Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


3. Анестезіологія

19. "Порушення терморегуляції"


1828. Центри терморегуляцiї розташованi в дiлянцi:
1829. Гарячка пов'язана з:
1830. Складовими функцiональними структурами центру терморегуляцiї є:
1831. Регуляцiя та пiдтримка температури тiла забезпечуються:
1832. Головним стимулом для центру регуляцiї температури тiла є:
1833. Температура тiла у хворого в умовах загальної анестезiї:
1834. Продукцiя тепла в органiзмi зменшується внаслiдок:
1835. Виберiть з наведених нижче станiв, що зумовленi пiдвищенням температури "ядра" внаслiдок вiдповiдi органiзму на вплив патологiчного чинника:
1836. Виберiть клiнiчнi варiанти пiдвищення температури "ядра", що розвиваються всупереч намаганню органiзму зберегти нормальну температуру тiла:
1837. Провiдною структурною одиницею центру терморегуляцiї, що вмикає механiзм пiдвищення або нормалiзацiї температури "ядра" є:
1838. У разi анатомiчного перериву спинного мозку нижче T2:
1839. У разi анатомiчного перериву спинного мозку на рiвнi шийних сегментiв:
1840. Пiд час операцiї може змiнитися температура тiла пацiєнта пiд впливом таких чинникiв, за винятком:
1841. Провокувати злоякiсну гiпертермiю можуть такi препарати:
1842. Зниження температури тiла найчастiше вiдбувається у тих дiтей грудного вiку, яким пiд час операцiї:
1843. До симптомiв злоякiсної гiпертермiї належать перерахованi нижче, за винятком:
1844. Через 1.5 год вiд початку iнфузiї 10% розчину глюкози у хворого з'явився озноб та пiдвищення температури тiла до 39° С.Через 1.5 год температура тiла нормалiзувалася. Якi ймовiрнi причини?
1845. Пiдозру на развиток злоякiсної гiпертермiї можуть викликати такi симптоми:
1846. У хлопчикiв, що схильнi до злоякiсної гiпертермiї, властивими є такі ознаки, за винятком:
1847. Який тест з найбiльшою достовiрнiстю свiдчить про можливiсть розвитку у дитини злоякiсної гiпертермiї пiд час наркозу, що планується?
1848. Єдиною ранньою ознакою злоякiсної гiпертермiї у дитини пiд наркозом є:
1849. Пiд час наркозу у переохолодженої дитини спостерiгається:
1850. Тлiючий" процес злоякiсної гiпертермiї або iї рецидив розпiзнається за такими симптомами:
1851. Негайними заходами у разi розвитку злоякiсної гiпертермiї є всi перерахованi нижче, за винятком:
1852. Виберiть найефективнiший засiб для лiкування хворих iз злоякiсною гiпертермiєю:
1853. Заходами профiлактики злоякiсної гiпертермiї при проведеннi загального знеболювання у хворого з пiдвищеним ризиком її розвитку є:
1854. Пiсля проведення невiдкладних заходiв у разi злоякiсної гiпертермiї для продовження лiкування показано:
1855. У дiтей, що перенесли злоякiсну гiпертермiю в анамнезi, а також у випадку вiдповiдних позитивних тестiв у рiдних, безпечнiше використовувати:
1856. Найважливiшим чинником у пiдтриманнi нормотермiї у дитини пiд час довготривалого наркозу є:
1857. Щоб запобiгти переохолодженню маленької дитини та "холодовiй зупинцi" cерця, розчини для iнфузiй потрiбно пiдiгрiвати до:
1858. Виберiть положення, що правильно вiдображають методику застосування дантролену у випадках злоякiсної гiпертермiї:
1859. Гiпотермiя призводить до:
1860. Вкажiть на неправильне положення. Якщо клiнiчний дiагноз злоякiсної гiпертермiї ставиться пiд час загальної анестезiї:
1861. Гiпотермiя зумовлює:


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів