Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


3. Анестезіологія

2. "Нервова система"


59. У порожнину черепа через великий (потиличний) отвiр виходить:
60. Мозок у нормальному станi:
61. Виберiть неправильне твердження:
62. Цереброспинальна рiдина утворюється в:
63. Загальний об'єм цереброспінальної рiдини у дорослих становить приблизно:
64. У здорової дорослої людини об'єм мозкового кровотоку становить вiдносно серцевого викиду:
65. Тверда оболонка спинного мозку:
66. Вмiст глюкози у цереброспінальнiй рiдинi:
67. Сегментом називається вiдрiзок спинного мозку, що дає початок:
68. Сiдничний нерв утворюють такi нерви:
69. Гематоенцефалiчний бар'єр
70. Нормальний рiвень внутрiшньочерепного тиску:
71. Мозковий кровотiк найбiльше пiдвищується у випадках:
72. Найбiльшому розширенню мозкових судин сприяє:
73. Гостре пiдвищення внутрiшньочерепного тиску з найбiльшою вiрогiднiстю може призвести до:
74. Тиск цереброспінальної рiдини збiльшується у випадках:
75. З перерахованих засобiв для наркозу збiльшує внутрiшньочерепний тиск у нейрохiрургiчних хворих:
76. Зниження негативного ефекту засобiв для iнгаляцiйного наркозу, якi застосовують у хворих на внутрiшньочерепну гiпертензiю, можна досягати застосуванням:
77. Синдром внутрiшньомозкового обкрадання:
78. Внутрiшньочерепну гiпертензiю можна зменшити призначенням:
79. В нейром'язовiй передачi важливе значення має iон магнiю, оскiльки:
80. Порушення передачi iмпульсу в нервовом'язовому синапсi виникає у таких випадках, за винятком:
81. При мiастенiї gravis рецептори мiоневрального синапсу мають:
82. Для пiдтвердження дiагнозу мiастенiї може бути корисним проведення проб з:
83. У разi ушкдження спинного мозку на рiвнi С7 розвиваються:
84. Автономна гiперрефлексiя:
85. Виберiть неправильне твердження. Пiд час проведення ШВЛ хворому з черепно-мозковою травмою:
86. Манiтол може викликати субдуральну гематому внаслiдок:
87. Застосування манiтолу у нейрохiрургiчного хворого може призвести до всього перерахованого нижче, за винятком:
88. Введення манiтолу хворим з черепно-мозковою травмою,
89. Манiтол є кращим осмодiуретичним засобом при набряку мозку, нiж сечовина:
90. Дексаметазон у нейрохiрургiчних хворих:
91. Критичний рiвень кровообiгу головного мозку у осiб з нормальним початковим АТ вiдповiдає:
92. Раптовий коматозний стан у здорової молодої людини може бути зумовлений:
93. Симптоми, за якими визначають глибину загальномозкових розладiв:
94. Оцiнка ступеня коми за шкалою Глазго грунтується на пiдставi:
95. Хворий орiєнтується, трохи розплющує очi тiльки у вiдповiдь на прохання, у вiдповiдь на бiль виникають цiлеспрямованi захиснi дiї, при звертаннi дає правильнi, але сповiльненi вiдповiдi. Ваша оцiнка глибини загальномозкових розладiв за шкалою Глазго:
96. Хворий у вiдповiдь на больове подразнення iнодi трохи розплющує очi, у разi сильного подразнення-непостiйна захисна реакцiя, при звертаннi промовляє безладнi слова. Ваша оцiнка глибини загальномозкових розладiв за шкалою Глазго:
97. Хворий на словеснi звертання не реагує, у разi сильного больового подразнення в дiлянцi носоглотки з'являються тонiчнi згинальнi або розгинальнi рухи в кiнцiвках, дихання збережене. Ваша оцiнка загальномозкових розладiв за шкалою Глазго:
98. Хворий на словеснi звертання не реагує. Реакцiя зiниць на свiтло та сухожилково-перiостальнi рефлекси збереженi в межах норми. Захиснi цiлеспрямованi реакцiї збереженi. Функцiя дихання та кровообiгу в межах норми. Визначте глибину коматозного стану:
99. Хворий на словеснi звертання не реагує. Дихання та гемодинамiка в межах норми. При подразненнi слизової носоглотки з'являються тонiчнi згинальнi та розгинальнi руховi реакцiї. Зiницi на свiтло не реагують. Колiннi рефлекси пiдвищенi, ахiловi-зниженi. Визн
100. Хворий на словеснi звертання та на бiль не реагує, тотальна офтальмоплегiя, тонус м'язiв знижений, викликаються тiльки колiннi рефлекси, дихання аритмiчне, типу Чейна-Стокса. Визначте глибину коматозного стану:
101. Хворий на словеснi звертання та на найсильнiшi подразники не реагує. Тотальна офтальмоплегiя. Сухожилково-перiостальнi рефлекси не викликаються. Спонтанне дихання вiдсутнє (ШВЛ). Адекватна частота скорочень cерця та АТ пiдтримують тiльки симпатомiметиками
102. Якi симптоми найбiльш властивi для гострих розладiв мозкового кровообiгу за iшемiчним типом?
103. Якi симптоми найбiльш властивi для гострого розладу мозкового кровообiгу за геморагiчним типом:
104. Змiни мозкового кровотоку пiсля iшемiчної аноксiї вiдповiдають наступним положенням:
105. У разi вiдсутностi перфузiї клiтини мозку залежать вiд резервiв запасiв глюкози та глiкогену. Якi вони, на який перiод їх вистачає?
106. Виберiть положення, якi правильно характеризують процес анаеробного глiколiзу та його роль в ураженнi структур мозку у разi iшемiчної аноксiї:
107. Iшемiчнi та реперфузiйнi ураження невронiв головного мозку вiдбитi в наведених положеннях:
108. Початковi процеси при iшемiї мозку вiдбитi в наведених положеннях, за винятком:
109. Рiзке пiдвищення вмiсту внутрiшньоклiтинного кальцiю у невронах головного мозку пiд час iшемiї зумовлено такими процесами, крiм:
110. Виберiть методи лiкування, якi сприяють покращенню кисневого бюджету та збiльшенню енергетичних субстратiв у невронах головного мозку:
111. За сучасними уявленнями у випадках iшемiчного ураження головного мозку:
112. Обгрунтуванням для використання препаратiв магнiю та антагонiстiв кальцiєвих каналiв пiд час iнтенсивної терапiї мозкових розладiв можуть бути такi положення:
113. Обгрунтуванням для використання глiкокортикоiдiв та альфа-токоферолу при iнтенсивнiй терапiї iшемiчних уражень мозку можуть бути наступнi положення, за винятком:
114. При фокальнiй iшемiї головного мозку не показане використання:
115. Шкiдливiсть застосування розчинiв глюкози з розвитком гiперглiкемiї при iшемiчних ураженнях головного мозку пояснюється наступним:
116. Щодо гемодилюцiї, яку використовують при iшемiчних ураженнях головного мозку:
117. У випадках набряку мозку використовують:
118. При застосуваннi гiпотермiї у нейрохiрургiчних хворих:
119. Виберiть правильнi положення щодо метаболiзму мозку у разi гiпоглiкемiї:
120. Виберiть правильнi положення:
121. Найчастiше гiпоглiкемiя виявляється наступними варiантами метаболiчної енцефалопатiї:
122. Виберiть правильнi положення:
123. Внутрiшньовенне введення 5% розчину глюкози нейрохiрургичним хворим:
124. Неврогенний набряк легень:
125. Одним з найбiльш раннiх симптомiв дислокацiї утворень задньої черепної ямки у великий потиличний отвiр є:
126. У хворих з черепно-мозковою травмою або iшемiчним iнсультом:
127. Для пiдтримання помiрної артерiальної гiпертензiї при церебральних розладах показано введення:
128. При набряку мозку та внутрiшньочерепнiй гiпертензiї доцiльно застосування таких заходiв, за винятком:
129. Щодо використання кортико-стероїдних гормонiв (КС) при набряку мозку:
130. Клiнiчна ефективнiсть кортикостероїдiв при набряку мозку зумовлена такими механiзмами, за винятком:
131. До небажаних ефектiв застосування кортикостероїдiв у хворих з церебральною патологiєю належать такi, за винятком:
132. Виберiть правильні положення щодо застосування кортикостероїдiв для зниження внутрiшньочерепного тиску i зменшення набряку мозку:
133. Виберiть неправильне положення щодо гiпервентиляцiї:
134. Щодо гiпервентиляцiї для профiлактики та лiкування набряку мозку:
135. Выберiть заходи, якi сприяють зниженню внутрiшньочерепного тиску:
136. Зазначте лiкарськi засоби, якi сприяють зниженню внутрiшньочерепного тиску у пацiєнтiв з ураженням мозку:
137. У хворих з травмою голови та пiдвищеним внутрiшньочерепним тиском перфузiю мозку може бути безпечно збiльшено:
138. Ознаки декомпенсацiї хворого з пiдвищенним внутрiшньочерепним тиском:
139. Для розриву шiйного вiддiлу спинного мозку властивi такi порушення, за винятком:
140. Вкажiть на неправильне положення. Пiсля ушкодження шийного вiддiлу спинного мозку:
141. Виберiть правильнi положення:


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів