Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


3. Анестезіологія

18. "Кислотно-основний стан"


1764. Сила кислоти визначається:
1765. Якому значенню рН плазми кровi вiдповiдає концентрацiя iонiв водню 40 нмоль/л?
1766. В якому випадку концентрацiя iонiв водню в розчинi менша, коли:
1767. При пiдвищеннi рН розчину з 7,4 до 8,4 концентрацiя iонiв водню:
1768. Збiльшення рН плазми кровi означає:
1769. У разi хронiчної гiпокапнiї зниження рСО2 на 1 мм рт. ст. (0.133 кПа) призводить до:
1770. Показник рСО2 кровi:
1771. Найважливiшим буфером зовнiшньоклiтинної рiдини є:
1772. Основним буфером, що знижує венозно-артерiальну рiзницю за рН, є:
1773. Для буферних речовин властиво:
1774. За пiдвищення напруги вуглекислого газу в розчинi:
1775. Який буфер має найбiльшу ємнiсть?
1776. В корекцiї порушень кислотно-основного стану респiраторного генезу беруть участь усi перерахованi системи, за винятком:
1777. При яких з наведених нижче станiв може розвинутись ацидоз?
1778. Яка з перерахованих речовин утворюється внаслiдок реакцiї сильної кислоти та гiдрогенкарбонатного буферу:
1779. Метаболiчний ацидоз розвивається внаслiдок:
1780. Виберiть твердження, що стосуються буферних систем органiзму:
1781. Корекцiя ацидозу нирками здiйснюється шляхом:
1782. Виберiть правильнi положення, що стосуються натрiю лактату:
1783. Використання антацидних препаратiв може сприяти розвитку ацидозу у випадку:
1784. Виникнення метаболiчного ацидозу не властиво для:
1785. Метаболiчний алкалоз може виникати у випадках:
1786. Надлишок основ утворюється у випадках:
1787. Респiраторний i змiшаний ацидоз можна коригувати:
1788. При метаболiчному алкалозi:
1789. Пiд час метаболiчного алкалозу перешкоджають екскрецiї нирками НСО3- такi чинники, за винятком:
1790. Респiраторний алкалоз може призводити до таких порушень, за винятком:
1791. Гострий респiраторний алкалоз може бути наслiдком:
1792. Якщо у хворого рСО2 становить 40 мм рт ст, а стандартний гiдрогенкарбонат - 12 ммоль/л, то рН становить:
1793. У хворого з токсичним фалоїдним гепатитом та явищаим гепатогенної енцефалопатiї рН=7.47, раСО2=52 мм рт.ст., ВЕ=+12.5 ммоль/л. Ваш дiагноз:
1794. Лактат-ацидоз типу Б (первинно не пов'язаний с гiпоксiєю) може виникнути у випадках:
1795. Який з варiантiв аналiзiв властивий для метаболiчного алкалозу, частково компенсованого респiраторним компонентом: pH - pCO2 - НСО3-
1796. Пiд час госпiталiзацiї хворого з iнтоксикацiєю невiдомою отрутою у станi коми: рН=7.02, раСО2=75.5 мм рт.ст., ВЕ=-14.5 ммоль/л. Порушення КОБ зумовлено:
1797. Метаболiчний ацидоз, частково компенсований гiпервентиляцiєю, вiдповiдає такому варiанту порушення КОБ: pH pCO2 HCO3-
1798. Результати лабораторних дослiджень : HCO3-=13ммоль/л, раCO2=50 мм рт.ст., pH=7,12. Ваш дiагноз:
1799. Пiд час керованої вентиляцiї легень визначено нормальнi показники КОБ артерiальної кровi. Що станеться з наведеними нижче показниками у разi значного зменьшення хвилинного об'єму дихання? Тут рCO2, BE, pH (-) - зменшення, (+) - збiльшення
1800. Збiльшення "анiонної дiрки" порiвняно з нормою властиво для таких форм ацидозу, за винятком:
1801. "Анiонну дiрку" (сNa + cK) - (cСl + cHCO3) утворюють:
1802. У хворого визначенi такi показники КОБ: рН=7.4, раСО2=60 мм рт.ст., ВЕ=+7.8 ммоль/л. Пiсля iнфузiї розчинiв NaCl та KCl показники раСО2 та ВЕ нормалiзувалися. Можна припустити,що у пацiєнта:
1803. У хворого визначенi такi показники КОР та електролiтного балансу: pH=7.2, pCO2=37 мм рт.ст., HCO3-=15 моль/л, Na+=140 ммоль/л, К=4.5 ммоль/л, Cl=95 ммоль/л. Чому дорiвнює в цьому випадку "анiонна дiрка"?
1804. У хворого на ревмоартрит показники КОС та електролiтного балансу: рН=7.2, pCO2=37 мм рт. ст., HCO3-=15 ммоль/л, "анiонна дiрка" =31.5 ммоль/л, рО2=82 мм рт. ст., K=4.5 ммоль/л, сечовина=4.6 ммоль/л, глюкоза=3.9 ммоль/л. Можна запiдозрити:
1805. При використаннi натрiю гiдрогенкарбонату для корекцiї респiраторного ацидозу збiльшується рСО2. Який з перерахованих препаратiв знижує цей ефект?
1806. Результатом використання натрiю гiдрогенкарбонату для корекцiї лактат-ацидозу може бути усе перераховане, за винятком:
1807. Використання трисамiну може призвести до:
1808. При корекцiї метаболiчного ацидозу трисамiном потрiбно керуватися формулою:
1809. Чинниками розвитку внутрiшньоклiтинного ацидозу при використаннi натрiю гiдрогенкарбонату є:
1810. Трисамiн(ТНАМ):
1811. Для корекцiї метаболiчного алкалозу використовують:
1812. До хлорчутливої форми метаболiчного алкалозу можуть призвести такi стани, за винятком:
1813. До хлоррезистентної форми метаболiчного алкалозу можуть призвести такi стани, за винятком:
1814. Розвиток видiльного алкалозу можна очiкувати у випадках непрохiдностi травного каналу в дiлянцi:
1815. Видiльний ацидоз, що розвивається при гострiй недостаностi нирок:
1816. Гiперкапнiя викликає спазм судин:
1817. Кетоацидоз може розвиватися в таких станах, за винятком:
1818. Хворого госпiталiзовано з декомпенсованим стенозом воротаря, судомами. Для припинення судом насамперед необхiдна корекцiя:
1819. Розвитку лактат-ацидозу можна очiкувати у випадках:
1820. Розвитку метаболiчного алкалозу можна очiкувати у випадках:
1821. Зниження рН артерiальної кровi призводить до спазму судин:
1822. Розвиток респiраторного алкалозу з метаболiчним ацидозом ймовiрний в випадках поєднання:
1823. Для стенозу пiлоричного вiддiлу шлунка властивим є такий варiант порушення КОБ:(pH - pCO2 - BE)
1824. Для гiпервентиляцiї пiд час ШВЛ властивий такий варiант порушення КОБ:(pH - pCO2 - BE)
1825. Для дiабетичного кетоацидозу властивий такий варiант порушення КОБ:(pH - pCO2 - BE)
1826. Якi з перерахованих порушень КОБ є властивим для мiастенiї gravis?
1827. Якi порушення КОБ найбiльш властивi для кардiогенного шоку?


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів