Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


3. Анестезіологія

12. "Акушерство і гінекологія"


1071. Протягом вагiтностi вiдбуваються такi змiни, крiм:
1072. До якого термiну фiзiологiчної вагiтностi настає максимальна гiперволемiя?
1073. В якi перiоди вагiтностi та пологiв досягає максимуму продуктивнiсть серця?
1074. Пiд час вагiтностi:
1075. Стискання нижньої порожнистої вени та нижньої частини аорти пiд час доношеної вагiтностi компенсується такими механiзмами:
1076. У бiльшостi вагiтних жiнок вiдбуваються такi змiни зовнiшнього дихання:
1077. У вагiтних вiдбуваються такi змiни зовнiшнього дихання:
1078. Змiщення дiафрагми догори збiльшеною маткою зумовлює:
1079. Серцевий викид у вагiтних:
1080. Структурно-функцiональнi змiни у вагiтної пов'язанi:
1081. Найвищий рiвень ОЦК настає до тижня вагiтностi:
1082. Материнсько-плодовий обмiн газiв кровi дає змогу нормально перенести максимальну крововтрату:
1083. Гемодилюцiя у вагiтних зумовлена:
1084. Гiперкоагуляцiя у вагiтних пов'язана iз:
1085. Крива дисоцiацiї оксигемоглобiну:
1086. Активнiсть холiнестерази у вагiтних:
1087. До кiнця вагiтностi визначається:
1088. Пiд час вагiтностi вiдбуваються такi змiни з боку нирок:
1089. Виберiть правильнi положення, якi стосуються функцiї нирок за нормального перебiгу вагiтностi:
1090. Виберiть правильнi положення, якi стосуються змiн ендокринної функцiї у вагiтних:
1091. Виберiть правильнi положення,якi стосуються змiн метаболiзму у вагiтних:
1092. Для плода найсприятливiшим є:
1093. Кровообiг плода знижується внаслiдок:
1094. Яка iмунологiчна залежнiсть iснує мiж органiзмом вагiтної і плодом?
1095. Найчастiше порушення кровообiгу пiд час вагiтностi пов'язанi з:
1096. Ознаки кардiомiопатiї пiд час вагiтностi пiзнiх термiнiв i пологiв:
1097. Виберiть правильну послiдовнiсть у розвитку пiзнього токсикозу вагiтних вiдповiдно до прийнятої класифiкацiї:
1098. Раннiми ознаками прихованих набрякiв у вагiтних є:
1099. Для раннього токсикозу вагiтних властиво:
1100. Симптоми пiзнього токсикозу вагiтних зумовленi:
1101. Гостра жовта дистрофiя печiнки у вагiтних може виникнути:
1102. Для пiзнього токсикозу вагiтних властивi такi ознаки, за винятком:
1103. Одним iз найперших об'єктивних ознак розвитку пiзнього токсикозу вагiтних є:
1104. Провiдними ланками патогенезу пiзнього токсикозу вагiтних найімовірніше є:
1105. Показання для переривання вагiтностi у випадках раннього токсикозу вагiтних:
1106. Нефропатiї вагiтних властивi такi симптоми, за винятком:
1107. Виберiть твердження, де всi показники вiдповiдають наведеним ступеням нефропатiї вагiтних:
1108. Якi з наведених змiн властивi для вагiтних з гестозом?
1109. Який препарат або група препаратiв протипоказанi для амбулаторного лiкування з приводу артерiальної гiпертензiї у вагiтних?
1110. Прееклампсiя:
1111. Прееклампсiя:
1112. Вкажiть на неправильне положення стосовно прееклампсiї:
1113. Ймовірно, що причиною еклампсiї є:
1114. Для еклампсiї властивi такi симптоми, за винятком:
1115. Для еклампсiї вагiтних властивi такi змiни, за винятком:
1116. Для еклампсiї вагiтних властивi:
1117. Напади еклампсії (з комою або без коми):
1118. Найчастiшими причинами смертi породiллi при еклампсiї є:
1119. Iнтенсивну терапiю пiд час нападу еклампсiї слiд починати з:
1120. Емболiю навколоплодовими водами з найбiльшою ймовірністю можна припускати:
1121. У породiллi раптово виникли катаральнi явища, прогресивно збiльшується серцево-легенева недостатнiсть, температура тiла пiдвищилася до 40 °C. Яке ускладнення найiмовiрнiше?
1122. Лiкування у разi емболiї навколоплодовими водами полягає у застосуваннi таких заходiв, за винятком:
1123. У вагiтних пiд час передоперацiйного дослiдження:
1124. До складу комплексу для премедикацiї у вагiтних перед кесаревим розтином додають:
1125. Чутливiсть до анестетикiв у вагiтних порiвняно з невагiтними:
1126. У вагiтних порiвняно з невагiтними насичення органiзму iнгаляцiйними анестетиками вiдбувається:
1127. У випадку анестезiї у жiнки на 24-му тижнi вагiтностi:
1128. Проведення iнгаляцiйного наркозу протягом пологiв звичайно доцiльно:
1129. Дихання у плода не пригнiчується пiд час анестезiї:
1130. Поширенню мiсцевого анестетика в епiдуральному просторi у породiллi сприяють такi чинники, за винятком:
1131. Пiд час епiдуральної анестезiї до зниження пологової дiяльностi призводять такi чинники, за винятком:
1132. Пiд час проведення епiдуральної анестезiї в акушерствi небезпечним для життя матерi є:
1133. У якому перiодi пологiв слiд вводити анестетики в катетер, встановлений в епiдуральному просторi, родiллi з нормальним перебiгом пологiв для тривалої епiдуральної анестезiї?
1134. Оптимальними методами знеболювання у випадках еклампсiї є:
1135. Вагiтна з мiтральним стенозом (II стадiя за Бакулевим) передбачається провести операцiю пiд ендотрахеальним наркозом. Який режим ШВЛ кращий?
1136. Якщо тiопентал-натрiй застосовують для ввiдного наркозу пiд час кесаревого розтину, то концентрацiя препарату в кровi плода буде вiдповiдати концентрацiї його у матерi через:
1137. Загальна анестезiя при кесаревому розтинi:
1138. Для знеболювання пiд час кесаревого розтину в положеннi на боцi iнтратекально введено 80 мг лiдокаїну. При поворотi на спину: задишка, тахiкардiя, АТ=65/40 мм рт.ст. При поворотi на лiвий бiк - покращення. Вкажiть на причину:
1139. Спиномозковiй анестезiї в акушерськiй практицi властивi такi ознаки, за винятком:
1140. У випадках проведення пологiв щипцями (вакум-екстракцiєю) загальна анестезiя повинна бути:
1141. Матковий кровотiк припиняється у разi зниження АТ до:
1142. Яку мiнiмальну крововтрату пiд час пологiв слiд вважати масивною?
1143. У разi початкової гiповолемiї, зумовленої крововтратою пiд час пологiв, краще для премедикацiї використовувати таке поєдння препаратiв:
1144. У скiльки разiв кров з матки пiсля вiдокремлення дитячого мiсця має вищу швидкiсть зсiдання, нiж кров з пальця?
1145. Виникла потреба проведення iнфузiйної терапiї у породiллi з тяжкою коагулопатичною кровотечею. Яким шляхом найбезпечнiше i найдоцiльнiше забезпечити венозний доступ?
1146. У разi тривалої крововтрати пiд час пологiв за потреби в операцiї кращим методом анестезiї є:
1147. Для ввiдного наркозу у вагiтних з гестозом можна використовувати такi препарати, за винятком:
1148. У породiллi пiсля введення мiсцевого анестетика в епiдуральний простiр вiдмiчено зблiднення шкiрних покривiв, запаморочення, нудоту, блювання, судоми, що найiмовiрнiше пов'язано з:
1149. Екстрапiрамiднi симптоми пiсля нейролептанальгезiї виникають частiше:
1150. За високої нагальностi операцiї кесаревого розтину методами вибору анестезiї є:
1151. Щоб запобiгти депресiї плода, методом вибору анестезiї є:
1152. Запобiгти артерiальної гiпотензiї пiд час епiдуральної анестезiї можна:
1153. Гiгантизму плода сприяє:
1154. Ризик внутрiшньоутробної загибелi плода у вагiтних з цукровим дiабетом:
1155. Причиною внутрiшньоутробної загибелi плода у вагiтних з цукровим дiабетом може бути:
1156. Застосування бета-адреномiметикiв може викликати у матерi та плода:
1157. У випадках загальної анестезiї у вагiтної під час операцiї, не пов'язаної з вагiтнiстю:


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів