Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


3. Анестезіологія

16. "Токсикологія"


1601. Яке твердження є неправильним вiдносно хворих з суїцидальними спробами?
1602. Найшвидше клiнiчнi ознаки гострого хiмiчного отруєння проявляються при потрапляннi токсиканту:
1603. Причиною гiпоглiкемiї може бути передозування або iнтоксикацiя усiма названими речовинами, за винятком:
1604. Причинами артерiальної гiпертензiї з тахiкардiєю можуть бути усi названi речовини, окрiм:
1605. Причиною холiноблокуючого синдрому внаслiдок передозування або iнтоксикацiї можуть бути усi названi чинники, за винятком:
1606. Гостра недостатнiсть нирок виникає внаслiдок прямого нефротоксичного ефекту усiх названих токсикантiв або лiкарських засобів, за винятком:
1607. У випадках отруєння новокаiном спостерiгаються такi клiнiчнi ознаки:
1608. Пацiєнтовi, який постiйно приймає кокаїн:
1609. У хворого з гострим отруєнням кокаiном розвивається:
1610. Клiнiчна картина отруєння мухомором (Amanita muscarina) зумовлена дiєю:
1611. Для отруєння блiдою поганкою властиво усе назване, за винятком:
1612. Ураження печiнки та нирок при отруєннi блiдою поганкою здiйснюється внаслiдок впливу на них:
1613. Для лiкування при отруєнні блiдою поганкою показанi такі заходи, за винятком:
1614. При гострому отруєннi грибами показано:
1615. Отруєння спиртами - це отруєння усiма перераховани сполуками, за винятком:
1616. Отруєння етанолом:
1617. Початковi ознаки тяжкого отруєння дихлоретаном:
1618. Токсична дiя етиленглiколю зумовлена такими чинниками, за винятком:
1619. Лiкування потерпiлих при отруєннi етиленглiколем (антифризом) здiйснюється внутрiшньовеним введенням:
1620. Хворий 55 рокiв зловживає алкоголем, пiд час госпiталiзацiї оцiнка за шкалою ком Глазго 8 балiв. Протягом 12 год оцiнка за ШКГ знизилась до 6 балiв, виявилася тенденцiя до пiдвищення бiлiрубiну та висока активнiсть АлАТ. Лiкування цього хворого:
1621. Лiкування у випадках отруєння етиленглiколем здiйснюється введенням:
1622. Етанол як антидот показаний у випадках отруєння:
1623. При гострому отруєннi дихлоретаном або чотирихлористим вуглецем перша допомога полягає в проведеннi перерахованих нижче заходiв, за винятком:
1624. У випадках гострого отруєння дихлоретаном застосовують такi методи лiкування, за винятком:
1625. Який симптом є невластивим для гострого отруєння салiцилатами?
1626. Виберiть неправильну вiдповiдь. Пiсля введення великих доз салiцилатiв спостерiгається такi побiчнi ефекти:
1627. Ймовiрнiсть отруєння терапевтичними дозами парацетамолу пiдвищується в усiх наведених станах, окрiм:
1628. Виберiть неправильну вiдповiдь. Передозування фенацетину може викликати:
1629. Змiїна отрута мiстить:
1630. Пiсля укусу отруйної змiї може розвинутися:
1631. Допомога пiсля укусу отруйной змiї:
1632. Токсичний ефект найчастiше є наслiдком передозування:
1633. Жiнку 24 рокiв госпiталiзовано до вiддiлення IТ через 2 год пiсля прийому 3 г етамiнал-натрiю. Якi клiнiчнi прояви властивi для цього випадку?
1634. Всмоктування барбiтуратiв з травного каналу прискорюється:
1635. Посиленню токсичного ефекту барбiтуратiв сприяють:
1636. Через кілька днів після отруєння барбітуратами найчастішою причиною летального кінця є:
1637. Збiльшення альвеолярної вентиляцiї у випадках передозування барбiтуратiв можна досягти введенням:
1638. Хворого, що прийняв усередину 2 г фенобарбiталу, госпiталiзовано до вiддiлення в коматозному станi. Пiд час обстеження бiльшiсть рефлексiв живi. Якi лiкувальнi заходи слiд провести в першу чергу?
1639. Найефективнiшим засобом у випадках дихальних розладiв при отруєннi барбiтуратами є:
1640. Бемегрид:
1641. Жiнку 30 рокiв госпiталiзовано до вiддiлення IТ в коматозному станi пiсля отруєння фенобарбiталом. У неї сталася регургiтацiя та аспiрацiя шлункового вмiсту. Бронхоскопiя в таких випадках:
1642. Для стимуляцiї виведення барбiтуратiв з сечею потрiбно:
1643. У випадках iнгаляцiї продуктiв згорання пластмас найчастiше ушкоджувальними чинниками є:
1644. Клiнiчна картина харчового отруєння стафiлококом зумовлена потраплянням:
1645. Отруєння щавлевою кислотою проявляється:
1646. У випадках перорального отруєння борною кислотою:
1647. Пiсля прийому всередину великої кiлькостi оцтової кислоти розвивається:
1648. При отруєннi борною кислотою для лiкування використовують:
1649. При отруєннi сiрчаною кислотою найефективніше видаляти отруту з шлунка:
1650. Виберiть неправильну вiдповiдь. При пероральному отруєннi калiю перманганатом:
1651. Пiсля отруєння метгемоглобiноутворювачами при перетвореннi 30% гемоглобiну в метгемоглобiн у потерпiлого з'являються такi симптоми. за винятком:
1652. У випадках отруєння похiдними анiлiну:
1653. Отруєння метгемоглобiноутворювачами (похiдними анiлiну, нiтросполуками, сульфанiламiдами та iн.) коригують введенням:
1654. Якi з наведених нижче препаратiв мають специфiчний антидот:
1655. Лужний форсований дiурез показаний у випадках отруєння такими препаратами, за винятком:
1656. При гострих отруєннях ефективнiсть гемодiалiзу залишається високою протягом:
1657. Промивання шлунка у дорослого пiсля гострого харчового отруєння проводять:
1658. Усунення отрути стимулюванням блювання протипоказано у випадках гострого перорального хiмiчного отруєння :
1659. Усунення прийнятого всередину токсиканту шляхом стимулювання блювання показано хворим у притомному станi при отруєннi:
1660. У випадках гострого перорального хiмiчного отруєння хворому в комi на мiсцi нещасного випадку потрiбно:
1661. Залужування плазми кровi пiд час форсованого дiурезу забезпечує:
1662. Гемодiалiз ефективний у випадках отруєння:
1663. Гемодiалiз має добрий ефект у випадках отруєння:
1664. Видалення отрути у випадках гострого хiмiчного орального отруєння стимулюванням блювання показано:
1665. Промивання шлунка через зонд у випадках гострого орального отруєння невiдомим токсикантом здiйснюють:
1666. Форсований дiурез проводять у випадках гострого отруєння :
1667. Специфiчнi антагонiсти наркотичних анальгетикiв (за винятком налоксону) слiд обережно застосовувати у хворих на наркоманiю внаслiдок небезпеки:
1668. Показниками ефективностi лiкування при отруєннях морфiном є:
1669. Лiкування у випадках гострого хiмiчного отруєння починається:
1670. Ацетилцистеїн рекомендовано як антидот при отруєннi:
1671. Призначення седуксену, фенобарбiталу, дифенiну, рифампiцину протипоказано при отруєннях:
1672. Клiнiчна картина гострого перорального отруєння ФОС зумовлена:
1673. На третю добу пiсля гострого отруєння ФОС за низького рiвня холiнестерази потрiбно:
1674. Реактиватор холiнестерази - алоксим використовується у випадках отруєння:
1675. У комплексi iтенсивної терапiї у хворих з гострим отруєнням ФОС показано:
1676. Як реактиватори #холiнестерази при отруєннi ФОС вводять наступнi лiкарськi засоби:
1677. Ознаки отруєння атропiном:
1678. Ознаками передозування серцевих глiкозидiв є:
1679. Ефекти передозування препаратiв наперстянки ослаблюються введенням:
1680. Пiсля орального отруєння сильним лугом показано:
1681. У ранньому перiодi токсикогенної стадiї гострого отруєння сполуками важких металiв та арсену (миш'яку) показане використання таких засобiв, за винятком:
1682. Виберiть неправильну вiдповiдь. Отруєння сполуками мiдi може викликати:
1683. Хворий 18 рокiв протягом 7 днiв змазував шкiру сiрою ртутною маззю, використавши 200 г 40% мазi, не змиваючи її з поверхнi шкiри. Ймовiрно у нього будуть спостерiгатися такi симптоми:
1684. У випадках передозування сiрої ртутної мазi показано:
1685. Антидотна терапiя при отруєннi неорганiчними сполуками ртутi:
1686. При гострому отруєннi мiддю як антидот найефективнішим є:
1687. При пероральному отруєннi препаратами рiжкiв показано:
1688. Який препарат є найефективнішим для лiкування при енцефалопатiї Wernike?
1689. Вкажіть на неправильне положення стосовно гострих отруєнь:
1690. Вкажіть на неправильне положення:
1691. Налоксон призначають при отруєннях:


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів