Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


3. Анестезіологія

14. "Загальна і спеціальна анестезіологія"


1336. Реверсивний дихальний контур може бути:
1337. Нереверсивним є дихальний контур, до якого:
1338. Напiввiдкритий дихальний контур:
1339. Редуктор - це пристрiй:
1340. Види дозиметрiв iнгаляцiйних анестетикiв:
1341. Нереверсивний клапан:
1342. Застосовуючи повiтроводи, слiд керуватися такими положеннями:
1343. Пiсля катетеризацiї пiдключичної вени у хворого вiдмiчено порушення ритму серця. Ймовiрно причиною є:
1344. Якщо положення пiдключичного венозного катетера правильне, на рентгенограмi грудної клiтки у переднiй проекцiї (у дорослих) його кiнець повинен розмiщуватися:
1345. Для профiлактики повiтряної емболiї перед пункцiєю i катетеризацiєю пiдключичної або яремної вени потрiбно:
1346. Клiнiчними ознаками правильного положення пiдключичного венозного катетера є:
1347. Ризик ушкодження грудної лiмфатичної протоки вищий у разi пункцiї та катетеризацiї пiдключичної вени:
1348. Катаболiчна фаза, яка пов'язана з стресовою вiдповiддю на хiрургiчне втручання:
1349. Пiд час катаболiчної фази, спричиненої операцiйним стресом:
1350. Блювотний центр:
1351. Анестезiологiчна допомога в передоперацiйному перiодi має такi завдання, за винятком:
1352. До переваг амбулаторної хiрургiї можна вiднести:
1353. До чинникiв ризику операцiйного втручання у хворих з захворюваннями серця за Goldman належать такi, за винятком:
1354. Ризик екстреної операцiї з наведених нижче випадкiв найменший у хворого з:
1355. У комплексi медикаментозної пiдготовки до операцiї хворого з супутньою iшемiчною хворобою серця перед операцiєю:
1356. Пiд час подготовки хворого до операцiї великого обсягу слiд призначати серцевi глiкозиди, якщо:
1357. Хворому перед операцiєю вводять 40 мг пропранололу з приводу гiпертонiчної хвороби. Препарат:
1358. Ризик розвитку iнтра- та пiсляоперацiйного iнфаркту мiокарда пiдвищують усi перерахованi нижче чинники, за винятком:
1359. Пiд час проведення анестезiологом передоперацiйної пiдготовки найменшу увагу йому сдiд придiляти:
1360. Перед загальною анестезiю i тяжким операцiйним втручанням припиняють приймання таких лiкарських засобiв:
1361. Менший анестезiологiчний та операцiйний ризик становлять хворi:
1362. Який вiдсоток позитивних "знахiдок" пiд час передоперацiйного рентгенологiчного обстеження грудної клiтки у асимптоматичних пацiєнтiв до 40 рокiв?
1363. Пiд час обстеження хворих на бронхiальну астму перед загальним знеболюванням:
1364. Адаптацiйна здатнiсть органiзму щодо пiдтримання гомеостазу у зв'язку з великою операцiєю знижена у:
1365. Пiд час оцiнки дихальних шляхiв за шкалою Маллампатi:
1366. Труднощi пiд час iнтубацiї трахеї ймовiрно виникнуть за таких умов:
1367. Мета спецiальної передоперацiйної пiдготовки хворих з тиротоксикозом:
1368. Пiд час передоперацiйної пiдготовки хворих з тиротоксикозом використовують усi перерахованi препарати та методи, за винятком:
1369. Для пiдготовки операцiї з приводу гiперальдостеронiзму потрiбнi заходи, що спрямованi на коррекцiю таких зрушень, за винятком:
1370. Пiд час хiрургiчного лiкування хворих iз супутнiм латентним гiпотиреозом можуть виникнути такi ускладнення, за винятком:
1371. Порушеннями, якi потребують коррекцiї пiд час пiдготовки до операцiї з приводу синдрому Iценка-Кушiнга, є всi перерахованi, за винятком:
1372. Хворим з видаленим гiпофiзом перед операцiєю вводять такi гормональнi препарати:
1373. Мiастенiя:
1374. Анестезiологiчне забезпечення передоперацiйного перiоду у хворих з кардiостенозом передбачає:
1375. У хворого незадовго до планової операцiї з'явилась жовтяниця. Вашi дiї:
1376. Хворому 45 рокiв, що приймає дiуретики, перед плановою амбулаторною операцiєю слiд провести:
1377. Хвору 55 рокiв госпiталiзовано для операцiї на пальцях обох рук. Страждає на ревматоїдний артрит. У передоперацiйному перiодi потрiбно обов'язково дослiдити усi перерахованi чинники, за винятком:
1378. Якщо хворий приймав iнгiбiтори моноамiноксидази, то:
1379. Премедикацiя:
1380. В задачi премедикацiї входить перераховане нижче, за винятком:
1381. Вибiр та призначення премедикацiї найменше залежить вiд:
1382. Антихолiнергiчнi засоби не використовують для премедикацiї у хворих з тиротоксикозом тому, що вони:
1383. До складу премедикацiї для хворих з глаукомою не можна вводити:
1384. Використання для премедикацiї М-холiноблокаторiв:
1385. Введення антагонiстiв Н2-рецепторiв перед операцiєю:
1386. Премедикацiю препаратами, що пригнiчують дихання, слiд проводити меншими дозами нiж звичайно у:
1387. Розчин натрiю цитрату як антацидний засiб для переднаркозної пiдготовки:
1388. Перед операцiєю у хворого с множинною мiєломою потрiбно знати:
1389. Для профiлактики стресової реакцiї на iнтубацiю трахеї доцiльно до ввiдного наркозу вводити:
1390. Внутрішньовенна передоперацiйна седацiя хворих у палатi має найменше значення у випадках:
1391. Ризик аспiрацiї шлункового вмiсту пiдвищений у випадках таких захворювань:
1392. Iнтубацiю трахеї пiд мiсцевою анестезiєю за збереженної свiдомостi хворого слiд проводити у таких випадках:
1393. Анестезiологiчна допомога пiд час операцiї найменше залежить вiд:
1394. Артерiальну гiпертензiю пiд час операцiї можуть викликати:
1395. Розвитку судом у перiоперацiйному перiодi можуть сприяти такi чинники, за винятком:
1396. Пiд час II стадiї загальної анестезiї:
1397. IV рiвень III стадiї загальної анестезiї найбiльш iнформативно клiнiчно проявляється:
1398. Для вибору методу загальної анестезiї найменше значення має такий чинник:
1399. Для вибору методу загальної анестезiї найменше значення має такий чинник:
1400. Ознаками неадекватностi загальної анестезiї у хворого, якому введено мiорелаксанти, є:
1401. Можна очiкувати складнiсть iнтубацiї трахеї у таких хворих, за винятком:
1402. Потреба в киснi пiд час анестезiї залежно від рівня основного обмiну становить:
1403. Вкажiть на неправильну вiдповiдь. Пiд час загальної анестезiї:
1404. Показаннями для введення додаткової дози фентанiлу при нейролептанальгезiї є:
1405. У хворого пiд час наркозу з використанням мiорелаксантiв глибину анестезiї оцiнюють за:
1406. Пiд час наркозу ефiром або фторотаном без використання мiорелаксантiв паралiч межребрових м'язiв настає:
1407. Розслаблення м'язiв передньої черевної стiнки пiд час опеpацiї залежить вiд:
1408. Для профiлактики аспiрацiї шлункового вмiсту пiд час екстрених операцiй рекомендовано:
1409. Подовжене апное пiсля введення одноразової дози сукцинiлхолiну може бути викликано:
1410. Стан нейролепсiї:
1411. У випадках хiрургiчного втручання в положеннi хворого сидячи:
1412. Положення сидячи:
1413. У випадках розвитку судом пiд час операцiї:
1414. У випадках анестезiологiчного забезпечення у хворих на бронхiальну астму:
1415. Анестезiолог, проводячи загальну анестезiю у хворих з трахео-стравохiдною норицею, має враховувати таке:
1416. У хворого на бронхiальну астму, який отримує еуфiлiн, анестетиком вибору є:
1417. Вiдповiдно до технiки анестезiї при електроімпульсній терапії (кардiоверзiї) внутрiшньовенно вводять:
1418. Хворому з непрохiднiстю стравоходу планують езофагоскопiю пiд загальною анестезiєю. Напередоднi було проведено езофагографiю з використанням барiю сульфату. Найбiльш небезпечним ускладненням може бути:
1419. Вiдносно протипоказаною у хворих з поширеним атеросклерозом є анестезiя:
1420. Введення фентанiлу великими дозами (100 мкг/кг) з найбiльшою ймовірністю у хворих з захворюваннями клапанiв серця викличе:
1421. Оптимальна анестезiологiчна допомога при захворюваннях печiнки:
1422. Проводячи загальну анестезiю у хворих з мiкседемою, слiд враховувати, що:
1423. При яких з перерахованих захворювань вiдносно протипоказана анестезiя кетамiном (калiпсолом)?
1424. Застосування штучної гiпотензiї пiд час загальної анестезiї протипоказано:
1425. Вкажiть на неправильне положення. Типовi ускладнення штучної гiпотензiї:
1426. Анестезiологiчнi проблеми при офтальмологiчних операцiях:
1427. Внутрiшньоочний тиск:
1428. Знижують внутрiшньочний тиск:
1429. Вибiр методу анестезiї в офтальмологiї залежить вiд:
1430. У розвитку станiв, що загрожують життю хворих, якi пiддаються офтальмологiчнiй операцiї, мають значення такi чинники, за винятком:
1431. В спрацьовуваннi окулокардiального рефлексу беруть участь такi механiзми, за винятком:
1432. Окулокардiальний рефлекс:
1433. Найдоцiльнiшим початковим кроком для лiкування з приводу тяжкої брадикардiї та артерiальної гiпотензiї у пацiєнта з окулокардiальним рефлексом є:
1434. Вкажiть на неправильне положення стосовно ретробульбарної блокади:
1435. Екстубацiю хворого пiсля офтальмологiчної операцiї слiд проводити:
1436. До регiонарної анестезiї ока можна вiднести анестезiю:
1437. У пацiєнта з пiдвищеним внутрiшньоочним тиском доцiльно використовувати:
1438. Підвищенню внутрішньоочного тиску сприяють такі чинники, за винятком:
1439. Яке захворювання очей може бути небезпечним щодо ураження рогiвки через артерiальну гiпотензiю пiд час операцiї?
1440. Виберiть правильнi положення:
1441. У випадку проникаючого ушкодження ока:
1442. До анестезiологiчних вимог у щелепно-лицевiй хiрургiї належать перерахованi, за винятком:
1443. До особливостей анестезiологiчного забезпечення під час операцiй на щелепно-лицевiй дiлянцi можна вiднести:
1444. Пiд час пластичних операцiй у дiлянцi лиця потрiбнi такi оптимiзуючi чинники:
1445. Запобiгання загрози брадикардiї пiд час ларингектомiї потребує:
1446. Постiйний контроль за частотою скорочень та ритму серця пiд час операцiй на носоглотцi зумовлений такими причинами:
1447. Операцiї на хрящах носа та приносових пазухах пов'язанi з:
1448. У разi порушення прохiдностi верхнiх дихальних шляхiв внаслiдок флегмони порожнини рота для розтину флегмони показаний наркоз:
1449. Анестезiологiчне забезпечення пiд час операцiї з приводу природженої пiдлiткової рецидивуючої ангiофiброми носоглотки передбачає використання:
1450. У хворого, якому вводять трициклiчнi антидепресанти, в процесi загального знеболювання можна використовувати такi препарати, за винятком:
1451. У хворого, який приймає трициклiчнi антидепресанти:
1452. У хворого, що приймає iнгiбiтори МАО не слiд використовувати для знеболювання:
1453. У хворих похилого вiку:
1454. Залежно вiд вiку реакцiя на дозу засобу для наркозу має такi особливостi:
1455. Вкажiть на неправильне положення. Пневмоперiтонеум пiд час лапароскопiчних операцiй:
1456. Вкажiть на неправильне положення стосовно лапароскопiї пiд час гiнекологiчних операцiй:
1457. У хворого з гострим геморагiчним iнсультом анестезiя барбiтуратами:
1458. Щодо анестетикiв у хворих, що зловживають алкоголем:
1459. У хворої значно обмежена рухомiсть шиї та нижньої щелепи. Для анестезiологiчного забезпечення операцiї остеосинтезу стегна доцiльно використати такi види анестезiї:
1460. Найчастiшою причиною анестезiологiчних ускладнень є:
1461. Хворому, що зловживає парентеральним введенням лiкарських засобiв, показана ургентна операцiя. Пiд час наркозу анестезiолог з великою ймовірнiстю може зустрiтися з такими проблемами:
1462. Пiд час проведення анестезiї хворому з сирiнгомiєлiєю:
1463. У хворого на наркоманію, якого госпiталiзовано для хiрургiчного лiкування,є велика ймовiрнiсть розвитку таких ускладнень, за винятком:
1464. У хворого, що приймає кокаїн, пiд час проведення загальної анестезiї потрiбно уникати використання:
1465. У хворого, який тривалий час палить марихуану, пiсля оперативного втручання слiд очiкувати таких ускладнень:
1466. У пацiєнта с бульозним ураженням шкiри лиця пiд час анестезiї слiд уникати:
1467. Пiд час загальної анестезiї у хворого з мiотонiчною дистрофiєю слiд враховувати, що:
1468. У хворого з нейрофiброматозом анестезiолог може зiткнутися з такими труднощами:
1469. У травмованої людини з пiдозрою на перелом шийного вiддiлу хребта за потреби порожнинної операцiї:
1470. Хворому, який нещодавно приймав їжу, необхiдна екстрена лапаротомiя. Виберiть положення, якими необхiдно керуватися анестезiологу пiд час проведення знеболювання:
1471. Хворого госпiталiзовано з травмою ока. За годину до травми приймав їжу. За потреби iнтубацiя має бути виконана:
1472. Доцiльна терапiя у випадках пiсляоперацiйного ателектазу легенi:
1473. Вкажiть найiнформативнiшi критерiї для дiагностики раптової гiповолемiї пiд час операцiї:
1474. Пiд час операцiї з приводу аневризми мозкових судин вводили натрiю нiтропрусид. Анестезiолог може очiкувати:
1475. Вкажiть на неправильне положення. Пiд час забезпечення загальної анестезiї у хворих з постiйним водiєм ритму серця:
1476. Вкажiть на неправильне положення стосовно ЕКГ-монiторингу пiд час операцiї:
1477. Хiрургiчне втручання в амбулаторних умовах протипоказано за таких умов:
1478. Вкажiть на неправильну вiдповiдь.У хворих з артерiальною гiпертензiєю:
1479. У хворих на пiлоростеноз операцiю виконують:
1480. Через 2 год пiсля операцiї у дiлянцi промежини у хворого з'явилась брадикардiя та артерiальна гiпотензiя. Ймовiрно причиною цих порушень є:
1481. Фiбриляцiя шлуночкiв пiд час наркозу, як правило, не виникає:
1482. Найчастiшою причиною синусової брадикардiї пiд час загальної анестезiї та операцiї є:
1483. Пiд час загальної анестезiї у хворого з супутнiм мiтральним стенозом ймовiрно можна очiкувати таких ускладнень, за винятком:
1484. Пiд час проведення штучної артерiальної гiпотензiї ймовiрнi усi названi ускладнення, за винятком:
1485. У хворих з гiпопротеїнемiєю пiд час та пiсля операцiї можливi такi ускладнення:
1486. Найчастiшими причинами непритомностi пiд час амбулаторних стоматологiчних операцiй пiд загальною анестезiєю є:
1487. Ймовiрними причинами гiпоксемiї пiд час загальної анестезiї є:
1488. Хворому 67 рокiв було проведено наркоз з приводу трансплантацiї стегна з нейролептанальгезiєю i мiорелаксацiєю та ШВЛ. Одразу ж пiсля iмплантацiї трансплантата вiдбулася зупинка кровообiгу. Найменш iмовiрною причиною з перерахованих нижче є:
1489. Хворого з гемiплегiєю призначено на вiдкриту репозицiю з приводу перелому стегна. Передбачається введення ардуану. Пiсля його введення у хворого може спостерiгатися:
1490. Крововтрата пiд час операцiї з приводу перелому стегна становить у средньому:
1491. Виберiть правильне положення. У хворих з внутрiшньочерепною гiпертензiєю застосування сукцинiлхолiну:
1492. Для знеболювання пiд час операцiї з приводу епiдуральної гематоми показано:
1493. Пiд час нейрохiрургiчної операцiї РСО2 слiд пiдтримувати на рiвнi:
1494. Фторотан у нейрохiрургiчних хворих:
1495. Порушення ритму серця пiд час нейрохiрургiчних манiпуляцiй часто вiдбувається у випадках:
1496. Пiд час нейрохiрургiчних манiпуляцiй у дiлянцi задньої черепної ямки у хворого з'явилися порушення ритму серця. Ваша тактика:
1497. Анестезiолог перед закiнченням наркозу виявив, що у хворого втрачено зубнi протези. Його дiї:
1498. Дихальна недостатнiсть у ранньому пiсляоперацiйному перiодi пiсля тимектомiї може бути зумовлена такими причинами, за винятком:
1499. Найдоцiльнiшим методом лiкування у випадках апное або залишкової релаксацiї пiсля застосування дитилiну є:
1500. При залишковiй релаксацiї пародоксальнi рухи грудної стiнки пiд час дихання зумовленi:
1501. Анафiлаксiя пiд час загальної анестезiї:
1502. У хворого з кровотечею з вен стравоходу пiсля iнтубацiї трубкою з роздувною манжеткою продовжує аспiруватися кров з нижнiх дихальних шляхiв. Ймовірними причинами є:
1503. Гiповентиляцiя пiд час пробудження пiсля загальної анестезiї:
1504. Ймовiрними причинами артерiальної гiпертензiї в пiсляоперацiйному перiодi є:
1505. Вкажiть на головну загрозу розвитку гематоми пiсля операцiй на щитоподiбнiй залозi:
1506. У хворої пiсля операцiї на щитоподiбнiй залозi запiдозрено гiпокальцiємiчну тетанiю. Слiд виконати такi заходи:
1507. У хворої пiсля резекцiї щитоподiбної залози збiльшується гематома. Щоб запобiгти ускладненням, якi загрожують життю, слiд:
1508. Хворий, якого прооперовано амбулаторно пiд наркозом фторотаном, не повинен водити автомобiль, принаймнi, протягом:
1509. У працiвникiв операцiйного блоку частiше зустрiчаються перерахованi ускладнення:
1510. Хворому, який приймає лiтiй з приводу манiакально-депресивного захворювання, призначено операцiю в умовах загальної анестезiї. Лiтiй:
1511. Чоловiка 25 рокiв госпiталiзовано для операцiї пiсля травми живота. Пiсля iндукцiї у наркоз катетеризовано сечовий мiхур. Вiдмiчається знижений дiурез, артерiальний тиск 90/60 мм рт ст. Спiввiдношення осмолярностi сеча/плазма 2.5. Лiкування вибару:
1512. У жiнки 40 рокiв (у минулому 5 вагiтностей i 3 пологiв) виконана гастректомiя. Протягом 10 рокiв до операцiї приймала засоби проти зачаття. Яке пiсляоперацiйне ускладнення може бути пов'язане з прийманням цих засобiв?
1513. Жiнка 53 рокiв з гiпертензивною хворобою потрапила до операцiйної для планової бiопсiї молочної залози. Вона отримує лабеталол i полiвiтамiни. Iндукцiя в наркоз за допомогою тiопентал-натрiю (350мг). Пiсля iнтубацiї трахеї АТ пiдвищилось з 150/90 до 210/1
1514. Яке з нервових утворень найчастiше ушкоджується у хворих пiд час загальної анестезiї?
1515. Чоловiк 45 рокiв з надлишком маси тiла перебуває в палатi IТ пiсля планової операцiї (вiдкрита бiопсiя легенi). Який з перерахованих методiв забезпечує найкращу профiлактику тромбозу глибоких вен нижнiх кiнцiвок?
1516. Iндукцiю у загальну анестезiю проведено тiопентал-натрієм (4 мг/кг) та фентанiлом (300 мкг в/в) з приводу резекцiї феохромоцитоми. Невдовзi пiсля iндукцiї у хворого розвинулася рiзка гiпертензiя (АТ 240/150 мм рт. ст.) i тахiкардiя (ЧСС 102 за 1 хв). Який
1517. Найчастiша причина гiпоксiї у хворих в ранньому пiсляоперацiйному перiодi:
1518. Гiпопаратироїдизм, який розвинувся у хворого пiсля резекцiї прищитоподiбних залоз з приводу тотальної тироїдектомiї, викликає ускладнення з боку дихальних шляхiв внаслiдок гiпокальцiємiї через:
1519. Ураження якого нерва може призвести до "висячої кистi" ?
1520. Дитинi 6 рокiв проведено тонзилектомiю. Загальна анестезiя: iзофлюран, фентанiл, дiазоту оксид. За 20 хв до повернення у палату дитинi було введено дроперидол. До палати було викликано анестезiолога через "незвичнi рухи очима" дитини. Очi були пiдведенi,
1521. Вiйськовослужбовець 32 рокiв не може рухати першим i п'ятим пальцями лiвої кистi пiсля перенесеної 8-годинної лапаротомiї в умовах загальної анестезiї. Ураженням якого нерва зумовлено таке ускладнення?
1522. Початок алкогольного делiрiю пiд час абстиненцiї зазвичай розвивається пiсля операцiї:
1523. У пацiєнта 50 рокiв, який зловживає алкоголем, було проведено наркоз (2.5% iзофлюрану та 50% дiазоту оксиду з киснем). Найiмовiрнiшим поясненням пiдвищеної потреби в загальному анестетику в даного хворого буде:
1524. Смертнiсть серед хворих, якi перенесли iнфаркт мiокарда у перiоперацiйному перiодi?
1525. Хворий з iнфарктом мiокарда в анамнезi зазнає найбiльшого ризику при виконаннi операцiї на:
1526. Пiд час бiльшостi операцiй на аортi:
1527. Хворому 62 рокiв планується операцiя з приводу субдуральної гематоми. Два роки тому йому було iмплантовано кардiостимулятор у звязку з A-V блокадою III ступеня. введення в наркоз було проведено тiопентал-натрiєм (300 мг), гiпервентиляцiя-за допомогою маск
1528. Проводять планову холецистектомiю хворому 64 рокiв з гiпертонiчною хворобою, у звязку з чим приймає пропранолол. Наркоз: iзофлюран, дiазоту оксид, фентанiл; мiорелаксацiя ардуаном. В кiнцi операцiї хворому проводять декураризацiю пiридостигмiном та атропi
1529. Хворого 15 рокiв з хворорбою Кушінга прооперовано з приводу аденоми гiпофiза. Анестезiя:тiопентал натрiю, векуронiум, энфлюран, дiазоту оксид. Внутрiшньовенно-манiтол (1г/кг). У палатi IТ протягом наступних 6 год дiурез - 8.3 л, рiвень у плазмi кровi натр
1530. У хворих з якою патологiєю слiд уникати застосування скополамiну?
1531. Хворому проводять гемiколектомiю. Наркоз: тiопентал, фентанiл,сукцинiлхолiн (1.5 мг/кг), енфлюран, дiазоту оксид, панкуронiум. Введено 80 мг гентаміцину. До кiнця операцiї частково вiдновився тонус м'язiв, введено неостигмiн 0.05 мг/кг i атропiн 0.015 мг/
1532. Жiнцi 53 рокiв з ендометрiальною карциномою виконують гiстеректомiю (абдомiнальну) пiд загальною анестезiєю енфлюраном. Протягом 1-ї години анестезiї дiурез - 100 мл, крововтрата-мiнiмальна. При переведеннi хворої у положення Тренделенбурга дiурез знижуєт
1533. Жiнцi 70 рокiв проводили гемiколектомiю протягом 3 год. В кiнцi операцiї АТ 130/85 мм рт.ст., ЧСС 84 за 1 хв, температура тiла у стравоходi 35.4°С та РЕСО2 38 мм рт. ст. Найiмовірнiша причина апное пiсля операцiї:
1534. Хворого 26 рокiв оперовано з приводу феохромоцитоми пiд загальною анестезiєю iзофлюраном i фентанiлом. Хворий отримував фентоламiн i пропранолол. Незабаром пiсля видалення пухлини АТ знизився до 60/40 мм рт.ст. Найбiльш прийнятне лiкування:
1535. Хворого 69 рокiв оперовано з приводу аневризми черевної аорти. До моменту перетиснення аорти сатурацiя змiшаної венозної кровi знизилася з 75% до 60%. Усi перахованi нижче чинники можуть бути причиною зниження сатурацiї,крiм:
1536. Хворий 45 рокiв потрапив до операцiйної з приводу розриву аневризми черевної аорти. Прекураризацiя - 1 мг ардуану. Анестезiя: кетамiн - 2 мг/кг та сукцинiлхолiн - 1.5 мг/кг. Вiдразу пiсля iнтубацiї рiзко знизився АТ. Найiмовірнiша причина артерiальної гiп
1537. Хворого 25 рокiв, в анамнезi у якого пухлина яєчок, готують до лапаротомiї в умовах загальної анестезiї. Для профiлактики метастазiв вiн отримував блеомiцин. Що з перерахованого нижче є досить важливим вiдносно токсичностi блеомiцину?
1538. Жiнцi 38 рокiв проводять гiстеректомiю пiд загальною анестезiєю. Iндукцiя в наркоз без особливостей. SaO2 - 98% у першi 15 хв з початку операцiї, однак пiсля переведення хворої у положення Тренделенбурга SaO2 знижується до 80%. Найiмовірнiша причина десат
1539. Як швидко пiсля введення у склоподiбне тiло гексафлюориду сульфату та повiтря для анестезiї може бути використаний дiазоту оксид без ризику пiдвищення внутрiшньоочного тиску?
1540. Злоякiсна гiпертермiя та злоякiсний нейролептичний синдром диференцiюють за такими ознаками, крiм:
1541. Чоловiка 25 рокiв пiсля автомобiльної катастрофи прооперовано з приводу численних переломiв кiсток з фiксацiєю вiдламкiв. Пiд час операцiї перелито понад 2 л одногрупної еритромаси та 300 мл тромбоцитоплазми. Через 3 год температура тiла 38°С, ЧСС=146 за
1542. Найчастiшою причиною для госпiталiзацiї хворих пiсля операцiї у вiддiленнях хiрургiї одного дня є:
1543. Чоловiк 37 рокiв, який страждає на мiастенiю, потрапив у вiддiлення невiдкладної допомоги у станi збудження пiсля 2-денної слабкостi та утрудненого дихання. РаО2 - 60 мм рт.ст., РаСО2 - 51 мм рт.ст., HСО3 - 25 ммоль/л, рН - 7.3, задишка,Vt - 4 мл/кг. Введ
1544. Якому з пацiєнтiв є показаною операцiя пахвинного розтину грижi в умовах загальної анестезiї?
1545. Хворого 72 рокiв оперовано з приводу аневризми черевної аорти. У першу годину пiсля зняття затискача з аорти (вище ниркових артерiй) дiурез становив 10 мл. Введено 20 мг фуросемiду - дiурез пiдвищився до 100 мл/год. Натрiй сечi - 43 ммоль/л, осмолярнiсть
1546. Що з перерахованого не пов'язано з пiдвищеною частотою пiсляоперацiйних легеневих ускладнень у хворого з нормальною функцiєю легень?
1547. У хворого 37 рокiв, який страждає на манiакально-депресивний синдром, планується видалення металевого гвiздка з великогомiлкової кiстки. Яке з положень вiдносно лiкування лiтiєм є неправильним?
1548. Хворий 31 року перебуває у вiддiленнi IТ на механiчнiй вентиляцiї легень пiсля автокатастрофи. Не вiдкриває очей, не вiдповадає на вербальнi та моторнi стимули. Стан хворого за шкалою Глазго:
1549. За наявностi якого захворювання може розвитися гiпоглiкемiя у хiрургiчного хворого з цукровим дiабетом?
1550. Чоловiку 48 рокiв, який страждає на iнсулiнзалежний цукровий дiабет, здiйснюють операцiю аорто-вінцевого шунтування. Вiн приймає 15 ОД звичайного та 20 ОД подовженого iнсулiну на добу. Особливостi анестезiї у даного пацiєнта:
1551. Вкажiть на неправильне положення стосовно раннього пiсляоперацiйного перiоду:
1552. Вкажiть на правильнi положення стосовно пiсляоперацiйного блювання:
1553. Анальгезiя, контрольована хворим:
1554. Знеболення пiд контролем хворого:


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів