика широкого спектра розвився септичний шок.Ваша тактика:
1932. У разi материнскої iнфекцiї пiд час пологiв потенціальними ускладненнями є;
1933. Вiрус набутого iмунодефiциту людини може бути переданим анестезiологу вiд хворого у випадках:
1934. У хворого з пересадженою ниркою розвинулась кров'яниста дiарея. Прямокишкова бiопсiя виявила фокальний некроз та крововиливи. Ендотелiальнi клiтини збiльшенi зi значними ядерними та цитоплазматичними включеннями.Вкажiть на ймовiрних збудникiв iнфекцiї:
1935. У хворого 32 рокiв з опiками 70% тiла (30% 2-го и 40% 3-го ступеня) приблизно через 2,5 тижня пiсля термiчного ураження розвився септичний стан. Найбiльш рацiональними хiмiотерапевтичними засобами для лiкування, до отримання результатiв бактерiологiчного
1936. Патогеннi бактерiї проникають до органiзму рiзнними шляхами. Механiзми проникнення грають важливу роль для розумiння патогенезу і трансмiсивностi кожного агента. Вкажiть на правильнi вхiднi механiзми певних збудникiв:
1937. За якої кiлькостi нейтрофiльних гранулоцитiв у кровi хворого з'явиться значний ризик розвитку опортунiстичної iнфекцiї?
1938. Ентеральнi патогени вiдрiзняються вiдноcно ураження слизової оболонки кишок. Який з вказанних патогенiв при iнфiкуваннi найбiльш здатний проникати в пiдслизовий шар кишок, а потiм дисемiнувати ?
1939. Жiнку 45 рокiв госпiталiзовано до лiкарнi з тривалим болем у горлi.Нещодавно пройшла курс хiмiотерапiї пiсля радикальної мастектомiї, 2 тижнi тому пройшла 7-денний курс лiкування аугментином у зв'язку з iнфекцiєю сечових шляхiв. Пiд час огляду ротової пор
1940. У хворого 66 рокiв на 6-й день пiсля операцiї на жовчних шляхах з'явилась гарячка. Ймовiрно, це пов'язано з:
1941. У 35-рiчного пожежника з опiками 2-го (15%) і 3-го ступеня (20%) з'явилася гарячка. При бiопсiї ран та бактерiологiчному дослiдженнi культури ймовiрно висiється:
1942. У хворого 35 рокiв, що страждає на СНIД, развинувся менiнгiт. Мiкроскопiчне дослiдження цереброспінальної рідини виявило дрiжджовi клiтини, забарвлення яких тушшю виявило свiтлий ореол, що оточує кожну клiтину. Який із зазначених збудникiв може викликати
1943. Яке положення вiдносно вiрусу iмунодефiциту людини (ВIЛ) та вагiтностi є правильним?
1944. У жiнки 35 рокiв пiсля невiдкладного кесаревого розтину 7 днiв тому пiд загальним знеболюванням з'явились скарги на постiйну горячку протягом 6 днiв незважаючи на прииймання антибiотикiв широкого спектра. При пiхвовому та УЗ дослiдженнi патологiї не виявл
1945. Вкажiть на правильнi положення, що стосуються госпiтальної iнфекцiї Pseudomonas aeruginosa:


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.



© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів